Wprowadzanie kosztów zasobów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Project oblicza koszty zasobów według stawki płac, koszty użycia, kosztów stałych lub sumy dla zasobów kosztowych (na przykład bilety lotnicze lub wyżywienie), które są przypisane do zadań.

Uwaga: Przed zapisaniem zmian kosztów dla zasobu przedsiębiorstwa zasób musi być otwarty do edycji.

Co chcesz zrobić?

Wprowadzanie stawek kosztów dla zasobu pracy

Wprowadzanie kosztu użycia dla zasobu pracy

Wprowadzanie kosztu stałego dla zadania lub projektu

Wprowadzanie kosztów dla zasobu kosztowego

Wprowadzanie stawki dla zasobu materiałowego

Wprowadzanie kosztu użycia dla zasobu materiałowego

Wprowadzanie stawek kosztów dla zasobu pracy

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 2. W polu Nazwa zasobu wybierz zasób lub wpisz nazwę nowego zasobu.

 3. W polach Stawka zasad. i Stawka za nadg. wpisz stawkę standardową i stawkę za pracę w nadgodzinach dla zasobu.

Masz bardziej złożone niż stawki? Czasami jeden zestaw stawki zasobu nie jest wystarczająco do przechwytywania złożone schematy rozliczeń ("szybkości przejścia").

Na przykład zasób może mieć zmiennych stawek, które zależą od:

 • Typ pracy

 • Miejsce pracy

 • Rabat hurtowy wynikający z ilości pracy

 • Zmiany w czasie

 • Używane zasoby, na przykład przeszkolone i niewykwalifikowane osoby

Przy użyciu funkcji tabelistawek w programie Project można modelować bardziej złożone schematy rozliczeń:

 1. Kliknij dwukrotnie zasobu, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zasobach, a następnie kliknij kartę koszty.

 2. W obszarze tabele stawek kosztów na karcie (ustawienie domyślne) wprowadź datę, kiedy stawka zmiany zostały uwzględnione w kolumnie Data wykorzystania.

 3. W kolumnach Stawka standardowa i Stawka za pracę w nadgodzinach wpisz stawki zasobu.

 4. Aby wprowadzić zmianę stawki, która ma obowiązywać od innej daty, w dodatkowych wierszach tabel stawek wpisz lub wybierz nową datę oraz nową stawkę standardową i nową stawkę za pracę w nadgodzinach.

 5. Aby wprowadzić dodatkowe zestawy stawek dla tego zasobu, kliknij kartę B, a następnie powtórz kroki od 2 do 4.

Uwagi: 

 • Tabele stawek kosztów umożliwia odzwierciedlenia zmian stawek, które odskakują po określonej dacie. Należy unikać starych danych, obliczania.

 • Jeśli regularnie używasz tabel stawek, należy dodać kolumnę Tabela stawek kosztów do widoku Obciążenie zadaniami, aby wyświetlić i wybrać tabelę stawek dla zadania.

 • Program Project oblicza koszty całkowite, gdy zasobów oparte na stawkach, zasobów, które mają koszty użycia i zasobów kosztowych przydzielania do zadań. Ustawienie naliczania u zasobów ma wpływ na to.

 • Zmiana stawki standardowej zasobu wpływa na koszt zadania, które są wykonane w 100% i które mają ten sam zasób im przypisane.

 • Po wprowadzeniu wielu stawek dla pojedynczego zasobu za pomocą tabel stawek można zmienić stawki zasobów dla dowolnego przydziału, stosując inną tabelę stawek. Aby zmienić tabelę stawek dla danego przydziału, w widoku Obciążenie zadaniami wybierz zasób przydzielony do zadania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Informacje. Na karcie Koszty na liście Tabela stawek kosztów kliknij tabelę stawek, której chcesz użyć.

Wprowadzanie kosztu użycia dla zasobu pracy

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 2. Kliknij pozycję tabele > Wprowadzanie.

 3. Wypełnij kolumnę Koszt użycia dla zasobu, który ustalona opłata za każdego przydziału. Zasoby mogą zawierać koszt użycia oprócz oparte na stawkach płatności.

Dla każdego zasobu możesz wprowadzić dodatkowe koszty użycia w celu odzwierciedlenia schematów opartych na stawkach uśrednionych:

 1. Kliknij dwukrotnie zasobu, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zasobach, a następnie kliknij kartę koszty.

 2. W obszarze tabele stawek kosztów na karcie (ustawienie domyślne) wprowadź datę, kiedy stawka zmiany zostały uwzględnione w kolumnie Data wykorzystania.

 3. Wypełnij kolumnę Koszt użycia.

 4. Aby wprowadzić koszt użycia, który ma obowiązywać od innej daty, w dodatkowych wierszach tabel stawek wpisz lub wybierz nową datę oraz nowy koszt użycia.

 5. Aby wprowadzić dodatkowe zestawy kosztów dla tego zasobu, kliknij kartę B, a następnie powtórz kroki od 2 do 4.

Porada:  Wartość Naliczanie kosztów nie dotyczy żadnej tabeli stawek, ponieważ jest właściwością zasobu.

W programie Project koszty całkowite mogą być obliczane w przypadku przydzielania do zadań zasobów opartych na stawkach, zasobów z określonymi kosztami użycia i zasobów kosztowych.

Uwagi: 

 • Po wprowadzeniu wielu kosztów dla pojedynczego zasobu za pomocą tabel stawek można zmienić koszty zasobów dla dowolnego przydziału, stosując inną tabelę stawek. Aby zmienić tabelę stawek dla danego przydziału, w widoku Obciążenie zadaniami wybierz zasób przydzielony do zadania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Informacje. Na karcie Koszty na liście Tabela stawek kosztów kliknij tabelę stawek, której chcesz użyć.

 • Jeśli regularnie używasz tabel stawek, należy dodać kolumnę Tabela stawek kosztów do widoku Obciążenie zadaniami, aby wyświetlić i wybrać tabelę stawek dla zadania.

Wprowadzanie kosztu stałego dla zadania lub projektu

Koszty stałe są przydzielane do zadania i ułatwiają planowanie oraz rejestrowanie dodatkowych kosztów zadań, których nie obejmują koszty wynikające z przydzielonych zasobów. Koszty stałe są stosowane do zadania, a nie do zasobu.

 1. Na karcie Widok kliknij przycisk Wykres Gantta.

 2. Kliknij pozycję tabele > Koszt.

 3. W polu Nazwa zadania wybierz zadanie, które ma kosztu stałego.

 4. W polu Koszt stały wpisz wartość kosztu.

Porada:  Wartość Naliczanie kosztu stałego można wykorzystać do sterowania realizacją kosztów stałych, natomiast za pomocą przydziałów Zasób kosztowy można precyzyjniej zarządzać kosztami.

Możesz również wprowadzić koszty stałe dla całego projektu, na przykład jeśli interesuje Cię tylko zbiorowy koszt projektu (a nie koszty na poziomie zadań) albo chcesz dodać koszty ogólne projektu (na przykład opłaty rachunków).

 1. Na karcie Formatowanie zaznacz pole wyboru Zadanie sumaryczne projektu.

 2. Wpisz koszt dla projektu w polu Koszt stały zadania sumarycznego projektu.

Wprowadzanie kosztów dla zasobu kosztowego

Zasób kosztowy umożliwia zastosowanie kosztu do zadania przez przydzielenie pozycji kosztowej (na przykład wydatki na sprzęt lub koszty zmienne, takie jak bilety lotnicze lub zakwaterowanie) do tego zadania. Inaczej niż w przypadku kosztów stałych, do zadania można zastosować dowolną liczbę zasobów kosztowych. Zasoby kosztowe zapewniają większą kontrolę przy stosowaniu różnych typów kosztów do zadań.

Aby wprowadzić koszt dla zasobu kosztowego, należy najpierw utworzyć zasób kosztowy:

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 2. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu kosztowego (na przykład zakwaterowanie), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie informacje.

 3. W oknie dialogowym Informacje o zasobie na karcie Ogólne zaznacz na liście Typkosztu, a następnie kliknij przycisk OK.

Po utworzeniu zasobu kosztowego można przydzielić go do zadania. Po wykonaniu tej czynności można użyć widoku Obciążenie zadaniami, aby wprowadzić koszty dla przydziału zasobu.

 1. Na karcie Widok kliknij przycisk Obciążenie zadaniami.

 2. Kliknij dwukrotnie zadanie, do którego przydzielono zasób kosztowy, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zadaniu.

 3. Kliknij kartę zasoby, wprowadź wartość kosztu w polu Koszt, a następnie kliknij przycisk OK.

W przypadku stosowania kosztu przy użyciu zasobu kosztowego przydzielonego do zadania ilość zasobu kosztowego może być różna w zależności od sposobu jego użycia.

Uwagi: 

 • W odróżnieniu od kosztów stałych zasoby kosztowe są tworzone jako typ zasobu, a potem przydzielane do zadania.

 • Inaczej niż w przypadku zasobów pracy do zasobów kosztowych nie można stosować kalendarza. Jednak jeśli przydzielisz do zadania zasób kosztowy i dodasz wartość waluty w określonym dniu, który nie pokrywa się z bieżącą datą rozpoczęcia lub zakończenia zadania, program Project 2010 dopasuje datę w celu uwzględnienia daty przydziału zasobu kosztowego. Na przykład jeśli zadanie rozpoczyna się 1 sierpnia i kończy się 15 sierpnia, a 21 sierpnia zostanie przypisany zasób kosztowy o wartości 500 zł, data zakończenia zadania zostanie zmieniona na 21 sierpnia w celu odzwierciedlenia przydziału zasobu kosztowego.

 • Jeśli są szacowane wiele wartości dla zasobu kosztowego w okresie, a następnie rzeczywistych wartości, które różnią się od oszacowania projektu zamienia oszacowania wartości rzeczywiste. To zachowanie zasobu Koszt różni się od innych typów zasobów, ponieważ zasobów kosztowych nie są związane z praca rzeczywista.

 • Wartość waluty zasobów kosztowych nie zależy od ilości pracy wykonanej nad zadaniem, do którego przydzielono te zasoby.

 • Koszty wprowadzone do harmonogramu projektu nie są tak chronione, jak koszty przechowywane w systemie księgowym projektu. Koszty mogą ulec zmianie w zależności od zmian zadania, do którego je przydzielono. Zmiana czasu trwania zadania może wpłynąć na rozkład kosztów w czasie.

Wprowadzanie stawki dla zasobu materiałowego

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 2. Kliknij pozycję tabele > Wprowadzanie.

 3. W polu Nazwa zasobu wybierz zasób materiałowy lub wpisz nazwę nowego zasobu materiałowego.

 4. W przypadku nowego zasobu materiałowego wykonaj następujące czynności:

  • W polu Typ wybierz pozycję materiał.

  • W polu Materiał wpisz nazwę jednostki miary, na przykład l (w przypadku litrów), m.sz. (w przypadku metrów sześciennych) lub każ. (w przypadku jednostki „każdy”).

 5. Wpisz stawkę w polu Stawka zasad..

Dla zasobu materiałowego możesz wprowadzić dodatkowe stawki:

 1. Kliknij dwukrotnie zasobu, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zasobach, a następnie kliknij kartę koszty.

 2. W obszarze tabele stawek kosztów kliknij kartę (domyślna), a następnie wpisz stawkę w kolumnie Stawka standardowa.

 3. Przejdź do następnego wiersza i wpisz wartość zmiany wartości lub zmiany procentowej poprzedniej stawki w kolumnie Stawka standardowa. Aby na przykład określić 10-procentowy wzrost stawki względem poprzedniej wartości, wpisz +10%.

 4. W kolumnie Data wykorzystania wpisz datę, od której zacznie obowiązywać nowa stawka.

 5. Aby wprowadzić dodatkowe zestawy stawek, kliknij kartę B, a następnie powtórz kroki od 2 do 4.

Uwagi: 

 • Wprowadzanie stawek zasób materiałowy, jeśli program Project do obliczania kosztów zasobów materiałowych oparte na stawkach zasobu materiałowego. Na przykład, aby przypisać do zadania zasób materiałowy o nazwie cement, zawierającą cena jednostkowa 100 zł na tona, w polu Typ wybierz typ zasobu materiałów, a następnie wpisz lub wybierz nazwę zasobu Cement, etykiety tona oraz Stawka standardowa 100 .

 • Jeśli używasz wielu klas materiału lub musisz uwzględnić zmiany stawek materiałowych od określonych dat, wprowadź wiele stawek dla zasobu materiałowego. Na przykład za pomocą kart Tabela stawek kosztów można wprowadzić stawki dla różnych klas wykładzin oraz uwzględnić rabaty lub wzrosty kosztów, których można oczekiwać w różnych okresach w trakcie projektu.

Wprowadzanie kosztu użycia dla zasobu materiałowego

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 2. Kliknij pozycję tabele > Wprowadzanie.

 3. W polu Nazwa zasobu wybierz zasób materiałowy lub wpisz nazwę nowego zasobu materiałowego.

 4. W przypadku nowego zasobu materiałowego wybierz pozycję Materiał w polu Typ.

 5. W przypadku nowego zasobu materiałowego, wpisz nazwę jednostki miary w polu Etykieta materiałowa, takich jak włączone (w przypadku litrach), m jardy (w przypadku metr sześcienny) lub ea (dla każdego).

 6. W polu Koszt każdego wyk. wpisz wartość kosztu.

Dla każdego zasobu możesz wprowadzić dodatkowe koszty użycia:

 1. W przypadku nowego zasobu materiałowego wybierz pozycję Materiał w polu Typ.

 2. Wpisz nazwę jednostki miary w polu Materiał.

 3. Kliknij dwukrotnie zasobu, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zasobach, a następnie kliknij kartę koszty.

 4. W obszarze tabele stawek kosztów kliknij kartę (domyślna), a następnie wpisz wartość kosztu w kolumnie Koszt użycia.

 5. Przejdź do następnego wiersza i wpisz wartość zmiany wartości lub zmiany procentowej poprzedniego kosztu w kolumnie Koszt użycia.

 6. W kolumnie Data wykorzystania wpisz datę, od której zacznie obowiązywać nowa wartość kosztu.

 7. Aby wprowadzić dodatkowe zestawy kosztów użycia, kliknij kartę B, a następnie powtórz kroki od 4 do 6.

Uwagi: 

 • Jeśli chcesz korzystać tylko z jednej wartości kosztu użycia dla zasobu materiałowego i nie zamierzasz uwzględniać przyszłych zmian kosztów, wprowadź jedną wartość kosztu użycia dla tego zasobu.

 • Jeśli chcesz korzystać z wielu wartości kosztów użycia dla zasobu materiałowego lub zamierzasz uwzględniać przyszłe zmiany kosztów użycia materiałów, wprowadź wiele wartości kosztów użycia dla zasobu materiałowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×