Wprowadzanie kosztów personelu i materiałów opartych na stawkach

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W większości projektów koszty zasobów dla personelu (nazywanego zasobami pracy) stanowią większość kosztów. Jeśli planujesz śledzić te koszty w projekcie, zwykle zaczynasz od wprowadzenia stawek dla zaangażowanego personelu. Wówczas, gdy przydzielisz ten personel do pracy nad zadaniami, program Microsoft Project użyje tych stawek do obliczania kosztu ich przydziałów.

Sposób wprowadzania stawek dla personelu:

 1. Kliknij pozycję Widok > Arkusz zasobów.

  Arkusz zasobów na karcie Widok

 2. Jeśli nie widać tabeli Wprowadzanie, kliknij pozycję Widok > Tabele > Wprowadzanie.

  Przycisk Tabele na karcie Widok

 3. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę osoby lub wybierz ją, jeśli osoba ta jest już uwzględniona w arkuszu zasobów.

 4. Upewnij się, że w polu Typ jest wyświetlone ustawienie Praca.

  Pole Typ z wyświetlonym ustawieniem Praca

 5. W polu Stawka zasad. wpisz standardową stawkę dla tej osoby. Na przykład 25,00 zł/godz. lub 200,00 zł/dzień.

  Jeśli nie widzisz tego pola, naciśnij klawisz Tab, aby do niego przejść.

 6. Jeśli w projekcie planujesz śledzić nadgodziny i pracownik może pracować w nadgodzinach, wpisz stawkę za pracę w nadgodzinach w polu Stawka za nadg.

 7. W polu Naliczanie domyślnie jest wybrane naliczanie kosztu Proporcjonalnie, ale możesz wybrać pozycję Rozpoczęcie lub Zakończenie, aby koszty zasobów oparte na stawkach naliczać na początku lub końcu projektu.

Uwaga:  Ustawienie naliczania kosztu określa moment obliczania przez program Microsoft Project całkowitych sum kosztów dla przydzielonych do zadań zasobów, których koszty są oparte na stawkach.

 1. Przydziel zasób do zadania. Program Microsoft Project automatycznie obliczy koszt zasobu dla tego przydziału.

  Porada:  Aby wprowadzić więcej niż jedną stawkę dla zasobu, zobacz Wprowadzanie zmiennych stawek zasobów ludzkich lub materiałowych na końcu tego artykułu.

Wprowadzanie stawek jednostkowych dla materiałów

Aby śledzić koszty materiałów, które będą potrzebne do wykonania projektu (nazywanych zasobami materiałowymi), możesz je obliczyć na podstawie wprowadzanych stawek jednostkowych. Na przykład możesz wprowadzić stawkę jednostkową dla cementu lub stali zbrojeniowej, które będą użyte w projekcie budowlanym.

 1. Kliknij pozycję Widok > Arkusz zasobów.

  Arkusz zasobów na karcie Widok

 2. W poleNazwa zasobu wprowadź nazwę zasobu materiałowego lub wybierz zasób materiałowy, jeśli zasoby materiałowe zostały już wprowadzone.

 3. W przypadku nowego zasobu materiałowego kliknij strzałkę w polu Typ i wybierz pozycję Materiał.

  Pole Typ z wyświetlonym ustawieniem Praca

 4. W polu materiał wprowadź nazwę jednostki. Na przykład wpisz włączone (w przypadku litrach), cu.m (w przypadku metr sześcienny) lub ea (dla każdego)

 5. W polu Stawka zasad. wprowadź stawkę jednostkową dla zasobu materiałowego.

Jeśli nie widzisz tego pola, naciśnij klawisz Tab, aby do niego przejść.

 1. W polu Naliczanie domyślnie jest wybrane naliczanie kosztu Proporcjonalnie, ale możesz wybrać pozycję Rozpoczęcie lub Zakończenie, aby koszty zasobów oparte na stawkach naliczać na początku lub końcu projektu.

  Pole Naliczanie z wyświetlonym ustawieniem Proporcjonalnie

 2. Przydziel zasób do zadania. Program Microsoft Project automatycznie obliczy koszt zasobu dla tego przydziału.

Wprowadzanie zmiennych stawek dla zasobów ludzkich lub materiałowych

Jeśli w przypadku danej osoby pojedynczy zestaw stawek zasadniczych i za pracę nadgodzinach nie wystarcza albo dla zasobu materiałowego obowiązuje więcej niż jedna stawka, możesz wprowadzić stawki zmienne (nazywane stawkami uśrednionymi) przy użyciu tabel stawek kosztów.

Na przykład możesz wprowadzić stawki zmienne w zależności od typu pracy, jaką zasób będzie wykonywał, miejsca pracy czy poziomu umiejętności w odniesieniu do pracy nad określonymi zadaniami, wymienić stawki odnoszące się do różnych klas materiału lub uwzględnić zmiany stawek materiałowych.

 1. Kliknij pozycję Widok > Arkusz zasobów.

  Arkusz zasobów na karcie Widok

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasób pracy lub zasób materiałowy i wybierz pozycję Informacje.

  Menu dla zasobów wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 3. W polu Informacje o zasobie kliknij kartę Koszty.

Karta Koszty w oknie dialogowym Informacje o zasobie

 1. W obszarze Tabele stawek kosztów kliknij kartę A (domyślne).

 2. W przypadku zasobu pracy zrób tak:

  1. W kolumnie Stawka standardowa wprowadź stawkę.

  2. W kolumnie Stawka za pracę w nadgodzinach wprowadź stawkę (opcjonalnie).

  3. W następnych wierszach wprowadź potrzebną liczbę nowych stawek standardowych i za pracę w nadgodzinach.

 3. W przypadku zasobu materiałowego zrób tak:

  1. W kolumnie Stawka standardowa wprowadź stawkę.

  2. W kolumnie Stawka standardowa w następnym wierszu wprowadź nową stawkę lub wartość procentową zmiany. Na przykład wpisz +10%, aby zwiększyć poprzednią stawkę o 10%.

  3. W następnych wierszach wprowadź potrzebną liczbę nowych stawek lub zmian stawek.

 4. W kolumnie Data wykorzystania wprowadź daty, od których mają obowiązywać nowe stawki.

 5. Aby wprowadzić dodatkowe zestawy stawek dla zasobu ludzkiego lub materiałowego, wpisz stawki i daty wykorzystania na pozostałych kartach (B, C, D lub E).

Uwagi: 

 • W tabelach stawek kosztów możesz także wprowadzać dla zasobów pracy lub zasobów materiałowych koszty użycia. Te koszty są zazwyczaj kosztami jednorazowymi, nieopartymi na stawkach. Może to być na przykład opłata za dostawę materiałów. Wprowadź wartość kosztu w kolumnie Koszt użycia zasobu pracy lub zasobu materiałowego.

 • Po wprowadzeniu wielu stawki dla zasobu materiałowego lub pracy, można zmienić stawek zasobów dla przydziałów, stosując Tabela stawek kosztów, w widoku Obciążenie zadaniami (kliknij prawym przyciskiem myszy zasób > Informacje > kartę koszty).

 • Jeśli regularnie używasz tabeli stawek kosztów, możesz dodać kolumnę Tabela stawek kosztów do widoku Obciążenie zadaniami. W widoku Obciążenie zadaniami kliknij strzałkę obok nagłówka Dodaj nową kolumnę i wybierz pozycję Tabela stawek kosztów.

 • Zmiana stawki standardowej zasobu w domyślnej tabeli stawek kosztów (na karcie A (domyślne)) wpływa na koszt wykonanych zadań, do których jest przydzielony ten sam zasób. Aby uniknąć tego problemu, zmień stawki standardowe w innych tabelach stawek kosztów (B, C, D lub E), których nie stosuje się domyślnie.

Więcej informacji o kosztach

Wprowadzanie kosztów sprzętu i innych zasobów kosztowych

Wprowadzanie kosztów stałych dla zadań

Ręczne wprowadzanie kosztów rzeczywistych

Wyświetlanie całkowitych sum kosztów projektu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×