Włączanie możliwości wyszukiwania zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wyświetlana zawartość może pochodzić z wielu źródeł, takich jak kolumny, biblioteki i strony. Właściciel witryny może zdecydować, czy uwzględniać zawartość w wynikach wyszukiwania. Również uprawnienia dotyczące zawartości wpływają na to, czy pojawia się ona w wynikach wyszukiwania. Aby zapewnić użytkownikom dostęp do odpowiednich dokumentów i witryn, należy dobrze zapoznać się z działaniem ustawień wyszukiwania i uprawnień.

Co chcesz zrobić?

Plan, aby udostępnić zawartość w wynikach wyszukiwania

Opis ustawień wyszukiwania i uprawnienia

Pokazywanie lub ukrywanie zawartości witryny w wynikach wyszukiwania

Pokazywanie lub ukrywanie zawartości z listy lub biblioteki w wynikach wyszukiwania

Określ, czy chcesz uwzględnić zawartość stron ASPX w wynikach wyszukiwania

Wykluczenie zawartości w kolumnach w wynikach wyszukiwania

Zadania pokrewne

Planowanie udostępniania zawartości w wynikach wyszukiwania

Właściciel witryny może za pomocą ustawień sterować tym, czy zawartość pojawia się w wynikach wyszukiwania. Zawartość pojawia się w wielu miejscach, w tym na listach oraz w witrynach, bibliotekach, składnikach Web Part i kolumnach. Domyślnie zawartość przechowywana na nowej liście bądź stronie składników Web Part albo w nowej witrynie, bibliotece bądź kolumnie jest przeszukiwana i pojawia się w wynikach wyszukiwania. Także uprawnienia ustawione dla elementów, list, bibliotek, witryn itd. wpływają na to, czy zawartość jest widoczna w wynikach wyszukiwania zwracanych osobie przeglądającej.

Właściciele witryny i zawartości mogą decydować, czy uwzględniać zawartość w wynikach wyszukiwania. Domyślnie zawartość witryny jest widoczna w wynikach wyszukiwania. Jeśli administrator lub właściciel witryny określił, że zawartość witryny nie ma pojawiać się w wynikach wyszukiwania, inne ustawienia wyników wyszukiwania, na przykład te dotyczące list, bibliotek, stron ASPX i kolumn, w ogóle nie są stosowane.

Podobnie jeśli administrator lub właściciel witryny wyłączył wyświetlanie w wynikach wyszukiwania zawartości listy lub biblioteki, wykluczenie kolumn nie daje żadnego efektu. Skuteczne planowanie wymaga ustalenia, jakie ustawienia są dziedziczone po wyższych poziomach.

Początek strony

Opis uprawnień i ustawień wyszukiwania

Do obowiązków właściciela witryny należy sterowanie tym, kto ma dostęp do zawartości. Określonym osobom można zezwolić na czytanie i zmienianie zawartości, innym tylko na jej czytanie, a jeszcze innym można w ogóle zabronić wyświetlania zawartości. Taka elastyczność jest możliwa dzięki grupom uprawnień przypisanym do konkretnych poziomów uprawnień. W celu zezwolenia użytkownikom na dostęp do witryny lub zawartości właściciel witryny przypisuje ich do co najmniej jednej grupy zabezpieczeń. Korzystając z ustawień uprawnień w połączeniu z ustawieniami wyników wyszukiwania, właściciel witryny zarządza tym, czy zawartość jest wyświetlana użytkownikom w wynikach wyszukiwania.

Przykład: Jan pracuje nad zapytaniem ofertowym w programie Microsoft Office Word i współpracuje z 10-osobowym zespołem. Witryna zespołu ma 50 użytkowników, wszyscy są członkami witryny. Jan nie chce jeszcze, aby cały zespół mógł przeglądać zapytanie ofertowe. Dlatego podczas przekazywania tego dokumentu do witryny zespołu ustawia uprawnienia, zgodnie z którymi dokument może wyświetlać i edytować tylko ten węższy, 10-osobowy zespół. Dopóki Jan nie udzieli wszystkim 50 osobom uprawnień do odczytu, dokument będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania tylko tym 10 osobom z uprawnieniami do jego wyświetlania. Ta idea nazywana jest dostosowaniem do zabezpieczeń.

Uprawnienia można stosować do list, witryn, widoków oraz składników Web Part i administrator może je dowolnie dostosowywać. Uprawnienia mogą też zależeć od innych uprawnień. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest wyświetlane użytkownikowi w wynikach wyszukiwania. Z tego powodu ważne jest, aby zapoznać się z modelem uprawnień programu SharePoint bądź modelem uprawnień obowiązującym w witrynie lub organizacji albo zaplanować model uprawnień przed dodaniem zawartości.

Uwaga: Ostatnio dokumentów przekazywanych może nie od razu widoczne w wynikach wyszukiwania. Może to być spowodowane interwału, dla którego ustawiono przeszukiwarki wyszukiwania. Gdy zawartość jest przeszukiwana pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Początek strony

Pokazywanie i ukrywanie zawartości z witryny w wynikach wyszukiwania

Jako właściciel witryny możesz wybrać, czy zawartość w witrynie jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Domyślnie cała zawartość witryny jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Osoba, która jest wyświetlania wyników wyszukiwania musi mieć uprawnienia do wyświetlania zawartości.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami. Ten poziom uprawnień znajduje się w grupie właściciela "Nazwa witryny".

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz włączyć lub wyłączyć uwzględnianie zawartości w wynikach wyszukiwania.

 2. Kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryny kliknij pozycję Wyszukiwanie i dostępność w trybie offline.

 4. Indeksowanie zawartości witrynysekcji w obszarze Zezwalaj ta witryna była wyświetlana w wynikach wyszukiwania, wybierz pozycję Tak, Aby zezwolić na zawartości witryny, która ma być wyświetlana w wynikach wyszukiwania ani nie aby zapobiec wyświetlaniu w wyszukiwaniu zawartości wyniki.

  Uwaga: Można uniknąć zawartości witryny w wynikach wyszukiwania, zawartość jej podwitryn nie są automatycznie blokowane być wyświetlana w wynikach wyszukiwania dla tej witryny. Aby zablokować zawartość podwitryny być wyświetlana w wynikach wyszukiwania w witrynie, muszą wykonaj poniższe czynności podwitryny: W sekcji Indeksowania zawartości witryny w obszarze Zezwalaj ta witryna była wyświetlana w wynikach wyszukiwania, wybierz pozycję Brak.

Pokazywanie i ukrywanie zawartości z list i bibliotek w wynikach wyszukiwania

Właściciel witryny może sterować tym, czy elementy z list i bibliotek pojawiają się w wynikach wyszukiwania. Według ustawień domyślnych list i bibliotek wszystkie ich elementy są uwzględniane w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie listami. Grupy projektanta i właściciel "Nazwa witryny" zawierają poziomem uprawnień. Jeśli nie masz uprawnień Zarządzanie listami, menu opisane w tej procedurze nie są dostępne.

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę lub bibliotekę, którą chcesz zmienić.

 2. Odszukaj i kliknij listę lub bibliotekę, którą chcesz dostosować.

 3. Kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 4. W obszarze Administracja witryny kliknij pozycję Biblioteki i listy witryny.

 5. Kliknij pozycję z listy, na przykład Dostosowywanie listy Dokumenty udostępnione.

 6. Na stronie Ustawienia listy w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 7. W sekcji Wyszukiwanie w obszarze Czy zezwalać na wyświetlanie elementów z listy typu biblioteka dokumentów w wynikach wyszukiwania wybierz opcję Tak, aby uwzględniać wszystkie elementy na liście bądź w bibliotece w wynikach wyszukiwania, lub opcję Nie, aby wykluczać wszystkie elementy z wyników wyszukiwania.

Początek strony

Określanie, czy w wynikach wyszukiwania ma być uwzględniana zawartość stron ASPX

Właściciel witryny może sterować tym, czy zawartość stron ASPX jest uwzględniana w wynikach wyszukiwania. Podczas tworzenia witryny wiele stron zawartości jest tworzonych automatycznie, na przykład strony default.aspx, allitems.aspx (do obsługi galerii składników Web Part) czy editform.aspx (formularz do edytowania listy anonsów). Można też tworzyć niestandardowe strony ASPX. Domyślnie gdy w składniku Web Part wyświetlanym na stronie ASPX są używane informacje z listy lub biblioteki o ograniczonych uprawnieniach (uprawnieniach szczegółowych), w wynikach wyszukiwania nie jest uwzględniana żadna zawartość ze stron ASPX w witrynie. Uniemożliwia to wyświetlanie zawartości nieautoryzowanym użytkownikom.

Przykład: W witrynie zespołu mającej 50 członków w składniku Web Part dokumentów udostępnionych wyświetlanych jest pięć dokumentów. Do jednego z tych dokumentów zastosowano ograniczone uprawnienia i tylko kilka osób może go wyświetlać. Zawartość jest automatycznie ukrywana w wynikach wyszukiwania w tej witrynie, więc zawartość dokumentu nie jest zwracana, gdy użytkownicy wyszukują informacje. Dzięki temu zawartość strony ASPX nie zostanie przypadkowo ujawniona osobom, które nie powinny mieć do niej dostępu.

Dostępna jest opcja ignorowania tego ustawienia i wyświetlania w wynikach wyszukiwania całej zawartości, niezależnie od uprawnień. W tym przypadku w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest cała zawartość, ale nieautoryzowani użytkownicy mogą nie uzyskać dostępu do znalezionych dokumentów. Jest też opcja nieuwzględniania w wynikach wyszukiwania żadnej zawartości stron ASPX, niezależnie od skonfigurowanych dla niej uprawnień.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami. Ten poziom uprawnień znajduje się w grupie właściciela "Nazwa witryny".

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz sterować uwzględnianiem składników Web Part w wynikach wyszukiwania.

 2. Kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryny kliknij pozycję Wyszukiwanie i dostępność w trybie offline.

 4. W sekcji Indeksowania zawartość strony ASPXsekcji, w obszarze Ta witryna nie zawiera uprawnień szczegółowych. Określanie zachowania indeksowania strony ASPX witryny, wybierz jedną z następujących opcji:

Opcja

Opis

Nie indeksuj składników Web Part, jeśli ta witryna zawiera uprawnienia szczegółowe

Jeśli uprawnienia strony ASPX różnią się od uprawnień witryny nadrzędnej, w wynikach wyszukiwania nie pojawia się żadna zawartość witryny.

Zawsze indeksu wszystkie składniki Web Part w tej witrynie

W wynikach wyszukiwania pokazywana jest zawartość wszystkich stron ASPX w witrynie, niezależnie od skonfigurowanych uprawnień.

Nigdy nie indeksuj żadnych składników Web Part w tej witrynie

W wynikach wyszukiwania nie jest pokazywana zawartość żadnych stron ASPX w witrynie, niezależnie od skonfigurowanych uprawnień.

Początek strony

Wykluczanie zawartości kolumn z wyników wyszukiwania

Właściciel witryny może określać, czy zawartość konkretnych kolumn na listach lub w bibliotekach będzie widoczna w wynikach wyszukiwania. Domyślnie w wynikach wyszukiwania jest uwzględniana cała zawartość. To ustawienie jest przydatne, gdy trzeba zapobiec wyświetlaniu danych poufnych w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami. Ten poziom uprawnień znajduje się w grupie właściciela "Nazwa witryny".

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę lub bibliotekę.

 2. Kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryny kliknij pozycję Kolumny możliwe do przeszukiwania.

 4. W sekcji Kolumny wykluczone z indeksowania wyszukiwania w obszarze Wykluczone zaznacz pole wyboru obok pozycji Nazwa kolumny dla kolumny, którą chcesz wykluczyć z wyników wyszukiwania.


  Uwaga: Zostaną wyświetlone kolumny należące do obecnie używanej witryny.

Początek strony

Zadania pokrewne

Definiowanie zakresów wyszukiwania

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×