Wprowadzenie do list

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Lista to zbiór danych, które możesz udostępnić innym członkom zespołu i inni użytkownicy witryny. Przekonasz się, że SharePoint udostępnia wiele gotowych do użycia list i szablony list, aby zapewnić dobry punkt wyjścia do organizowania elementów listy. W tym artykule wyjaśniono pojęć dotyczących tworzenia i używania list.

Zobacz następujące tematy zawierają informacje na temat Tworzenie, edytowanie i usuwanie list.

Uwaga: Należy zauważyć, że informacje w tym miejscu i typy list, które są dla Ciebie dostępne zależą od wersji SharePoint, którego używasz. Jeśli nie wiesz, wersji, skontaktuj się z administratorem, pomocy technicznej lub kierownik lub zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Witryna zazwyczaj zawiera wiele list domyślnych, takich jak Łącza, Anonsy, Kontakty, Śledzenie problemów, Ankiety i Zadania, które mogą być głównym punktem współpracy zespołowej lub rozwiązania biznesowego. Te listy domyślne często oferują szybkie, skuteczne rozwiązania i wymagają niewielu dostosowań. Dostępne są między innymi następujące listy:

 • Zadania, które obejmują śledzenie własności i postępu oraz oś czasu na stronie na potrzeby atrakcyjnej wizualnej prezentacji zawartości listy.

 • Śledzenie problemów z funkcjami przechowywania wersji i historii wersji do szczegółowego analizowania projektów grup roboczych i typowych zadań.

Listy są rozbudowane i elastyczne, a ponadto zawierają wiele wbudowanych funkcji, które zapewniają niezawodny sposób przechowywania, udostępniania i używania danych. Dają następujące możliwości:

 • Tworzenie list zawierających różne kolumny, takie jak Tekst, Liczba, Wybór, Waluta, Data i godzina, Odnośnik, Tak/Nie i Obliczeniowe. Do elementu listy można też dołączyć pliki zawierające więcej szczegółowych informacji, na przykład arkusz kalkulacyjny z danymi liczbowymi lub dokument z dodatkowymi informacjami.

 • Tworzenie widoków list umożliwiających organizowanie, sortowanie i filtrowanie danych na różne i określone sposoby, modyfikowanie metadanych (np. dodawanie i usuwanie kolumn) i reguł poprawności oraz spójne korzystanie z list w witrynach z typami zawartości, kolumnami witryn i szablonami. Na przykład na stronie głównej można wyświetlać tylko bieżące wydarzenia z kalendarza, a na innej stronie można utworzyć widok graficzny podobny do kalendarza ściennego.

 • Tworzenie relacji między listami za pomocą połączeń unikatowych kolumn, kolumn odnośników oraz wymuszania relacji (usuwanie kaskadowe i ograniczenie usuwania), które rozszerzają dostępne możliwości przez pozwolenie na tworzenie bardziej zaawansowanych rozwiązań biznesowych i ułatwiają zachowanie integralności danych.

 • Tworzenie list niestandardowych, wyświetlanie danych w składnikach Web Part i na stronach składników Web Part, a także importowanie i eksportowanie list oraz łączenie ich z danymi z innych programów, takich jak programy Excel i Access.

 • Śledzenie wersji i szczegółowej historii, wymaganie zatwierdzania modyfikowania danych, używanie zabezpieczeń folderów i zabezpieczeń na poziomie elementu, ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie oraz automatyczne powiadamianie o zmianach za pomocą alertów i kanałów informacyjnych RSS.

 • Organizowanie zawartości jednej listy w foldery w celu zwiększenia wygody i wydajności oraz zwiększanie ogólnej wydajności pracy z długimi listami przy użyciu indeksowania.

Poniżej przedstawiono kilka sposobów pracy z listami, które będą pomocne przy zarządzaniu informacjami dotyczącymi grupy.

Śledzenie wersji i szczegółowa historia    Można śledzić wersje elementów listy, dzięki czemu można zobaczyć elementy, które zmieniły się od poprzedniej wersji, a także kto zmienił te elementy listy. Jeśli w nowszej wersji będą znajdować się błędy, można przywrócić poprzednią wersję elementu. Śledzenie historii listy jest szczególnie ważne, jeśli organizacja wymaga monitorowania listy w trakcie jej opracowywania.

Wymaganie zatwierdzenia    Można określić, że jest wymagane zatwierdzenie dla elementu listy, zanim będzie możliwe przez wszystkich użytkowników. Elementy pozostają w stanie oczekiwania do momentu ich zatwierdzenia lub odrzucenia przez osobę, która ma uprawnienia do zatwierdzania. Można określić, które grupy użytkowników mogą wyświetlić element listy, przed zatwierdzeniem.

Dostosuj uprawnienia    Możesz określić czy uczestnicy listy można czytać i edytować tylko elementy utworzone przez siebie lub wszystkich elementów na liście. Osoby, które mają uprawnienia do zarządzania listami można czytać i edytować wszystkie elementy listy. Można również zastosować wybrane poziomy uprawnień do pojedynczego elementu listy, na przykład, jeśli element zawiera informacje poufne.

Tworzenie widoków i zarządzanie nimi    Grupy można utworzyć różnych widoków tej samej listy. Zawartość rzeczywistej listy nie zmienia się, ale elementy zostaną zorganizowane lub przefiltrowane tak, aby osoby mogły znaleźć najważniejsze lub interesujące informacje, w zależności od potrzeb.

Aktualizowanie list    Niezależnie od typu listy, którą chcesz zaktualizować ten proces jest podobna, dodawanie, edytowanie i usuwanie elementów listy. Istnieją dwa sposoby dodawania i edytowania elementu do listy.

 • Przy użyciu formularza (metoda domyślna)

 • Bezpośrednio w tekście (bezpośrednio na stronie listy)

Jeśli dla listy skonfigurowano śledzenie wersji, po każdej zmianie elementu listy zostaje utworzona jego nowa wersja. Można wyświetlić historię zmian elementu listy i przywrócić poprzednią wersję, jeśli w nowszej wersji popełniono błąd.

Używanie formuł i wartości obliczanych    Za pomocą formuł i wartości obliczanych do dynamicznego generowania informacji w kolumnach listy. Te operacje mogą być informacje o innych kolumn na liście a także funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj] do daty bieżącej. Na przykład można określić domyślną datę ukończenia, po upływie siedmiu dni od daty bieżącej.

Aktualne informacje o zmianach    List i widoków można używać RSS, tak, aby członkowie grupy roboczej mogą automatycznie odbierać aktualizacje. RSS to technologia, która umożliwia użytkownikom odbieranie i wyświetlanie aktualizacji źródła danych RSS wiadomości lub informacji w skonsolidowanej lokalizacji. Można także tworzyć alerty e-mail w celu powiadamiania o zmianach list lub po dodaniu nowych elementów. Alerty są wygodna metoda umożliwia śledzenie zmian, które są dla Ciebie ważne.

Tworzenie relacji list    Aby utworzyć relację między dwiema listami, na liście źródło tworzenia wyszukiwania kolumny, która pobiera (lub "wyszukuje") jednej lub wielu wartości z listy docelowej, jeśli te wartości pasują do wartości w kolumnie odnośnika na liście źródłowej. Jeśli chcesz, możesz nadal dodać dodatkowe kolumny z listy docelowej do listy źródłowej. Po utworzeniu kolumny odnośnika, można również chce Wymuszaj zachowanie relacji, ustawiając usuwania kaskadowego bądź ograniczenia usuwania opcję pomaga zapewniać prawidłowość danych i zapobiega powstawaniu niespójności mogących powodować występowanie problemów.

Udostępnianie informacji listy za pomocą programu bazy danych    Jeśli program bazy danych jest zainstalowany, takie jak w przypadku uzyskiwania dostępu możesz można eksportować i importować dane do i z witryny, a także połączyć tabelę z bazy danych do listy. Podczas pracy z danymi listy w bazie danych programu Access można także tworzyć kwerend, formularzy i raportów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych do bazy danych programu Access .

Używanie listy spójne w witrynach    Jeśli grupa użytkownika pracuje z kilkoma typami list, możesz dodać spójności u wielu list za pomocą typów zawartości, kolumny witryny i szablony. Te funkcje umożliwiają ponowne używanie ustawień i struktury listy w skuteczny sposób. Na przykład można utworzyć typ zawartości dotyczącej problemu usługi klienta określająca niektórych kolumn (na przykład kontakt z klientem) i procesów biznesowych dla danego typu zawartości. Inny przykład tworzy kolumnę witryny dla nazwy działów z listy rozwijanej działów. Można ponownie użyć kolumny w wielu list, aby upewnić się, że zawsze są wyświetlane nazwy tak samo na każdej liście.

Praca z elementami listy za pomocą programu poczty e-mail    Za pomocą programu poczty e-mail, który jest zgodny z technologiami SharePoint, możesz wykonać ważne informacje z listy z Tobą. Na przykład w programie Outlook można przeglądać i aktualizować zadania, kontakty i tablic dyskusyjnych w witrynie z programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczŁączenie listy zewnętrznej do programu Outlook .

Ustawianie odbiorców zawartości    Można włączyć profilowanie listę odbiorców, a następnie wprowadź elementów na liście są wyświetlane tylko dla osób, które należą do określonego SharePoint i grup usługi Active Directory lub grup odbiorców. Można to osiągnąć przy użyciu składników Web Part, takie jak Web Part kwerendy zawartości, korzystającego z określania docelowych do filtrowania listy na podstawie członkostwa użytkownika w grupie odbiorców. Zanim będzie można włączyć elementy na liście dla określonej grupy odbiorców, można skonfigurować samej listy przy użyciu funkcji określania docelowych odbiorców kolumny.

Używany typ listy zależy od rodzaju udostępnianych informacji.

Ogłoszenia    Aby udostępnić wiadomości i stan i zapewniają monitów za pomocą listy Anonsy. Obsługa anonsy rozszerzony formatowania z obrazami, hiperłączy oraz tekst sformatowany.

Kontakty    Umożliwia przechowywanie informacji o osób lub grup, które współpracują z listy kontaktów. Jeśli używasz wiadomości e-mail lub skontaktuj się z zarządzania programu, który jest zgodny z technologiami SharePoint, możesz można przeglądać i aktualizować kontaktów z poziomu witryny w innym programie. Na przykład możesz zaktualizować listę dostawców wszystkich organizacji z programu poczty e-mail zgodne z technologiami SharePoint, na przykład program Outlook. Listy kontaktów nie faktycznie Zarządzanie członkami witryny, ale może służyć do przechowywania i udostępniania kontaktów dla Twojej organizacji, takie jak lista dostawców zewnętrznych.

Tablice dyskusyjne    Za pomocą tablicy dyskusyjnej centralne miejsca do zapisywania i przechowywania dyskusji zespołu, który jest podobny do formatu grup dyskusyjnych. Jeśli administrator włączył list w witrynie otrzymywać wiadomości e-mail, tablice dyskusyjne mogą zawierać dyskusje wiadomości e-mail z najczęściej używanych programach poczty e-mail. Na przykład można utworzyć tablicę dyskusyjną dla nowej wersji produktu w Twojej organizacji.

Łącza    Używanie listy łączy jako centralne miejsce łącza do Internetu, intranecie firmy i inne zasoby. Na przykład może utworzyć listę łączy do witryn sieci Web klientów.

Wyróżnione łącza    Za pomocą tej listy możesz wyświetlić zestaw akcji linków w układzie wizualnym.

Kalendarz    Użyj kalendarza dla wszystkich zdarzeń zespołu lub w określonych sytuacjach, takie jak dni wolne od pracy. Kalendarz udostępnia wizualne widoki, podobny do kalendarza stacjonarnego lub ścian, dotyczące zdarzeń zespołu, w tym spotkania, wydarzenia społecznościowych i wydarzenia całodzienne. Można także śledzić punkty kontrolne zespołu, takich jak terminy lub daty wydania produktów, które nie są związane z określonym interwale. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail lub kalendarza, który jest zgodny z technologiami SharePoint, możesz można przeglądać i aktualizować kalendarz z witryny podczas pracy w innym programie. Na przykład możesz porównać i aktualizacja kalendarza w witrynie z daty w kalendarzu programu Outlook, wyświetlając obu kalendarzy obok siebie lub w trybie nakładki ze sobą w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kalendarza .

Zadania    Używanie listy zadań do śledzenia informacji dotyczących projektów i inne zdarzenia zadań do wykonania dla grupy. Można przypisywać zadania osobom, a także śledzenie stanu i procent wykonania zadania jest przesuwany zakończenia. Jeśli używasz programu poczty e-mail lub zadań zarządzania jest zgodny z technologiami SharePoint można wyświetlanie i aktualizowanie zadań z poziomu witryny w innym programie. Można na przykład utworzyć listę zadań dla organizacji budżetu procesu i obejrzyj i zaktualizuj je w programie Outlook oraz innych zadań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy .

Zadania w projekcie    Listy zadań projektu służy do przechowywania informacje o zadaniu z postęp i wyświetlanie pasków wykresu Gantta. Jak zadanie jest przesuwany ukończenia można śledzić stan i procent wykonania. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail lub zadań zarządzania jest zgodny z technologiami SharePoint, można wyświetlać i aktualizowanie zadań projektu z poziomu witryny w programie pakietu. Na przykład można utworzyć listy zadań programu project w witrynie do identyfikowania i przydzielanie pracy, aby utworzyć Podręcznik szkoleniowy, a następnie można śledzić postęp organizacji z programu Project. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy .

Śledzenie problemów    Przechowywanie informacji o określonych problemach, na przykład problemów związanych z obsługą, za pomocą listy śledzenia problemów i śledzenia postępów. Można przypisać problemy, kategoryzowanie ich i dotyczą problemy ze sobą. Można na przykład utworzyć listy śledzenia problemów klientów usługi problemów i rozwiązań do zarządzania. Możesz również komentarz w sprawach każdej edycji je w tworzeniu historię komentarze bez zmieniania pierwotnego opisu problemu. Na przykład z przedstawicielem biura obsługi klienta można rejestrować każdy krok wykonać w celu rozwiązania problemu i wyników. Za pomocą listy śledzenie problemów i trójstanowego przepływu pracy ułatwiających organizacji zarządzanie emisja lub śledzenia projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy .

Ankiety    Zbieranie i kompilowania opinię, takich jak ankiety zadowolenie pracowników lub test za pomocą ankiety. Możesz zaprojektować pytania i odpowiedzi na kilka różnych sposobów i, zobacz Omówienie swoją opinię. Jeśli masz program arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych zainstalowany, który jest zgodny z technologiami SharePoint, możesz wyeksportować wyników w celu dalszego analizowania ich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie ankiety .

Niestandardowe    Aby rozpocząć listę od podstaw za pomocą listy niestandardowej. Można także tworzyć listy niestandardowej opartej na arkusz kalkulacyjny, jeśli masz program arkusza kalkulacyjnego, który jest zgodny z technologiami SharePoint. Na przykład można zaimportować listę z programu Excel, utworzony w celu przechowywania umów i zarządzania nimi z dostawcami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy podstawie w arkuszu kalkulacyjnym .

Listy zewnętrzne    Korzystanie z listy zewnętrznej do pracy z danymi, który jest przechowywana poza SharePoint, ale który mogą odczytywać i pisać w SharePoint. Źródło danych dla listy zewnętrznej nosi nazwę typu zawartości zewnętrznej. W przeciwieństwie do listy natywnej SharePoint listy zewnętrznej używa usług łączności biznesowej dostęp do danych bezpośrednio z systemu zewnętrznego (na przykład SAP, Siebel i Microsoft SQL Server), czy będącej przez system bazy danych, usługi sieci Web lub linii biznesowych.

Lista niestandardowa w arkuszu danych   Widok Aby utworzyć listę pusty podobne do listy niestandardowej, ale aby wyświetlić listę domyślnie w widoku arkusza danych za pomocą listy niestandardowe w widoku arkusza danych. Widok arkusza danych udostępnia siatkę danych do przeglądania i edytowania danych jako wierszy i kolumn. Można dodawać i edytować wiersze i kolumny, stosowanie filtrów i sortowania zamówienia, wyświetlać obliczone wartości oraz sum i wygodne edytowanie danych w komórkach siatki. Widok arkusza danych wymaga pakietu Office zainstalowanego na komputerze klienckim 32-bitowej i przeglądarki obsługującej kontrolki ActiveX.

Lista stanów    Lista stanów służy do wyświetlania i śledzenia celów projektu. Ta lista zawiera zestaw kolorowych ikon służących do pokazania stopnia, w jakim osiągnięto każdy z celów.

Obiegi    Lista obiegów służy do wysyłania informacji, takich jak sygnatury potwierdzenia, do członków zespołu.

Lista słowników IME firmy Microsoft    Lista słowników IME firmy Microsoft umożliwia używanie danych z listy jako słownika IME firmy Microsoft. Za pomocą edytora Microsoft IME można konwertować elementy kolumny Odczyt na elementy typu Wyświetlanie, a także wyświetlać zawartość kolumny Komentarz w oknie komentarza edytora IME. Dane można połączyć z określonym adresem URL.

Lista zawartości programu PerformancePoint    Lista zawartości programu PerformancePoint służy do przechowywania elementów pulpitu nawigacyjnego, takich jak karty wyników, raporty, filtry, strony pulpitu nawigacyjnego i inne elementy pulpitu nawigacyjnego utworzone za pomocą Projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

Języki i tłumacze    Listy języków i tłumaczy można używać wraz z przepływem pracy Zarządzanie tłumaczeniami w bibliotece zarządzania tłumaczeniami. Przepływ pracy przy użyciu tej listy przydziela zadania tłumaczenia tłumaczom określonym na liście dla poszczególnych języków. Listę tę można utworzyć ręcznie lub zdecydować się na jej utworzenie automatyczne w momencie dodania przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami do biblioteki zarządzania tłumaczeniami.

Listy wskaźników KPI.    Użyj listy wskaźników KPI do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności, które pozwalają szybko ocenić postęp w realizacji celów mierzone. Możesz skonfigurować listy wskaźników KPI do śledzenia wydajności przy użyciu jednego z źródeł danych cztery: ręcznie wprowadzić danych na liście SharePoint, danych w skoroszytach programu Excel lub danych z usług Analysis Services — składnika programu Microsoft SQL Server. Po utworzeniu listy wskaźników KPI, można go wyświetlić stan wskaźnika na strony pulpitu nawigacyjnego.

Importowanie arkusza kalkulacyjnego    Należy utworzyć listę używającą kolumn i danych istniejącego już arkusza kalkulacyjnego. Zaimportowanie arkusza kalkulacyjnego wymaga użycia programu Microsoft Excel lub innego zgodnego oprogramowania.

Dodawanie jednej z tych list do strony

 1. W witrynach programu kliknij Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij ikonę Dodaj aplikację.

  Dodawanie ikony aplikacji w oknie dialogowym zawartość witryny.
 3. Przewiń i kliknij aplikację, którą chcesz użyć. Może istnieć więcej niż jedną stronę.

 4. Określ unikatową nazwę aplikacji, możesz odwołać go później dla strony i kliknij przycisk Utwórz.

 5. Gdy powrócisz do ekranu zawartość witryny, można wykonać trzy czynności:

  • Zamknij okno i powrócić do strony. Dodawanie nowej aplikacji na stronie przy użyciu Wstawianie składników Web Part.

  • Kliknij aplikację i rozpocząć wprowadzanie danych.

  • Kliknij wielokropek ..., a następnie kliknij pozycję Zmień Ustawienia. Można dodać kolumny, zmienianie nazwy i wykonaj inne zadania w tym miejscu.

Organizowanie list w witrynie

Funkcje list można stosować w różny sposób, zależnie od rozmiaru i liczby list oraz od potrzeb organizacji.

Jedna duża lista może zaspokajać zróżnicowane potrzeby. W organizacji może na przykład istnieć wiele problemów technicznych do śledzenia, które mogą być stosowane w wielu projektach i grupach.

Pojedynczą listę należy stosować w następujących sytuacjach:

 • W grupie trzeba wyświetlać informacje podsumowujące dotyczące elementów listy lub różne widoki tych samych zestawów elementów. Menedżer może na przykład chcieć wyświetlić postęp wszystkich problemów technicznych organizacji lub wszystkich problemów rozwiązanych w tym samym czasie.

 • Osoby chcą przeglądać lub wyszukiwać problemy w tej samej lokalizacji w witrynie.

 • Do elementów listy mają być stosowane te same ustawienia, na przykład śledzenie wersji plików lub wymaganie zatwierdzenia.

 • Grupy pracujące nad listą mają podobne cechy charakterystyczne, na przykład te same poziomy uprawnień. Do określonych elementów listy można zastosować uprawnienia unikatowe. Jednak gdy poziomy uprawnień znacznie się różnią, należy rozważyć używanie wielu list.

 • Jest wymagane analizowanie informacji dotyczących listy lub otrzymywanie skonsolidowanych aktualizacji listy. Gdy elementy listy są zmieniane, można otrzymywać alerty lub wyświetlać wprowadzone zmiany za pomocą technologii RSS. Kanały informacyjne RSS umożliwiają członkom grupy roboczej wyświetlanie skonsolidowanych list zmienionych informacji.

Wielu list można używać w przypadku wyraźnych różnic między elementami, które mają być zarządzane, lub między grupami osób pracujących z tymi elementami.

Wiele list należy stosować w następujących sytuacjach:

 • Nie przewiduje się zapotrzebowania na podsumowania dotyczące elementów.

 • Grupy osób pracujące z informacjami są różne i mają różne poziomy uprawnień.

 • Do wielu zestawów elementów należy zastosować różne ustawienia, na przykład przechowywania wersji lub zatwierdzania.

 • Nie ma potrzeby wspólnego analizowania elementów ani otrzymywania skonsolidowanych aktualizacji listy.

Poniżej przedstawiono niektóre metody organizowania list i ich elementów:

Dodawanie kolumn    Do listy można dodać kolumny, aby ułatwić grupie odszukiwanie najważniejszych elementów. Do listy można na przykład dodać kolumnę Projekt, aby ułatwić osobom pracującym nad określonymi projektami przeglądanie elementów i pracę nad nimi. Można także dodać więcej kolumn w celu gromadzenia dodatkowych informacji dla każdego elementu listy, takich jak nazwa działu lub nazwisko pracownika.

Jeśli masz wiele elementów na liście, można rozważyć indeksowanie pewnych kolumn, aby zwiększyć wydajność podczas wyświetlania kilku elementów lub przełączania widoków. Ta funkcja nie zmienianie sposobu rozmieszczenia elementów, ale może włączyć organizacjom ułatwić przechowywanie wielu elementów na liście. Jednak indeksowania może potrwać więcej miejsca w bazie danych. Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki

Tworzenie widoków    Jeśli osoby w grupie często potrzebują wyświetlać dane w określony sposób, można użyć widoków. W widokach kolumny są używane do sortowania, grupowania, filtrowania i wyświetlania danych. Można także wybrać, ile elementów będzie wyświetlanych jednorazowo w każdym widoku. Zależnie od preferencji i szybkości połączenia można przeglądać listę na przykład w zestawach 25 lub 100 elementów listy na stronie.

Widoki pozwalają elastyczność przechowywanie wielu elementów na liście, ale aby wyświetlić tylko pliki, które mają w określonym czasie, takich jak problemy, które zostały opublikowane ten rok, lub tylko bieżące wydarzenia w kalendarzu. Możesz utworzyć widoków osobistych, które są dostępne tylko dla Ciebie, a jeśli masz uprawnienie do modyfikowania listy, możesz utworzyć widoki publiczne, które są dostępne dla wszystkich osób. Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki

Tworzenie folderów    Do większości typów list, można dodawać foldery, jeśli właściciel listy zezwolił na ich tworzenie. To jest szczególnie przydatne, jeśli elementy listy można podzielić w określony sposób, takich jak według projektu lub grupy. Foldery ułatwiają użytkownikom łatwiej skanowanie i zarządzanie elementami listy. technologie SharePoint umożliwiają widoku drzewa, która umożliwia użytkownikom nawigowanie w witrynach i folderach, podobnie jak pracuje się z folderami na dysku twardym. Na przykład każdy dział może mieć własny folder. Tworzenie folderu na liście

Zobacz też

Dodawanie, edytowanie i usuwanie elementów listy

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Tworzenie folderu na liście

Usuwanie folderu na liście

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×