Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Nokia

Data ostatniej aktualizacji: październik 2011

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Nokia

Zgłaszanie aktywacji

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Rejestrowanie po stronie klienta

Wizytówka

Połączenia alarmowe (112, 999)

Obraz osobisty

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Tryb prywatności

Wyślij jako wiadomość e-mail

Wyślij lokalizację

Ujednolicony magazyn kontaktów

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Nokia

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, należy przeczytać zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync, jak również to uzupełnienie.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji jest związane z wdrażaniem i używaniem aplikacji Microsoft Lync 2010 dla telefonu Nokia na urządzeniach przenośnych przedsiębiorstwa. W przypadku używania oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Server 2010 jako usługi, czyli jeśli inna firma, na przykład Microsoft, hostuje serwery, na których działa to oprogramowanie, do tej innej firmy będą przesyłane informacje. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu danych wysyłanych z przedsiębiorstwa do tej innej firmy, należy skonsultować się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Początek strony

Zgłaszanie aktywacji

Działanie funkcji: W trakcie początkowej instalacji i konfiguracji aplikacji Lync 2010 dla telefonu Nokia są zbierane i wysyłane do firmy Nokia pewne dane dotyczące sprzętu i oprogramowania na potrzeby zgłoszenia pomyślnego skonfigurowania oprogramowania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie tego procesu nie są zbierane żadne dane osobowe ani umożliwiające zidentyfikowanie osoby użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Firma Nokia używa danych zebranych w trakcie procesu zgłaszania aktywacji w celu uzyskania raportu o pomyślnym skonfigurowaniu oprogramowania. Aby poznać szczegóły zasad ochrony prywatności firmy Nokia, zobacz zasady ochrony prywatności firmy Nokia.

Wybór i kontrola: Nie dotyczy.

Początek strony

Delegowanie połączeń (przekazywanie połączeń)

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać i odbierać połączenia oraz organizować spotkania online i dołączać do nich w imieniu użytkownika. W przypadku używania delegowania połączeń na urządzeniu przenośnym można wybrać tylko pełnomocników wstępnie zdefiniowanych w kliencie komputerowym programu Microsoft Lync 2010.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy pełnomocnik odbiera połączenie w imieniu użytkownika, użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą tej funkcji użytkownik może współpracować z pełnomocnikami w celu zarządzania swoim harmonogramem i spotkaniami oraz śledzić połączenia nawiązywane i odbierane przez pełnomocników w jego imieniu.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu Nokia w menu opcji strony listy kontaktów naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na karcie Połączenia głosowe ustaw przełącznik Przekazywanie połączeń w pozycji Wł.

 3. Naciśnij pozycję Przekaż moje połączenia do, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Moi pełnomocnicy.

 4. Na dolnym pasku narzędzi naciśnij pozycję Zapisz.

Początek strony

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta pozwala rejestrować informacje dotyczące korzystania z aplikacji Lync na urządzeniu w profilu użytkownika. Informacji tych można używać do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Lync dla telefonu Nokia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy rejestrowanie po stronie klienta jest włączone, na urządzeniu są zapisywane informacje następującego typu: identyfikator urządzenia, domena i alias użytkownika, informacje o obecności, szczegóły wiadomości, historia logowania, lista kontaktów i dane o konfiguracji klienta, takie jak reguły przekazywania połączeń, status i notatki. Nie jest przechowywana treść konwersacji prowadzonych za pomocą programu Lync 2010. Żadne informacje nie są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, ale użytkownik może to zrobić ręcznie.

Wykorzystywanie informacji: Rejestrowania po stronie klienta można używać do rozwiązywania problemów z aplikacją Lync dla telefonu Nokia.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie po stronie klienta jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć lub wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Lync dla telefonu Nokia w menu opcji strony listy kontaktów naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Na karcie Preferencje zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie.

 3. Na dolnym pasku narzędzi naciśnij pozycję Zapisz.

Początek strony

Wizytówka

Działanie funkcji: Funkcja Wizytówka służy do zbierania informacji statycznych i dynamicznych o innych osobach w przedsiębiorstwie i wyświetlania tych informacji w programie Lync oraz w kontaktach w nowszych wersjach klienta obsługi wiadomości i współpracy Microsoft Outlook. Wizytówka udostępnia uruchamiane jednym kliknięciem akcje wysyłania wiadomości e-mail, nawiązywania połączeń oraz wysyłania wiadomości błyskawicznych lub SMS (funkcja SMS nie jest dostępna w kliencie komputerowym programu Lync).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje statyczne na wizytówce są zbierane z katalogu firmowego przedsiębiorstwa (na przykład z usług domenowych Active Directory) i udostępniane innym za pośrednictwem programu Lync Server 2010. Zbierane informacje dynamiczne, takie jak numery telefonów i informacje o obecności, mogą zostać wprowadzone przez użytkownika, a następnie udostępnione innym osobom. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje o wizytówce są wyświetlane w celu umożliwienia użytkownikowi udostępniania jego informacji kontaktowych innym osobom.

Wybór i kontrola: Kontaktami można zarządzać zarówno w kliencie komputerowym programu Lync, jak i w aplikacji Lync dla telefonu Nokia. Aby zarządzać kontaktami w aplikacji Lync dla telefonu Nokia, wykonaj następujące czynności:

Aby dodać kontakt

 1. Na ekranie głównym aplikacji Lync na karcie Lista kontaktów naciśnij pozycję Wyszukaj.

 2. W polu Wyszukaj wpisz nazwę kontaktu.

 3. Wybierz z listy wyników kontakt do dodania i naciśnij menu Opcje.

 4. Naciśnij pozycję Dodaj kontakt, a następnie naciśnij grupę kontaktów, do której chcesz dodać ten kontakt.

Aby usunąć kontakt

 1. Na ekranie głównym aplikacji Lync na karcie Lista kontaktów naciśnij grupę kontaktów zawierającą odpowiedni kontakt.

 2. Naciśnij kontakt, który chcesz usunąć.

 3. Naciśnij menu Opcje, a następnie naciśnij pozycję Usuń kontakt.

Początek strony

Połączenia alarmowe (112, 999)

Ważne: NIE należy nawiązywać za pomocą aplikacji Lync dla telefonu Nokia połączeń alarmowych, na przykład ze służbami ratowniczymi pod numerami 112 czy 999. Aplikacja Lync dla telefonu Nokia NIE ma funkcji ustalania rzeczywistego miejsca przebywania użytkownika, dlatego w przypadku skontaktowania się z tego typu służbami za pomocą tej aplikacji, służby te NIE będą w stanie zlokalizować użytkownika. Aby nawiązać połączenie alarmowe za pomocą urządzenia, należy zamknąć aplikację Lync dla telefonu Nokia i skorzystać z klawiatury urządzenia.

Początek strony

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego służy do wyświetlania obrazu użytkownika i obrazów innych osób w przedsiębiorstwie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zbierane są preferencje funkcji obrazu osobistego dotyczące wyświetlania obrazów i udostępniania obrazu osobistego użytkownika. W aplikacji Lync dla telefonu Nokia można wyświetlać tylko zdjęcia przechowywane w usłudze Active Directory. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są używane w celu dostosowania środowiska użytkownika i udostępniania jego obrazu innym osobom.

Wybór i kontrola: Ustawieniami funkcji obrazu osobistego zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi dostęp do opublikowanych informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie innym użytkownikom opublikowanych informacji o sobie, takich jak status obecności, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator może także skonfigurować integrację z programami Outlook i Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma zaplanowane spotkanie w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Do łączenia się z programem Lync Server są używane adres logowania i hasło użytkownika. Zarówno użytkownik, jak i administrator może publikować informacje o statusie obecności i informacje kontaktowe użytkownika skojarzone z jego logowaniem. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Inni użytkownicy programu Lync i inne programy mogą uzyskiwać dostęp do informacji o obecności użytkownika i jego informacji kontaktowych w celu sprawdzenia opublikowanego statusu użytkownika i informacji o nim, aby lepiej się z nim komunikować.

Wybór i kontrola: Ustawieniami informacji o obecności i informacji kontaktowych zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi udostępniać jego statusy obecności (na przykład Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) tylko kontaktom znajdującym się na liście kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym można tak przełączyć ustawienia użytkownika, aby informacje o obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Ustawienie tego trybu określa sposób udostępniania informacji o obecności.

Wybór i kontrola: Tryb prywatności włącza i wyłącza administrator przedsiębiorstwa. Jeśli włączono tryb prywatności, zarządza się nim w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Wyślij jako wiadomość e-mail

Działanie funkcji: Funkcja Wyślij jako wiadomość e-mail umożliwia wysyłanie zapisanej lokalnie na urządzeniu historii konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych z aplikacji Lync 2010 dla telefonu Nokia na określony adres e-mail w postaci załącznika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Cała zawartość przychodzących i wychodzących konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych jest bezterminowo przechowywana lokalnie na urządzeniu w odizolowanym magazynie do czasu usunięcia konwersacji przez użytkownika, odinstalowania aplikacji lub zalogowania się na tym samym urządzeniu przez nowego użytkownika. Historia wiadomości błyskawicznych przekazywana za pomocą funkcji Wyślij jako wiadomość e-mail jest dostarczana na adres e-mail użytkownika w postaci wiadomości e-mail. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystanie informacji: Użytkownicy mogą wysyłać historię swoich konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w postaci załącznika wiadomości e-mail na określony adres e-mail w celu archiwizowania lub udostępniania innym.

Wybór i kontrola: Historia konwersacji jest automatycznie zapisywana na urządzeniu. Nie można wyłączyć tej funkcji. Historię konwersacji można usunąć w następujący sposób:

 1. Na karcie Konwersacje na dolnym pasku narzędzi naciśnij przycisk Zakończ konwersację.

 2. Zaznacz pola wyboru konwersacji, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij przycisk Zakończ na pasku narzędzi.

Aby wysłać historię konwersacji, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji naciśnij menu Opcje.

 2. Z menu wybierz polecenie Wyślij jako wiadomość e-mail.

Początek strony

Wyślij lokalizację

Działanie funkcji: Ta funkcja zapewnia integrację z usługą Nokia Maps, aby ustalić lokalizację użytkownika.

Zbierane, przetwarzane lub przesyłane informacje: W zależności od wybranych metod ustalania położenia urządzenie może kontaktować się z firmą Nokia w celu określenia bieżącej lokalizacji. Przekazywane informacje są przetwarzane w sposób anonimowy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zasady ochrony prywatności firmy Nokia dotyczące aplikacji map.

Wykorzystanie informacji: Usługa Nokia Maps używa danych zebranych przez funkcję Wyślij lokalizację do udostępniania użytkownikowi szybszych i dokładniejszych informacji o lokalizacji.

Początek strony

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów składa się z trzech głównych funkcji — w aplikacji Lync dla telefonu Nokia dostępna jest tylko następująca:

 • Scalanie wyszukiwania    Ta funkcja służy do scalania globalnej listy adresowej z kontaktami programu Lync użytkownika, dzięki czemu podczas wyszukiwania kontaktu w wynikach wyszukiwania wyświetlana jest tylko jedna pozycja.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Aplikacja Lync dla telefonu Nokia zespala informacje kontaktowe z programu Outlook, usługi Active Directory i funkcji informowania o obecności. Te informacje są używane wewnętrznie przez aplikację Lync dla telefonu Nokia.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z programu Outlook, usługi Active Directory i funkcji informowania o obecności są wyświetlane w interfejsie użytkownika aplikacji Lync dla telefonu Nokia.

Wybór i kontrola: Ustawieniami ujednoliconego magazynu kontaktów zarządza się w kliencie komputerowym programu Lync.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×