Wprowadzenie do formantów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wszystkie formularze programu Microsoft Office InfoPath wypełniane przez użytkowników są oparte na podstawowego szablonu formularza. Szablon formularza określa, jak wygląda i zachowuje się w formularzu.

Podczas wypełniania formularzy, użytkownicy będą wprowadzać informacje, wpisując w polach tekstowych, klikając pozycje na liście, zaznaczając pola wyboru i wykonywanie innych akcji. Obiekty interfejsu graficznego, używane przez użytkowników są nazywane kontrolek. Formanty wyświetlać dane lub opcje, wykonywać akcję i ułatwić interfejsu użytkownika formularza do odczytu.

Oprócz standardowych kontrolek, takich jak pola tekstowe i pola list program InfoPath udostępnia wiele nowych elementów, takich jak powtarzające się tabele, grupy wyborów i sekcje opcjonalne. Tych typów formantów umożliwiają projektowanie szablonu formularza elastyczne, które dostosowanych do potrzeb użytkowników. Na przykład w szablonie formularza raportu wydatków umożliwia tabeli powtarzanej zezwolić użytkownikom na wprowadzanie tylko tylu elementów wydatków, ilu potrzebują.

Informacje, które użytkownicy będą wprowadzać w formancie są przechowywane w formularza źródło danych. Podczas projektowania szablonu formularza, zazwyczaj umożliwia okienka zadań formanty Wstaw kontrolki, mimo że można także wstawić kontrolki, przeciągając pola i grupy z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza.

Możesz dostosować wygląd formantu, w tym czcionki, koloru i wyrównania tekstu wewnątrz kontrolki, wartości domyślne i typ danych formantu i inne właściwości, takie jak etykietka ekranowa, który jest wyświetlany, gdy użytkownik zatrzyma wskaźnik myszy na formant. Można także dostosować zachowanie formantu, takie jak możliwość filtrowania informacji lub odpowiadanie na reguły.

Porada: Aby wyświetlić właściwości kontrolki, kliknij dwukrotnie formant w szablonie formularza.

W tym artykule

Formanty i źródło danych

Sposoby wstawiania formantów w szablonie formularza

Typy formantów

Informacje dotyczące zgodności

Usuwanie kontrolki z szablonu formularza

Formanty i źródło danych

Prawie wszystkie formanty w formularzu programu InfoPath są skojarzone z lub związane ze źródłem danych szablonu formularza. Większość formantów, w tym pola tekstowe, pola wyboru i pola list, są powiązane z polami w źródle danych. Jeśli formant nie jest powiązany ze źródłem danych lub jeśli jest powiązany nieprawidłowo, informacje, które są wprowadzane do tego formantu nie można zapisać poprawnie w źródłowym pliku formularza (XML).

Podczas projektowania szablonu formularza programu InfoPath, możesz wybrać opcję pól w źródle danych utworzona automatycznie za każdym razem, wstawianie formantu lub można ręcznie powiązać każdego formantu z istniejącym polem samodzielnie.

W poniższym przykładzie projektant formularza wstawiony Nazwisko w polu tekstowym w szablonie formularza. Pole tekstowe jest związane z polem nazwisko w źródle danych szablonu formularza.

Relationship between control on form template and field in data source

Podczas wypełniania formularza na podstawie tego szablonu formularza, użytkownik wprowadzi jej nazwę w polu Nazwisko. Program InfoPath umożliwia zapisanie danych jako język XML (Extensible Markup), jak pokazano na poniższej ilustracji.

Data entered in the text box is saved as XML

Typ formant i jego pole skojarzone ze sobą, określić typ danych, który użytkownicy będą mogli wprowadzać w formancie, oraz jak użytkownicy będą mogli wprowadzać te informacje. Na przykład jeśli masz kontrolce selektora dat. w szablonie formularza powiązane z polem zawierającym daty typ danych, następnie użytkownicy mogą wprowadzać tylko daty do tego formantu. Jeśli próby wprowadź inne dane, takie jak jego nazwę lub adres do tego formantu, InfoPath wyświetli błąd sprawdzania poprawności danych.

Uwaga: Oprócz głównego źródła danych dla szablonu formularza możesz utworzyć połączenia danych z dokumentów XML, baz danych, usług sieci Web i Microsoft Windows SharePoint Services bibliotek i list. Wynik te połączenia danych w źródłach danych pomocniczej, których można używać do wypełniania pól listy i przekazywania wartości do pól tekstowych i innych formantów.

Początek strony

Sposoby wstawiania formantów w szablonie formularza

Podczas projektowania szablonu formularza, możesz wstawić formanty za pomocą okienka zadań formanty. Można wybrać opcję automatycznego tworzenia źródła danych szablonu formularza podczas wstawiania formantu, w której przypadku pola lub grupy jest automatycznie tworzona w źródle danych dla każdej dodawanej kontrolki. Możesz także powiązać każdej kontrolki istniejącego pola lub grupy w źródle danych szablonu formularza. Jeśli wybierzesz tę opcję, zostanie wyświetlony monit o Wybieranie pola lub grupy ze źródła danych podczas wstawiania formantu.

Porada: Aby przełączać się między automatyczne tworzenie źródła danych i powiązanie kontrolek do istniejącego pola lub grupy, użyj pola wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań formanty.

Formanty można także wstawiać, przeciągając pola i grupy z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza. Za każdym razem, przeciągnij pola lub grupy na szablon formularza programu InfoPath sugeruje formant najlepiej pasujący do pola lub grupy. Na przykład jeśli pole zawiera dane typu Data, program InfoPath sugeruje selektora dat.

Początek strony

Typy formantów

W okienku zadań formanty obejmuje ponad 30 różnych kontrolek, które można dodać do szablonu formularza. Formanty można podzielić na następujące kategorie:

 • Standardowych kontrolek

 • Formanty powtarzające się i opcjonalne

 • Formanty plików i obrazów

 • Formanty zaawansowane

 • Formanty niestandardowe

W poniższych tabelach opisano przeznaczenie każdej kontrolki.

Standardowych kontrolek

Standardowych kontrolek zawierać kontrolek, które zwykle skojarzyć zbierania i wyświetlania informacji. Należą do nich pola tekstowe, pola list, pola wyboru i przycisków.

Kontrolka

Ikona

Opis

Pole tekstowe

Obraz przycisku

Najczęściej używane kontrolki w formularzu. Użytkownicy będą mogli wprowadzać dowolnego typu niesformatowanego tekstu w polu tekstowym, na przykład zdania, nazwy, liczby, daty i godziny. Pola tekstowe nie mogą zawierać tekst sformatowany.

Pole tekstu sformatowanego

Obraz przycisku

Formant, który może zawierać sformatowany tekst, w tym pogrubienie i kursywa i różnych czcionek, rozmiarów czcionek i kolorów czcionek. Ponadto użytkownicy mogą wstawiać obrazy, listy i tabele do pola tekstu sformatowanego.

Pole listy rozwijanej

Obraz przycisku

Formant, który będzie zawierał użytkowników z listy opcji w polu. Aby wybrać element z listy, użytkownicy kliknij strzałkę w celu otwarcia listy opcji do wyboru. Opcje mogą pochodzić z listy utworzonej ręcznie, z wartości w źródle danych formularza lub wartościami pochodzącymi z połączenia danych do dokumentu XML, bazy danych, usługi sieci Web lub bibliotece programu SharePoint lub listy.

Pole kombi

Obraz przycisku

Formant, który będzie zawierał użytkowników z listy opcji w polu, z której użytkownicy wybierz odpowiedni element lub wpisz własną. Opcje mogą pochodzić z listy utworzonej ręcznie, z wartości w źródle danych formularza lub wartościami pochodzącymi z połączenia danych do dokumentu XML, bazy danych, usługi sieci Web lub bibliotece programu SharePoint lub listy.

Pole listy

Obraz przycisku

Formant, który będzie zawierał użytkowników z listy opcji w polu, które mogą wybierać użytkownicy. Opcje mogą pochodzić z listy utworzonej ręcznie, z wartości w źródle danych formularza lub wartościami pochodzącymi z połączenia danych do dokumentu XML, bazy danych, usługi sieci Web lub bibliotece programu SharePoint lub listy.

Selektor dat

Obraz przycisku

Formant, który zawiera pole, w którym użytkownicy mogą wpisać dat i przycisk Kalendarz, który umożliwia użytkownikom wybierz datę.

Pole wyboru

Obraz przycisku

Formant, który umożliwia użytkownikom ustawianie tak/nie lub wartości PRAWDA i FAŁSZ przez dodanie lub usunięcie z małym polu kwadratowy znacznik wyboru.

Przycisk opcji

Obraz przycisku

Formant, który pozwala użytkownikom wybierać zestaw wzajemnie wykluczających się opcji. Po zaznaczeniu jednego przycisku opcji z grupy inne przyciski opcji są usuwane. Grupę przycisków opcji jest powiązana z jednym polem w źródle danych, a każdy przycisk opcji zapisuje inną wartość w tym polu.

Przycisk

Obraz przycisku

Formant, który może służyć do przesyłania formularza lub kwerendy do bazy danych, między innymi. Można także skojarzyć przycisk przy użyciu reguł lub kodu niestandardowego, wykonywana po kliknięciu przycisku.

Sekcja

Obraz przycisku

Formant, który jest kontenerem dla innych formantów. Sekcje mogą zawierać dowolne kontrolek na liście w okienku zadań formanty, łącznie z innych sekcji.

Formanty powtarzające się i opcjonalne

Formanty powtarzające się i opcjonalne zawierać formanty list, tabele powtarzające się, sekcje powtarzające się i sekcje opcjonalne. Formanty te umożliwiają wstawianie elementów listy, wiersze, zestawy rekordów i opcjonalne informacje podczas wypełniania formularza.

Kontrolki

Ikona

Opis

Sekcja opcjonalna

Obraz przycisku

Formant, który jest kontenerem dla pozostałych kontrolek i są przydatne w przypadku tym dodatkowe informacje, które jest niezbędne do wypełniania przez wszystkich użytkowników. Podczas wypełniania formularza, który zawiera sekcja opcjonalna, użytkownicy mogą wybierać, czy chcesz uwzględnić sekcja opcjonalna w formularzu.

Sekcja powtarzająca się

Obraz przycisku

Formant, który jest kontenerem dla pozostałych kontrolek i są przydatne w przypadku prezentowanie danych opartych na rekordach, takich jak pracownik rekordów bazy danych. Podczas wypełniania formularza, który zawiera sekcji powtarzanej, użytkownicy mogą dodawać dodatkowe wystąpienia sekcji powtarzającej się.

Repeating table

Obraz przycisku

Formant wyświetlający powtarzające się informacje w strukturze tabelarycznej. Każdy element zostanie wyświetlony w nowym wierszu w tabeli powtarzającej się. Podczas wypełniania formularza, użytkowników można dodawać lub usuwać wiersze w tabeli powtarzanej stosownie do potrzeb. Powtarzanie tabel może zawierać innych kontrolek.

Poziomej tabeli powtarzanej

Obraz przycisku

Formant wyświetlający powtarzające się informacje w strukturze tabelarycznej. Każdy element zostanie wyświetlony w nowej kolumnie w tabeli powtarzającej się. Podczas wypełniania formularza, użytkownicy mogą dodawać lub usuwać kolumn w tabeli powtarzanej stosownie do potrzeb. Poziome tabele powtarzające się może zawierać innych kontrolek.

Wzorca/szczegółu

Obraz przycisku

Kontrolka, która jest faktycznie zestaw powtarzających się formantów, które są bezpośrednio związane ze sobą. Formant wzorca jest zawsze tabelę powtarzaną, a formant szczegółowy może być tabelą powtarzaną lub sekcji powtarzanej. Wzorca/szczegółu kontrolki pozwalają w łatwy sposób bardziej efektywną pracę z dużymi ilościami danych. Na przykład jeśli szablonu formularza zostanie wyświetlony pracownika rekordów bazy danych, można określić że tylko niektóre informacje o każdym z pracowników powinien być wyświetlany w formancie wzorcowym. Następnie gdy użytkownik wybierze rekord (wiersz) w formancie wzorcowym, formant szczegółowy może wyświetlać więcej szczegółowych informacji na temat pracownika.

Lista punktowana

Obraz przycisku

Formant, który umożliwia dodawanie lub usuwanie listy punktowanej listy elementów w formie, w razie potrzeby. Formanty listy punktowanej są świetnym sposobem wprowadzania tekstu zwykłego szablon formularza powtarzania, takie jak lista czynności do wykonania w planu spotkania.

Lista numerowana

Obraz przycisku

Formant, który umożliwia dodawanie lub usuwanie ponumerowane elementy listy w formularzu stosownie do potrzeb. Lista numerowana formanty są świetnym sposobem wprowadzania zwykłego tekstu, który powtarza i wskazuje jakiegoś kolejności, na przykład listę elementów planu w spotkaniu szablon formularza planu.

Lista zwykła

Obraz przycisku

Formant, który umożliwia dodawanie lub usuwanie elementów listy w formularzu stosownie do potrzeb. Listy zwykłej są świetnym sposobem wprowadzania zwykłego tekstu, że powtarzania, takie jak lista nazwy uczestników w spotkaniu żądanie szablonu formularza.

Pole listy wielokrotnego wyboru

Obraz przycisku

Formant, który będzie zawierał użytkownika z listy opcji, które są wyświetlane jako listę pól wyboru. Użytkowników można wybrać dowolną liczbę pól wyboru stosownie do potrzeb, a nawet można dodać niestandardowe wpisy, w zależności od sposobu projektowania szablonu formularza.

Formanty plików i obrazów

Można projektowania szablonu formularza, tak aby użytkownicy mogą wstawiać załączniki lub obrazy podczas wypełniania formularzy opartych na szablonie formularza. Ponadto użytkownicy, którzy Wypełnij formularz programu InfoPath, formularzy na komputerze typu Tablet korzystać ze specjalnych pisma odręcznego formantu obrazu, który umożliwia im tworzenie i zapisywanie rysunków odręcznych.

Kontrolka

Ikona

Opis

Plik załącznika

Obraz przycisku

Formant, który pozwala użytkownikom na dołączanie plików do formularzy. Każdy formant załącznika pliku zezwala na jeden plik załączany i w razie potrzeby można ograniczyć typ pliku. Jeśli użytkownicy mają dołączać wiele plików, można wstawić formant załącznika pliku wewnątrz kontrolki powtarzającej się.

Obraz

Obraz przycisku

Formant, który może zostać dołączony w szablonie formularza jako element statyczny, takie jak tytuł lub tło, lub można zezwolić użytkownikom na wstawianie obrazu jako części formularza. Formanty obrazu można przechowywać obraz w samym formularzu lub adres (URL) prowadzącą do lokalizacji zapisanego obrazu.

Obraz odręczny

Obraz przycisku

Formant, który umożliwia użytkownikom komputerów typu Tablet PC Dodawanie rysunków odręcznych do formularzy w ramach samego formantu lub na obrazie tła.

Formanty zaawansowane

Formanty zaawansowane są kontrolek, które mogą być używane mniejsze często standardowych kontrolek lub tylko w niektórych przypadkach.

Kontrolka

Ikona

Opis

Hiperlink

Obraz przycisku

Formant, który może być używany do łączenia z adresem URL. Na przykład szablon formularza, którego pokazuje informacje dotyczące listy produktów mogą zawierać hiperłącza do informacji o produkcie stron sieci Web. Formanty hiperłączy mogą prowadzić do dowolnego serwera sieci Web w intranecie lub Internecie.

Pole wyrażenia

Obraz przycisku

Formant tekst tylko do odczytu. Za pomocą pól wyrażeń można wyświetlać tekst tylko do odczytu, wyświetlania wartości innego formantu w formularzu lub tworzenia formuł opartych na wyrażenia XPath.

Etykieta pionowa

Obraz przycisku

Etykietę tekst tylko do odczytu, która pojawia się o 90 stopni w szablonie formularza. Etykiety pionowe często są używane jako nagłówków kolumn w tabelach powtarzanych.

Region przewijania

Obraz przycisku

Formant, który zawiera inne formanty, ma stałe rozmiary i zawiera paski przewijania, dzięki czemu użytkownicy można przewijać, aby wyświetlić informacje, które znajduje się poza widok. Regiony przewijania są szczególnie przydatne, gdy sekcja formularza zawiera wiele danych, a użytkownicy nie są wyświetlane w całym dokumencie.

Region poziomy

Obraz przycisku

Formant zawierający inne formanty i można umieścić inne kontrolki side-by-side w szablonie formularza.

Grupa wyborów

Obraz przycisku

Formant, który zawiera co najmniej dwa sekcje wyborów, które z kolei zawierają inne kontrolki. Każda sekcja wyborów w grupie wyborów służy jako pojedyncza opcja w zestawie wzajemnie wykluczających się opcji. Podczas wypełniania formularza, użytkownicy zastąpić domyślnej sekcji wyborów na inną sekcję wyborów. Na przykład na szablonie formularza zadania aplikacji umożliwia grupę wyboru Zezwalaj użytkownikom na wprowadzanie do swoich materiałów referencyjnych domowy numer telefonu lub numer telefonu do pracy.

Powtarzana grupa wyborów

Obraz przycisku

Formant, który zawiera co najmniej dwie sekcje wyborów w powtarzającej się strukturze. Podczas wypełniania formularza, użytkownicy mogą Dodawanie, usuwanie lub zamienianie dodatkowe powtarzane grupy wyborów, stosownie do potrzeb. Na przykład w szablonie formularza informacje o pracownikach służy powtarzanej grupy wyborów aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wielu kontaktów alarmowych. Dla każdego kontaktu użytkownik może zastąpić adres domowy informacji o adresie służbowym.

Sekcja wyborów

Obraz przycisku

Formant zawierający inne formanty i które należy zawsze wyświetlane wewnątrz grupy wyborów lub powtarzającej się grupy wyborów. Sekcje wyborów są przydatne, gdy trzeba dodać więcej wyborów do istniejącej grupy wyborów. Po wstawieniu sekcji wyboru dowolnym innym niż grupa wyborów programu InfoPath automatycznie wstawia sekcja wyborów w nowej grupie wyborów.

Cykliczne sekcji powtarzającej się

Obraz przycisku

Formant, który zawiera inne formanty i może zostać wstawiony do samego. Sekcje powtarzane cykliczne umożliwia tworzenie hierarchii zawartości, na przykład konspekt.

Formanty niestandardowe

Za pomocą Kreatora dodawania formantów niestandardowych nawiązać kontrolek niestandardowych, w tym formantów ActiveX firmy Microsoft i części szablonu, dostępne w programie InfoPath. Formant niestandardowy jest jednym, która nie jest uwzględniona w programie InfoPath domyślnie.

Kontrolka

Opis

Części szablonu

Dostosowany zestaw kontrolek zawierający układ, właściwości i niektórych aspektów zachowanie sterowania można zapisać w celu ponownego użycia w różnych szablonach. Po utworzeniu części szablonu, program Kreatora dodawania formantów niestandardowych do importowania części szablonu do tryb projektowania tak, aby dodać je do szablonu formularza.

kontrolka ActiveX

Formant, który nie jest dostępny w programie InfoPath, ale którą można dodać do okienka zadań formanty. Można wybierać spośród istniejących formantów ActiveX, które są zarejestrowane na komputerze, lub można użyć kontrolek niestandardowych tworzonych stosownie do potrzeb firmy. Na przykład jeśli tworzysz szablony formularzy do użycia w finansowych, można utworzyć formant ActiveX, który pozwala informacji giełdowych mają być wyświetlane w szablonie formularza. Po utworzeniu lub lokalizowanie kontrolki ActiveX, umożliwia Kreatora dodawania formantów niestandardowych importowanie kontrolki tryb projektowania, aby dodać je do szablonu formularza.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. W szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką nie są obsługiwane następujące formanty:

 • Pole kombi

 • Pola listy wielokrotnego wyboru

 • Formanty wzorca/szczegółu

 • Listy punktowane, numerowane i listy zwykłej

 • Formanty obrazu obraz i całe pismo odręczne

 • Formanty obrazu odręcznego

 • Etykiety pionowe

 • Regiony przewijania

 • Regiony poziome

 • Poziome tabele powtarzające się

 • Grupa wyborów, powtarzającej się grupy wyborów i formantami sekcja wyborów

 • Powtarzający się sekcje cykliczne

 • Kontrolki ActiveX

Możesz również wybrać do projektowania szablonów formularzy Microsoft Office InfoPath 2007, które są zgodne z programu Microsoft Office InfoPath 2003. W szablonach formularzy zgodnych z poprzednimi wersjami pola kombi i pola listy wielokrotnego wyboru nie są obsługiwane. Po otwarciu szablonu formularza w programie InfoPath 2003, są wyświetlane jako pola listy rozwijanej pola kombi, a pola listy wielokrotnego wyboru są wyświetlane jako listy punktowane.

Jeśli masz określonej części szablonu formularza, który chcesz ponownie użyć w innych szablonach formularzy, można zaprojektować części szablonu. Część szablonu typowe składa się z kontrolkami i źródła danych, a także zawierać funkcje, takie jak połączenia danych, sprawdzanie poprawności danych i reguły. W częściach szablonów formanty ActiveX nie są obsługiwane i w związku z tym ukrytych w okienku zadań formanty. Ponadto jeśli projekt części szablonu zgodnego z przeglądarkami, masz dostęp do mniej formanty i funkcje niż w przypadku, jeśli zostały Projektowanie części szablonu wyłącznie do użytku w programie InfoPath.

Początek strony

Usuwanie kontrolki z szablonu formularza

Aby usunąć formant z szablonu formularza, zaznacz kontrolkę, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Po usunięciu kontrolki powiązanej z tego formantu pozostanie w źródle danych. Jednak formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza nie będą widoczne dane przechowywane w tym polu. Aby wyświetlić dane, powiążesz kontrolkę z polem.

Jeśli chcesz powiązać innego formantu pola, a jedynie w celu kontrolowania, można zmienić na inny typ kontrolki. W tym celu prawym przyciskiem myszy kontrolkę, klikając pozycję Zmień na, a następnie klikając jedną z opcji z menu. Menu wyświetla tylko typów kontrolek, które należy powiązać ten typ pola.

Changing an existing control to a different type

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×