Wprowadzenie do dostosowywania witryn i stron

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witrynę można dostosować do potrzeb organizacji na wiele sposobów. Niektóre funkcje umożliwiają efektywne konfigurowanie i stosowanie ustawień niestandardowych w obrębie całej witryny.

Omówienie

Witrynę można dostosować na wiele sposobów. Można zmienić jej strukturę, wygląd i ustawienia, a także dodać do niej zawartość. Jest też możliwe stosowanie ustawień niestandardowych przy użyciu przeglądarki — bez żadnych dodatkowych narzędzi — pod warunkiem, że ma się uprawnienie do zmieniania ustawień. Można też dostosowywać witrynę programowo lub za pomocą narzędzi do projektowania witryn sieci Web.

Niektóre funkcje, takie jak kolumny witryn czy strony wzorcowe, pozwalają na efektywne stosowanie ustawień niestandardowych w obrębie całej witryny. Załóżmy na przykład, że w listach i bibliotekach użytkownik chce użyć kolumny, która będzie identyfikować działy organizacji. Można zaprojektować kolumnę witryny zawierającą listę rozwijaną działów, której będzie można używać w przypadku wszystkich list i bibliotek witryny. Korzystając z kolumn witryn, członkowie zespołu będą mogli bardziej spójnie raportować i analizować informacje, gdyż nie będą musieli pamiętać dokładnej nazwy działu używanej w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0.

Poniżej omówiono sposoby dostosowywania witryn bez korzystania z dodatkowych narzędzi. Najczęściej korzystanie z tych funkcji wymaga poziomu uprawnień Projektowanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem lub administratorem witryny.

Zmienianie tytułu i wyglądu    Użytkownik może zmienić nazwę i opis witryny, a także domyślną grafikę na stronie głównej i motyw witryny. Motyw jest zestawem kolorów, czcionek i elementów dekoracyjnych, dzięki któremu można uzyskać spójny wygląd stron witryny.

Dodawanie podwitryn i stron sieci Web    Podwitryny i strony sieci Web można dodać do witryny bez specjalnych narzędzi do edycji, jeśli masz uprawnienie do tworzenia witryn. Jeśli administrator włączył samoobsługowego tworzenia witryny, możesz utworzyć dodatkowe witryny najwyższego poziomu.

Podwitryny i witryny najwyższego poziomu umożliwiają dzielenie zawartości witryny na osobne (i oddzielnie zarządzane) witryny. Podwitryny mogą być automatycznie wyświetlane w elementach nawigacyjnych istniejącej witryny; mogą również dziedziczyć interfejs nawigacji witryny, tak aby nie było trzeba ponownie samodzielnie tworzyć elementów nawigacyjnych.

Dodawanie lub zmienianie składników Web Part    Składniki Web Part umożliwia szybkie konfigurowanie i modyfikowanie stron. Składnik Web Part to moduły jednostka informacji, która stanowi podstawowy blok konstrukcyjny strony składników Web Part. Można dodać składniki Web Part do strefy składników Web Part na stronie składników Web Part, a następnie dostosuj poszczególne składniki Web Part, aby utworzyć stronę unikatowe dla użytkowników witryny.

Składniki Web Part mogą konsolidować dane, takie jak listy i wykresy, a także zawartość sieci Web, na przykład tekst i obrazy, w dynamiczną witrynę portalu informacyjnego związaną z typowym zadaniem lub określonym zagadnieniem.

W poniższym przykładzie użyto składnika Web Part obrazu w celu opisania podstawowych funkcji składnika Web Part.

Przykładowy składnik Web Part obrazu

1.  Pasek tytułu składnika Web Part zawiera nagłówek tego składnika.

2.  Menu Składnik Web Part zawiera funkcje umożliwiające minimalizowanie, zamykanie i edytowanie składnika Web Part, a także uzyskiwanie odpowiedniej Pomocy. Gdy strona jest w trybie edycji, za pomocą tego menu można także usunąć składnik Web Part lub połączyć go z innymi składnikami Web Part — zależnie od typu używanego składnika.

3.  Zawartość tekstu podstawowego składnika Web Part odpowiada typowi określonemu przez użytkownika dla używanego składnika Web Part. W tym przykładzie występuje składnik Web Part obrazu, w którym jest wyświetlany obraz.

Dodawanie list i bibliotek    Listy i biblioteki służą do przechowywania informacji i zarządzania nimi w witrynie. Na listach są przechowywane dane, na przykład elementy kalendarza, ankiety, zadania i problemy. W bibliotekach są przechowywane pliki, takie jak dokumenty czy obrazy. Witryny są dostarczane z kilkoma domyślnymi, skonfigurowanymi listami i bibliotekami, takimi jak Kalendarz, Zadania, Dyskusje zespołu i Dokumenty udostępnione. Witryna zawiera także szablony umożliwiające rozpoczęcie pracy z wieloma typami list i bibliotek. Można tworzyć własne, niestandardowe listy i zapisywać listy jako szablony służące do tworzenia kolejnych list. Można też tworzyć widoki służące do wyświetlania informacji zawartych na listach lub w bibliotekach na różne sposoby, z uwzględnieniem określonych odbiorców, na przykład pokazujące listę elementów przypisanych do osób w określonym dziale lub dokumentów utworzonych w zeszłym tygodniu.

Listy i biblioteki pozwalają zarządzać informacjami oraz przechowywać je. Można na przykład włączyć funkcję przechowywanie wersji, co umożliwia śledzenie zmian na liście elementów i plików oraz przywracanie poprzednich wersji w razie popełnienia błędu. Korzystając ze źródeł danych RSS i alertów, można uzyskiwać aktualizacje dotyczące zmian na listach i w bibliotekach.

Numerowanie wersji w bibliotece

1. Obecnie opublikowana wersja główna pliku lub biblioteki jest wyróżniona, a numer wersji jest liczbą całkowitą.

2. Wersja jest tworzona po zmianie właściwości lub metadanych.

3. Pierwsza wersja pliku jest zawsze wersją pomocniczą o numerze 0.1.

Zmienianie sposobu nawigacji w witrynie    Właściciele witryny mogą dostosować dwa elementy nawigacyjne — pasek Szybkie uruchamianie i górny pasek łączy. Pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany z boku większości stron widocznych dla użytkownika, bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny. Za pomocą paska Szybkie uruchamianie można w logiczny sposób wyświetlać nagłówki sekcji i łącza w różnych obszarach witryny.

Szybkie uruchamianie

Górny pasek łączy jest wyświetlany w formie co najmniej jednej karty z hiperłączem. Karty te są wyświetlane u góry każdej strony witryny. Właściciele witryn mogą określić, czy ma być wyświetlany górny pasek łączy witryny nadrzędnej, czy unikatowy górny pasek łączy ich podwitryny.

Najwyższy pasek łączy

Konfigurowanie uprawnień     Jako właściciel witryny można skonfigurować dostęp do witryny na różne sposoby, za pomocą poziomów uprawnień, uprawnień i grupy programu SharePoint. Poziom uprawnień można przyznać określony zestaw uprawnień użytkownikom i grupom programu SharePoint, tak, aby im wykonywanie określonych czynności w witrynie. Tworząc nowe poziomy uprawnień (lub edytując istniejące poziomy uprawnień) obejmujące uprawnienia wymagane do wykonywania typowych zadań można dostosować interakcji różnych osób z witryną. Użytkownicy i grupy programu SharePoint są skojarzone z zabezpieczanych obiektów, takich jak witryny, listy, elementy list, bibliotek, folderów znajdujących się na listach i w bibliotekach oraz dokumentów.

Aby sobie ułatwić administrowanie, warto zacząć od standardowych grup programu SharePoint (czyli grup Właściciele witryny nazwa witryny, Członkowie witryny nazwa witryny i Odwiedzający witrynę nazwa witryny) i przypisać uprawnienia na poziomie witryny. Aby precyzyjniej sterować czynnościami, które użytkownicy mogą wykonywać, można utworzyć dodatkowe grupy programu SharePoint i poziomy uprawnień. Jeśli określone listy, biblioteki, foldery na liście lub w bibliotece, elementy listy lub dokumenty zawierają dane poufne, które należy dodatkowo zabezpieczyć, można skorzystać z uprawnień szczegółowych, aby nadać uprawnienia określonej grupie programu SharePoint lub określonemu użytkownikowi. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie uprawnieniami szczegółowymi może być bardzo czasochłonne.

Dostosowywanie innych ustawień witryny    Istnieje możliwość dostosowania wielu innych ustawień witryny, takich jak ustawienia regionalne (dotyczące strefy czasowej, porządku sortowania i kalendarza). Można także dostosować ustawienia wyświetlania strony podczas wyszukiwania oraz ustawienia wysyłania do użytkowników aktualizacji informujących o zmianach w witrynie za pomocą źródeł danych RSS i alertów. Aby wyświetlić ustawienia witryny, należy kliknąć polecenie Ustawienia witryny w menu Akcje witryny Obraz przycisku .

Korzystanie ze stron wzorcowych    Strona wzorcowa zawiera projekt strony i elementy układu, które mają być powtarzane na wielu stronach w witrynie. Za pomocą strony wzorcowej można nadać witrynie spójny wygląd, tworząc i aktualizując elementy projektu i układu na tej stronie, zamiast zmieniać je na każdej ze stron sieci Web. Strona wzorcowa może zawierać wszystkie elementy, które można umieszczać na stronie sieci Web, między innymi pasek Szybkie uruchamianie, górny pasek łączy, tytuł i logo.

Domyślnie każda witryna ma jedną stronę wzorcową przechowywaną w galerii stron wzorcowych. W galerii stron wzorcowych można przechowywać dowolną liczbę stron wzorcowych, ale tylko jedną z nich można wybrać jako domyślną dla witryny. Nową stronę wzorcową można utworzyć od podstaw za pomocą narzędzia do tworzenia witryn sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, lub duplikując istniejącą stronę wzorcową, którą następnie można edytować, aby zmienić tylko te elementy, które powinny być inne.

Tworzenie kolumn witryn    Kolumna witryny to definicja lub szablon, które nadają się do ponownego użycia. Kolumnę witryny można przypisać do wielu list w wielu witrynach programu SharePoint. Kolumny witryn są przydatne, gdy w organizacji trzeba ustalić spójne ustawienia dla wielu list i bibliotek. Ustawienia te mogą być współużytkowane przez wiele list bibliotek, a więc nie trzeba ich ponownie tworzyć za każdym razem. Załóżmy na przykład, że została zdefiniowana kolumna witryny o nazwie Klient. Użytkownicy mogą dodawać tę kolumnę do typów zawartości lub do list. Pozwala to zagwarantować, że kolumna ma (przynajmniej na początku) takie same atrybuty wszędzie tam, gdzie się pojawia.

Podczas dodawania elementu do listy lub biblioteki użytkownik wypełnia formularz, w którym każdej kolumnie odpowiada jedno pole. Każde pole jest oznaczone etykietą z nazwą kolumny. Opis kolumny, jeśli zostanie wprowadzony, będzie pojawiał się pod polem. Można użyć opisu, aby pomóc członkom zespołu wypełnić formularz, wyjaśniając, jaki rodzaj informacji zawiera dane pole.

Dodawanie przepływu pracy    Przepływ pracy ułatwia użytkownikom współpracę nad dokumentami i zarządzanie zadaniami projektu, implementując specyficzne procesy biznesowe dla dokumentów i elementów w witrynie. Przepływ pracy pomaga organizacjom utrzymywać spójne procesy biznesowe, a także zwiększa efektywność i produktywność, zarządzając zadaniami i krokami związanymi z określonymi procesami biznesowymi. Dzięki temu osoby wykonujące zadania mogą się skoncentrować na pracy zamiast na zarządzaniu przepływem pracy.

Schemat blokowy niestandardowego przepływu pracy zatwierdzania

Tworzenie i dodawanie typów zawartości    Typy zawartości umożliwiają organizowanie, zarządzanie i obsługę zawartości w spójny sposób w obrębie zbioru witryn. Definiując typy zawartości dla określonych typów dokumentów lub informacji o produktach, organizacja może zagwarantować, że każda grupa zawartości odbywa się w spójny sposób.

W trakcie jednego projektu firma może wyprodukować wiele rodzajów zawartości — na przykład propozycje, umowy, wykazy zakresów prac czy specyfikacje projektów produktów. Można przechowywać dokumenty razem, gdyż są powiązane z jednym projektem, ale są one tworzone, używane, udostępniane i zachowywane na różne sposoby. Typ zawartości to grupa ustawień do ponownego użycia, opisujących zachowania udostępniania dla zawartości określonego rodzaju. Typy zawartości można definiować dla elementów dowolnego typu, w tym dla dokumentów, elementów list i folderów.

Stosowanie szablonów witryn    Szablon witryny pozwala rozpocząć pracę z nową witryną. Podczas tworzenia nowej witryny jest dostępnych wiele domyślnych szablonów witryn, które odpowiadają różnym potrzebom. Aby ponownie użyć ustawień i struktury dostosowanej witryny, można ją zapisać jako szablon witryny. Jeśli użytkownik ma uprawnienie umożliwiające dostosowywanie witryn, może tworzyć i stosować niestandardowe szablony witryn. Do przechowywania szablonów witryn i zarządzania nimi służy galeria szablonów witryn umieszczona w witrynie.

Używanie szablonów list    Szablon listy pozwala rozpocząć pracę z listą, na przykład z kalendarzem, listą śledzenia problemów czy listą łączy. Mając uprawnienie do zarządzania listami, można tworzyć i dostosowywać własne szablony list, które są dostępne podczas tworzenia list przez inne osoby. Aby ponownie użyć utworzonej listy niestandardowej, można ją zapisać jako szablon listy. Do przechowywania szablonów list i zarządzania nimi służy galeria szablonów list umieszczona w witrynie.

Dostosowywanie witryn przy użyciu narzędzi do projektowania w sieci Web    Aby dostosować witrynę w szerszym zakresie, można skorzystać z programu do projektowania lub narzędzia do edycji stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer. Można dodawać pliki i dostosowywać ich wygląd, wstawiać składniki oraz dodawać listy i biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu do projektowania lub narzędzia do edycji stron sieci Web.

Dostosowywanie witryny programowy    Umożliwia zaawansowane zmiany w projekcie sieci Web przy użyciu modelu programowania. Dostosowania obejmują dodawanie stron programu Microsoft ASP.NET. Dostosowywanie szablonów witryn, funkcje extensible witryn i typy pól; i tworzenia kwerend krzyżowych listy. Można znaleźć więcej zasobów dotyczących tworzenia i dostosowywania witryny sieci Web w Centrum deweloperów programu Windows SharePoint Services w witrynie MSDN.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×