Uzyskiwanie danych przy użyciu dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W większości przypadków importowanie danych relacyjnych za pomocą dodatek Power Pivot jest szybsze i efektywniejsze niż wykonywanie prostych importowanie w programie Excel.

Na ogół jest tym łatwą do wykonania:

 1. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby uzyskać informacje o połączeniu bazy danych i sprawdzić, czy masz uprawnienie dostępu do danych.

 2. Jeśli dane są relacyjne lub wymiarowe, następnie — w obrębie Power Pivot — kliknij kartę Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Z bazy danych.

Opcjonalnie można zaimportować z innych źródeł danych:

 • Kliknij kartę Narzędzia główne > Z usługi danych, jeśli jest z Microsoft Azure Marketplace lub danych OData strumieniowego źródła danych.

 • Kliknij kartę Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Z innych źródeł do wyboru całej listy źródeł danych.

Na stronie Wybierz sposób, aby zaimportować dane Określ, czy wszystkie dane w źródle danych lub filtrować dane. Wybierz tabele i widoki z listy lub zapisać kwerendę, która określa, które dane do zaimportowania.

Zaletami importowania Power Pivot mogą być następujące:

 • Odfiltrowywania niepotrzebnych danych w celu zaimportowania tylko podzestawu danych.

 • Zmieniania nazw tabel i kolumn podczas importowania danych.

 • Wklej wstępnie zdefiniowaną kwerendę, aby wybrać zwracane przez nią dane.

 • Dostawcy OLE DB mogą czasami zapewniać większą wydajność w przypadku danych o dużej skali. Dokonując wyboru między różnymi dostawcami dla tego samego źródła danych, należy najpierw próbować wybrać dostawcę OLE DB.

 • Importowanie tabel z relacyjnych baz danych wymaga mniejszej liczby kroków, ponieważ relacje kluczy obcych są używane podczas importu do tworzenia relacji między arkuszami w oknie Power Pivot.

 • Importowanie wielu tabel, a następnie usunięcie tabel niepotrzebnych, może również zmniejszyć liczbę kroków. W przypadku importowania tabel po jednej naraz nadal może zachodzić konieczność ręcznego utworzenia relacji między tabelami.

 • Kolumny zawierające podobne dane w różnych źródłach danych stanowią podstawę tworzenia relacji w oknie dodatku Power Pivot . W przypadku korzystania z heterogenicznych źródeł danych należy wybierać tabele zawierające kolumny, które mogą być mapowane na tabele w innych źródłach danych zawierających identyczne lub podobne dane.

 • Aby było obsługiwane odświeżanie danych dla skoroszytu opublikowanego w programie SharePoint, wybierz źródła danych, które są tak samo dostępne dla stacji roboczych i serwerów. Po opublikowaniu skoroszytu możesz skonfigurować harmonogram odświeżania danych w celu automatycznego aktualizowania informacji w skoroszycie. Używanie źródeł danych dostępnych na serwerach sieciowych pozwala na odświeżanie danych.

W programie Excel kliknij pozycję Dane > Połączenia > Odśwież wszystko, aby ponownie nawiązać połączenie z bazą danych i odświeżyć dane w skoroszycie.

Odświeżanie aktualizowane pojedynczych komórek i dodawanie wierszy, które mają być aktualizowane w zewnętrznej bazie danych od czasu ostatniego importu. Tylko nowe wiersze i kolumny istniejących spowoduje odświeżenia. Jeśli chcesz dodać nową kolumnę do modelu, musisz zaimportuj go za pomocą powyższych kroków.

Po prostu odświeżania powtarza tę samą kwerendę, używane do importowania danych. Jeśli źródło danych nie jest już w tym samym miejscu lub usunięta lub której nazwę zmieniono tabel i kolumn, odświeżanie nie powiedzie się. Oczywiście nadal zachować dane, które zostały już zaimportowane. Aby wyświetlić kwerendę użytą podczas odświeżania danych, kliknij przycisk Power Pivot > Zarządzaj, aby otworzyć okno Power Pivot. Kliknij pozycję Projekt > Właściwości tabeli, aby wyświetlić kwerendę.

Zazwyczaj uprawnienia są niezbędne do odświeżania danych. Jeśli użyjesz polecenia Udostępnij skoroszyt z innych osób, które chcesz również odświeżyć dane, potrzebują uprawnienia co najmniej tylko do odczytu w bazie danych.

Metoda za pomocą której można udostępniać skoroszyt określi, czy może wystąpić odświeżania danych. Dla usługi Office 365 nie można odświeżyć dane w skoroszycie, który jest zapisywany w usłudze Office 365. W programie SharePoint Server 2013 mogą planować odświeżania danych bez nadzoru na serwerze, ale konieczne jest tego Power Pivot dla programu SharePoint 2013 został zainstalowany i skonfigurowany w środowisku usługi SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby sprawdzić, czy odświeżanie danych według harmonogramu jest niedostępna.

Możesz zaimportować dane z jednej z wielu źródeł danych podane w poniższej tabeli.

Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 nie umożliwia zainstalowania dostawców dla każdego źródła danych. Podczas niektórych dostawców może istnieć na komputerze, może być konieczne pobranie i zainstalowanie dostawcy, które są potrzebne.

Możesz również łącze do tabel w programie Excel i kopiowanie i wklejanie danych z aplikacji, takich jak programy Excel i Word używane Schowka w formacie HTML. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie danych przy użyciu połączonych tabel programu Excel i Kopiowanie i wklejanie danych do dodatku Power Pivot.

Należy pamiętać o następujących dotyczące dostawców danych:

 • Za pomocą dostawcy OLE DB dla interfejsu ODBC.

 • W niektórych przypadkach użycie dostawcy OLE DB programu MSDAORA może spowodować błędy połączenia — zwłaszcza z nowszymi wersjami programu Oracle. Jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy, zaleca się użycie jednego z dostawców, na liście dla programu Oracle.

Źródło

Wersje

Typ pliku

Dostawców

Bazy danych programu Access

Program Microsoft Access 2003 lub nowszym.

accdb lub mdb

Dostawca ACE 14 OLE DB

Relacyjne bazy danych programu SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy; Baza danych SQL platformy Microsoft Azure

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB dla programu SQL Server

Dostawca OLE DB programu SQL Server Native Client

Dostawca OLE DB programu SQL Server Native Client 10.0

Dostawca danych programu .NET Framework dla programu SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

Program SQL Server 2008 lub nowszego

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB dla programu SQL Server PDW

Relacyjne bazy danych programu Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu Oracle

Dostawca danych programu .NET Framework dla programu Oracle Client

Dostawca danych programu .NET Framework dla programu SQL Server

OLE DB programu MSDAORA (Dostawca 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Relacyjne bazy danych programu Teradata

Teradata V2R6, V12

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu TDOLEDB

Dostawca danych programu .NET dla programu Teradata

Relacyjne bazy danych programu Informix

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu Informix

Relacyjne bazy danych programu IBM DB2

8.1

(nie dotyczy)

DB2OLEDB

Relacyjne bazy danych programu Sybase

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu Sybase

Inne relacyjne bazy danych

(nie dotyczy)

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB lub sterownik ODBC

Pliki tekstowe
Nawiązywanie połączenia z plikiem prostym

(nie dotyczy)

txt, tab, csv

Dostawca ACE 14 OLE DB dla programu Microsoft Access

Pliki programu Microsoft Excel

Excel 97 – 2003 lub nowszy

xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm

Dostawca ACE 14 OLE DB

skoroszyt Power Pivot
Importowanie danych z usług Analysis Services lub dodatku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 lub nowszy

xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm

ASOLEDB 10.5

(używany tylko ze skoroszytami dodatku Power Pivot publikowanymi w farmach programu SharePoint, w których jest zainstalowany dodatek Power Pivot dla programu SharePoint)

Moduł usług Analysis
Importowanie danych z usług Analysis Services lub dodatku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy

(nie dotyczy)

ASOLEDB 10

Strumieniowe źródła danych
Importowanie danych ze strumieniowego źródła danych

(używane do importowania danych z raportów usług Reporting Services, dokumentów usługi Atom i pojedynczego strumieniowego źródła danych)

Format Atom 1.0

Dowolna baza danych lub dokument uwidaczniany jako usługa danych programu Windows Communication Foundation (WCF) (uprzednio ADO.NET Data Services).

atomsvc dla dokumentu usługi, który definiuje co najmniej jedno strumieniowe źródło danych

atom dla dokumentu strumieniowego źródła sieci web Atom

Dostawca strumieniowych źródeł danych firmy Microsoft dla dodatku Power Pivot

Dostawca danych strumieniowego źródła danych programu .NET Framework dla dodatku Power Pivot

Raporty usług Reporting Services
Importowanie danych z raportu usług Reporting

Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy

rdl

Pliki połączenia z bazą danych pakietu Office

odc

Opublikowany dokumentów na serwerze, takich jak bazy danych programu Access już opublikowane w programie SharePoint — nie można zaimportować.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×