Ustawianie zadania rozpoczęcia lub zakończenia (ograniczenia) zadania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić datę rozpoczęcia zadania lub daty w kolumnach Rozpoczęcie i Zakończenie zakończenia. Ale Uważaj! Po zmianie czas rozpoczęcia lub czas zakończenia, Project umieszcza ograniczenie s nad zadaniami, które zmuszaj ich do początku lub końcu od tej daty, nawet jeśli ulegnie zmianie pozostałej części harmonogramu.

Co chcesz zrobić?

Dodaj ograniczenie zadania

Usuwanie ograniczenia

Dostępne ograniczenia

Ograniczenia zadań a współzależności zadań

Dodaj ograniczenie zadania

Jeśli istnieje ograniczenie, którego nie da się uniknąć, takie jak data wydarzenia, wybierz typ ograniczenia oraz datę:

 1. Na liście zadań widoku Wykres Gantta kliknij dwukrotnie zadanie.

 2. Kliknij kartę Zaawansowane.

 3. Wybierz pozycję z listy Typ ograniczenia.

 4. Jeśli wybierzesz ograniczenie inne niż Jak najpóźniej lub Jak najwcześniej, dodaj datę w polu Data ograniczenia.

  Okno dialogowe Informacje o zadaniu, menu Typ ograniczenia

Porada dotycząca zarządzania projektami    Pozostaw programowi Project to, co robi najlepiej — niech sporządzi harmonogram Twojego projektu. Samodzielnie ustaw czasy trwania zadań i utwórz łącza między zadaniami, a następnie poleć programowi Project obliczenie dat rozpoczęcia i zakończenia zadań.

Usuwanie ograniczenia

Nie można technicznie usunąć ograniczenia. Możesz jednak je zresetować do wartości domyślnej, wiążąc je z innymi zadaniami, a nie z określoną datą.

 1. Na liście zadań widoku Wykres Gantta kliknij dwukrotnie zadanie.

 2. Kliknij kartę Zaawansowane.

 3. Na liście Typ ograniczenia wybierz jedną z opcji:

Dostępne ograniczenia

W programie Project możesz dodać do zadań osiem różnych ograniczeń. Ograniczenia te dzielą się na trzy grupy:

 • Ograniczenia elastyczne, które nie wiążą zadań z określonymi datami.

 • Ograniczenia półelastyczne, które zawierają najwcześniejsze daty rozpoczęcia lub najpóźniejsze daty zakończenia.

 • Ograniczenia sztywne, które mają określone daty rozpoczęcia lub zakończenia.

Ograniczenie

Typ

Opis

Jak najpóźniej (JNP)

Elastyczne

Zadanie rozpoczyna się tak późno, jak to możliwe bez opóźniania innych zadań. Jest to domyślne ograniczenie, gdy harmonogram projektu jest sporządzany od daty zakończenia.

Jak najwcześniej (JNW)

Elastyczne

Zadanie rozpoczyna się tak wcześnie, jak to możliwe. Jest to domyślne ograniczenie, gdy harmonogram projektu jest sporządzany od daty rozpoczęcia.

Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN)

Półelastyczne

Zadanie rozpoczyna się w określonym dniu lub później.

Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN)

Półelastyczne

Zadanie kończy się w określonym dniu lub później.

Rozpocznij nie później niż (RNPN)

Półelastyczne

Zadanie rozpoczyna się w określonym dniu lub wcześniej.

Zakończ nie później niż (ZNPN)

Półelastyczne

Zadanie kończy się w określonym dniu lub wcześniej.

Musi zakończyć się (MZS)

Sztywne

Zadanie kończy się w określonym dniu.

Musi rozpocząć się (MRS)

Sztywne

Zadanie rozpoczyna się w określonym dniu.

Ograniczenia zadań a współzależności zadań

Łatwo jest pomylić ograniczenia zadania (ograniczenia możliwych dat jego rozpoczęcia lub zakończenia) ze współzależnościami zadania (łączami odzwierciedlającymi relacje między zadaniami).

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o współzależnościach, zobacz Łączenie zadań w projekcie.

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Ograniczenia — informacje

Ustawianie rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadania

Ustawianie terminu ostatecznego zadania

Zmień typ ograniczenia zadania

Wprowadzanie zmian ograniczenia za pomocą przewodnika po programie Project

Wprowadź zmiany ograniczenia w oknie dialogowym informacje o zadaniu

Wprowadź zmiany ograniczenia w tabeli dat ograniczeń

Ograniczenia — informacje

Istnieją trzy typy ograniczeń:

 • Ograniczenia elastyczne nie są skojarzone z żadną określoną datą. Ustawienie tych ograniczeń pozwala na rozpoczęcie zadań możliwie najwcześniej lub najpóźniej, przy założeniu, że zadanie zakończy się przed zakończeniem projektu, oraz z uwzględnieniem innych ograniczeń i współzależności zadań w harmonogramie.

 • Ograniczenia półelastyczne wymagają skojarzonej daty, która steruje najwcześniejszymi bądź najpóźniejszymi datami rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Takie ograniczenia umożliwiają zakończenie zadania w dowolnym momencie, pod warunkiem rozpoczęcia lub zakończenia w odpowiednich ostatecznych terminach rozpoczęcia lub zakończenia.

 • Ograniczenia sztywne wymagają skojarzenia z datą, która określa datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Takie ograniczenia są potrzebne, kiedy w harmonogramie należy uwzględnić czynniki zewnętrzne, np. dostępność wyposażenia lub zasobów, terminy ostateczne, punkty kontrolne kontraktu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

W poniższej tabeli znajduje się lista ograniczeń dostępnych w programie Project.

Typ ograniczenia

Nazwa ograniczenia

Opis

Elastyczne

Jak najpóźniej (JNP)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu najpóźniejsze możliwe daty rozpoczęcia zadania przy założeniu, że zadanie ma się zakończyć przed zakończeniem projektu i nie ma opóźniać kolejnych zadań. Jest to domyślne ograniczenie dla zadań w projekcie z harmonogramem od daty zakończenia. W przypadku tego ograniczenia nie należy wprowadzać daty rozpoczęcia ani daty zakończenia zadania.

Elastyczne

Jak najwcześniej (JNW)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu najwcześniejsze możliwe daty rozpoczęcia. Jest to domyślne ograniczenie dla zadań w projekcie z harmonogramem od daty rozpoczęcia. W przypadku tego ograniczeniu nie należy podawać daty rozpoczęcia ani daty zakończenia.

Półelastyczne

Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę rozpoczęcia w określonym dniu lub później. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie rozpocznie się przed określoną datą.

Półelastyczne

Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę zakończenia w określonym dniu lub później. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie zakończy się przed określoną datą.

Półelastyczne

Rozpocznij nie później niż (RNPN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę rozpoczęcia w określonym dniu lub wcześniej. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie rozpocznie się po określonej dacie.

Półelastyczne

Zakończ nie później niż (ZNPN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę zakończenia w określonym dniu lub wcześniej. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie zakończy się po określonej dacie.

Sztywne

Musi zakończyć się (MZS)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu zakończenie zadania w określonym dniu. Pozwala ustawiać daty najwcześniejszego, zaplanowanego i najpóźniejszego zakończenia na wpisany dzień oraz zakotwiczyć zadanie w harmonogramie.

Sztywne

Musi rozpocząć się (MRS)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu rozpoczęcie zadania w określonym dniu. Pozwala ustawiać daty najwcześniejszego, zaplanowanego i najpóźniejszego rozpoczęcia na wpisany dzień oraz zakotwiczyć zadanie w harmonogramie.

Ręczne wprowadzenie daty rozpoczęcia lub daty zakończenia zadania projektu zmienia typ ograniczenia tego zadania Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) lub Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN). Następujące typy ograniczenie elastyczne częściowo wymusić zadania, aby rozpocząć lub zakończyć w określonym dniu, bez względu na kolejne zmiany, które w przeciwnym razie wpłynie pozycję zadania w planie projektu w ogólnej.

Dla optymalnego elastyczności planowania zalecamy Zezwalaj na projekt, aby obliczyć rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadań na podstawie czasu trwania i zależności między zadaniami wprowadzone za pomocą ograniczenia elastyczne. Tylko wtedy, gdy istnieje ograniczeń, takich jak Data wydarzenia, którego nie można przenieść, możesz, rozważ ręcznego ustawiania ograniczenia zadania.

Dlaczego?

Ograniczając zadania, która jest zależna od innego zadania może wygenerować niepożądane wyniki, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Zadania "Wylanie foundation" jest połączony, tak aby był uruchamiany natychmiast po zakończeniu "Wykopanie otworu". "Drąż otworu" ma nastąpić na 10. Jeśli zostanie wprowadzona ograniczenie sztywne, który wymusza "Wylewanie fundamentu" Aby uruchomić na 10, a następnie "Drąż otworu" zakończy się wcześniej, program Project nie będzie mógł korzystać z Zakończenie najwcześniejsze i przenoszenie "Wylanie foundation" rozpocznie się wcześniej.

Zamiast ustawienie określone daty dla zadania, należy rozważyć przypisanie ograniczenie jak najwcześniej (JNW) i wprowadź termin ostateczny zadania. Wprowadzanie ostatecznego powoduje, że projekt, aby wyświetlić znacznik terminu w widoku Wykres Gantta, a wskaźnik alerty, gdy data zakończenia zadania jest przenoszony minął termin.

Ustawianie rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadania

Optymalne elastyczności planowania zalecamy dozwolone programu Project do obliczania rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadań na podstawie czasu trwania i współzależności zadań, które należy wprowadzić. Jednak jeśli istnieje ograniczeń, takich jak Data wydarzenia, możesz ustawić godzinę rozpoczęcia lub zakończenia zadania.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Kliknij zadanie, które są planowania, a następnie kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku .

 3. Kliknij kartę Zaawansowane.

 4. Wybierz typ ograniczenia na liście Typ ograniczenia .

 5. Jeśli wybierzesz ograniczenie inne niż Jak najpóźniej lub jak najwcześniej, w polu Data ograniczenia wpisz datę ograniczenia lub wybierz datę w kalendarzu.

Uwagi: 

 • Podczas planowania projektu od daty rozpoczęcia i wpisz datę w polu Rozpoczęcie zadania (lub przeciągnięcia paska wykresu Gantta, aby zmienić datę rozpoczęcia), Project ustawia ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) dla tego zadania. Jeśli wpiszesz datę w polu Zakończenie zadania projektu ustawia automatycznie ograniczenia Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN).

 • Program Project 2007 jest uruchamiany nowych zadań w dniu rozpoczęcia projektu domyślnie, ale można określić, że nowe zadania Uruchom w dniu bieżącym zamiast datę rozpoczęcia projektu. Wybieranie Narzędzia > Opcje > Harmonogram, a następnie w sekcji Opcje harmonogramu wybierz Rozpocznij z bieżącą datą na liście nowe zadania .

Jeśli występują problemy z z ograniczeniami zadań, znajdują się informacje w poniższych sekcjach przydatne.

Ustawianie terminu ostatecznego zadania

Można ustawić datę termin ostateczny zadania do śledzenia datę zakończenia bez blokowania harmonogram za pomocą ograniczenie sztywne. Projektu aktualizacje harmonogramu zgodnie z potrzebami, rejestruje informacje o daty terminów ostatecznych i pokazuje symbol Obraz przycisku w kolumnie wskaźnik, jeśli zadanie kończy się po jego ostatecznego terminu.

Aby ustawić datę terminu ostatecznego zadania:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Kliknij zadanie, którego zostanie przypisany ostatecznego.

 3. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane .

 4. Wprowadź datę terminu ostatecznego w polu terminu ostatecznego .

  Porada: Jeśli po pewnym czasie nie jest już potrzebne termin dla tego zadania, można usunąć przez wyczyszczenie pola terminu ostatecznego terminu.

 5. Kliknij przycisk OK , aby zapisać terminu. Zielona strzałka Obraz przycisku pojawi się obok paska zadań w widoku Wykres Gantta. Projekt nie powiadomi przekazywana terminu.

Uwaga: Gdy zadanie dokumentów poza daty terminów ostatecznych, program Project oblicza ujemnego zapasu czasu dla tego zadania. Jeśli zadanie kończy się na dzień później niż zostało zaplanowane, aby zakończyć, na przykład wyświetla całkowity zapas czasu d-1.

Zmień typ ograniczenia zadania

Możesz zmienić typ ograniczenia zadania w Przewodnik po programie Project, w oknie dialogowym Informacje o zadaniu lub tabeli Dat ograniczeń .

Wprowadzanie zmian ograniczenia za pomocą przewodnika po programie Project

 1. Na pasku narzędzi Przewodnik po programie Project kliknij pozycję zadania Obraz przycisku .

 2. W okienku zadań kliknij przycisk Ustaw terminy i ograniczenia zadań.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć jedno zadanie, kliknij nazwę zadania.

  • Aby zaznaczyć więcej niż jedno zadanie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj nazwy zadania.

  • Aby zaznaczyć wszystkie zadania w projekcie, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

   Przycisk Zaznacz wszystko

 4. W obszarze Zachowaj zadaniawybierz typ ograniczenia, który ma być używany dla wybranego zadania lub zadania.

 5. Kliknij pozycję Gotowe.

Wprowadź zmiany ograniczenia w oknie dialogowym informacje o zadaniu

 1. Kliknij zadanie, które ma ograniczenie, a następnie kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku .

 2. Na karcie Zaawansowane Przejrzyj lub zmień typ ograniczenia.

Uwaga: Ograniczenia również wyraźnie są oznaczane w kolumnie wskaźnik z symbolem ograniczenia ( Obraz przycisku lub Obraz przycisku ). Umieść wskaźnik myszy na przycisku, aby wyświetlić typ ograniczenia oraz datę.

Wprowadź zmiany ograniczenia w tabeli dat ograniczeń

 1. W menu Widok kliknij polecenie Więcej widoków.

 2. Na liście Widoki kliknij pozycję Arkusz zadań, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 3. W menu Widok wskaż polecenie Tabela, a następnie kliknij przycisk Więcej tabel.

 4. Kliknij zadanie.

 5. Na liście tabele kliknij Daty ograniczeń, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Zmiany arkuszy zadań pokazanie tabeli Dat ograniczeń , która zawiera nazwę zadania, czas trwania i typ ograniczenia wszystkie ograniczenia (łącznie z tak szybko, jak to możliwe) a datą ograniczenia, w razie potrzeby.

 6. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić typ ograniczenia, kliknij strzałkę w polu Typ ograniczenia , a następnie kliknij odpowiedni typ ograniczenia.

  • Aby zmienić datę ograniczenia, w polu Data ograniczenia wpisz lub wybierz odpowiednią datę.

   Jeśli zmienisz ograniczenia na Jak najwcześniej (JNW) i Jak najpóźniej (JNP)w polu Data ograniczenia jest wyświetlana NA.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×