Wprowadzanie i edytowanie danych w formancie lub kolumnie obsługującej tekst sformatowany

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polu noty w bazie danych programu Microsoft Office Access 2007 można wprowadzać, edytować i formatować dane. Pola noty nie są nowością w programie Access — nowością jest, że mogą zawierać tekst sformatowany. Tekst sformatowany udostępnia opcje formatowania oferowane przez inne programy pakietu Microsoft Office 2007, na przykład programy Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007. Można stosować pogrubienie i podkreślenie tekstu oraz różne czcionki do poszczególnych wyrazów i znaków, a także zmieniać kolory tekstu.

Co chcesz zrobić?

Opis tekstu sformatowanego

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego w tabeli

Dodawanie tekstu do pola typu Nota

Stosowanie tekstu sformatowanego do danych Nota

Włączanie tekstu sformatowanego dla formantów w formularzach i raportach

Włączanie edytowania ręcznie tekstu sformatowanego

Opis tekstu sformatowanego

W programie Office Access 2007 można ustawić obsługę tekstu sformatowanego w polach noty. Następnie można stosować tekst sformatowany w danych typu Nota w tabelach i zestawach wyników kwerendy, a także w danych w dowolnych polach tekstowych formularzy i raportów powiązanych z polami noty w tabelach.

Program Office Access 2007 stosuje do danych znaczniki formatujące języka Hypertext Markup Language (HTML) w sposób niewidoczny dla użytkownika. Program korzysta z języka HTML, ponieważ ten język zapewnia wysoki poziom zgodności z polami tekstu sformatowanego na listach programu Windows SharePoint Services 3.0.

Obraz wstążki programu Access

Początek strony

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego w tabeli

Edytowanie tekstu sformatowanego można włączyć tylko dla pól tabeli, dla których ustawiono typ danych Nota w tabelach bazy danych programu Office Access 2007. Po dodaniu pola noty do tabeli włączenie tekstu sformatowanego polega na ustawieniu właściwości Format tekstu tego pola. W poniższych krokach objaśniono sposoby dodawania pola noty do tabeli, włączania tekstu sformatowanego dla tego pola oraz stosowania formatowania do rekordu lub jego części. Te procedury dotyczą baz danych utworzonych w formacie programu Office Access 2007 oraz baz danych utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Access (plików mdb) otwieranych w formacie programu Office Access 2007 lub konwertowanych na ten format. Należy pamiętać, że te procedury nie dotyczą projektów (plików adp) ani stron dostępu do danych.

Uwaga: Podczas próby włączenia edytowania tekstu sformatowanego dla istniejącej tabeli może się okazać, że tabela ma włączoną właściwość Tylko dołącz. Aby włączyć edytowanie tekstu sformatowanego dla pola, należy się upewnić, że właściwość Tylko dołącz tabeli jest wyłączona. W przeciwnym razie program Access ukryje tekst w polu zawsze, gdy użytkownik umieści kursor w tym polu lub w dowolnym formancie formularza powiązanym z tym polem.

Pokaż, jak wyłączyć dołączanie tylko właściwości

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Widok projektu.

 2. Wybierz pole typu Nota, który chcesz zmienić, a następnie w dolnej części projektanta tabel na karcie Ogólne, przewiń w dół do właściwościyDołączanie tylko.

 3. Kliknij pole obok właściwości i wybierz z listy pozycję Nie.

Dodawanie pola noty w widoku arkusza danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić. Spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 2. Wybierz puste pole (kolorową komórkę z tekstem Dodaj nowe pole). Na poniższej ilustracji pokazano puste pole:

  Nowe pole w arkuszu danych

 3. Kliknij dwukrotnie nagłówek pola i wprowadź nazwę nowego pola.

 4. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę w dół obok listy Typ danych (listy u góry grupy) i wybierz pozycję Nota.

Dodawanie pola noty w widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W kolumnie Nazwa pola wprowadź nazwę nowego pola.

 3. W kolumnie Typ danych kliknij komórkę tego wiersza i wybierz z listy pozycję Nota.

 4. Zapisz zmiany.

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego dla pola noty

Uwaga: Na Wstążce (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent) nie ma żadnych poleceń umożliwiających włączenie edytowania tekstu sformatowanego dla pola Nota.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W dolnej części siatki projektu tabeli w obszarze Właściwości pola kliknij kartę Ogólne.

 3. Kliknij listę obok pola właściwości Format tekstu, a następnie kliknij pozycję RTF.

 4. Zapisywanie tabeli Obraz przycisku .

 5. Przejdź do widoku arkusza danych Obraz przycisku , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji w celu wprowadzenia danych w polu.

Początek strony

Dodawanie tekstu do pola noty

Dodawanie tekstu do pola noty przypomina dodawanie tekstu w dowolnym edytorze tekstów — należy umieścić kursor w polu tabeli lub polu tekstowym i zacząć pisać. Formanty standardowe są także stosowane do innych operacji dotyczących tekstu, takich jak kopiowanie, wycinanie i wklejanie. W procedurze w tej sekcji objaśniono sposób wprowadzania tekstu i wykonywania najczęstszych operacji.

Wprowadzanie tekstu w polu noty tabeli

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą pole noty. Spowoduje to otwarcie tabeli w widoku arkusza danych.

 2. Kliknij pole noty, kliknij ponownie, aby umieścić w nim kursor, a następnie wpisz tekst.

  Jak ustalić, czy wyświetlane pola typu Nota?

  1. W tabeli otwartej w widoku arkusza danych kliknij kartę Arkusz danych.

  2. Przenoś wskaźnik z pola do pola (używaj myszy, klawisza TAB lub klawiszy strzałek w lewo i w prawo) i w grupie Typ i formatowanie danych zwróć uwagę na typ danych wyświetlany na liście Typ danych u góry grupy.

 3. Wprowadź, Zmień lub odpowiednio sformatuj tekst. Aby uzyskać informacje o formatowaniu zobacz sekcję jako tekst sformatowany danych Nota, w dalszej części tego artykułu.

 4. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany w bazie danych, umieść wskaźnik w innym polu tabeli.

  Skrót klawiaturowy SHIFT + ENTER.

  — lub —

  Na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk Zapisz.

  Obraz wstążki programu Access

Wprowadzanie tekstu w formularzu

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie formularz, którego chcesz użyć. Spowoduje to otwarcie formularza w widoku formularza.

 2. Umieść kursor w kontrolce tekstu, a następnie wpisz, zmienianie lub formatowanie tekstu, stosownie do potrzeb. Informacje na temat formatowania zobacz Stosowanie formatowania tekstu do danych Nota, w dalszej części tego artykułu.

 3. Aby zapisać wprowadzone zmiany w bazie danych, na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Zapisz rekord lub naciśnij klawisze SHIFT+ENTER.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu w tabeli lub formularzu

 1. Wyróżnij tekst, który chcesz skopiować lub wyciąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku lub Wycinanie Obraz przycisku . Możesz także nacisnąć klawisze CTRL + C, aby skopiować lub naciśnij klawisze CTRL + X, aby wyciąć.

 3. Wklej tekst w dowolnej lokalizacji logicznych, takich jak pola typu Nota w innej tabeli lub formularza, dokumentu programu Word, arkusz Microsoft Office Excel 2007, wiadomości e-mail lub innej lokalizacji w polu tekstowym. Następnie kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku . Możesz także nacisnąć klawisze CTRL + V, aby wkleić.

Początek strony

Stosowanie tekstu sformatowanego w danych typu Nota

Użytkownicy, którzy korzystali z innych programów pakietu Office, na pewno mają pewne doświadczenie w formatowaniu danych. Narzędzia do formatowania w programie Access działają tak samo jak w tych innych programach. Program Access udostępnia na przykład standardowe przyciski do formatowania i wyrównywania tekstu oraz do stosowania funkcji tekstu sformatowanego. Na poniższym rysunku pokazano polecenia formatowania:

Obraz wstążki programu Access

Na tym rysunku pokazano polecenia do stosowania funkcji tekstu sformatowanego:

Obraz wstążki programu Access

Te polecenia formatowania są dostępne, kiedy formularz jest otwarty w widoku formularza, a mniejszy zestaw tych poleceń jest dostępny w przypadku formularzy otwartych w widoku układu. Jednak formatowanie pola noty zastosowane w widoku układu obejmuje cały tekst w polu, ponieważ format jest stosowany do formantu, a nie do tekstu. Nie można formatować pojedynczych znaków czy bloków tekstu podczas pracy w widoku układu. Poniższa lista zawiera przykłady formatowania wybranych obiektów otwartych w różnych widokach.

 • Formularze otwarte w widoku formularza    Można stosować formatowanie do całego tekstu w polu noty lub do jego części. Polecenia formatowania znajdują się w grupach Czcionka i Tekst sformatowany na karcie Narzędzia główne oraz na minipasku narzędzi wyświetlanym po wyróżnieniu całego tekstu w polu lub jego części.

 • Formularze otwarte w widoku układu    Można używać mniejszej liczby poleceń, a zmiany są stosowane do pola tekstowego, w którym są wyświetlane dane. Cały tekst wyświetlany w tym formancie przyjmuje nowy format. Można stosować różne formaty do tekstu, ale nie można cofnąć formatu zastosowanego do formantu. Jeśli na przykład pole tekstowe zostanie ustawione do wyświetlania tekstu kursywą, można pogrubić tekst lub zmienić jego kolor, ale w formancie tekst będzie zawsze wyświetlany kursywą. Aby usunąć kursywę, rekord musi być otwarty. Jednak po wyjściu z rekordu program Access usunie zmiany. Nie można formatować poszczególnych liter ani bloków tekstu podczas pracy w widoku układu.

 • Tabele i zestawy wyników kwerend otwarte w widoku arkusza danych    Polecenia formatowania znajdują się w sekcjach Czcionka i Tekst sformatowany na karcie Narzędzia główne oraz na minipasku narzędzi wyświetlanym po wyróżnieniu całego tekstu w polu lub jego części.

 • Raporty otwarte w widoku układu    Tak jak w przypadku formularzy otwartych w widoku układu, program Office Access 2007 oferuje mniejszą liczbę poleceń, a wszystkie wprowadzane zmiany mają zastosowanie do całego pola noty. Nie można formatować poszczególnych liter ani bloków tekstu podczas pracy z raportem w widoku układu.

Dla użytkowników bez doświadczenia w stosowaniu formatowania przedstawiono w poniższej tabeli listę poleceń w grupie Czcionka i opisy ich zastosowań. Należy pamiętać, że polecenia widoczne w różnych grupach na Wstążce interfejsu użytkownika Office Fluent mogą się zmieniać w zależności od używanego widoku.

Polecenie formatowania

Nazwa

Zastosowanie

Obraz przycisku

Czcionka

Wybieranie czcionki. Domyślnie program Office Access 2007 stosuje czcionkę Calibri o rozmiarze 11 punktów, która jest dostarczana razem z pakietem Microsoft Office 2007.

Obraz przycisku

Rozmiar czcionki

Wybieranie rozmiaru czcionki.

Obraz przycisku

Wyrównaj do lewej

Wyrównywanie danych do lewej strony formantu. W przypadku formatowania etykiety polecenie to powoduje wyrównanie tekstu do lewej strony obszaru tekstu.

Obraz przycisku

Wyśrodkuj

Wyśrodkowywanie danych w formancie. W przypadku formatowania etykiety polecenie to powoduje wyśrodkowanie tekstu w obszarze tekstu.

Obraz przycisku

Wyrównaj do prawej

Wyrównywanie danych do prawej strony formantu. W przypadku formatowania etykiety polecenie to powoduje wyrównanie tekstu do prawej strony obszaru tekstu.

Obraz przycisku

Pogrubienie

Pogrubianie tekstu w formantach i etykietach.

Obraz przycisku

Kursywa

Stosowanie kursywy wobec tekstu w formantach i etykietach.

Obraz przycisku

Podkreślenie

Podkreślanie tekstu w formantach i etykietach.

Obraz przycisku

Kolor czcionki

Zmienianie koloru czcionki.

Obraz przycisku

Kolor wypełnienia

Wypełnianie kolorem tła formantu i obszaru tekstu etykiety skojarzonej z tym formantem.

Obraz przycisku

Linie siatki

Otwieranie galerii Linie siatki. Wybór stylu siatki powoduje, że styl ten zostaje zastosowany w otwartym arkuszu danych.

Obraz przycisku

Alternatywny kolor wypełnienia/tła

Ustawia kolor wypełnienia tła dla naprzemiennych wierszy w arkuszu danych lub raporcie.

W tej tabeli wyszczególniono i opisano formanty formatowania dostępne w grupie Tekst sformatowany na karcie Narzędzia główne. Podczas pracy należy pamiętać, że program Access nie włącza tych formantów, dopóki użytkownik nie włączy edytowania tekstu sformatowanego dla pola noty.

Polecenie formatowania

Nazwa

Zastosowanie

Obraz przycisku

Zwiększ wcięcie

Zwiększa wcięcie danych w zaznaczonym polu lub formancie o 0,25 cala lub 360 twipów. Jest to wartość domyślna i nie można jej zmienić.

Uwaga: To polecenie jest niedostępne w widoku projektu.

Obraz przycisku

Zmniejsz wcięcie

Zmniejsza wcięcie danych w zaznaczonym polu lub formancie o 0,25 cala lub 360 twipów. Jest to wartość domyślna i nie można jej zmienić.

Uwaga: To polecenie jest niedostępne w widoku projektu.

Obraz przycisku

Od lewej do prawej lub Od prawej do lewej

Sterowanie wypełnianiem pola tekstem od lewej strony lub od prawej strony. W przypadku języków z zapisem od lewej do prawej program Access domyślnie wypełnia pola tekstowe od lewej strony do prawej, a pola liczb od prawej do lewej. W przypadku języków z zapisem od prawej do lewej proces domyślnie przebiega odwrotnie. To polecenie należy kliknąć, aby zmienić zachowanie domyślne dla języków dowolnego z tych typów.

Uwaga: To polecenie jest niedostępne w widoku projektu.

Obraz przycisku

Numerowanie

Tworzy listę numerowaną. To polecenie działa tylko dla tekstu w polu noty. Można z niego korzystać w tabelach otwartych w widoku arkusza danych i formularzach otwartych w widoku formularza.

Obraz przycisku

Punktory

Tworzy listę punktowaną w tekście. To polecenie działa tylko dla tekstu w polu noty. Można z niego korzystać w tabelach otwartych w widoku arkusza danych i formularzach otwartych w widoku formularza.

Obraz przycisku

Wyróżnianie tekstu

Otacza tekst kolorem wyróżnienia. Zaznacz część lub całość tekstu w polu, kliknij przycisk, aby otworzyć paletę kolorów, a następnie wybierz kolor.

Formatowanie danych

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie formatowania z grupy Czcionka lub z grupy Tekst sformatowany.

  Polecenia te umożliwiają zmianę czcionki, pogrubienie tekstu, zastosowanie koloru wobec zaznaczonego tekstu, zmianę wyrównania tekstu i tak dalej.

  Aby zapisać zmiany, umieść kursor w innym rekordem. Możesz także kliknij przycisk Zapisz rekord Obraz przycisku lub klawisze SHIFT + ENTER.

Początek strony

Włączanie tekstu sformatowanego dla formantów w formularzach i raportach

Z reguły włączenie edytowania tekstu sformatowanego jest konieczne tylko wtedy, gdy do formularza lub raportu zostało ręcznie dodane pole tekstowe. Jeśli do utworzenia formularza lub raportu zostanie użyta karta Tworzenie, a źródłowe pole noty ma włączone edytowanie tekstu sformatowanego, to utworzony formant pola tekstowego odziedziczy ustawienie właściwości Format tekstu pola noty.

Poniżej objaśniono, jak utworzyć formularz, który automatycznie umożliwia stosowanie tekstu sformatowanego w formancie. Do wykonania tych kroków jest potrzebna baza danych programu Office Access 2007 oraz tabela zawierająca pole noty.

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego

 1. Otwórz tabelę zawierającą pole noty. Tabelę można otworzyć w widoku arkusza danych lub w widoku projektu. Program Access użyje otwartej tabeli jako podstawy dla nowego formularza.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Formularz, Formularz dzielony lub Wiele elementów.

  W programie Office Access 2007 zostanie utworzony nowy formularz, w formularzu zostanie umieszczony formant dla każdego pola tabeli, a poszczególne formanty zostaną powiązane z otwartą tabelą. Typy formantów umieszczonych przez program Office Access 2007 w formularzu zależą od typów danych ustawionych dla każdego pola tabeli i odpowiadają tym polom. Ponieważ tabela zawiera pole noty, program Office Access 2007 umieści w formularzu formant pola tekstowego i powiąże ten formant z tym polem. Ponieważ dla tego pola jest włączony tekst sformatowany, w programie Office Access 2007 zostanie automatycznie włączone formatowanie formantu. Jeśli pole noty w tabeli zawiera dane, zostaną one wyświetlone w formancie tekstowym w formularzu.

 3. Przełącz do widoku formularza i wyróżnij cały tekst w rekordzie lub jego część.

 4. Na karcie Narzędzia główne sformatuj tekst za pomocą poleceń z grupy Czcionka lub z grupy Tekst sformatowany.

  Polecenia z grupy Czcionka służą do pogrubiania tekstu, stosowania kursywy, podkreślenia, zmieniania koloru tekstu i do wyrównywania tekstu do lewej strony formantu, do środka formantu lub do prawej strony formantu. Polecenia z grupy Tekst sformatowany umożliwiają dodawanie punktorów lub numeracji, wyróżnianie tekstu oraz dodawanie wcięć i podziałów akapitów.

Początek strony

Ręczne włączanie edytowania tekstu sformatowanego

Domyślnie Office Access 2007 nie umożliwia edytowanie tekstu sformatowanego po dodaniu do formularza ręcznie, nawet jeśli powiązanie tego formantu z polem typu Nota. Te kroki wyjaśniono, jak dodać formant do formularza, powiązać kontrolkę z polem typu Nota, a następnie Włącz edytowanie tekstu sformatowanego. Aby wykonać te kroki, należy użyć bazy danych programu Office Access 2007, a tabela musi zawierać pola ustawiono typ danych Nota. Informacje dotyczące dodawania pola typu Nota do tabeli zobacz Włączanie edycji tekstu sformatowanego w tabeli, w tym artykule.

Dodawanie formantu do formularza

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty kliknij opcję Pole tekstowe.

 3. W pustym obszarze formularza kliknij myszą i przeciągnij, aby narysować formant.

  Program Office Access 2007 domyślnie tworzy etykietę i kojarzy ją z nowym formantem.

 4. Kliknij obszar tekstu nowego formantu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar tekstu formantu (nie etykietę), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okienko Arkusz właściwości tego formantu.

Wykonaj następującą procedurę, aby powiązać formant z polem noty.

Wiązanie formantu z polem noty

 1. W arkuszu właściwości nowego formantu kliknij kartę Wszystko.

 2. Kliknij pole właściwości Źródło formantu i wybierz z listy odpowiednie pole noty.

  Domyślnie lista zawiera pola w tabeli, która jest powiązana z formularzem. Jeśli pole typu Nota znajduje się w innej tabeli, użyj następującej składni wyrażenia, aby powiązać formant: = [Nazwa tabeli]! [ Nazwa pola]. Korzystanie z nawiasów i wykrzyknik dokładnie tak jak pokazano. Wpisz nazwę tabeli w pierwszej części wyrażenia i nazwę pola noty w drugiej części. Na przykład jeśli masz tabeli o nazwie notatki w polu typu Nota o nazwie gratulacjami, musisz wprowadzić ten ciąg w polu właściwości Źródło formantu: =[Notes]![Compliments]

Wykonaj następującą procedurę, aby włączyć edytowanie tekstu sformatowanego.

Włączanie edytowania tekstu sformatowanego

 1. W arkuszu właściwości, pozostając przy zaznaczonej karcie Wszystko, znajdź i zaznacz pole właściwości Format tekstu, a następnie wybierz z listy pozycję RTF.

 2. Zapisywanie swojej pracy Obraz przycisku .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×