Wprowadzenie do formantów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano różnego typu formanty dostępne w programie Access oraz pokazano sposób dodawania formantów do formularzy i raportów. Formanty to elementy formularza lub raportu używane do wprowadzania, edytowania lub wyświetlania danych. Na przykład pole tekstowe jest popularnym formantem służącym do wyświetlania danych w raportach lub do wprowadzania i wyświetlania danych w formularzach. Innymi popularnymi formantami są przyciski poleceń, pola wyboru i pola kombi (listy rozwijane).

W tym artykule

Opis formantów

Omówienie układów

Opis formantów

Formanty pozwalają na wyświetlanie danych i pracę z nimi w aplikacji bazy danych. Najczęściej używanym formantem jest pole tekstowe, ale istnieją też inne formanty, takie jak przyciski poleceń, etykiety, pola wyboru i formanty podformularza/podraportu.

Formanty mogą być powiązane, niepowiązane lub obliczeniowe:

 • Formant powiązany    Formant, którego źródłem danych jest pole tabeli lub kwerendy, nosi nazwę formantu powiązanego. Formanty powiązane służą do wyświetlania wartości pól bazy danych. Takimi wartościami mogą być dane tekstowe, daty, liczby, wartości Tak/Nie, obrazy lub wykresy. Na przykład pole tekstowe, w którym jest wyświetlane nazwisko pracownika, może uzyskiwać te informacje z pola Nazwisko w tabeli Pracownicy.

 • Formant niepowiązany    Formant, do którego nie przypisano źródła danych (takiego jak pole lub wyrażenie), nosi nazwę formantu niepowiązanego. Formantów niepowiązanych można używać do wyświetlania informacji, obrazów, linii lub prostokątów. Przykładem formantu niepowiązanego może być etykieta, w której jest wyświetlany tytuł formularza.

 • Formant obliczeniowy    Formant, którego źródłem danych jest wyrażenie, a nie pole, nosi nazwę formantu obliczeniowego. Wartość, która ma być używana jako źródło danych formantu, określa się, definiując wyrażenie. Wyrażenie może być kombinacją operatorów (takich jak = lub +), nazw formantów, nazw pól, funkcji zwracających jedną wartość i wartości stałych. Przykładowe wyrażenie podane poniżej służy do obliczania ceny towaru z rabatem 25% w wyniku pomnożenia wartości pola Cena jednostkowa przez wartość stałą (0,75).

= [Cena jednostkowa] * 0,75

W wyrażeniu można użyć danych z pola tabeli źródłowej lub kwerendy formularza bądź raportu, a także z innego formantu w formularzu lub raporcie.

Uwaga: Użytkownik może także przeprowadzać obliczenia w tabelach, dodając pole obliczeniowe, lub w kwerendach, wprowadzając wyrażenie w wierszu Pole siatki kwerendy. Z tymi tabelami lub kwerendami można następnie powiązać formularze i raporty, aby wyświetlać w nich obliczenia bez tworzenia formantu obliczeniowego.

Podczas tworzenia formularza lub raportu zwykle warto najpierw dodać i rozmieścić wszystkie formanty powiązane, zwłaszcza gdy stanowią większość formantów obiektu. Następnie za pomocą narzędzi grupy Formanty na karcie Projekt w widoku Układ lub widoku Projekt można dodać formanty niepowiązane i obliczeniowe, uzupełniając projekt.

Formant można powiązać z polem, wskazując pole, z którego mają być pobierane dane formantu. Formant powiązany z wybranym polem można utworzyć przez przeciągnięcie pola z okienka Lista pól do formularza lub raportu. W okienku Lista pól są wyświetlane pola tabeli lub kwerendy źródłowej formularza. Aby wyświetlić okienko Lista pól, należy otworzyć obiekt w widoku Układ lub widoku Projekt, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknąć polecenie Dodaj istniejące pola. Po dwukrotnym kliknięciu pola w okienku Lista pól program Access doda do obiektu odpowiedni typ formantu dla tego pola.

Pole można także powiązać z formantem, wpisując nazwę pola w samym formancie (jeśli obiekt jest otwarty w widoku Projekt) lub w polu właściwości Źródło formantu w arkuszu właściwości formantu. Arkusz właściwości umożliwia definiowanie cech formantu, takich jak nazwa, źródło danych i format. Aby wyświetlić lub ukryć arkusz właściwości, należy nacisnąć klawisz F4.

Formant powiązany najlepiej jest utworzyć za pomocą okienka Lista pól — z dwóch powodów:

 • Program Access automatycznie wypełnia dołączoną etykietę formantu z nazwą pola (lub podpisem zdefiniowanym dla tego pola w tabeli bądź kwerendzie źródłowej), dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać etykiety.

 • Program Access automatycznie ustawia wiele właściwości formantu na odpowiednie wartości zgodnie z właściwościami pola w tabeli lub kwerendzie źródłowej (na przykład właściwości Format, Miejsca dziesiętne i Maska wprowadzania).

Aby powiązać z polem utworzony wcześniej formant niepowiązany, należy ustawić nazwę pola jako wartość pola właściwości formantu Źródło formantu. Szczegółowe informacje na temat właściwości Źródło formantu można uzyskać, naciskając klawisz F1, gdy kursor znajduje się w liście rozwijanej tej właściwości.

Początek strony

Opis układów

Układy to prowadnice, które wyrównują formanty w poziomie lub w pionie, aby nadać formularzowi jednolity wygląd. Układ można porównać do tabeli, której każda komórka jest pusta lub zawiera pojedynczy formant. W poniższych procedurach opisano sposoby dodawania, usuwania i ponownego rozmieszczania formantów w układach.

Uwaga: Układy są opcjonalne w przypadku tworzenia lokalnej bazy danych, która będzie otwierana wyłącznie przy użyciu programu Access. Jeżeli jednak użytkownik zamierza opublikować bazę danych na serwerze SharePoint i używać jej w przeglądarce, konieczne jest użycie układów we wszystkich formularzach i raportach, które mają być używane w przeglądarce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat baz danych sieci Web, zobacz artykuł Tworzenie bazy danych udostępnianej w sieci Web.

Układy można skonfigurować na wiele różnych sposobów, ale zwykle są skonfigurowane w formacie skumulowany lub tabeli . W tych dwóch formatów głównym można podzielić lub scalanie komórek, aby dostosować układ do własnych kontrolek. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Dzielenie i scalanie komórek w układzie.

 • W układach tabelarycznych formanty są rozmieszczone w wierszach i kolumnach, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym — z etykietami u góry, jak pokazano na poniższej ilustracji:

  Układ tabelaryczny w raporcie

  Tabelaryczne układy formantów zawsze obejmują dwie sekcje formularza lub raportu. Niezależnie od tego, w której sekcji znajdują się formanty, etykiety są w sekcji powyżej.

 • W układach stosowych formanty są rozmieszczone w pionie, tak jak na papierowym formularzu — z etykietą po lewej stronie każdego formantu, jak pokazano na poniższej ilustracji:

  Układ stosowy w formularzu

  Układy stosowe są zawsze zawarte w jednej sekcji formularza lub raportu.

Program Access automatycznie tworzy układy tabelaryczne w dowolnych z poniższych okoliczności:

 • W przypadku utworzenia nowego raportu przez kliknięcie przycisku Raport w grupie Raporty na karcie Tworzenie.

 • W przypadku utworzenia nowego raportu przez kliknięcie przycisku Pusty raport w grupie Raporty na karcie Tworzenie, a następnie przeciągnięcie pola z okienka Lista pól do raportu.

Program Access automatycznie tworzy układy stosowe w dowolnych z poniższych okoliczności:

 • W przypadku utworzenia nowego formularza przez kliknięcie przycisku Formularz w grupie Formularze na karcie Tworzenie.

 • W przypadku utworzenia nowego formularza przez kliknięcie przycisku Pusty formularz w grupie Formularze na karcie Tworzenie, a następnie przeciągnięcie pola z okienka Lista pól do formularza.

W tej sekcji

Tworzenie nowego układu

Przełączanie układu z tabeli do skumulowany lub do tabeli

Dzielenie układem na dwa układy

Dodawanie wierszy lub kolumn do układu

Usuwanie wierszy lub kolumn w układzie

Dzielenie i scalanie komórek w układzie

Zmienianie rozmieszczenia kontrolek w układzie

Dodawanie kontrolek w układzie

Usuwanie kontrolek w układzie

Tworzenie nowego układu

Nowy układ formantów można utworzyć w istniejącym obiekcie formularza lub raportu, wykonując następujące czynności:

 1. Zaznacz formant, który chcesz dodać do układu.

 2. Aby dodać inne formanty do tego samego układu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i zaznacz także te formanty.

 3. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij opcję Tabelaryczny lub Stosowy.

Program Access utworzy układ i doda do niego zaznaczone formanty.

Powrót do początku sekcji

Zmienianie układu tabelarycznego w układ stosowy i odwrotnie

Aby zmienić typ układu:

 • Zaznacz komórkę w układzie, który ma zostać zmieniony.

 • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Wiersze i kolumny kliknij opcję Zaznacz układ.

 • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij odpowiedni typ układu (Tabelaryczny lub Stosowy).

Program Access ponownie rozmieści formanty w wybranym typie układu.

Powrót do początku sekcji

Dzielenie układu na dwa układy

Układ formantów można podzielić na dwa układy, wykonując następujące czynności:

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij komórki, które mają zostać przeniesione do nowego układu.

 2. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Tabela kliknij typ nowego układu (Tabelaryczny lub Stosowy).

Program Access utworzy nowy układ formantów i doda do niego zaznaczone formanty.

Uwaga: Oryginalny układ może zawierać puste wiersze i kolumny w wyniku podziału układu. Aby usunąć wiersz lub kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę w wierszu lub kolumnie, a następnie kliknij przycisk Usuń wiersz lub Usuń kolumnę.

Powrót do początku sekcji

Dodawanie wierszy lub kolumn do układu

 1. Zaznacz komórkę sąsiadującą z komórką, do której ma zostać dodany nowy wiersz lub nowa kolumna.

 2. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Wiersze i kolumny kliknij opcję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, aby wstawić nowy wiersz powyżej lub poniżej bieżącego wiersza. Kliknij opcję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, aby wstawić nową kolumnę z lewej lub prawej strony bieżącej kolumny.

Program Access doda do układu nowy wiersz lub nową kolumnę.

Powrót do początku sekcji

Usuwanie wierszy lub kolumn z układu

 1. Zaznacz w wierszu lub kolumnie komórkę, która ma zostać usunięta.

 2. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Wiersze i kolumny kliknij opcję Zaznacz kolumnę lub Zaznacz wiersz, aby zaznaczyć kolumnę lub wiersz.

 3. Naciśnij klawisz DELETE.

Program Access usunie wiersz lub kolumnę z układu.

Powrót do początku sekcji

Dzielenie i scalanie komórek w układzie

Układ, podobnie jak tabela w dokumencie tekstowym, składa się z komórek rozmieszczonych w wierszach i kolumnach. Każda komórka może zawierać jeden formant, na przykład pole tekstowe, etykietę lub przycisk polecenia. Jedną komórkę można podzielić w poziomie lub w pionie, aby utworzyć dwie komórki. Można również scalić wiele komórek, aby utworzyć jedną dużą komórkę, obejmującą wiele wierszy lub kolumn w układzie. Komórka może zawierać tylko jeden formant nawet wtedy, gdy zawiera wiele wierszy lub kolumn.

Dzielenie komórek

Podzielenie komórki w pionie powoduje utworzenie nowego wiersza w strukturze układu. Jeśli w podzielonym wierszu znajdują się inne komórki, ich rozmiar pozostaje niezmieniony (obejmują dwa wiersze źródłowe, które powstały w wyniku operacji dzielenia). Podzielenie komórki w poziomie powoduje utworzenie nowej kolumny w strukturze układu. Jeśli w podzielonej kolumnie znajdują się inne komórki, ich rozmiar pozostaje niezmieniony (obejmują dwie kolumny źródłowe, które powstały w wyniku operacji dzielenia).

Scalanie komórek

Uwaga: Istnieje możliwość scalenia pustych komórek lub komórki zawierającej formant z pustymi komórkami. Nie można jednak scalić komórek zawierających kilka formantów, ponieważ jedna komórka może zawierać tylko jeden formant.

 1. Zaznacz pierwszą komórkę, którą chcesz scalić.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT, zaznacz pozostałe komórki, które chcesz scalić.

 3. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Scal/Podziel kliknij opcję Scal.

Uwaga: Dzielenie i scalanie wielu komórek w układzie może spowodować, że struktura wierszy i kolumn źródłowych stanie się nieco złożona. Rezultatem mogą być trudności ze zmianą rozmiaru tylko wybranej komórki. Warto najpierw jak najlepiej dostosować wysokość wierszy i rozmiar kolumn, a dopiero potem podzielić i scalić komórki w celu utworzenia odpowiedniego układu.

Powrót do początku sekcji

Ponowne rozmieszczanie formantów w układzie

Formant można przenosić w obrębie układu lub między układami, przeciągając go w odpowiednie miejsce. Podczas przeciągania formantu poziomy lub pionowy pasek będzie wskazywać miejsce, w którym zostanie umieszczony formant po zwolnieniu przycisku myszy. Jeśli formant zostanie przeciągnięty nad pustą komórkę, w programie Access zostanie wyróżniona cała komórka, pokazując miejsce umieszczenia formantu.

Można również przesuwać formantu w układzie, zaznaczając go, przytrzymując naciśnięty klawisz ALT i przenoszenie kontrolki za pomocą klawiszy strzałek.

ALT + Strzałka w kombinacji klawiszy umożliwia przenoszenie formantu do lewej lub do prawej, a zostaną przeniesione poza granice układu, Access doda nowe kolumny w układzie stosownie do potrzeb, aby zezwalały na Przenieś. Te nowe kolumny będą nadal, nawet jeśli odsunąć kontrolki do jego oryginalnej lokalizacji, a może mieć niezamierzonych konsekwencji poszerzanie raportu, tak aby rozszerza na inną stronę. W raportach może to powodować puste strony do wydrukowania, ze względu na dodatkowe szerokości obiektu raportu. Aby usunąć pustą kolumnę w układzie, w widoku układu, zaznacz komórkę w tej kolumnie, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Gdy układu nie jest już przecina krawędzi strony, Access automatycznie zmienia rozmiar raportu Powrót do oryginalnej szerokości strony.

Powrót do początku sekcji

Dodawanie formantów do układu

Aby dodać nowe pole z okienka Lista pól do istniejącego układu formantów   

 • Przeciągnij pole z okienka Lista pól do układu. Poziomy lub pionowy pasek będzie wskazywać miejsce, w którym zostanie umieszczone pole po puszczeniu przycisku myszy. Jeśli pole zostanie przeciągnięte nad pustą komórkę, w programie Access zostanie wyróżniona cała komórka, pokazując miejsce umieszczenia pola.

Aby dodać istniejących kontrolek do istniejącego układ formantów   

 1. W widoku Układ zaznacz pierwszy formant, który chcesz dodać do układu formantów.

 2. Aby dodać inne formanty do tego samego układu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i zaznacz także te formanty. Można zaznaczyć formanty w innych układach formantów.

 3. Przeciągnij zaznaczone pola do układu. Poziomy lub pionowy pasek będzie wskazywać miejsce, w którym pola zostaną umieszczone po puszczeniu przycisku myszy.

Powrót do początku sekcji

Usuwanie formantów z układu

Usuwanie formantów z układu umożliwia ich umieszczanie w dowolnym miejscu formularza lub raportu bez wpływu na położenie pozostałych formantów.

Jeśli formularz lub raport ma być używany jako część aplikacji sieci Web, wszystkie jego formanty muszą się znajdować w układach.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij przycisk Widoki, a następnie kliknij opcję Widok projektu.

 2. Zaznacz komórki, które chcesz usunąć z układu, łącznie z etykietami. Aby zaznaczyć wiele komórek, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij komórki, które chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wszystkie komórki w układzie, na karcie Rozmieszczanie w grupie Wiersze i kolumny kliknij opcję Zaznacz układ.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z zaznaczonych komórek, wskaż polecenie Układ, a następnie kliknij polecenie Usuń układ.

  Program Access usunie zaznaczone komórki z układu.

 4. Jeśli w układzie pozostały niektóre formanty, będą one teraz nakładały się na usunięte formanty. Przy wciąż zaznaczonych formantach przeciągnij zaznaczone formanty poza układ, uważając, aby nie upuścić ich z powrotem do układu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×