Właściwość Visible

Dotyczy

Obiekt Application

Obiekt DataAccessPage

Obiektu ObjectFrame

Obiekt Report

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Form

Obiekt OptionButton

Obiekt Section

Obiekt CheckBox

Obiekt Image

Obiekt OptionGroup

Obiekt SubForm

Obiekt ComboBox

Obiekt Label

Obiekt Page

Kolekcja TabControl

Obiekt CommandButton

Obiekt Line

Obiekt PageBreak

Obiekt TextBox

Obiekt CustomControl

Obiekt ListBox

Obiekt Rectangle

Obiekt ToggleButton

Jeśli właściwość jest używana z obiektem Application, to umożliwia sprawdzenie, czy aplikacja programu Microsoft Office Access 2007 jest zminimalizowana, oraz zminimalizowanie aplikacji. Właściwości Visible można także używać, aby pokazać lub ukryć formularz, raport, sekcję formularza lub raportu, stronę dostępu do danych lub kontrolkę. Może to być przydatne w celu uzyskania dostępu do danych formularza bez pokazywania go. Można na przykład użyć wartości kontrolki z ukrytego formularza jako kryterium zapytania. Właściwość do odczytu i zapisu typu Boolean (wartość logiczna). Wartość True (Prawda), jeśli obiekt jest widoczny lub zminimalizowany; wartość False (Fałsz), jeśli obiekt jest niewidoczny lub nie jest zminimalizowany.

wyrażenie.Visible

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

W przypadku obiektu Application:

  • Wartość właściwości Visible obiektu Application można ustawić jedynie przy użyciu kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

  • Jeśli aplikacja zostanie uruchomiona przez użytkownika, dla właściwości Visible oraz UserControl obiektu Application zostaną ustawione wartości True. Gdy dla właściwości UserControl jest ustawiona wartość True, to nie można ustawić dla właściwości Visible obiektu wartości False.

  • Jeśli obiekt Application został utworzony przy użyciu automatyzacji (nazywanej poprzednio automatyzacją OLE), to dla właściwości Visible oraz UserControl obiektu są ustawione wartości False.

W przypadku wszystkich pozostałych obiektów:

  • Właściwość tę można ustawić, używając arkusza właściwości obiektu (dla sekcji i wszystkich kontrolek oprócz podziałów stron), makra lub kodu języka Visual Basic.

  • W przypadku formularzy, raportów i stron dostępu do danych właściwość ta musi być ustawiona przy użyciu makra lub języka VBA.

  • W przypadku kontrolek można określić wartość domyślną tej właściwości przy użyciu domyślnego stylu kontrolki lub właściwości DefaultControl w kodzie języka VBA.

  • Właściwość Visible nie ma wpływu na kolumnę w widoku arkusza danych. Aby określić, czy kolumna w widoku arkusza danych ma być widoczna, użyj właściwości ColumnHidden.

  • Aby ukryć obiekt podczas drukowania, użyj właściwości DisplayWhen.

  • Właściwość Visible można stosować do ukrywania kontrolki w formularzu lub raporcie, ustawiając jej wartość za pomocą makra lub procedury zdarzenia wywoływanej przez zdarzenie Current. Można na przykład pokazywać lub ukrywać komunikat z gratulacjami wyświetlany przy sumie sprzedaży miesięcznej sprzedawcy w raporcie dotyczącym sprzedaży, w zależności od wyników w danym miesiącu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×