Włącz zawartość w witrynie możliwości wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas wyszukiwania przez użytkowników w witrynie, wyniki mogą pochodzić z wielu miejsc, takich jak kolumn, bibliotek i stron. Właściciel witryny można zmienić ustawienia wyszukiwania zdecydować, czy zawartość może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Uprawnienia do zawartości dotyczy także, czy użytkownicy będą mogli zobaczyć zawartość w wynikach wyszukiwania. Jak działają uprawnienia i ustawienia wyszukiwania dobre zrozumienie może pomóc w upewnij się, że użytkownicy widzą prawo dokumentów i witryn w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: Wyniki wyszukiwania są zawsze zabezpieczeń, aby użytkownicy będą widzieć tylko mają uprawnienia do wyświetlania zawartości. Ustawienia wyszukiwania definiować tylko zawartość w indeksie wyszukiwania.

Co chcesz zrobić?

Plan, aby udostępnić zawartość w wynikach wyszukiwania

Opis ustawień wyszukiwania i uprawnienia

Pokazywanie zawartości w witrynie w wynikach wyszukiwania

Pokaż zawartość z list i bibliotek w wynikach wyszukiwania

Pokaż zawartość stron ASPX w wynikach wyszukiwania

Wykluczenie zawartości w kolumnach w wynikach wyszukiwania

Przeszukiwania i ponownego indeksowania witryny

Plan, aby udostępnić zawartość w wynikach wyszukiwania

Jako właściciel witryny możesz kontrolować, czy zawartość jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania przy użyciu ustawienia. Zawartość jest przechowywana w różnych miejscach, w tym witryn, list, bibliotek, składniki Web Part i kolumn. Domyślnie większość zawartość witryny, listy, biblioteki, strony składników Web Part lub kolumny zostaną przeszukiwane i dodawane do indeksu wyszukiwania. Co to jest w indeksie wyszukiwania decyduje o tym, jakie elementy jego zawartości mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Uprawnienia ustawione dla elementów, list, bibliotek, witryn i tak dalej, dotyczy również, czy użytkownicy widzą zawartość w wynikach wyszukiwania.

Właściciele witryn i Administratorzy zbioru witryn można wybrać, czy zawartość mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Domyślnie zawartości witryny mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Jeśli właściciel witryny lub administrator zbioru witryn Określa, że zawartość z określonej witryny nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, a następnie wyników wyszukiwania w inne ustawienia, takie jak kontakty dla list, bibliotek, stron ASPX i kolumny, ustaw w tej witrynie nie ma żadnych efekt.

Analogicznie jeśli właściciel witryny lub administrator zbioru witryn zapobiega umieszczaniu w wynikach wyszukiwania zawartości listy lub biblioteki, z wyjątkiem kolumn nie ma żadnego efektu. Ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie ustawienia są dziedziczone z poziomu w celu efektywnego Planowanie wyszukiwania

Początek strony

Opis ustawień wyszukiwania i uprawnienia

Jeden z obowiązków właściciela witryny jest kontrolowanie, kto ma dostęp do zawartości. Niektóre osoby może udzielić uprawnienia do odczytu i zmienianie zawartości, uniemożliwiające innym osobom tylko odczytu zawartości i uniemożliwić innym osobom wyświetlanie zawartości całkowicie. Aby zmieścić elastyczności, możesz użyć grup uprawnień, które są przypisywane wybrane poziomy uprawnień. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do witryny lub do zawartości w tej witrynie, właściciel witryny przypisuje użytkownikom jednej lub kilku grup zabezpieczeń. Za pomocą ustawień uprawnień w połączeniu z ustawieniami wyniki wyszukiwania, właściciel witryny może zarządzać, czy użytkownicy mogą wyświetlać zawartość w wynikach wyszukiwania.

Załóżmy na przykład, Joe jest współpracy w zespole 10 osób i pracuje nad żądanie propozycji (RFP) w programie Microsoft Office Word. Swojej witryny zespołu ma 50 użytkowników, z których są członkami witryny. Janusz nie jest gotowy do całego zespołu wyświetlić RFP. W związku z tym kiedy on przekazywanie do witryny zespołu, on ustawia uprawnienia tak, aby tylko zespołu 10 mogą go wyświetlać i edytować. Dopóki udzieli on, że uprawnienia do odczytu wszystkich osób 50, tylko 10 osób, którzy mają uprawnienia do wyświetlania dokumentu będzie widoczny w wynikach wyszukiwania.

Można stosować uprawnienia do list, witryn, widoków i składników Web Part. Ponadto uprawnienia mogą być zależne od innych uprawnień. Wszystkie te mogą mieć wpływ, zostanie wyświetlonych w wynikach wyszukiwania. W związku z tym przed dodaniem zawartość do witryny, warto zapoznać się z model uprawnień w programie SharePoint, model uprawnień witryny lub organizacji lub planowanie, jaki będzie model uprawnień dla witryny.

Zobacz też: domyślne grupy programu SharePoint w usłudze SharePoint Online

Początek strony

Pokazywanie zawartości w witrynie w wynikach wyszukiwania

Jako właściciel witryny możesz wybrać, czy zawartość w witrynie mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Domyślnie cała zawartość witryny mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Osoba, która jest wyświetlania wyników wyszukiwania musi mieć uprawnienia do wyświetlania zawartości.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami. Ten poziom uprawnień znajduje się w grupie właściciela "Nazwa witryny".

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Dostępność do wyszukiwania i w trybie offline.

 3. Indeksowanie zawartości witrynysekcji w obszarze Zezwalaj ta witryna była wyświetlana w wynikach wyszukiwania, wybierz pozycję Tak, Aby zezwolić na zawartości witryny, która ma być wyświetlana w wynikach wyszukiwania.

Aby zapobiec wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania zawartości, wybierz opcję nie.

Początek strony

Pokaż zawartość z list i bibliotek w wynikach wyszukiwania

Jako właściciel witryny możesz określić, czy elementy list i bibliotek w witrynie są uwzględniane w wynikach wyszukiwania. Domyślnie każdy list i bibliotek jest ustawiona na uwzględnić wszystkie elementy w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie listami. Grupy projektanta i właściciel "Nazwa witryny" zawierają poziomem uprawnień. Jeśli nie masz uprawnień Zarządzanie listami, menu opisane w tej procedurze nie są dostępne.

 1. W witrynie Znajdź i kliknij listę lub bibliotekę, którą chcesz dostosować.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia >Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryną kliknij pozycję witryny bibliotek i list.

 4. Kliknij odpowiedni element z listy, na przykład Dostosuj "Dokumenty udostępnione".

 5. Na stronie Ustawienia listy w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 6. W sekcji Wyszukiwanie, w obszarze czy zezwalać na elementów z tej biblioteki dokumentów, aby w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Tak, aby uwzględnić wszystkie elementy z listy lub biblioteki w wynikach wyszukiwania.

Aby zapobiec elementów z listy lub biblioteki w wynikach wyszukiwania, wybierz opcję nie.

Początek strony

Pokaż zawartość stron ASPX w wynikach wyszukiwania

Aby kontrolować, czy zawartość stron ASPX są uwzględniane w wynikach wyszukiwania. Po utworzeniu witryny wiele stron zawartości są tworzone automatycznie. Na przykład default.aspx, allitems.aspx do galerii składników Web Part i kilka innych są tworzone automatycznie stron. Można także tworzyć niestandardowe strony ASPX.

Domyślnie składnik Web Part wyświetlane na stronie ASPX korzysta z informacji z listy lub biblioteki zawierającej ograniczonych uprawnień, nazywane także uprawnień szczegółowych, Brak zawartości na stronach ASPX w witrynie jest dołączana w wynikach wyszukiwania. Zapobiega to wyświetlania zawartości przez nieupoważnionych użytkowników.

Załóżmy na przykład, że pięć dokumenty mają być wyświetlane w składniku Web Part udostępnione dokumentów w witrynie zespołu członkom 50. Jeden z dokumentów ma ograniczone uprawnienia; Aby ją wyświetlić są dozwolone tylko do kilku osób. Zawartość jest automatycznie ukryte z tej witryny w wynikach wyszukiwania tak, aby zawartość z tego dokumentu nie jest wyświetlana podczas wyszukiwania przez użytkowników. Dzięki temu zawartości strony ASPX przypadkowo udostępniane osobom, które nie powinny go widzieć.

Masz opcję ignorowania to ustawienie, aby wyświetlić całą zawartość w wynikach wyszukiwania, niezależnie od uprawnień. W tym przypadku całej zawartości mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania, ale nieautoryzowanych użytkowników nie będą mogli uzyskać dostęp do dokumentów rzeczywiste. Innym rozwiązaniem jest nie, aby uwzględnić zawartość ASPX w wynikach wyszukiwania, niezależnie od uprawnień.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami. Ten poziom uprawnień znajduje się w grupie właściciela "Nazwa witryny".

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Dostępność do wyszukiwania i w trybie offline.

 3. W sekcji Indeksowania zawartość strony ASPXsekcji, wybierz jedną z następujących opcji:

Opcja

Opis

Nie indeksuj składników Web Part, jeśli ta witryna zawiera uprawnienia szczegółowe

Gdy uprawnienia strona ASPX różnią się od witryny nadrzędnej, bez zawartości w witrynie pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Zawsze indeksu wszystkie składniki Web Part w tej witrynie

Pokaż zawartość wszystkich stron ASPX witryny w wynikach wyszukiwania, niezależnie od uprawnień.

Nigdy nie indeksuj żadnych składników Web Part w tej witrynie

Ukryj zawartość wszystkich stron ASPX w witrynie z wyników wyszukiwania, niezależnie od uprawnień.

Początek strony

Wykluczenie zawartości w kolumnach w wynikach wyszukiwania

Jako właściciel witryny można kontrolować, czy zawartość w określonych kolumn na listach lub w bibliotekach jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Domyślnie cała zawartość znajduje się w wynikach wyszukiwania. To ustawienie jest przydatne, gdy chcesz zapobiec wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania ważnych danych.

Uwaga: Aby zmienić to ustawienie, musi mieć poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami. Ten poziom uprawnień znajduje się w grupie właściciela "Nazwa witryny" .

 1. W witrynie zawierającej listę lub bibliotekę kliknij pozycję Ustawienia >Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wyszukiwanie kliknij kolumn.

 3. W sekcji Kolumny wykluczone z indeksowania wyszukiwania w obszarze wykluczone zaznacz pole obok nazwy kolumny dla kolumny, którą chcesz wykluczyć w wynikach wyszukiwania.

Uwaga: Kolumny wyświetlane to osoby, które należą do bieżącej witryny.

Początek strony

Przeszukiwania i ponownego indeksowania witryny

W wynikach wyszukiwania zawartości w witrynach programu SharePoint, co to jest w indeksie wyszukiwania zdecyduje, jakie będzie odnaleźć. Indeks wyszukiwania zawiera informacje z wszystkich dokumentów i stron w witrynie, w usłudze SharePoint Online z zawartości jest automatycznie przeszukanych zgodnie z harmonogramem zdefiniowane przeszukiwania. Przeszukiwarki przejmuje zawartość, która została zmieniona od czasu ostatniego przeszukiwania i aktualizuje indeks.

W niektórych przypadkach można specjalnie żądanie pełnego ponownego indeksowania witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne żądanie przeszukiwania i ponownego indeksowania witryny .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×