Właściwość Properties

Dotyczy

Obiekt AccessObject

Obiekt Control

Obiekt Label

Obiekt Page

Obiekt SubForm

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt CurrentProject

Obiekt Line

Obiekt PageBreak

Kolekcja TabControl

Obiekt CheckBox

Obiekt CustomControl

Obiekt ListBox

Obiekt Rectangle

Obiekt TextBox

Obiekt CodeProject

Obiekt Form

Obiekt ObjectFrame

Obiekt Report

Obiekt ToggleButton

Obiekt ComboBox

Obiekt GroupLevel

Obiekt OptionButton

Obiekt Section

Obiekt CommandButton

Obiekt Image

Obiekt OptionGroup

Obiekt SmartTag

Właściwość Properties, gdy dotyczy obiektów AccessObject, CodeProject i CurrentProject.

Zwraca odwołanie do kolekcji AccessObjectProperties obiektu AccessObject, CurrentProject lub CodeProject.

wyrażenie.Properties

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z wymienionych wyżej obiektów.

Spostrzeżenia

Obiekt kolekcji AccessObjectProperties to kolekcja wszystkich właściwości dotyczących obiektu AccessObject, CurrentProject lub CodeProject. Możesz odwołać się do poszczególnych elementów członkowskich kolekcji za pomocą indeksu obiektu członkowskiego lub wyrażenia ciągu będącego nazwą obiektu członkowskiego. Pierwszy obiekt członkowski w kolekcji ma wartość indeksu 0, a łączna liczba obiektów członkowskich w kolekcji to wartość właściwości Count kolekcji AccessObjectProperties minus 1.

Za pomocą właściwości Properties nie możesz zwracać właściwości z obiektu AccessObject, który jest elementem członkowskim kolekcji dostępnym z poziomu obiektu CurrentData.

Właściwość Properties, gdy dotyczy obiektu SmartTag.

Zwraca kolekcję SmartTagProperties reprezentującą kolekcję właściwości konkretnego tagu inteligentnego.

wyrażenie.Properties()

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie zwracające obiekt SmartTag.

Właściwość Properties, gdy dotyczy wszystkich innych obiektów na liście Dotyczy.

Zwraca odwołanie do obiektu kolekcji Properties kontrolki.

wyrażenie.Properties

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Obiekt kolekcji Properties to kolekcja wszystkich właściwości związanych z kontrolką. Możesz odwołać się do poszczególnych elementów członkowskich kolekcji za pomocą indeksu obiektu członkowskiego lub wyrażenia ciągu będącego nazwą obiektu członkowskiego. Pierwszy obiekt członkowski w kolekcji ma wartość indeksu 0, a łączna liczba obiektów członkowskich w kolekcji to wartość właściwości Count kolekcji Properties minus 1.

Przykład

W poniższej procedurze użyto właściwości Properties do wydrukowania wszystkich właściwości skojarzonych z kontrolkami w formularzu w oknie Debugowanie. Aby uruchomić ten kod, umieść przycisk polecenia o nazwie cmdListProperties w formularzu i wklej poniższy kod w sekcji deklaracji formularza. Kliknij przycisk polecenia, aby wydrukować listę właściwości w oknie Debugowanie.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×