Właściwość Picture

Dotyczy

Obiekt CommandButton

Obiekt Form

Obiekt Image

Obiekt Page

Obiekt Report

Obiekt ToggleButton

Właściwości Picture (Obraz) można użyć, aby określić mapę bitową lub inny rodzaj grafiki do wyświetlenia na elementach przycisk polecenia, kontrolka obrazu, przycisk przełącznika, stronie na kontrolce karty lub jako obraz tła w formularzu lub raporcie. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (ciąg).

wyrażenie.Picture

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość Picture zawiera mapę bitową lub ścieżkę i nazwę pliku mapy bitowej albo innego rodzaju grafiki do wyświetlenia.

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując:

  • Arkusz właściwości. Kliknij przycisk Konstruuj na prawo od okienka właściwości (w przypadku przycisków poleceń i przycisków przełączników). Po wybraniu jednego z plików mapy bitowej z listy Dostępne obrazy ustawieniem właściwości jest mapa bitowa (bitmap).

  • Makro.

  • Kod języka Visual Basic for Applications (VBA). Można użyć wyrażenia tekstowego zawierającego ścieżkę i nazwę grafiki, jak w poniższym przykładzie:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Polecenie Obraz w obszarze Kontrolki i pola na karcie Projektowanie w widoku projektu (w przypadku kontrolek obrazów lub obrazów tła w formularzach i raportach) w celu wyboru mapy bitowej lub innego rodzaju grafiki.

Ustawieniem domyślnym jest wartość brak (none). Po załadowaniu grafiki do obiektu ustawieniem właściwości jest mapa bitowa (bitmap) lub ścieżka i nazwa pliku grafiki. Jeśli usuniesz mapę bitową (bitmap) lub ścieżkę i nazwę pliku grafiki z ustawienia właściwości, obraz zostanie usunięty z obiektu, a ustawienie właściwości znów przyjmie wartość brak (none).

Jeśli właściwość PictureType (TypObrazu) jest ustawiona na wartość Embedded (Osadzony), grafika jest przechowywana z obiektem.

Niestandardowe mapy bitowe można tworzyć za pomocą programu Microsoft Paintbrush lub innej aplikacji do tworzenia plików map bitowych. Plik mapy bitowej musi mieć rozszerzenie bmp, ico lub dib. Możliwe jest także używanie plików graficznych w formacie wmf i emf lub dowolnego innego typu pliku graficznego, do którego masz filtr grafiki. Formularze, raporty i kontrolki obrazów obsługują wszystkie grafiki. Przyciski poleceń i przyciski przełączników obsługują tylko mapy bitowe.

Na przyciskach może być wyświetlany podpis lub obraz. Jeśli oba elementy zostaną przypisane do przycisku, obraz będzie widoczny, a podpis nie. Po usunięciu obrazu podpis pojawi się na nowo. W programie Microsoft Office Access 2007 obraz na przycisku jest wyśrodkowany i ucięty, jeśli jest szerszy od przycisku.

Porada

Aby utworzyć przycisk polecenia lub przycisk przełącznika z podpisem i obrazem, można dołączyć żądany podpis jako część mapy bitowej i przypisać ją do właściwości Picture (Obraz) kontrolki.

Przykład

W poniższym przykładzie plik „Logo.gif” jest ustawiony jako obraz tła raportu „Purchase Order” (Zamówienie zakupu).

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×