Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Skype dla firm

Uwaga: Klasyczny klient programu Lync 2013 został przemianowany na: Skype dla firm.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2015

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla Microsoft Skype’a dla firm

Archiwizowanie

Usługa testowania dźwięku

Delegowanie połączeń

Dzienniki połączeń

Identyfikator rozmówcy na liście uczestników

Rejestrowanie po stronie klienta

Wizytówka

Historia konwersacji

Program poprawy jakości obsługi klienta

Udostępnianie pulpitu i aplikacji

Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją

Połączenia alarmowe (112, 999)

Federacja

Udostępnianie lokalizacji

Program udoskonalania Skype’a dla firm

Zarządzany interfejs API Skype’a dla firm

Wtyczka VDI programu Skype dla firm

Załączniki do spotkania

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Integracja z programem OneNote

Dodatek obsługujący spotkania online dla programu Outlook

Przesyłanie plików w sesjach równorzędnych

Trwałe rozmowy grupowe

Obraz osobisty

Ankiety

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Tryb prywatności

Łączność publiczna w zakresie wiadomości błyskawicznych

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Nagrywanie

Wyszukiwanie kwalifikacji

Przycinanie inteligentne

Konwersacje na kartach

Ujednolicony magazyn kontaktów

Poprawa jakości głosu

Współpraca za pomocą tablicy

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Skype dla firm

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Skype dla firm. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Skype dla firm, zalecamy przeczytanie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Skype dla firm, jak również tego uzupełnienia.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Skype dla firm w przedsiębiorstwie i korzystania z niego. Jeśli używasz Skype’a dla firm jako części rozwiązania lub usługi online (to znaczy inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których oprogramowanie działa lub za pomocą których się łączy), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przekazywanych tej innej firmie, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Archiwizowanie

Działanie funkcji: Archiwizowanie zapewnia organizacjom, które mogą podlegać wymaganiom przechowywania dokumentów ze względu na przepisy prawne lub branżowe albo wewnętrzne, metodę archiwizowania pewnych elementów komunikacji i danych dotyczących użycia związanych z programem Skype dla firm w celu spełnienia tych wymagań.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja archiwizowania zapisuje zawartość wiadomości błyskawicznych w sesjach równorzędnych i wielostronnych, zawartość konferencji, w tym zawartość przekazaną (na przykład materiały informacyjne) i związaną ze zdarzeniami (na przykład dołączanie, opuszczanie, przekazywanie, udostępnianie i zmiany widoczności) na serwerze skonfigurowanym przez administratora przedsiębiorstwa. Transfery plików w sesjach równorzędnych, przekaz audio/wideo konwersacji równorzędnych, udostępnianie aplikacji podczas konwersacji równorzędnych, adnotacje podczas konferencji i ankiety nie mogą być archiwizowane. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Umożliwia organizacji archiwizowanie zawartości w celu spełnienia branżowych, prawnych i organizacyjnych wymagań przechowywania informacji.

Wybór i kontrola: Archiwizowanie jest domyślnie wyłączone. Dla tej funkcji nie jest dostępna kontrola na poziomie użytkownika — zarządza nią administrator przedsiębiorstwa.

Usługa testowania dźwięku

Działanie funkcji: Usługa testowania dźwięku umożliwia użytkownikowi sprawdzenie jakości połączenia przez wykonanie połączenia testowego w programie Skype dla firm, dzięki czemu użytkownik może usłyszeć, jak będzie brzmiał jego głos w normalnym połączeniu. Po kliknięciu przycisku Sprawdź jakość połączenia usługa testowania dźwięku nawiąże symulowane połączenie i zostanie wyświetlony monit o nagranie krótkiej próbki głosu (około 5 sekund), która zostanie następnie odtworzona. Jeśli wydajność sieci nie jest wystarczająca lub urządzenie użytkownika nie jest poprawnie skonfigurowane, będzie to odzwierciedlone w jakości próbki głosu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Podczas połączenia z usługą testowania dźwięku jest nagrywana krótka próbka głosu (około 5 sekund). Po zakończeniu połączenia z usługą testowania dźwięku próbka głosu jest usuwana. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dzięki próbce głosu możesz sprawdzić jakość dźwięku przy połączeniach w programie Skype dla firm na podstawie jakości nagrania.

Wybór i kontrola: Aby sprawdzić jakość połączenia, wykonaj następujące czynności:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Urządzenie audio.

 3. Na karcie Urządzenie audio kliknij przycisk Sprawdź jakość połączenia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Kliknij przycisk OK.

Pobranie próbki głosu jest wymagane do użycia tej funkcji.

Delegowanie połączeń

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia użytkownikowi wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać lub odbierać połączenia oraz organizować spotkania online lub dołączać do nich w imieniu użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą informacji kontaktowych pełnomocnika program Skype dla firm umożliwia mu nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań i dołączanie do nich w imieniu osoby, która wyznaczyła go na pełnomocnika.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć i wyłączyć delegowanie połączeń dla organizacji. Jeśli funkcja delegowania połączeń jest włączona, użytkownicy mogą skonfigurować swoich pełnomocników, robiąc tak:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Przekazywanie połączeń.

 3. W obszarze Przekazywanie połączeń wybierz pozycję Przekaż moje połączenia do lub Jednocześnie zadzwoń, a następnie na liście rozwijanej kliknij pozycję Moi pełnomocnicy.

 4. Jeśli nie skonfigurowano żadnych pełnomocników, w oknie dialogowym Przekazywanie połączeń — Pełnomocnicy kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz osoby, które mają być pełnomocnikami.

 5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Pełnomocnicy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Administratorzy przedsiębiorstwa mogą skonfigurować synchronizację pełnomocników kalendarza programu Exchange z programem Skype dla firm Server 2010 lub nowszym. Po włączeniu synchronizacji pełnomocnicy kalendarza programu Exchange z odpowiednimi uprawnieniami (takimi samymi lub wyższymi od uprawnień autora nieedytującego) zostaną automatycznie dodani w programie Skype dla firm jako pełnomocnicy. Nie zmienia to jednak ustawień przekazywania połączeń.

Dzienniki połączeń

Działanie funkcji: Dzienniki połączeń umożliwiają przechowywanie nagrań połączeń głosowych programu Skype dla firm w folderze programu Microsoft Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o połączeniach głosowych, takie jak godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, czas trwania i uczestnicy połączenia, będą przechowywane w folderze Historia konwersacji programu Outlook. Temat i lokalizację spotkania można zarejestrować, wybierając program Outlook jako menedżera informacji osobistych na karcie Osobiste okna dialogowego Opcje. W dziennikach połączeń nie jest przechowywana treść połączeń głosowych. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą dzienników połączeń użytkownik może śledzić i wyświetlać swoją historię połączeń.

Wybór i kontrola: Funkcja Dzienniki połączeń jest domyślnie włączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć funkcję Dzienniki połączeń dla przedsiębiorstwa. Jeśli administrator umożliwił korzystanie z funkcji Dzienniki połączeń, możesz ją włączyć lub wyłączyć, robiąc tak:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W obszarze Menedżer informacji osobistych wyczyść pole wyboru Zapisz dzienniki połączeń w folderze poczty e-mail Historia konwersacji.

 4. Kliknij przycisk OK.

Identyfikator rozmówcy na liście uczestników

Działanie funkcji: Funkcja Identyfikator rozmówcy na liście uczestników umożliwia wyświetlenie identyfikatorów rozmówców wszystkich uczestników spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są identyfikatory rozmówców uczestników spotkania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Podczas dołączania do spotkania identyfikator rozmówcy danego uczestnika jest wyświetlany na liście uczestników i jest widoczny dla wszystkich uczestników spotkania.

Wybór i kontrola: Użytkownik końcowy nie ma kontroli nad tą funkcją. Identyfikator odbiorcy jest odbierany od dostawcy usług telefonicznych. Niektórzy dostawcy umożliwiają użytkownikom wyłączenie identyfikatora rozmówcy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub dostawcą usług telefonicznych.

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta zbiera informacje, których zespół pomocy technicznej drugiego poziomu może użyć do określenia przyczyny problemu. Dzienniki po stronie klienta są przechowywane lokalnie, na komputerze użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Przy włączonej funkcji rejestrowania po stronie klienta pewne informacje na temat użytkowania są zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika. Informacje te mogą obejmować tematy i lokalizacje spotkań, komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP), odpowiedzi na zaproszenia programu Skype dla firm, informacje na temat nadawcy i odbiorcy wiadomości błyskawicznej, trasy wiadomości, listy kontaktów użytkowników i informacje o obecności, nazwy wszelkich aplikacji, załączników, plików programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet udostępnionych przez użytkowników wraz z pytaniami ankiet i indeksem odpowiedzi na nie — wszystkie te dane są zapisywane w dziennikach po stronie klienta. Zawartość konwersacji oprogramowania Skype dla firm nie jest zapisywana (wiadomości błyskawiczne, slajdy programu PowerPoint, zawartość tablic, notatki, szczegóły ankiet itp.) w dziennikach po stronie klienta. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane w dziennikach po stronie klienta mogą być używane przez dział obsługi klienta użytkownika lub przesyłane do firmy Microsoft w celu rozwiązania problemów z programem Skype dla firm.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie po stronie klienta jest domyślnie wyłączone. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Jeśli administrator włączył tę funkcję, użytkownicy mogą skonfigurować rejestrowanie po stronie klienta, robiąc tak:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 3. W obszarze Ułatw pomocy technicznej pomaganie Tobie kliknij pole listy rozwijanej Poziom rejestrowania i wybierz pozycję Uproszczone lub Pełne. Użytkownicy mogą także włączyć rejestrowanie zdarzeń systemu Windows, wybierając pozycję Zbieraj też informacje ułatwiające rozwiązywanie problemów za pomocą rejestrowania zdarzeń systemu Windows.

 4. Kliknij przycisk OK.

Wizytówka

Działanie funkcji: Wizytówki udostępniają informacje kontaktowe oraz informacje o obecności i lokalizacji — dotyczące Ciebie i osób w Twojej organizacji — w programie Skype dla firm i w najnowszych wersjach programu Outlook. Wizytówka pozwala też jednym kliknięciem skomunikować się z inną osobą. Bezpośrednio z wizytówki danej osoby można na przykład wysłać jej wiadomość błyskawiczną lub e-mail albo nawiązać z nią połączenie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usługi Active Directory). Informacje dynamiczne, takie jak informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, są pobieranie z programu Microsoft Exchange Server; informacje o lokalizacji są pobierane kilkoma metodami (zobacz sekcję dotyczącą lokalizacji); numery telefonów mogą być pobierane z katalogu firmowego lub wprowadzane ręcznie przez użytkownika; informacjami o obecności Skype dla firm zarządza na podstawie kalendarza programu Outlook (jeśli użytkownik włączył tę funkcję) lub są one wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Serwer Skype’a dla firm udostępnia te informacje innym osobom w organizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Wizytówki służą do wyświetlania informacji kontaktowych oraz informacji o lokalizacji i obecności osób w organizacji użytkownika. Ilością informacji wyświetlaną kontaktom użytkownika z programów Skype dla firm i Outlook można sterować, ustawiając „relację określającą poziom prywatności” i włączając lub wyłączając tryb prywatności (zobacz sekcję Tryb prywatności).

Wybór i kontrola: Relacje określające poziom prywatności można skonfigurować, robiąc tak:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt.

 2. Kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności.

 3. Kliknij odpowiednią kategorię dla danego kontaktu.

Niektóre informacje na wizytówce są pobierane z katalogu firmy i konfigurowane przez administratora, ale użytkownik może zarządzać częścią tych danych. Dotyczy to następujących elementów:

 • Informacje z kalendarza: Możesz określić, czy inni użytkownicy widzą informacje z Twojego kalendarza, korzystając z pozycji „Zmienianie uprawnień do wyświetlania informacji o czasie wolnym/zajętym” w menu opcji programu Microsoft Outlook.

 • Lokalizacja: Zobacz sekcję Lokalizacja w niniejszym dokumencie.

 • Informacje o obecności i informacje kontaktowe: Zobacz sekcję Informacje o obecności i informacje kontaktowe w niniejszym dokumencie.

 • Obraz osobisty: Zobacz sekcję Obraz osobisty w niniejszym dokumencie.

Historia konwersacji

Działanie funkcji: Historia konwersacji umożliwia przechowywanie wcześniejszych lub nieodebranych wiadomości błyskawicznych oraz statystyk dotyczących konwersacji głosowych (takich jak data, godzina, czas trwania i informacje o rozmówcy) w folderze historii konwersacji programu Microsoft Outlook i pobieranie ich za pomocą karty Konwersacje w programie Skype dla firm.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Treść konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych oraz statystyki dotyczące konwersacji głosowych (takich jak data, godzina, czas trwania i informacje o rozmówcy). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Historię konwersacji można wyświetlać w programie Skype dla firm, korzystając z karty Konwersacje w głównym interfejsie użytkownika, co umożliwia wyświetlanie i kontynuowanie wcześniejszych konwersacji.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji jest domyślnie wyłączona. Można nią sterować, wykonując następujące czynności:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W obszarze Menedżer informacji osobistych zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji.

 4. Kliknij przycisk OK.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji: Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), będą zbierane podstawowe informacje o komputerze lub urządzeniu, sposobach używania programów, a także o podłączonych urządzeniach. Zbierane są także informacje o konfiguracji i działaniu tych urządzeń i programów. Te raporty są wysyłane do firmy Microsoft w celu ulepszania najczęściej używanych przez klientów funkcji oraz rozwiązywania typowych problemów. Program poprawy jakości obsługi klienta gromadzi także informacje dotyczące typów i liczby napotkanych błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, kiedy ta funkcja jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji o informacjach zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu poprawy jakości obsługi klienta.

Wykorzystywanie informacji: Firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oferowanego oprogramowania i oferowanych usług.

Wybór i kontrola: Funkcja programu poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć program poprawy jakości obsługi klienta dla całej organizacji. Jeśli administrator przedsiębiorstwa nie skonfigurował programu poprawy jakości obsługi klienta dla organizacji, użytkownik może przystąpić do programu podczas procesu instalacji. Jeśli administrator przedsiębiorstwa nie wyłączył funkcji sterowania programem poprawy jakości obsługi klienta, użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję programu poprawy jakości obsługi klienta w dowolnym momencie, robiąc tak:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 3. W obszarze Pomoc w ulepszaniu zaznacz lub wyczyść pole wyboru Utwórz konto w Programie poprawy jakości obsługi klienta.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli administrator zmieni to ustawienie w celu włączenia lub wyłączenia programu poprawy jakości obsługi klienta, gdy użytkownik już używa programu Skype dla firm, nowe ustawienie zostanie zastosowane dopiero po zamknięciu programu Skype dla firm i ponownym zalogowaniu.

Udostępnianie pulpitu i aplikacji

Działanie funkcji: Udostępnianie pulpitu i aplikacji umożliwia użytkownikom współpracę za pomocą rozmowy wideo przy jednoczesnym udostępnianiu pulpitu lub wybranej aplikacji wszystkim uczestnikom spotkania, co pozwala im na udostępnianie i edytowanie plików, tak jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Użytkownicy mogą także przedstawiać prezentacje programu Microsoft PowerPoint i współpracować z innymi osobami na wirtualnej tablicy — pustej stronie przeznaczonej na notatki i rysunki — z której mogą jednocześnie korzystać wszyscy uczestnicy spotkania. Gdy użytkownik udostępni pulpit lub aplikację, tylko on będzie miał nad nimi kontrolę. Użytkownik może umożliwić innym osobom przejęcie kontroli nad udostępnianą aplikacją lub pulpitem, nawigowanie oraz wprowadzanie zmian przy użyciu ich myszy i klawiatur (zobacz sekcję Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli udostępnianie jest włączone, w zależności od udostępnianej treści, wszyscy uczestnicy konwersacji będą mogli wyświetlić cały pulpit lub wybraną aplikację na swoich ekranach komputerów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcji Udostępnianie pulpitu i aplikacji można używać w celu współpracy z uczestnikami konwersacji lub spotkania.

Wybór i kontrola:

Aby rozpocząć udostępnianie pulpitu i aplikacji (z poziomu okna konwersacji lub spotkania):

 1. Kliknij przycisk Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu, aby otworzyć okno udostępniania.

 2. Ponownie kliknij przycisk Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu, aby otworzyć menu.

 3. W menu podręcznym w obszarze Prezentuj kliknij pozycję Pulpit i wybierz monitor (jeśli masz więcej niż jeden) lub kliknij pozycję Program.

 4. Opcjonalnie, jeśli została kliknięta pozycja Program, wybierz z listy program, który chcesz udostępnić.

LUB

 1. Umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu, aby otworzyć menu.

 2. W menu podręcznym w obszarze Prezentuj kliknij pozycję Pulpit i wybierz monitor (jeśli masz więcej niż jeden) lub kliknij pozycję Program.

 3. Opcjonalnie, jeśli została kliknięta pozycja Program, wybierz z listy program, który chcesz udostępnić.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu lub aplikacji:

 • Kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie na pasku udostępniania u góry ekranu.

WAŻNE: otwarte dokumenty lub obrazy na pulpicie chronione przez oprogramowanie zarządzania prawami cyfrowymi mogą być widoczne dla innych osób, którym udostępniono pulpit w konwersacji programu Skype dla firm.

Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją

Działanie funkcji: Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją umożliwia użytkownikom przekazywanie kontroli nad udostępnianym pulpitem lub aplikacją innemu uczestnikowi konwersacji lub spotkania używającemu programu Skype dla firm na innym komputerze.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Po przekazaniu kontroli dana osoba może sterować udostępnianym pulpitem lub aplikacją i wprowadzać zmiany, tak jakby używała udostępnianego komputera bezpośrednio za pomocą klawiatury i myszy. Użytkownik udostępniający pulpit lub aplikację oraz inni uczestnicy konwersacji lub spotkania w programie Skype dla firm widzą zmiany w momencie ich wprowadzania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją umożliwia uczestnikowi konwersacji lub spotkania przejęcie kontroli nad udostępnianym pulpitem lub aplikacją, a innym uczestnikom obserwowanie wykonywanych przez niego czynności.

Wybór i kontrola:

Aby udostępnić kontrolę nad pulpitem lub aplikacją (jeśli jeszcze nie używasz funkcji udostępniania, zobacz sekcję Udostępnianie pulpitu i aplikacji):

 1. Kliknij pozycję Przekaż kontrolę u góry ekranu.

 2. Wybierz użytkownika, któremu chcesz przekazać kontrolę.

Aby odebrać kontrolę nad pulpitem stronie zdalnej, zrób tak:

 1. Kliknij pozycję Przekaż kontrolę u góry ekranu.

 2. Kliknij pozycję Cofnij udostępnianie kontroli.

Połączenia alarmowe (112, 999)

Działanie funkcji: Jeśli zostanie udostępniona przez administratora przedsiębiorstwa, funkcja połączeń alarmowych umożliwia programowi Skype dla firm przesyłanie lokalizacji do innego dostawcy usług przekierowywania wybranego przez klienta. Dostawca usług przekierowywania przekazuje lokalizację służbom ratunkowym w przypadku wybrania numeru połączenia alarmowego (np. 112 lub 999). Po włączeniu tej funkcji informacje o lokalizacji przekazywane służbom ratunkowym to lokalizacja przypisana przez administratora przedsiębiorstwa poszczególnym użytkownikom (np. budynek i numer biura) i wprowadzona do bazy danych lokalizacji, a jeśli taka lokalizacja nie jest dostępna, lokalizacja wprowadzona ręcznie przez danego użytkownika w polu Lokalizacja. Jeśli użytkownik wybierze numer połączenia alarmowego za pomocą programu Skype dla firm przy użyciu bezprzewodowego połączenia z Internetem i jeśli przebywa w swoim miejscu pracy, informacje o lokalizacji przesyłane służbom ratunkowym to przybliżona lokalizacja użytkownika, określona na podstawie lokalizacji przypisanej punktowi dostępu do sieci bezprzewodowej używanemu przez użytkownika. Informacje o lokalizacji punktu dostępu są wprowadzane ręcznie przez administratora przedsiębiorstwa, w związku z czym informacje o lokalizacji przesłane służbom ratunkowym mogą nie odnosić się do rzeczywistej fizycznej lokalizacji użytkownika. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności ta funkcja wymaga używania przez przedsiębiorstwo usługi przekierowywania zapewnianej przez certyfikowanych usługodawców (usługa jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o lokalizacji zebrane przez program Skype dla firm są określane przez automatyczne informacje o lokalizacji uzupełniane przez serwer informacji o lokalizacji lub przez informacje o lokalizacji wprowadzone ręcznie w polu Lokalizacja przez użytkownika. Informacje te są przechowywane w pamięci komputera użytkownika, tak więc po wprowadzeniu numeru alarmowego są przekazywane razem z połączeniem w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych o przybliżonej lokalizacji użytkownika. Lokalizacja może zostać przesłana także przy użyciu wiadomości błyskawicznej do lokalnego działu bezpieczeństwa. Rekord szczegółów połączenia alarmowego będzie zawierać informacje o lokalizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Lokalizacja jest używana do przekierowania połączenia do odpowiednich służb ratunkowych i kierowania ich w odpowiednie miejsce. Informacje te mogą być także przesłane do działu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jako powiadomienie o lokalizacji dzwoniącego i numerze połączenia zwrotnego.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Może ją włączyć administrator przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest dostępna, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa. Nie możesz kontrolować tego, czy informacje o lokalizacji są pobierane automatycznie, czy przesyłane do służb ratunkowych po wybraniu numeru alarmowego.

Uwaga: Administrator przedsiębiorstwa może ograniczyć możliwości nawiązywania połączeń alarmowych do miejsca pracy, dlatego należy zapytać administratora o zakres dostępności funkcji połączeń alarmowych.

Federacja

Działanie funkcji: Federacja umożliwia użytkownikom programu Skype dla firm w organizacji wyświetlanie informacji o obecności, wysyłanie wiadomości błyskawicznych i nawiązywanie połączeń głosowych między komputerami (pod warunkiem, że komputer jest wyposażony w głośniki i mikrofon lub zestaw słuchawkowy) z użytkownikami programu Skype dla firm z innych organizacji, które należą do federacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Kontaktom należącym do federacji są udostępniane informacje z wizytówki, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje o obecności. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Po włączeniu tej funkcji użytkownicy z jednej organizacji mogą dodawać do listy kontaktów użytkowników z innej organizacji, wysyłać im wiadomości błyskawiczne i wyświetlać ich informacje o obecności. Użytkownicy mogą wybrać najlepszy sposób komunikacji w zależności od zadania — połączenie głosowe, wideo i inne — a także rozszerzyć rozmowę między dwiema osobami do wieloosobowej konferencji.

Wybór i kontrola: Funkcja federacji jest domyślnie wyłączona i jest kontrolowana oraz konfigurowana przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli funkcja federacji jest włączona, użytkownicy mogą wyszukiwać i dodawać kontakty federacyjne w taki sam sposób, jak kontakty w organizacji.

Uwaga:  Domyślnie wszystkim kontaktom zewnętrznym, zarówno osobistym, jak i federacyjnym, zostanie przypisana określająca poziom prywatności relacja Kontakty zewnętrzne, co spowoduje udostępnienie Twojego imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, nazwy firmy oraz zdjęcia. Kontakty te nie będą mogły wyświetlać Twojej uwagi dotyczącej obecności. Przypisanie kontaktów zewnętrznych do innych relacji określających poziom prywatności, takich jak Grupa robocza, Znajomi i rodzina itd., umożliwi tym kontaktom wyświetlanie Twojej uwagi dotyczącej obecności, co może spowodować nieumyślne udostępnienie informacji, które nie powinny być ujawniane tym kontaktom.

Udostępnianie lokalizacji

Działanie funkcji: Funkcja udostępniania lokalizacji umożliwia sprawdzenie bieżącej lokalizacji geograficznej i strefy czasowej użytkownika przez innych użytkowników programu Skype dla firm za pomocą funkcji obecności na wizytówce (zobacz sekcję Wizytówka). Użytkownicy mogą kontrolować, jakie informacje są udostępniane innym, włączając tryb prywatności w menu Opcje (zobacz sekcję Tryb prywatności).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Lokalizacja użytkownika jest wprowadzana na dwa różne sposoby. Może być pobrana z serwera informacji o lokalizacji przedsiębiorstwa, który jest konfigurowany przez administratora przedsiębiorstwa, lub ręcznie ustawiona przez użytkownika za pomocą kontrolki lokalizacji w interfejsie użytkownika programu Skype dla firm, na przykład „Dom”, „Praca” lub „ul. Bystra 12 71-123 Kraków”. Informacje o strefie czasowej są pobierane bezpośrednio z systemu operacyjnego komputera użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: W zależności od tego, jak użytkownik lub administrator skonfigurował ustawienia prywatności, informacje o lokalizacji i strefie czasowej są udostępniane innym użytkownikom w programie Skype dla firm za pomocą wizytówki. Sformatowane dane adresowe nie są udostępniane za pomocą funkcji obecności.

Wybór i kontrola: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył udostępnianie lokalizacji i skonfigurował je w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do pełnego interfejsu użytkownika lokalizacji, będą oni mieli dostęp do następujących elementów pola lokalizacji oraz menu znajdujących się w górnej części głównego okna programu Skype dla firm:

 • Ustaw lokalizację: Lokalizację można ustawić ręcznie, edytując tekst w polu tekstowym lokalizacji.

 • Pokazuj innym moją lokalizację: Umożliwia użytkownikowi określenie, czy informacje o jego lokalizacji są udostępniane innym użytkownikom. Nie ma to wpływu na udostępnianie informacji o lokalizacji na potrzeby połączeń alarmowych, na przykład połączenia z numerem 112 (zobacz sekcję Połączenia alarmowe).

Program udoskonalania programu Skype dla firm

Działanie funkcji: Program udoskonalania programu Skype dla firm zbiera informacje o Twoim środowisku programu Skype dla firm i wysyła je firmie Microsoft za każdym razem, gdy korzystasz z programu Skype dla firm. Firma Microsoft korzysta z tych informacji podczas tworzenia rozwiązań typowych problemów i w celu ulepszania programu Skype dla firm oraz innych produktów Microsoft.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje wysyłane firmie Microsoft mogą dotyczyć sposobu korzystania z programu Skype dla firm, wydajności i niezawodności, konfiguracji urządzeń i jakości połączenia sieciowego. Mogą też zawierać kody błędów, dzienniki błędów i dane o wyjątkach. Program udoskonalania Skype’a dla firm może również wysłać informacje dotyczące Ciebie i Twojego urządzenia, takie jak Twoja nazwa użytkownika lub adres IP, ale te informacje są anonimizowane przed zapisaniem na serwerach firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Te informacje będą używane podczas tworzenia rozwiązań typowych problemów i w celu ulepszania programu Skype dla firm oraz innych produktów Microsoft. Nie będą one używane w celu zidentyfikowania użytkowników ani kontaktowania się z nimi.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Może nią zarządzać administrator przedsiębiorstwa. Administrator może wybrać opcję wysyłania firmie Microsoft informacji udoskonalania programu Skype dla firm zawsze lub nie wysyłania ich nigdy albo opcję zezwolenia użytkownikowi na wybranie ustawienia.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje w następujący sposób:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 3. Na karcie Ogólne zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wysyłaj do firmy Microsoft informacje w ramach Programu udoskonalania programu Skype dla firm.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować tę funkcję w imieniu użytkowników w danej organizacji za pomocą zasady grupowej. W takim przypadku użytkownik nie będzie widział okna dialogowego z informacją o błędzie logowania i nie zostanie wyświetlone pytanie, czy do firmy Microsoft ma zostać wysłany raport o błędzie logowania.

Zarządzany interfejs API Skype’a dla firm

Działanie funkcji: Zarządzany interfejs API Skype’a dla firm umożliwia innym programom uzyskiwanie dostępu do klienta programu Skype dla firm oraz współdziałanie z nim w sposób zwiększający możliwości użytkownika programu Skype dla firm. Inne programy obejmują programy utworzone przez firmę Microsoft (na przykład program Outlook i inne aplikacje pakietu Microsoft Office) i innych producentów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje udostępniane przez zarządzany interfejs API Skype’a dla firm aplikacjom innych firm obejmują informacje osobiste widoczne w interfejsie użytkownika programu Skype dla firm. Mogą to być informacje o lokalizacji użytkownika, numery telefonów, stanowisko, lista kontaktów (łącznie z numerami telefonów i innymi szczegółami), notatka osobista, stan aktywności oraz bieżące konwersacje i ich treść.

Wykorzystanie informacji: Programy korzystające z zarządzanego interfejsu API Skype’a dla firm używają informacji podczas sesji programu Skype dla firm w celu udostępnienia użytkownikowi końcowemu dodatkowych lub uzupełniających funkcji. Jednak odpowiedzialność za używanie tych informacji ponosi program innej firmy, dla którego powinny być dostępne osobne zasady zachowania poufności informacji dotyczące korzystania z tych informacji.

Wybór i kontrola: Inne programy, które korzystają z zarządzanych interfejsów API Skype’a dla firm, dzielą się na trzy kategorie: programy komputerowe (zainstalowane lokalnie), programy znajdujące się w sieci Web oraz programy będące rozszerzeniami programu Skype dla firm (programy osadzone w interfejsie użytkownika okna konwersacji programu Skype dla firm). Kontrola dostępu innych programów do Twoich informacji jest uzależniona od typu programu:

 • Programy komputerowe (zainstalowane lokalnie): Programy komputerowe są instalowane przez Ciebie lub administratora komputera lokalnego i zawsze mogą uzyskiwać dostęp do informacji użytkownika za pomocą zarządzanego interfejsu API Skype’a dla firm. Nie instaluj programów, którym nie ufasz.

 • Programy znajdujące się w sieci Web: Programy znajdujące się w Internecie lub intranecie również mogą uzyskiwać dostęp do informacji użytkownika za pomocą zarządzanego interfejsu API Skype’a dla firm. W celu zapewnienia ochrony przed dostępem niepożądanych programów do Twoich informacji bez Twojej wiedzy te programy muszą być udostępniane przez domenę lub adres URL dodane do listy zaufanych witryn programu Internet Explorer przez administratora komputera lokalnego.

 • Programy będące rozszerzeniami programu Skype dla firm: W ramach programu Skype dla firm deweloperzy mogą zwiększyć możliwości programu Skype dla firm przez osadzenie programu w oknie konwersacji programu Skype dla firm. Ten program może również uzyskiwać dostęp do informacji programu Skype dla firm za pomocą zarządzanego interfejsu API Skype’a dla firm. W takiej sytuacji rozszerzenie musi zostać zarejestrowane w kliencie programu Skype dla firm przez administratora komputera lokalnego. Rejestracja również pozwala programowi uzyskiwać dostęp do zarządzanego interfejsu API Skype’a dla firm.

Specjalna kontrola nazwy lokalizacji: Ze względów bezpieczeństwa administrator systemu może określić, czy użytkownik końcowy może decydować o uzyskiwaniu dostępu do nazwy lokalizacji w programie Skype dla firm przez programy innych firm. Administrator systemu może też wybrać opcję zezwolenia na to lub zablokowania tej możliwości. Domyślnie inne programy mogą uzyskiwać dostęp do nazwy lokalizacji. Możesz kontrolować to ustawienie w następujący sposób:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W obszarze Menedżer informacji osobistych zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru zależnie od potrzeb.

 4. Kliknij przycisk OK.

Wtyczka VDI programu Skype dla firm

Działanie funkcji: W organizacjach korzystających z architektury pulpitu zdalnego wtyczka VDI programu Skype dla firm umożliwia zarówno klientom zubożonym, jak i pełnym, nawiązywanie połączeń z programem Skype dla firm i korzystanie z pełnego zestawu funkcji, tak jakby były używane bezpośrednio na urządzeniu klienta.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W przypadku korzystania z programu Skype dla firm w środowiskach pulpitu zdalnego za pomocą wtyczki VDI programu Skype dla firm zainstalowanej na urządzeniu dostępowym są zbierane poświadczenia logowania sieciowego użytkownika (na przykład nazwa użytkownika i hasło), które są udostępniane na potrzeby wtyczki VDI i programu Skype dla firm. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Poświadczenia logowania sieciowego zbierane przez wtyczkę VDI programu Skype dla firm są używane przez wtyczkę w celu połączenia urządzenia dostępowego użytkownika z wystąpieniem programu Skype dla firm na pulpicie zdalnym.

Wybór i kontrola: Podanie poświadczeń logowania sieciowego jest wymagane w celu zalogowania się do programu Skype dla firm na pulpicie zdalnym. Użytkownicy mogą wprowadzać poświadczenia przy każdym logowaniu lub wprowadzić je, a następnie zapisać, wybierając opcję „Zapisz hasło” w oknie dialogowym poświadczeń.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji: Funkcja załączników do spotkań pozwala organizatorom spotkań na przekazywanie plików i udostępnianie ich uczestnikom spotkań przez wyświetlanie ich podczas spotkania lub pozwalanie na ich późniejsze pobranie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Załączniki do spotkania są przekazywane przez organizatora spotkania i przechowywane w programie Skype dla firm Server. Okres, przez który załączniki są przechowywane na serwerze, konfiguruje administrator przedsiębiorstwa. Organizator spotkania i uczestnicy mogą pobrać załączniki do momentu usunięcia ich przez organizatora lub do końca okresu przechowywania skonfigurowanego przez administratora. W tym momencie załącznik jest usuwany. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Przekazane załączniki do spotkań są udostępniane uczestnikom spotkania i mogą być przez nich pobierane. Dostępność załączników może zostać ograniczona do konkretnych ról uczestników (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli dostęp do załącznika został ograniczony do konkretnych ról, załącznik nie jest wyświetlany na listach załączników pozostałych ról.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu.

 2. Wybierz kartę Załączniki.

 3. Kliknij pozycję Dodaj załącznik.

 4. Przejdź do załącznika, który chcesz dodać, a następnie zaznacz plik.

 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Właściciele spotkania mogą ograniczyć możliwość pobierania zawartości według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące lub wszyscy), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu.

 2. Na karcie Załączniki kliknij pozycję Zarządzaj załącznikami.

 3. W oknie dialogowym Załączniki w obszarze Uprawnienia wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dostęp do załącznika jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tego załącznika na liście zawartości i nie mogą go zapisać na komputerze.

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Działanie funkcji: Funkcja dodawania użytkowników telefonów do spotkania umożliwia użytkownikom programu Skype dla firm uczestniczącym w spotkaniu dodawanie numeru z publicznej sieci telefonicznej do istniejącej konwersacji audio/wideo. Użytkownika publicznej sieci telefonicznej można dodać do spotkania, wybierając jego numer za pomocą konsoli wybierania numerów programu Skype dla firm. Po odebraniu połączenia użytkownik publicznej sieci telefonicznej zostanie dodany do spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Odbierając połączenie z zaproszeniem na spotkanie, użytkownik publicznej sieci telefonicznej zobaczy identyfikator organizatora spotkania lub uczestnika spotkania.

Wykorzystywanie informacji: Identyfikator rozmówcy (ID wywołującego) umożliwia osobie odbierającej połączenie zidentyfikowanie dzwoniącego.

Wybór i kontrola: Użytkownik i administrator przedsiębiorstwa nie mogą sterować tą funkcją.

Integracja z programem OneNote

Działanie funkcji: Integracja z programem OneNote umożliwia użytkownikom programu Skype dla firm udostępnianie notesów programu OneNote uczestnikom spotkania, a także wyświetlanie i współtworzenie notesów programu OneNote udostępnionych przez innych uczestników spotkania używających Skype’a dla firm 2010 lub nowszego klienta.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli uczestnik spotkania używający Skype’a dla firm 2010 lub nowszego klienta udostępni notes programu Microsoft OneNote, inni użytkownicy programu Skype dla firm i aplikacji Skype dla firm Web App mogą wyświetlić i współtworzyć ten notes programu OneNote. Cała zawartość wprowadzona do notesu będzie widoczna i dostępna dla wszystkich uczestników spotkania.

Wykorzystywanie informacji: Ta funkcja umożliwia użytkownikom programu Skype dla firm udostępnianie i wyświetlanie zawartości przy użyciu programu OneNote oraz współpracę w tym programie.

Wybór i kontrola:

 1. W obszarze Okno konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję ONENOTE.

 3. Wybierz notes programu OneNote, który chcesz otworzyć.

Uwaga:  Właściciele spotkania mogą ograniczyć dostęp do notesu według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli dostęp do notesu programu OneNote jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tego notesu na liście zawartości i nie mogą go otworzyć ani zapisać na komputerze.

Dodatek obsługujący spotkania online dla programu Outlook

Działanie funkcji: Zainstalowanie dodatku obsługującego spotkania online dla programu Outlook (nazywanego także dodatkiem do obsługi konferencji dla programu Outlook) wraz z programem Skype dla firm umożliwia użytkownikowi wykonywanie niektórych zadań związanych z programem Skype dla firm z poziomu programu Microsoft Outlook. Poniżej wymieniono te zadania.

 • Planowanie spotkania online

 • Ustawianie opcji spotkania

 • Planowanie połączenia konferencyjnego

 • Rozpoczynanie udostępniania informacji za pomocą programu Skype dla firm

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wymienione poniżej informacje będą przechowywane na komputerze użytkownika w kliencie programu Microsoft Outlook. W zależności od ustawień rejestrowania po stronie klienta użytkownika mogą być rejestrowane dodatkowe informacje i statystyki dotyczące użytkowania. (Zobacz sekcję „Rejestrowanie po stronie klienta”). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

 • Nazwa organizatora

 • Nazwy uczestników

 • Nazwy prezenterów

 • Lista adresów e-mail

 • Temat spotkania i inne informacje o spotkaniu (takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, identyfikator konferencji, kod dostępu, a także informacje dotyczące automatycznej recepcjonistki konferencji i dostawcy konferencji głosowych)

 • Wszystkie adresy serwerów proxy użytkownika w programie Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy funkcji Unified Messaging programu Exchange, adresy SIP oraz identyfikatory URI telefonicznej poczty głosowej lub poczty głosowej funkcji Unified Messaging programu Exchange)

 • Informacje o lokalizacji spotkania

Wykorzystywanie informacji: Powyższe informacje są używane tylko do planowania spotkania lub połączenia konferencyjnego. Są one przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika i udostępniane na potrzeby programu Skype dla firm Server. Ponadto program Skype dla firm Server ma także dostęp do informacji dotyczących spotkania i połączenia konferencyjnego.

Uwaga: Te informacje są także udostępniane na potrzeby zarządzanego interfejsu API Skype’a dla firm (zobacz sekcję „Zarządzany interfejs API Skype’a dla firm”).

Wybór i kontrola: Użytkownik końcowy nie ma kontroli nad informacjami tworzonymi, zbieranymi, przechowywanymi i przesyłanymi podczas używania dodatku obsługującego spotkania online dla programu Outlook. Jednak użytkownik może usunąć lub wyłączyć ten dodatek.

Przesyłanie plików w sesjach równorzędnych

Działanie funkcji: Funkcja przesyłania plików w sesjach równorzędnych umożliwia użytkownikom programu Skype dla firm przesyłanie plików między sobą w konwersacjach za pomocą wiadomości błyskawicznych w sesjach równorzędnych (dwustronnych).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Plik jest przesyłany bezpośrednio między jego właścicielem a drugą osobą uczestniczącą w konwersacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Użytkownicy decydują się na rozpoczęcie transferu pliku i wybierają plik do przesłania. Odbiorca pliku musi jawnie zgodzić się na odebranie pliku. Pliki udostępniane przy użyciu funkcji przesyłania plików w sesjach równorzędnych nie są zapisywane w programie Skype dla firm Server.

Wybór i kontrola: Funkcja przesyłania plików w sesjach równorzędnych jest domyślnie włączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla dowolnego lub wszystkich użytkowników w organizacji.

Trwałe rozmowy grupowe

Działanie funkcji: Funkcja rozmów trwałych pozwala użytkownikom na współpracę przez publikowanie wiadomości w pokojach rozmów trwałych. Dane są trwale przechowywane na serwerze, a członkowie pokoju mają do nich dostęp — także do danych historycznych. Funkcja trwałych rozmów grupowych umożliwia użytkownikom prowadzenie konwersacji grupowych, wyszukiwanie rozmów grupowych, dołączanie do nich i uczestniczenie w nich, a także wyszukiwanie zawartości w jednym i w wielu pokojach oraz tworzenie filtrów umożliwiających śledzenie konwersacji dotyczących konkretnych tematów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja trwałych rozmów grupowych przechowuje zawartość rozmów grupowych na serwerze skonfigurowanym przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Trwałe rozmowy grupowe to rozmowy trwałe przypominające „pokoje rozmów”, w których konwersacje nigdy się nie kończą, chociaż rozmówcy dołączają do konwersacji i opuszczają je. W tym celu rozmowa musi być trwała.

Wybór i kontrola: Funkcja trwałych rozmów grupowych musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli została włączona, administrator kontroluje okres przechowywania informacji, serwer, na którym informacje są przechowywane, oraz ewentualną archiwizację rozmów grupowych w celu zachowania zgodności z przepisami lub w innych celach, a także zarządza wszelkimi właściwościami pokoju i modyfikuje je. Użytkownicy o różnych rolach mają różne poziomy dostępu do zapisanych danych, zgodnie z poniższą listą.

 • Administratorzy mogą usuwać starszą zawartość (na przykład zawartość opublikowaną przed konkretną datą) z dowolnego pokoju rozmów, aby zapobiec nadmiernemu zwiększeniu rozmiaru bazy danych. Mogą też usuwać lub zamieniać wiadomości uznane za nieodpowiednie dla danego pokoju rozmów (lub uznane za niestosowne).

 • Użytkownicy końcowi, w tym autorzy wiadomości, nie mogą usuwać zawartości z żadnego pokoju rozmów.

 • Menedżerowie pokojów rozmów mogą wyłączać pokoje, ale nie mogą ich usuwać. Tylko administratorzy mogą usunąć pokój rozmów po jego utworzeniu.

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego umożliwia użytkownikom wyświetlanie obrazu osobistego innym osobom z organizacji na wizytówce. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlenie obrazu osobistego na wizytówce, inni użytkownicy programu Skype dla firm będą mogli wyświetlać obraz na swojej liście kontaktów programu Skype dla firm przy użyciu opcji Pokaż fotografie kontaktów. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlenie obrazu osobistego innym osobom, może wybrać obraz domyślny używany przez organizację (jeśli tę funkcję włączono dla przedsiębiorstwa) lub przekazać obraz z własnego komputera.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Preferencje udostępniania obrazów osobistych oraz wszystkie przekazane obrazy niestandardowe. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są przechowywane na serwerze Skype’a dla firm i używane do dostosowywania środowiska użytkownika i udostępniania innym.

Wybór i kontrola:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Mój obraz.

 3. W obszarze Mój obraz wybierz pozycję Pokaż mój obraz lub Ukryj mój obraz.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby ustawić obraz niestandardowy, kliknij przycisk Edytuj lub usuń obraz.

Uwaga: Administrator przedsiębiorstwa może określić dozwolony rodzaj obrazów, maksymalny rozmiar obrazu do przekazania, a także opcję domyślnego udostępniania obrazów, ale to ostatnie ustawienie może zostać zmienione przez użytkownika.

Ankiety

Działanie funkcji: Funkcja ankiety umożliwia organizatorowi spotkania szybkie zbieranie informacji lub zestawienie preferencji uczestników spotkania i konwersacji. Informacje te mogą zostać także zapisane i przeanalizowane po zakończeniu spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Poszczególne głosy są anonimowe. Zagregowane wyniki ankiet są widoczne dla wszystkich osób prowadzących i mogą być przez nie przedstawione pozostałym uczestnikom. Ankiety są przechowywane w programie Skype dla firm Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja ankiet usprawnia współpracę, umożliwiając osobom prowadzącym szybkie sprawdzenie preferencji uczestników.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu, aby otworzyć menu.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję Ankieta.

 3. Wprowadź odpowiednie informacje w polach Nazwa ankiety, Pytanie i Wybory.

 4. Kliknij przycisk Utwórz ankietę.

Uwaga: Z poziomu ankiety osoby prowadzące mogą ograniczyć dostęp do ankiety według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli ankieta jest niedostępna dla danego użytkownika, jest ona niewidoczna na jego liście zawartości, jeśli nie jest udostępniana, i nie może być przez niego zapisana na komputerze. Ponadto osoby prowadzące mogą w dowolnym momencie otworzyć lub zamknąć głosowanie w ankiecie, a także wyczyścić wyniki ankiety.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wszystkie zastosowania tej funkcji zależą od działań użytkowników końcowych, takich jak przekazywanie, nawigowanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas konwersacji lub spotkania są emitowane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub osoba prowadząca może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Skype dla firm Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu, aby otworzyć menu.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję PowerPoint.

 3. Przejdź do prezentacji programu PowerPoint, którą chcesz dodać, a następnie zaznacz plik.

 4. Kliknij przycisk Otwórz.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć uprawnienia do adnotowania według roli uczestnika (tylko osoby prowadzące, wszyscy lub nikt), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na pozycji Wyświetl uczestników.

 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (…).

 3. Kliknij pozycję Opcje spotkania online.

 4. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Kto może używać adnotacji wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć możliwość samodzielnego przeglądania slajdów przez uczestników według roli uczestnika (tylko osoby prowadzące, wszyscy lub nikt), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na pozycji Wyświetl uczestników.

 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (…).

 3. Kliknij pozycję Opcje spotkania online.

 4. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Kto może samodzielnie przeglądać zawartość wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć możliwość pobierania zawartości według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące lub wszyscy), wykonując poniższe czynności:

 1. Umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj zawartością przeznaczoną do prezentacji.

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie zawartością przeznaczoną do prezentacji w obszarze Uprawnienia wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dostęp do prezentacji programu PowerPoint jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tej prezentacji na liście zawartości i nie mogą jej zapisać na komputerze.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi przeglądanie takich informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie opublikowanych informacji o sobie, takich jak informacje o obecności, status, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator przedsiębiorstwa może też skonfigurować integrację z programami Microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma spotkanie zaplanowane w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adres logowania i hasło użytkownika na potrzeby logowania i uwierzytelniania. Wszelkie dodatkowe numery telefonów udostępnione przez użytkownika, informacje typu „poza biurem” i inne informacje o statusie, jeśli administrator skonfigurował integrację z programami Microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server i włączono tę funkcję w programie Outlook; także wszelkie uwagi i informacje o dostępności ręcznie dodane przez użytkownika są dostępne na wizytówce. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Adres logowania i hasło są używane do logowania użytkownika do programu Skype dla firm i łączenia się z programem Skype dla firm Server. Zależnie od tego, jak użytkownik skonfigurował opcje prywatności, inni użytkownicy programu Skype dla firm i programy mogą mieć dostęp do jego informacji o obecności, kontaktowych i o statusie (o ile je opublikowano), co ma ułatwić użytkownikom komunikowanie się.

Wybór i kontrola: Użytkownicy mogą wybrać, które informacje na ich temat są publikowane, lub administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować publikowane informacje w ich imieniu. Jeśli administrator nie wyłączył możliwości kontrolowania przez użytkowników publikowanych informacji, które ich dotyczą, mogą oni zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie, robiąc tak:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje:

  1. Na karcie Osobiste wprowadź odpowiednie dane w polu Adres logowania. Po kliknięciu przycisku Zaawansowane wprowadź nazwę serwera, z którym będzie nawiązywane połączenie. Informacje dotyczące serwera można uzyskać od administratora przedsiębiorstwa.

  2. Na karcie Osobiste możesz także określić poziom integracji z programem Outlook, umożliwiając innym użytkownikom wyświetlanie Twoich zaktualizowanych informacji o obecności, wiadomości na czas nieobecności, a także tematu i miejsca spotkania.

  3. Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył tryb prywatności (zobacz sekcję Tryb prywatności), możesz udostępnić informacje o obecności kontaktom z listy kontaktów, wybierając odpowiednie opcje na karcie Status.

  4. Na karcie Telefony możesz sprawdzić, jakie numery telefonów opublikował w Twoim imieniu administrator, a także dodać inne numery, które chcesz udostępnić innym użytkownikom.

 3. Kliknij przycisk OK.

Za pomocą menu statusu i lokalizacji użytkownicy mogą ręcznie aktualizować informacje o statusie i lokalizacji, a w głównym interfejsie użytkownika programu Skype dla firm mogą także wprowadzać niestandardowe notatki.

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi określić, ile informacji o swojej obecności (takich jak Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) chce udostępniać osobom ze swojej listy kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Skype dla firm w tryb, w którym użytkownik może tak dopasować swoje ustawienia, aby informacje o jego obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: To ustawienie pozwala użytkownikowi określić, jak mają być udostępniane dane o jego obecności.

Wybór i kontrola: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył tryb prywatności, użytkownicy mogą wybrać, czy chcą udostępnić informacje o obecności wszystkim osobom w organizacji (tryb standardowy), czy tylko swoim kontaktom (tryb prywatności).

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Status.

 3. W obszarze Status zaznacz odpowiednią opcję.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył tryb standardowy dla organizacji, użytkownicy nie będą mogli przełączyć się w tryb prywatności. Mogą jednak wstępnie zrezygnować z trybu prywatności, wybierając jedną z dostępnych opcji, dzięki czemu w przypadku ustawienia dla organizacji trybu prywatności przez administratora nie zostaną przełączeni w tryb prywatności przy następnym logowaniu do programu Skype dla firm.

Łączność publiczna w zakresie wiadomości błyskawicznych

Działanie funkcji: Łączność publiczna w zakresie wiadomości błyskawicznych umożliwia użytkownikom programu Skype dla firm dodawanie użytkowników usług Microsoft Live Messenger i innych publicznych usług wiadomości błyskawicznych w celu szybkiego i wydajnego komunikowania się między sobą, a także udostępnianie informacji o obecności i informacji kontaktowych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zawarte na wizytówce, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje o obecności są udostępniane kontaktom funkcji łączności z publicznymi usługami wiadomości błyskawicznych. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Po włączeniu tej funkcji użytkownicy mogą dodawać kontakty z innych dostawców publicznych usług wiadomości błyskawicznych do listy kontaktów programu Skype dla firm, wysyłać do nich wiadomości błyskawiczne, a także wyświetlać ich informacje o obecności. Użytkownicy mogą wybrać najlepszy sposób komunikacji w zależności od zadania — połączenie głosowe, wideo i inne — a także rozszerzyć rozmowę między dwiema osobami do wieloosobowej konferencji.

Wybór i kontrola: Po włączeniu łączności publicznej w zakresie wiadomości błyskawicznych administrator przedsiębiorstwa może kontrolować dostęp do publicznych usług wiadomości błyskawicznych poszczególnych użytkowników lub grup, wybierać dostawców publicznych usług wiadomości błyskawicznych, z którymi użytkownicy mogą nawiązać połączenie, a także rejestrować i archiwizować wiadomości wysyłane do użytkowników publicznych usług wiadomości błyskawicznych.

Uwaga:  Domyślnie wszystkim kontaktom zewnętrznym, zarówno osobistym, jak i federacyjnym, zostanie przypisana określająca poziom prywatności relacja Kontakty zewnętrzne, co spowoduje udostępnienie Twojego imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, nazwy firmy oraz zdjęcia. Kontakty te nie będą mogły wyświetlać Twojej uwagi dotyczącej obecności. Przypisanie kontaktów zewnętrznych do innych relacji określających poziom prywatności, takich jak Grupa robocza, Znajomi i rodzina itd., umożliwi tym kontaktom wyświetlanie Twojej uwagi dotyczącej obecności, co może spowodować nieumyślne udostępnienie informacji, które nie powinny być ujawniane tym kontaktom.

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Działanie funkcji: Funkcja zbierania i raportowania danych QoE zbiera i raportuje dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Skype dla firm i w komunikacji w sesjach równorzędnych. Statystyki te obejmują adresy IP, współczynniki utraty danych, używane urządzenia, zdarzenia dotyczące niskiej jakości występujące w połączeniach itp.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył funkcję QoE, dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Skype dla firm i w komunikacji w sesjach równorzędnych są zapisywane w bazie danych QoE. Funkcja ta nie zapisuje zawartości programu Skype dla firm. Dane QoE są zapisywane w wewnętrznej bazie danych serwera monitorowania wdrożonego w przedsiębiorstwie i raportowane w formie zestawu standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Administrator przedsiębiorstwa ma dostęp do tych informacji i może ich użyć do zbierania danych na temat jakości multimediów przesyłanych w systemie. Obejmuje to adresy IP użytkowników.

Wybór i kontrola: Funkcja QoE jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania, połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby umożliwić zbieranie tych danych. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub utworzyć raporty niestandardowe, badając bazę danych serwera monitorowania.

Nagrywanie

Działanie funkcji: Funkcja nagrywania umożliwia uczestnikom spotkań przechwytywanie dowolnych materiałów audio i wideo, wiadomości błyskawicznych, udostępniania aplikacji, prezentacji programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet występujących podczas spotkań w celu archiwizacji lub późniejszego odtworzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli uczestnicy spotkania zdecydują się na nagrywanie sesji, nagrania będą zapisywane lokalnie na ich komputerach. Jeśli uczestnicy udostępniają zawartość podczas nagrywanego spotkania, ta zawartość zostanie dołączona do nagrania. Gdy użytkownik rozpoczyna nagrywanie, informacja o rozpoczęciu nagrywania jest wyświetlana wszystkim użytkownikom ze zgodnymi klientami i urządzeniami. Uczestnicy nagrywanej sesji, którzy używają niezgodnych klientów lub urządzeń, są nagrywani, ale nie otrzymują powiadomienia o nagrywaniu. Listę niezgodnych klientów i urządzeń można znaleźć poniżej. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Niezgodni klienci:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Niezgodne urządzenia:

 • Microsoft Skype dla firm 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Uwaga: Niezależnie od używanego urządzenia, uczestnik korzystający z wideo w trybie pełnoekranowym podczas spotkania lub konwersacji otrzyma informację o rozpoczęciu nagrywania dopiero wtedy, gdy wróci do okna konwersacji.

Wykorzystywanie informacji: Nagrania są zapisywane lokalnie na komputerze użytkownika i mogą być używane i udostępniane przez użytkownika podobnie jak inne typy plików. W przypadku błędów w fazie publikowania nagrania do nagrania mogą zostać przypadkowo dołączone dane nagrane podczas pauzy w nagraniu. W przypadku niepowodzenia dowolnej części fazy publikowania (status menedżera nagrywania: „Ostrzeżenie...”) nagrania nie powinny być udostępniane innym, nawet jeśli można je w pewnej formie odtworzyć.

Wybór i kontrola: Funkcja nagrywania jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli funkcja nagrywania została włączona, każdy uczestnik spotkania może rozpocząć nagrywanie. Aby rozpocząć nagrywanie, zrób tak:

Aby rozpocząć nagrywanie:

 1. Podczas spotkania kliknij przycisk Więcej opcji.

 2. Kliknij pozycję Rozpocznij nagrywanie w celu rozpoczęcia nagrywania.

Aby zakończyć nagrywanie:

 1. Podczas spotkania kliknij przycisk Więcej opcji.

 2. Kliknij pozycję Zatrzymaj nagrywanie w celu zakończenia nagrywania.

Uwaga:  W niektórych jurysdykcjach przed rozpoczęciem nagrania należy uzyskać na nie wyraźną zgodę wszystkich uczestników konwersacji. Zapoznanie się ze zobowiązaniami prawnymi i zrozumienie ich jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Wyszukiwanie kwalifikacji

Działanie funkcji: Funkcja wyszukiwania kwalifikacji umożliwia użytkownikom wyszukiwanie osób w przedsiębiorstwie przy użyciu dowolnej właściwości wymienionej w usługach programu Microsoft SharePoint (na przykład nazwiska, adresu e-mail, kwalifikacji czy obszaru wiedzy). Ta funkcja jest dostępna jedynie w przypadku wdrożenia programu SharePoint i włączenia integracji programów Skype dla firm i SharePoint przez administratora przedsiębiorstwa.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zapytanie wyszukiwania wprowadzone w programie Skype dla firm jest przesyłane do serwera programu SharePoint przedsiębiorstwa. Odpowiedź z programu SharePoint jest przetwarzana przez program Skype dla firm i wyświetlane są wyniki wyszukiwania oraz powiązane informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje wprowadzone przez użytkownika są wysyłane do programu SharePoint w celu uzyskania wyników wyszukiwania wyświetlanych w programie Skype dla firm.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć funkcję wyszukiwania kwalifikacji dla organizacji. Jeśli funkcja wyszukiwania kwalifikacji jest włączona, wyszukiwanie kwalifikacji można przeprowadzić, robiąc tak:

 1. W polu wyszukiwania wpisz kwalifikacje, które chcesz znaleźć.

 2. Kliknij kartę Kwalifikacje.

 3. Przejrzyj wyświetlone wyniki.

Przycinanie inteligentne

Działanie funkcji: Gdy użytkownik udostępnia wideo podczas konferencji wideo, funkcja przycinania inteligentnego określa lokalizację głowy użytkownika w polu widzenia kamery internetowej przy użyciu funkcji wykrywania twarzy. Po określeniu lokalizacji głowy użytkownika klient programu Skype dla firm ustala jej współrzędne i dodaje je do wysyłanego strumienia wideo. Odbierający klient programu Skype dla firm używa tych informacji, aby przyciąć przychodzący obraz wideo o współczynniku proporcji obrazu poziomego w celu wyśrodkowania głowy rozmówcy. Przycinanie inteligentne to funkcja czasu rzeczywistego, która nieustannie monitoruje ruchy użytkownika, wprowadzając poprawki współrzędnych umieszczanych w strumieniu wideo, co umożliwia odbierającemu klientowi programu Skype dla firm dostosowywanie przycinania wideo i pozwala na utrzymanie głowy w pozycji wyśrodkowanej.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Współrzędne lokalizacji głowy użytkownika w polu widzenia kamery są dodawane do strumienia wideo. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Współrzędne są używane do przycinania odpowiedniej części przychodzącego wideo.

Wybór i kontrola: Tej funkcji nie można wyłączyć.

Uwaga: Użytkownicy starszych klientów Skype’a dla firm i Skype’a dla firm dla urządzeń przenośnych widzą wysyłane wideo o pełnym współczynniku proporcji.

Konwersacje na kartach

Działanie funkcji: Funkcja konwersacji na kartach umożliwia użytkownikowi wyświetlanie wielu trwających konwersacji jednocześnie i zarządzanie nimi w oknie konwersacji z kartami.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Żadne informacje nie są przesyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą tej funkcji możesz wyświetlić wszystkie trwające konwersacje w jednym oknie konwersacji.

Wybór i kontrola: Funkcja konwersacji na kartach jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez użytkownika.

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów ma trzy główne funkcje:

 • Scalanie wyszukiwania — ta funkcja łączy globalną listę adresową z osobistymi kontaktami programu Outlook użytkownika, dzięki czemu w przypadku wyszukiwania kontaktu wyświetlany jest pojedynczy wpis.

 • Scalanie kontaktów — ta funkcja łączy informacje kontaktowe programu Outlook i globalnej listy adresowej, używając zgodnych adresów poczty e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Skype dla firm łączy dane z trzech źródeł (program Outlook, globalna lista adresowa i obecność). Połączone dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówce.

 • Tworzenie kontaktów programu Outlook dla kontaktów programu Skype dla firm (synchronizacja kontaktów) — program Skype dla firm tworzy kontakty programu Outlook dla wszystkich kontaktów użytkownika w domyślnym folderze kontaktów, jeśli użytkownik ma skrzynkę pocztową w programie Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszym. Utworzenie kontaktu programu Outlook dla każdego kontaktu programu Skype dla firm zapewnia użytkownikom dostęp do informacji kontaktowych programu Skype dla firm z programów Outlook i Outlook Web Access oraz z urządzeń przenośnych synchronizujących kontakty z programem Exchange.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:  Program Skype dla firm agreguje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook. Te informacje są używane wewnętrznie przez program Skype dla firm. Podczas tworzenia kontaktów programu Outlook program Skype dla firm zapisuje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook w programie Exchange. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Skype dla firm (lista kontaktów, wizytówka, wyniki wyszukiwania itp.). Te informacje można również zapisać w programie Exchange przy użyciu funkcji synchronizacji kontaktów (trzeci element na powyższej liście).

Wybór i kontrola: Synchronizację kontaktów można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Skype dla firm kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. W oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W obszarze Menedżer informacji osobistych zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru zależnie od potrzeb.

 4. Kliknij przycisk OK.

Opcja użytkownika — W obszarze Menedżer informacji osobistych w oknie dialogowym Skype dla firm — Opcje będzie dostępna opcja użytkownika Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook.

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji: Program Skype dla firm przekazuje użytkownikowi powiadomienia ułatwiające poprawienie jakości połączeń w przypadku wykrycia w trakcie połączenia problemu z urządzeniem, siecią lub komputerem.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Skype dla firm zbiera informacje na temat konfiguracji urządzenia audio użytkownika końcowego, konfiguracji sieci i innych połączeń multimedialnych w celu określenia jakości dźwięku. W przypadku, gdy program Skype dla firm określi, że coś pogarsza jakość dźwięku podczas komunikacji głosowej, użytkownik zostanie powiadomiony o problemie z jakością głosu. U innych uczestników połączenia jest wyświetlane tylko powiadomienie o tym, że użytkownicy końcowi korzystają z urządzenia powodującego niską jakość dźwięku. Nie jest wyświetlana informacja o urządzeniu użytkownika końcowego. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje przesłane innym uczestnikom połączenia są używane do poprawienia jakości połączenia.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć powiadomienia o jakości połączenia.

Współpraca za pomocą tablicy

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą tablicy umożliwia użytkownikom utworzenie i udostępnienie wirtualnej tablicy, na której uczestnicy sesji mogą sporządzać notatki i rysunki oraz importować obrazy, aby wspólnie nad nimi pracować podczas spotkań i konwersacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adnotacje na tablicach są wyświetlane wszystkim uczestnikom. W przypadku zapisania tablicy ona i wszystkie jej adnotacje są zapisywane w programie Skype dla firm Server. Dane pozostają na serwerze przez okres zgodny z zasadami wygasania zawartości spotkań określony przez administratora. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja tablicy usprawnia współpracę, umożliwiając uczestnikom spotkania prowadzenie dyskusji dotyczących pomysłów, burze mózgów, sporządzanie notatek itp.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję Tablica.

Właściciele spotkania mogą ograniczyć możliwość pobierania zawartości według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące lub wszyscy), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na przycisku Udostępnij zawartość i prowadź czynności dziejące się w spotkaniu.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję Zarządzaj zawartością przeznaczoną do prezentacji.

 3. W oknie dialogowym Zawartość przeznaczona do prezentacji w obszarze Uprawnienia wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dostęp do tablicy jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tej tablicy na liście zawartości i nie mogą jej zapisać na komputerze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×