Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive dla systemu Windows

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów informatycznych planujących wdrożenie narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive w środowiskach służbowych lub szkolnych użytkowników usługi OneDrive dla Firm. Aby zainstalować narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive na własny użytek, pobierz je i przeczytaj artykuł wprowadzający.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) jest obsługiwane na tych platformach:

Jednak narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive nie obsługuje jeszcze lokalnych wystąpień usługi OneDrive dla Firm (jeśli Twoja organizacja nie subskrybuje usługi Office 365). Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń i limitów narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive, zobacz Ograniczenia wynikające z synchronizowania plików i folderów za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive.

Planowanie

Aby uzyskać informacje o szacowaniu przepustowości sieci, jakiej użytkownicy będą potrzebować do synchronizacji, zobacz Planowanie użycia sieci dla klienta synchronizacji OneDrive. Jeśli użytkownicy mają aktualizację Windows 10 Fall Creators Update lub nowszą, zalecamy używanie funkcji Pliki na żądanie, aby móc przeprowadzić wdrożenie u wielu użytkowników jednocześnie bez powodowania problemów z wydajnością sieci. Poinformuj użytkowników o wdrożeniu, aby ustalić ich oczekiwania i przekazać im wskazówki oraz zasoby dotyczące pracy z usługą OneDrive.

Omówienie procesu wdrażania

Ten proces obejmuje trzy kroki:

 1. Zainstalowanie programu OneDrive.exe na komputerach użytkowników.

 2. Uruchomienie procesów usługi OneDrive i opcjonalne poproszenie użytkowników o zalogowanie się przy użyciu ich kont służbowych.

 3. Ustawienie strefy aktualizacji (opcjonalnie).

Ważne: Jeśli użytkownicy używają obecnie klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) i chcesz przenieść ich do narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive, przed kontynuowaniem zapoznaj się z tematem Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.

Krok 1. Instalowanie aplikacji OneDrive.exe

W większości przypadków możesz wdrożyć nowego klienta synchronizacji OneDrive tak samo, jak w przypadku tradycyjnej instalacji aplikacji na urządzeniach w organizacji. Jeśli wdrażasz aplikację u wielu użytkowników, umiejętność wdrażania plików exe i modyfikowania lokalnych rejestrów systemu za pomocą narzędzi do wdrażania dla przedsiębiorstw, takich jak program System Center Configuration Manager (SCCM), będzie przydatna.

Sprawdzanie, czy użytkownicy mają już narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive

Jeśli na komputerach w Twojej organizacji działa już system Windows 10, mają już zainstalowanego nowego klienta synchronizacji. Jeśli na komputerach jest zainstalowany pakiet Office 2016 lub Office 2013 (dla Użytkowników Domowych i Uczniów, dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Professional, Personal, dla Użytkowników Domowych lub dla Studentów), także może już na nich być nowy klient synchronizacji. Pakiet Office jest instalowany na poszczególnych komputerach, natomiast usługa OneDrive musi zostać zainstalowana dla poszczególnych użytkowników. Jeśli planujesz wdrożenie w swojej organizacji pakietu Office, konieczne będzie wdrożenie programu OneDrive.exe oddzielnie dla dodatkowych użytkowników na poszczególnych komputerach.

Wdrażanie wszelkich ustawień administracyjnych

Aby ustawić klucze rejestru na komputerach w Twojej domenie, zainstaluj aplikację OneDrive i skopiuj pliki OneDrive.admx i OneDrive.adml z folderu %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ do centralnego magazynu zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sterowanie ustawieniami klienta synchronizacji OneDrive przy użyciu zasad grupy.

Wdrażanie narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive za pomocą programu System Center Configuration Manager

W celu wdrożenia za pośrednictwem programu System Center Configuration Manager instalatora OneDriveSetup.exe dla systemu Windows można zapisać w lokalnym udziale sieciowym. Pobierz instalatora OneDriveSetup.exe dla systemu Windows. Dowiedz się więcej o zarządzaniu aplikacjami w programie Configuration Manager.

Porada: Wypróbuj przykładowy pakiet dla programu SCCM. Wystarczy zaktualizować ścieżkę pliku OneDrive.exe i właściciela aplikacji.

Aby zainstalować narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows, uruchom następujące polecenie za pomocą programu System Center Configuration Manager:

Uruchom polecenie <ścieżka_pliku_wykonywalnego>\OneDriveSetup.exe/silent

(Zmienna ścieżka_pliku_wykonywalnego to lokalizacja na komputerze lokalnym lub w dostępnym udziale sieciowym).

Uwagi: 

 • To polecenie należy uruchomić przy logowaniu użytkownika i z uprawnieniami administratora. Musi zostać uruchomione dla każdego użytkownika na komputerze. Aby uzyskać przykład wdrażania programu exe dla każdego konta użytkownika, zobacz Jak wdrożyć klienta synchronizacji OneDrive za pomocą narzędzia SCCM.

 • Uruchomienie tego polecenia bez parametrów wiersza polecenia spowoduje wyświetlenie użytkownikom stanu instalacji. Po zakończeniu instalacji instalator OneDriveSetup.exe automatycznie uruchomi plik OneDrive.exe i wyświetli użytkownikom okno konfiguracji usługi OneDrive. W przypadku uruchomienia polecenia z parametrem /silent program OneDrive.exe zostanie zainstalowany w tle i okno konfiguracji usługi OneDrive nie zostanie wyświetlone. Program OneDrive.exe będzie trzeba uruchomić za pomocą dodatkowego polecenia. Jeśli chcesz kontrolować wdrażanie usługi OneDrive w całej organizacji, zalecamy zastosowanie parametru /silent.

Instalator zainstaluje plik wykonywalny usługi OneDrive w katalogu %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Wdrażanie klienta RMS w celu umożliwienia synchronizowania plików chronionych za pomocą usługi IRM

Nowy klient synchronizacji OneDrive dla systemu Windows obsługuje teraz synchronizację chronionych za pomocą usługi IRM bibliotek dokumentów programu SharePoint i lokalizacji usługi OneDrive. Aby utworzyć dla użytkowników płynnie działające środowisko synchronizacji usługi IRM, wdróż najnowszego klienta usługi zarządzania prawami (RMS) na komputerach użytkowników.

Aby zainstalować klienta na komputerach w trybie dyskretnym, użyj przełącznika /qn jako części opcji wiersza polecenia narzędzia Instalator systemu Microsoft Windows (Msiexec.exe). Na przykład poniższe polecenie przedstawia instalację w trybie dyskretnym (przy założeniu, że pakiet instalatora klienta usługi RMS jest już pobrany do folderu C:\Pobrane)

msiexec /qn c:\pobrane\setup.msi

Możesz umieścić plik konfiguracji w udziale sieciowym i uruchomić polecenie msiexec za pomocą zarządzanego wdrażania oprogramowania.

Uwaga: Klient synchronizacji nie obsługuje zasad usługi IRM, które powodują wygasanie praw dostępu do dokumentu.

Krok 2. Pomaganie użytkownikom w zalogowaniu się

Usługa OneDrive nie obsługuje logowania jednokrotnego przy użyciu istniejących poświadczeń pakietu Office ani systemu Windows, ale można ułatwić użytkownikom logowanie się w kliencie synchronizacji na następujące inne sposoby:

 • Skorzystaj z następującego adresu URL do uruchamiania okna konfiguracji usługi OneDrive na komputerach użytkowników. Po kliknięciu przez użytkownika w celu rozpoczęcia konfiguracji zostanie mu wyświetlone okno logowania, aby umożliwić mu wprowadzenie adresu e-mail.

  odopen://launch

 • Skorzystaj z następującego adresu URL wraz z adresami e-mail poszczególnych użytkowników w celu otwarcia okna konfiguracji i wstępnego wypełnienia okna logowania adresem e-mail.

  odopen://sync?adres_email_użytkownika=Twój_adres-email@organizacja.com

Jeśli chcesz automatycznie skonfigurować witrynę programu SharePoint do synchronizowania, możesz użyć poniższego adresu URL jako wskazówki do utworzenia ścieżki do witryny programu SharePoint, którą chcesz synchronizować automatycznie. Zamień wartości TUTAJ na prawidłowe wartości dla każdego składnika adresu URL.

Uwaga: Zamień znaki specjalne, takie jak kropka (.), łącznik (-) i znak @ na odpowiadające im wartości zakodowane. Jeśli na przykład adres URL zawiera łącznik, zamień go na jego wartość zakodowaną (%2D). Wymagana jest też znajomość modelu CSOM (Client Side Object Model), aby wysłać zapytanie do witryny zespołu w celu ustalenia odpowiednich identyfikatorów witryny, sieci Web i listy potrzebnych do utworzenia właściwego adresu URL.

odopen://sync/?siteId=TUTAJ_identyfikator_witryny&webId=TUTAJ_identyfikator_sieci_Web&listId=TUTAJ_identyfikator_listy&userEmail=TUTAJ_adres_email_użytkownika&webUrl=TUTAJ_adres_URL_sieci_Web"

 • Uruchom następujące polecenie za pomocą skryptu programu System Center Configuration Manager (SCCM): %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Zostanie uruchomiony proces usługi OneDrive. Jeśli użytkownicy nie skonfigurowali żadnych kont, zostanie wyświetlone okno konfiguracji usługi OneDrive. Aby wyświetlić okno konfiguracji usługi OneDrive konkretnie użytkownikom, którzy jeszcze nie skonfigurowali konta w Twojej dzierżawie, skorzystaj z parametru wiersza polecenia /configure_business:<identyfikator_dzieżawy>

Uwagi: 

 • W przypadku korzystania z programu System Center Configuration Manager upewnij się, że plik OneDrive.exe jest uruchamiany z uprawnieniami użytkownika (a nie administratora).

 • Aby uzyskać pomoc przy znajdowaniu identyfikatora dzierżawy, zobacz Znajdowanie identyfikatora dzierżawy usługi Office 365.

Krok 3. Ustawianie strefy aktualizacji (opcjonalnie)

Aby opóźnić aktualizacje klienta synchronizacji usługi OneDrive i sterować ich wdrażaniem u użytkowników, możesz przełączyć się ze strefy aktualizacji produkcyjnych na strefę aktualizacji dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze stref aktualizacji i tego, jak klient synchronizacji sprawdza aktualizacje, zobacz Proces aktualizacji klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Aby ustawić strefę aktualizacji przy użyciu zasad grupy, włącz ustawienie Opóźnienie aktualizacji aplikacji OneDrive.exe do drugiego etapu wydania. Aby uzyskać więcej informacji o tym ustawieniu, zobacz Sterowanie ustawieniami klienta synchronizacji usługi OneDrive przy użyciu zasad grupy.

Zobacz też

Ograniczenia wynikające z synchronizowania plików i folderów za pomocą nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×