Właściwość TimerInterval (InterwałCzasomierza)

Dotyczy

Obiekt Form

Właściwość TimerInterval (InterwałCzasomierza) służy do określania interwału (w milisekundach) między zdarzeniami Timer (Czasomierz) na formularzu. Właściwość do odczytu i zapisu, typu Long (Liczba długa).

wyrażenie.TimerInterval (InterwałCzasomierza)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Ustawienie właściwości TimerInterval (InterwałCzasomierza) jest wartością typu długa liczba całkowita z przedziału od 0 do 2 147 483 647.

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Uwaga: W języku VBA właściwość TimerInterval (InterwałCzasomierza) jest ustawiana w zdarzeniu Load (Załaduj) formularza.

Jeśli kod VBA ma być uruchamiany w odstępach czasu określonych przez właściwość TimerInterval (InterwałCzasomierza), umieść ten kod w procedurze zdarzenia Timer (Czasomierz) dla formularza. Aby na przykład powtarzać zapytanie dla rekordów co 30 sekund, umieść kod ponawiający zapytanie w procedurze zdarzenia Timer (Czasomierz) dla formularza, a następnie ustaw właściwość TimerInterval (InterwałCzasomierza) na 30000.

Przykład

Poniższy przykład ilustruje sposób tworzenia w formularzu migającego przycisku przez wyświetlanie i ukrywanie jego ikony. Procedura zdarzenia Load (Załaduj) formularza ustawia dla właściwości TimerInterval (InterwałCzasomierza) formularza wartość 1000, co powoduje przełączanie wyświetlania ikony co sekundę.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×