Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używaj programu Word 2016 z klawiaturą i Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, aby zmieniać odstępy i wcięcia akapitów oraz nadawać dokumentom profesjonalny wygląd.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. Otwórz dokument, a następnie wybierz akapit, dla którego chcesz ustawić odstęp. Jeśli chcesz ustawić odstępy akapitów w całym dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H, P, G. Word 2016 powoduje umieszczenie fokusu na karcie Wcięcia i odstępy w oknie dialogowym Akapit. Usłyszysz nazwę okna dialogowego.

 3. Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciśnij klawisze Alt+B. W polu Przed naciskaj klawisze strzałki w górę i strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość punktową. Ewentualnie wpisz ją (np. 6 lub 18). (Mniejsze wartości punktowe oznaczają mniejszy odstęp).

  Uwaga: Podczas przeglądania wartości punktowych przy użyciu klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę możesz usłyszeć wypowiedziane przez Narratora słowa „Klawisz nieznany”.

 4. Aby ustawić odstępu po akapicie, naciśnij klawisze Alt + F. W polu po naciskaj klawisz Strzałka w górę i klawiszy strzałek, aż usłyszysz zaznaczenia punktu lub wpisz wartość w punktach i chcesz (na przykład 6 lub 18).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, przejdź do przycisku OK, naciskając klawisz Tab kilka razy, a następnie naciśnij spację. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do dokumentu.

Więcej opcji dotyczących odstępów

 • Aby ustawić odstępy akapitu jako domyślną wartość interlinii, wykonaj następujące czynności:

  1. Po wybraniu odstępów na karcie Wcięcia i odstępy naciśnij klawisze ALT+D.

  2. W oknie dialogowym programu Microsoft Word użyj klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać opcję Tylko ten dokument bądź Wszystkie dokumenty. Następnie naciśnij klawisz Tab kilka razy, aby przejść do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

 • Aby szybko ustawić interlinię dla zaznaczonego akapitu w programie Word, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Wcięcia i odstępy naciśnij klawisze Alt+N.

  2. Z listy Interlinia wybierz jeden z często używanych rozmiarów interlinii za pomocą klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół.

Ustawianie wcięć akapitu

 1. Otwórz dokument, a następnie wybierz akapit, dla którego chcesz ustawić wcięcia. Jeśli chcesz ustawić odstępy akapitów w całym dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze P+G. Program Word umieści fokus na karcie Wcięcia i odstępy okna dialogowego Akapit.

 3. Aby ustawić rozmiar wcięcia z lewej, naciśnij klawisze Alt+L. W polu Z lewej ustaw odpowiednią wartość przy użyciu klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół lub wpisz ją (np. 0,25 lub 0,5).

 4. Aby ustawić rozmiar prawe wcięcie, naciśnij klawisze Alt + R. W oknie dialogowym prawo do ustawiania wartości, za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół lub wpisz wartość (na przykład.25 lub.5).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, przejdź do przycisku OK, naciskając klawisz Tab kilka razy, a następnie naciśnij spację.

Więcej opcji ustawiania wcięć

 • Aby ustawić dowolnie wybrane wcięcie jako domyślne, wykonaj następujące czynności:

  1. Po wybraniu wcięcia w oknie dialogowym Akapit naciśnij klawisze Alt+D.

  2. W oknie dialogowym programu Microsoft Word użyj klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać opcję Tylko ten dokument bądź Wszystkie dokumenty. Następnie naciśnij klawisz Tab kilka razy, aby przejść do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

 • Drukowanie stylu książki za pomocą funkcji wcięcia lustrzane, w którym lewego i prawego wcięcia lustrzane siebie, z jednego wcięcia określony jako wewnątrz i wcięcia, określony jako zewnętrzne. Po dokonaniu wyboru wcięcia na karcie Wcięcia i odstępy, naciśnij klawisze Alt + M, aby zaznaczyć pole wyboru Wcięć lustrzanych.

 • Aby szybko dodać wcięcie pierwszego wiersza w jednym akapicie, przenieś fokus na początek pierwszego wiersza tego akapitu, a następnie naciśnij klawisz Tab. Zastosowanie wcięcia pierwszego wiersza powoduje, że pierwszy wiersz akapitu ma większe wcięcie niż pozostałe wiersze w tym akapicie.

Skróty klawiaturowe do ustawiania odstępów i wcięć akapitu

W poniższej tabeli podsumowano przydatne skróty klawiaturowe, których można użyć do ustawiania odstępów i wcięć akapitu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie karty Wcięcia i odstępy okna dialogowego Akapit

Alt+H, P+G

Ustawianie odstępów przed

Alt+B

Ustawianie odstępów po

Alt+F

Ustawianie wcięcia z lewej

Alt+L

Ustawianie wcięcia z prawej

Alt+R

Ustawianie wybranego rozmiaru odstępu lub wcięcia jako domyślnego

Alt+D

Ustawianie interlinii

Alt+N

Wybieranie wcięć lustrzanych

Alt+M

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystając z programu Word 2016 dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można nadać dokumentowi profesjonalny wygląd, formatując akapity w wybrany sposób.

Można ustawić wielkość odstępu przed każdym akapitem i po nim oraz określić rozmiar wcięć akapitu. Można również utworzyć wcięcie tylko w pierwszym wierszu akapitu lub utworzyć wysunięcie, w którym pierwszy wiersz akapitu nie jest wcięty, ale pozostałe wiersze — tak.

Uwagi: 

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapity, dla których chcesz ustawić interlinię.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Odstępy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz bieżący rozmiar odstępu i komunikat „Przed, edytuj tekst”.

  • Aby ustawić odstęp po akapicie, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz bieżący rozmiar odstępu i komunikat „Po, edytuj tekst”.

  W polach Przed i Po wpisz wartości punktowe, na przykład 6 lub 18 (mniejsze wartości punktowe oznaczają mniejszy odstęp).

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit i wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Ustawianie interlinii

 1. Aby zmienić interlinię akapitu, wybierz akapit do sformatowania i naciśnij klawisze Opcja+Command+M, aby otworzyć dialogowe Akapit.

 2. Aby wybrać opcję interlinii, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Interlinia”, a potem nazwę opcji interlinii. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć listę opcji. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji interlinii. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Jeśli wybierzesz opcję z możliwością dostosowania, taką jak Wielokrotne, aby ustawić rozmiar odstępów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz bieżący rozmiar odstępów i słowo „Co”. Następnie wpisz wartość.

Ustawianie wcięć akapitu

Stosowanie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz zastosować wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby zastosować wcięcie w pierwszym wierszu akapitu, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Specjalne, przycisk podręczny”. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Następnie używaj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Pierwszy wiersz”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia pierwszego wiersza, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz bieżący rozmiar wcięcia i słowo „Co”. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Wszystkie kolejne akapity, jakie wpiszesz, będą miały wcięcie.

Stosowanie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

 1. Zaznacz akapit, w którym chcesz zastosować wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego (wysunięcie).

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby utworzyć wysunięcie, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Specjalne, przycisk podręczny”. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Następnie używaj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Wysunięcie”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz bieżący rozmiar wcięcia i słowo „Co”. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapity, w których chcesz zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie w lewo lub w prawo.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować wcięcie od lewego marginesu, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przed tekstem”.

  • Aby zmodyfikować wcięcie od prawego marginesu, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Po tekście”.

  Aby ustawić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w centymetrach. Rozmiar wcięcia zostanie odczytany.

 4. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby zmienić odstępy między akapitami i linie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Word dla telefonu iPhone.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać nieprawidłowo.

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapit, odstępy, którego chcesz ustawić.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę bieżącej karcie wstążki.

 3. Aby zaznaczyć kartę wstążki Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk formatowania akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj odstęp przed przycisk akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać odstęp po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj spację po kliknięciu przycisku akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Usuń odstęp przed przycisk akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć odstępu po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Usunięcie odstępu po akapicie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Możesz tylko przełączać miejsca przed i po akapicie lub wyłączanie, więc opcję, aby dodać miejsce jest dostępna tylko, jeśli istnieje bez spacji przed lub po akapicie już i opcję, aby usunąć miejsce jest dostępna, jeśli istnieje obecnie odstęp przed akapitem i po tylko.

Ustawianie interlinii

 1. W dokumencie zaznacz akapit, którego chcesz ustawić odstępów między wierszami.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę bieżącej karcie wstążki.

 3. Aby zaznaczyć kartę wstążki Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk formatowania akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk interlinia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zachowaj, szybko przesuwając w prawo, aby przejść za pomocą linii dostępne wartości odstępów: 1.0, 1.151,5, 2.0, 2.5 i 3.0. Po usłyszeniu żądaną wartość podwójna naciśnij ekran, aby ustawić interlinię.

Ustawianie wcięć akapitu

Stosowanie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapit, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę bieżącej karcie wstążki.

 3. Aby zaznaczyć kartę wstążki Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk formatowania akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "przycisku Wcięcie specjalne" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Pierwszego wiersza przycisku" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Stosowanie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

 1. W dokumencie zaznacz akapit, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę bieżącej karcie wstążki.

 3. Aby zaznaczyć kartę wstążki Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk formatowania akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "przycisku Wcięcie specjalne" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wysunięcia przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapit, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę bieżącej karcie wstążki.

 3. Aby zaznaczyć kartę wstążki Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Zwiększ położenie wcięcia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zmniejszyć wcięcie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Zmniejsz wcięcie pozycji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby zmienić odstępy między akapitami i linie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapit, którego odstępów, które chcesz sformatować.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zaznaczyć kartę Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu słyszysz "Karty Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Menu Formatowanie akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj odstęp przed przycisk akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać odstęp po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj spację po kliknięciu przycisku akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Usuń odstęp przed przycisk akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć odstępu po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Usunięcie odstępu po akapicie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Możesz tylko przełączać miejsca przed i po akapicie lub wyłączanie, więc opcję, aby dodać miejsce jest dostępna tylko, jeśli istnieje bez spacji przed lub po akapicie już i opcję, aby usunąć miejsce jest dostępna, jeśli istnieje obecnie odstęp przed akapitem i po tylko.

Ustawianie interlinii

 1. W dokumencie zaznacz akapit, którego odstępów, które chcesz sformatować.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zaznaczyć kartę Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu słyszysz "Karty Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Menu Formatowanie akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Pola kombi odstępy linii" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zachowaj, szybko przesuwając w prawo, aby przejść za pomocą linii dostępne wartości odstępów: 1.0, 1.151,5, 2.0, 2.5 i 3.0. Po usłyszeniu żądaną wartość podwójna naciśnij ekran, aby ustawić interlinię.

Ustawianie wcięć akapitu

Stosowanie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapit, którego odstępów, które chcesz sformatować.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zaznaczyć kartę Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu słyszysz "Karty Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Menu Formatowanie akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "specjalne Wcięcie menu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "pierwszego wiersza, nie jest zaznaczone, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Stosowanie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

 1. W dokumencie zaznacz akapit, którego odstępów, które chcesz sformatować.

 2. Aby przejść do wstążki, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zaznaczyć kartę Narzędzia główne, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu słyszysz "Karty Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Menu Formatowanie akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "specjalne Wcięcie menu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wysunięcia wyczyszczone, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapit, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zmniejszyć wcięcie, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zmniejsz wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zmienić odstępy między akapitami i linie.

Uwagi: 

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie odstępów, którego chcesz ustawić.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Prawy, dopóki nie słyszą "Polecenie paleta, przycisk Więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran e Swip.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk formatowania akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj odstęp przed przycisk akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać odstęp po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj spację po kliknięciu przycisku akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Usuń odstęp przed przycisk akapitu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby usunąć odstępu po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Usunięcie odstępu po akapicie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Możesz tylko przełączać miejsca przed i po akapicie lub wyłączanie, więc opcję, aby dodać miejsce jest dostępna tylko, jeśli istnieje bez spacji przed lub po akapicie już i opcję, aby usunąć miejsce jest dostępna, jeśli istnieje obecnie odstęp przed akapitem i po tylko.

Ustawianie interlinii

 1. Wskaż miejsce wstawiania dowolne miejsce akapitu, którego chcesz ustawić odstępów między wierszami.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Prawy, dopóki nie słyszą "Polecenie paleta, przycisk Więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran e Swip.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk formatowania akapitu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Przycisk interlinia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zachowaj, szybko przesuwając w prawo, aby przejść za pomocą linii dostępne wartości odstępów: 1.0, 1.151,5, 2.0, 2.5 i 3.0. Po usłyszeniu żądaną wartość podwójna naciśnij ekran, aby ustawić interlinię.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Online Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zmienić odstępy i wcięcia akapitów i nadać dokumentom elegancki wygląd.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Ustawianie akapitów i odstępów między wierszami

 1. Otwórz dokument, a następnie wybierz akapitu, w którym chcesz ustawić odstęp przez przeniesienie punktu wstawiania do początku akapitu i naciskając klawisz strzałki Shift + Ctrl + Strzałka w dół. Jeśli chcesz ustawić odstępy między akapitami w całym dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl + A.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz H, P, miejsca G. aplikacji Word Web App fokusu w oknie dialogowym Akapit. Słyszysz nazwę okna dialogowego.

 3. Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Odstępy przed". Naciskaj klawisz Strzałka w górę, a następnie klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz wartość w punktach, lub wpisz wartość w punktach odpowiednią (na przykład 6 lub 18). (Mniejszymi wartościami punktu stanowi mniej miejsca).

  Uwaga: Program Narrator może głosowa "Nieznany klucz", w górę lub za pomocą klawiszy strzałek do przeglądania wartości w dół

 4. Aby ustawić odstępu po akapicie, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Odstępy po". Naciskaj klawisz Strzałka w górę, a następnie klawisz strzałki w dół do momentu słyszysz zaznaczenia punktu lub wpisz wartość w punktach odpowiednią (na przykład 6 lub 18).

 5. Aby ustawić interlinię dla zaznaczonego akapitu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Interlinia." Naciskaj klawisz Strzałka w górę i w dół klawisze strzałek, aby wybrać z listy często używanych wielkości odstępów między wierszami.

 6. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zwraca fokusu do dokumentu.

Ustawianie wcięć akapitu

 1. Otwórz dokument, a następnie zaznacz akapit, którego chcesz ustawić wcięcia dla przez przeniesienie punktu wstawiania do początku akapitu i naciskając klawisz strzałki Shift + Ctrl + Strzałka w dół. Jeśli chcesz ustawić wcięcie akapitu w całym dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl + A.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz H, P, miejsca G. aplikacji Word Web App fokusu w oknie dialogowym Akapit. Słyszysz nazwę okna dialogowego.

 3. Aby ustawić rozmiar wcięcia z lewej strony, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wcięcie przed tekstem". Aby ustawić wartość, naciskaj klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół lub wpisz wartość (na przykład .25 lub .5).

 4. Aby ustawić rozmiar prawe wcięcie, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wcięcie za tekstem". Aby ustawić wartość, naciskaj klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół lub wpisz wartość (na przykład .25 lub .5).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 6. Aby dodać wcięcia pierwszego wiersza akapitu, przeniesienie fokusu na początku pierwszego wiersza akapitu, a następnie naciskaj klawisz Tab. Z wcięcie pierwszego wiersza pierwszy wiersz akapitu jest wcięty bardziej niż pozostałe wiersze akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×