Ustawianie i edytowanie typów danych w diagramach modeli baz danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy danych można określić jako reguły ograniczające rodzaje informacji, które można wprowadzać w poszczególnych kolumnach tabeli bazy danych. Aby na przykład zagwarantować, że nikt nie wprowadzi nazwy w polu, które powinno zawierać tylko daty, można ustawić typ danych tego pola na typ daty. Typy danych są ustawiane dla poszczególnych kolumn w oknie Właściwości bazy danych podczas tworzenia tabeli.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie typów danych dla kolumn w tabeli modelu bazy danych

Wybieranie między przenośnych i fizycznych typów danych

Zmienianie zestawu fizycznych typów danych jest dostępna

Tworzenie typu danych zdefiniowane przez użytkownika

Ustawianie typu kolekcji dla kolumny

Tworzenie złożonego typu danych przy użyciu kształtu Typ

Przypisywanie złożonego typu danych do kolumny

Utwórz tabelę wpisany

Ustawianie typów danych dla kolumn w tabeli modelu bazy danych

 1. Kliknij dwukrotnie kształt tabeli zawierającej kolumny, dla których chcesz ustawić typy danych.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. W kolumnie Typ danych kliknij komórkę, którą chcesz zmienić.

 4. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego typu danych i wybierz z listy inny typ danych.

Początek strony

Wybieranie między przenośnymi a fizycznymi typami danych

Przenośne typy danych zazwyczaj są zdefiniowanymi typami danych mapowanymi na podobne, zgodne fizyczne typy danych innych systemów baz danych. Fizyczne typy danych są typami danych obsługiwanymi przez docelową bazę danych. Jeśli na przykład zostanie ustawiony sterownik programu Access, wszystkie typy danych dostępne w programie Microsoft Office Access będą dostępne w modelu jako fizyczne typy danych.

 1. Kliknij dwukrotnie kształt tabeli zawierającej kolumny, dla których chcesz ustawić typy danych.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Poniżej listy kolumn kliknij opcję Przenośne typy danych lub Fizyczne typy danych.

  • Przenośne typy danych zazwyczaj są zdefiniowanymi typami danych mapowanymi na podobne, zgodne fizyczne typy danych innych systemów baz danych.

  • Fizyczne typy danych zależą od sterownika bazy danych ustawionego dla modelu. Aby dowiedzieć się więcej o typach danych dla określonego sterownika, zapoznaj się z dokumentacją docelowego systemu zarządzania bazami danych (DBMS) tego sterownika.

Początek strony

Zmienianie dostępnego zestawu fizycznych typów danych

Różne systemy zarządzania bazami danych obsługują różne fizyczne typy danych. Jeśli na przykład zostanie ustawiony sterownik programu Access, wszystkie typy danych dostępne w programie Access będą dostępne w modelu jako fizyczne typy danych. Jeśli nie widać oczekiwanych typów danych, być może trzeba zmienić sterownik ustawiony w oknie dialogowym Opcje sterowników.

Aby użyć zestawu typów danych dla systemu zarządzania bazami danych dostępnego w modelu, należy ustawić sterowniki dla tego systemu w oknie dialogowym Opcje sterowników.

 1. Określ, który sterownik bazy danych został ustawiony dla diagramu.

  • Kliknij dwukrotnie tabelę, a następnie w oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

  • Spójrz poniżej listy kolumny, obok opcji dotyczących przenośnych i fizycznych typów danych.

  • Zwróć uwagę na docelowy system zarządzania bazami danych wyświetlany w nawiasach.

 2. Zmień sterownik docelowej bazy danych.

  • W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Sterowniki.

  • Na karcie Sterowniki wybierz sterownik programu Visio dla docelowego systemu zarządzania bazami danych.

  • Kliknij przycisk Ustawienia i zaznacz pole wyboru przy odpowiednim sterowniku ODBC.

Początek strony

Tworzenie typu danych zdefiniowanego przez użytkownika

Typy danych zdefiniowane przez użytkownika są niestandardowymi typami danych tworzonymi i ponownie używanymi w modelu bazy danych, w którym zostały utworzone. Może się tak zdarzyć na przykład w przypadku tabeli zawierającej kolumnę z liczbowym typem danych służącym do śledzenia wyposażenia, w której przypadku wiadomo, że nastąpi zmiana z liczbowego na znakowy system śledzenia wyposażenia. Korzystając z typu danych zdefiniowanego przez użytkownika, można w dowolnej chwili zmienić właściwości typu danych z liczb na znaki. Zmiany te będą dotyczyły wszystkich kolumn z tym typem danych, lecz nie obejmą innych kolumn z liczbowym typem danych.

 1. W menu Baza danych kliknij polecenie Typy danych zdefiniowane przez użytkownika.

 2. W oknie dialogowym Typy danych zdefiniowane przez użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie nowego typu zdefiniowanego przez użytkownika wprowadź nazwę.

 4. Aby utworzyć nowy typ danych na podstawie istniejącego typu danych, zaznacz pole wyboru Kopiuj z, a następnie wybierz nazwę istniejącego typu danych zdefiniowanego przez użytkownika.

 5. Kliknij przycisk OK. Określ cechy przenośnego typu danych.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Ustawianie typu kolekcji dla kolumny

Typy kolekcji umożliwiają przechowywanie wielu wartości w jednym polu. Jeśli na przykład istnieje tabela z informacjami o muzyce, może być potrzebne zastosowanie typu kolekcji dla gatunku, który będzie zawierał opcje Klasyka, Pop i Folk. Typy kolekcji mogą służyć do optymalizowania wydajności bazy danych, gdyż pozwalają na przechowywanie danych w jednej encji, nie trzeba więc korzystać z kluczy obcych i tabel pomocniczych.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę z kolumną, którą chcesz określić jako typ kolekcji.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Kliknij kolumnę, którą chcesz ustawić jako typ kolekcji, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Właściwości kolumny kliknij kartę Kolekcja, a następnie wybierz jeden z następujących typów kolekcji:

  • Nieuporządkowana, niepowtarzająca się grupa wartości (zestaw) — umożliwia występowanie wielu wartości w wystąpieniach populacji pola w kolumnie, ale każda wartość musi być unikatowa. Z wartościami nie są skojarzone kryteria sortowania, dlatego są one nieuporządkowane.

  • Uporządkowana grupa wartości (lista) — pozwala utworzyć uporządkowaną kolekcję, w której jest dopuszczalne duplikowanie elementów. Każdy element w kolekcji ma pozycję porządkową. Jest to pozycja, przy użyciu której można uzyskać dostęp do wartości. Ponieważ dwie wartości mogą być takie same, są one rozróżniane dzięki pozycjom porządkowym.

  • Nieuporządkowana, powtarzająca się grupa wartości (zestaw wielokrotny) — pozwala utworzyć kolekcję, w której jest dopuszczalne duplikowanie elementów. Elementy nie mają pozycji porządkowych.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości kolumny.

Początek strony

Tworzenie złożonego typu danych przy użyciu kształtu Typ

Szablon Diagram modelu bazy danych obsługuje relacyjne i obiektowo-relacyjne modele baz danych, dzięki czemu można pracować z prostymi i złożonymi typami danych. Proste typy danych, używane w relacyjnych i obiektowo-relacyjnych bazach danych, obsługują jedną wartość danych na kolumnę. Obiektowo-relacyjne bazy danych obsługują również złożone typy danych, w których kolumna może zawierać wiele wartości lub pól, a każde pole może mieć inny typ danych. Można na przykład zdefiniować adres jako złożony typ danych zawierający kolumny dla ulicy, miasta, województwa i kodu pocztowego.

 1. Przeciągnij kształt Typ z wzornika Model obiektowo-relacyjny na diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie kształt Typ, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych, a następnie w obszarze Kategorie kliknij opcję Pola.

 3. Kliknij w pustym wierszu i zacznij wpisywać nową nazwę fizyczną, aby dodać pole.

 4. Określ typ danych, wpisując go lub wybierając odpowiedni typ z listy dla tego pola.

 5. Aby zapobiec wprowadzaniu wartości null, zaznacz pole wyboru w kolumnie Wymagane.

 6. Aby zdefiniować właściwość Typ jako Nazwany, Samodzielny lub Domena, w obszarze Kategorie kliknij opcję Definicja.

 7. Wybierz odpowiednie opcje:

  • Nazwany typ wiersza — wybranie tej opcji oznacza, że typ nie jest aliasem innego typu.

  • Typ samodzielny — wybranie tej opcji oznacza, że typ jest oparty na innym typie i ma tę samą reprezentację co typ, na którym jest oparty, ale jest samodzielnym typem.

   Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wybierać opcji w kategorii Pola.

  • Domena — wybranie tej opcji oznacza, że typ jest aliasem dla innego typu, czyli pośrednią reprezentacją tego samego typu.

   Po zaznaczeniu tej opcji stanie się dostępna opcja Typ kolekcji aliasów i nie będzie można wybierać opcji w kategorii Pola.

  • Typ kolekcji aliasów (opcja widoczna tylko po zaznaczeniu opcji Domena) — pozwala wybrać opcję określającą, czy wartość atrybutu jest kolekcją pojedynczej wartości, zestawem, listą czy zestawem wielokrotnym. W relacyjnych bazach danych wszystkie typy kolekcji atrybutów mają pojedyncze wartości. Obiektowo-relacyjne bazy danych umożliwiają określenie dodatkowych typów kolekcji.

Początek strony

Przypisywanie złożonego typu danych do kolumny

Po utworzeniu typu złożonego przy użyciu kształtu Typ można przypisać ten typ do kolumny, definiując kolumnę zawierającą wszystkie kolumny tego typu. Można na przykład utworzyć tabelę z kolumnami Identyfikator, Imię i Nazwisko oraz Adres, gdzie Adres jest typem złożonym z kolumn Ulica, Miasto, Województwo i Kod pocztowy.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz użyć złożonego typu danych.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

 3. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego typu danych i wybierz inny typ danych z listy.

Początek strony

Tworzenie tabeli uwzględniającej typy

Po utworzeniu typu złożonego przy użyciu kształtu Typ można przypisać ten typ do tabeli, definiując wszystkie kolumny w tabeli na podstawie typu. Załóżmy na przykład, że typ zawiera kolumny Jeden, Dwa i Trzy. Przypisanie tego typu do tabeli spowoduje, że tabela będzie automatycznie zawierała te kolumny.

Uwaga: Tę operację można przeprowadzić tylko na pustej tabeli.

 1. Przeciągnij kształt Encja na diagram modelu.

 2. Kliknij dwukrotnie tabelę, a następnie w oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Definicja.

 3. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego typu danych i wybierz inny typ danych z listy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×