Właściwość ListIndex

Dotyczy

Obiekt ComboBox

Obiekt ListBox

Za pomocą właściwości ListIndex możesz ustalić, jaki element jest wybrany w polu listy lub polu kombi. Właściwość do odczytu i zapisu typu Long (Liczba długa).

wyrażenie. ListIndex

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ListIndex to liczba całkowita od 0 do łącznej liczby elementów w polu listy lub polu kombi minus 1. Program Microsoft Office Access 2007 ustawia wartość właściwości ListIndex, gdy w polu listy lub części pola listy w polu kombi jest wybrany element. Wartość właściwości ListIndex pierwszego elementu na liście to 0, wartość drugiego elementu to 1 itd.

Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy jest używane makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA). Właściwość tę możesz odczytać tylko w widoku formularza i widoku arkusza danych. Ta właściwość jest tylko do odczytu i nie jest dostępna w innych widokach.

Wartość właściwości ListIndex jest również dostępna przez ustawienie dla właściwości BoundColumn wartości 0 dla pola kombi lub pola listy. Jeśli dla właściwości BoundColumn jest ustawiona wartość 0, pole tabeli źródłowej, z którym jest powiązane pole kombi lub pole listy, będzie zawierać tę samą wartość co ustawienie właściwości ListIndex.

Pola listy zawierają też właściwość MultiSelect, która umożliwia użytkownikowi wybranie wielu elementów z kontrolki. Gdy w polu listy jest wybranych kilka elementów, możesz ustalić, jakie elementy są wybrane, używając właściwości Selected kontrolki. Właściwość Selected to tablica wartości od 0 do wartości właściwości ListCount minus 1. Dla każdego wybranego elementu w polu listy właściwość Selected ma wartość Prawda, a dla każdego niewybranego elementu — wartość Fałsz.

Dostęp do danych w wybranych wierszach pola listy lub pola kombi można również uzyskać za pomocą zbioru ItemsSelected.

Przykład

Wartość właściwości ListIndex można zwrócić w następujący sposób:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Wartość właściwości ListIndex można ustawić w następujący sposób:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Gdzie nazwa_formularza i nazwa_kontrolki to odpowiednio nazwa formularza i nazwa kontrolki pola listy lub pola kombi wyrażone jako wartości typu String (ciąg), a indeks to numer indeksu elementu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×