Właściwość InputParameters

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Za pomocą właściwości InputParameters możesz określić lub ustalić parametry wejściowe przekazywane do instrukcji SQL we właściwości RecordSource formularza lub raportu bądź do procedury składowanej używanej jako źródło rekordów w projekcie programu Microsoft Access (adp). Właściwość do odczytu i zapisu typu String (ciąg).

wyrażenie.InputParameters

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

W przypadku jej użycia razem z właściwością RecordSource:

W przykładowym ciągu właściwości InputParameters używanej w instrukcji SQL we właściwości RecordSource jest stosowana poniższa składnia.

województwo char=[Forms]![nazwa_formularza]![Lista_województw], rok_sprzedaży smallint=[Forms]![nazwa_formularza]![Wprowadź interesujący Cię rok]

Spowoduje to ustawienie dla parametru województwo bieżącej wartości kontrolki Lista_województw oraz wyświetlenie użytkownikowi monitu o podanie parametru rok_sprzedaży. W przypadku dołączenia jakichkolwiek innych parametrów nieznajdujących się na tej liście zostaną do nich przypisane wartości domyślne.

Zapytanie powinno zostać wykonane z użyciem jednego znacznika ? dla każdego parametru innego niż domyślny na liście właściwości InputParameters.

Polecenie odświeżenia lub ponowienia zapytania w programie Microsoft Office Access 2007 powinno zainicjować ponowne wykonanie zapytania. Użytkownicy mogą to robić w kodzie, wywołując standardową metodę Recordset.Requery. Jeśli wartość parametru jest powiązana z kontrolką w formularzu, podczas ponawiania zapytania zostanie użyta bieżąca wartość tej kontrolki. Zapytanie nie zostanie automatycznie ponownie wykonane, gdy wartość kontrolki ulegnie zmianie.

W przypadku użycia razem z procedurą składowaną:

Przykładowy ciąg właściwości InputParameters używany razem z procedurą składowaną wygląda następująco:

@województwo char=[Forms]![nazwa_formularza]![Lista_województw], @rok_sprzedaży smallint=[Forms]![nazwa_formularza]![Wprowadź interesujący Cię rok]

Spowoduje to ustawienie dla parametru @województwo bieżącej wartości kontrolki Lista_województw oraz wyświetlenie użytkownikowi monitu o podanie parametru @rok_sprzedaży. W przypadku dołączenia do procedury składowanej jakichkolwiek innych parametrów nieznajdujących się na tej liście zostaną do nich przypisane wartości domyślne.

Procedura składowana powinna zostać wykonana za pomocą ciągu polecenia zawierającego składnię {call } z jednym znacznikiem ? dla każdego parametru innego niż domyślny na liście właściwości InputParameters.

Polecenie odświeżenia lub ponowienia zapytania w programie Access powinno zainicjować ponowne wykonanie procedury składowanej. Użytkownicy mogą to robić w kodzie, wywołując standardową metodę Recordset.Requery. Jeśli wartość parametru jest powiązana z kontrolką w formularzu, podczas ponawiania zapytania zostanie użyta bieżąca wartość tej kontrolki. Procedura składowana nie zostanie automatycznie ponownie wykonana, gdy wartość kontrolki ulegnie zmianie.

To okno dialogowe konstruktora jest wywoływane w sytuacji, gdy procedura składowana zostanie uprzednio wybrana jako źródło rekordów formularza oraz zawiera jakiekolwiek parametry. Po początkowym utworzeniu ciągu właściwości InputParameters to samo okno dialogowe służy jako konstruktor do modyfikowania tego ciągu. W tym przypadku lista parametrów pochodzi jednak z danych już istniejących w tym ciągu.

Wartości parametrów można również ustawić za pomocą obiektów Command i Parameter modelu ActiveX Data Object (ADO). Jeśli w wyniku zostanie zwrócony zestaw wyników, można z nim powiązać formularz, ustawiając właściwość Recordset tego formularza. Kodowanie w modelu ADO to jedyny sposób obsługi procedur składowanych niezwracających pojedynczych zestawów wyników, takich jak zapytania funkcjonalne — zwracające parametry wyjściowe lub zwracające wiele zestawów wyników.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×