Ustawianie daty stanu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

data stanu w programie Microsoft Office Project jest używana do wyświetlania postępu za pomocą linie postępu, rozmieszczania w projekcie nieokresowe informacji o postępie (takich jak procent wykonania) lub obliczania sum wartość wypracowana. Jeśli nie została określona inna data stanu, będzie ona taka sama jak data bieżąca (dzisiejsza). Za pomocą daty stanu można także określić, w jaki sposób ma być rozmieszczana praca rzeczywista i pozostała podczas wprowadzania informacji o postępie.

W tym artykule

Jak zmienić daty stanu

Jaki wpływ daty stanu aktualizacje postępu?

Jak stan Data wpływają na wartość wypracowaną?

Jak daty stanu wpływa na obliczenia linie postępu?

Jak zmienić datę stanu?

Jeśli możesz wyświetlić stan projektu przy użyciu linie postępu, zostanie wyświetlony stan projektu bieżącej daty. Analogicznie jeśli wprowadzisz informacje o postępie wartości rzeczywistych i praca pozostała są planowane wokół bieżącej daty. Informacje o wartości wypracowanej również jest obliczane dla bieżącej daty.

Datę stanu można zmienić, aby wprowadzić lub wyświetlić informacje o postępie dla daty innej niż bieżąca. Datę stanu można zmienić na przykład po to, aby sprawdzić stan projektu z poprzedniego tygodnia. Jeśli terminem tworzenia raportów o stanie projektu jest piątek, ale raporty zostały wysłane z opóźnieniem, przed wprowadzeniem informacji o postępie datę stanu można zmienić na piątek.

Uwaga: Jeśli po zmianie daty stanu nie zmienia się żaden element projektu, tryb obliczania może być ustawiony na obliczanie ręczne. Aby zmienić tryb na obliczanie automatyczne, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie. W sekcji Opcje obliczania programu Microsoft Office Project obok pozycji Tryb obliczania kliknij opcję Automatyczny.

 1. W menu Projekt kliknij polecenie Informacje o projekcie.

 2. W polu Data stanu wpisz lub wybierz żądaną datę stanu.

  Aby usunąć datę stanu, wpisz Brak w polu Data stanu.

Uwaga: Jeśli projekt jest aktualizowany wartościami rzeczywistymi z grafik programu Microsoft Office Project Web Access lub z innego źródła, datę stanu można ustawić na ostatnią datę okresu grafiku.

Początek strony

Jak data stanu wpływa na aktualizacje postępu?

Kiedy użytkownik wprowadza informacje o postępie jako procent wykonania lub praca rzeczywista wykonaną do dnia bieżącego, do określania, jak należy rozmieścić w harmonogramie pracę rzeczywistą i na jaki okres zaplanować pracę pozostałą, w programie Project jest używana data stanu. Domyślne ustawienia sposobu używania daty stanu można modyfikować, aby rozmieszczać w harmonogramie pracę rzeczywistą i pozostałą zgodnie z potrzebami, szczególnie w sytuacjach kiedy przydziały zostają wykonane przed upływem przewidzianego w harmonogramie terminu lub po nim.

Następujące pola wyboru na karcie Obliczanie okna dialogowego Opcje (menu Narzędzia) wpływają na sposób, w jaki jest planowany w programie czas trwania pracy rzeczywistej i pracy pozostałej:

 • Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu, z powrotem do daty stanu     Należy rozważyć zadania zaplanowane w harmonogramie po dacie stanu i wprowadzić dla nich wartości rzeczywiste. Jeśli pole wyboru Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu, z powrotem do daty stanu jest zaznaczone, a zadanie jest zaplanowane po dacie stanu i wprowadzono do niego wartości rzeczywiste, w programie Project zostanie przeniesiona rzeczywista wykonana część zadania, aby praca wykonana kończyła się w dniu odpowiadającym dacie stanu, a rozpoczęcie pozostałej części pracy było zaplanowane na datę przyszłą. Dlatego jeśli data stanu jest ustawiona na dzień dzisiejszy i wprowadzone zostaną wartości rzeczywiste, przyjmuje się, że praca powinna się zakończyć dzisiaj, a nie w przyszłości. Zakłada się jednak, że rozpoczęcie pozostałej części pracy ma nastąpić dopiero w przyszłości:

  Przenieś zakończenie wykonanych części, znajdujących się po dacie stanu, z powrotem do daty stanu

 • I przenieś rozpoczęcie pozostałych części z powrotem do daty stanu     Jeśli pole wyboru Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu jest zaznaczone, można także zaznaczyć pole wyboru I przenieś rozpoczęcie pozostałych części z powrotem do daty stanu. Jeśli są zaznaczone oba pola wyboru, w programie Project całe zadanie zostanie przeniesione do daty stanu, wskazując w ten sposób, że praca nad zadaniem została wykonana i ukończona w dniu daty stanu i że w dniu daty stanu trwa pozostała praca:

  I przenieś rozpoczęcie pozostałych części z powrotem do daty stanu

 • Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu     Należy wziąć pod uwagę zadania zaplanowane przed datą stanu i wprowadzić dla nich wartości rzeczywiste. Jeśli pole wyboru Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu jest zaznaczone, a zadanie zaplanowano przed datą stanu i wprowadzono dla niego wartości rzeczywiste, w programie Project rzeczywista część zadania pozostanie w takiej postaci, w jakiej została początkowo zaplanowana, ale pozostała część pracy zostanie przeniesiona do daty stanu. Jeśli zatem datę stanu ustawiono na dzień bieżący i wprowadzono wartości rzeczywiste, zostanie przyjęte założenie, że praca została wykonana zgodnie z harmonogramem oraz że pozostała część pracy rozpocznie się w danym momencie, a nie w przeszłości (przed datą stanu):

  Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu

 • I przenieś zakończenie wykonanych części w przód do daty stanu     Jeśli pole wyboru Przenieś rozpoczęcie części pozostających przed datą stanu do daty stanu jest zaznaczone, można także zaznaczyć pole wyboru I przenieś zakończenie wykonanych części w przód do daty stanu. Jeśli są zaznaczone oba pola wyboru, w programie Project całe zadanie zostanie przeniesione do daty stanu, pokazując w ten sposób, że praca nad zadaniem została wykonana i ukończona do daty stanu i że od daty stanu jest wykonywana praca pozostała:

  I przenieś zakończenie wykonanych części w przód do daty stanu

Te ustawienia są szczególnie przydatne do wyświetlania linii postępu, które wyprzedzają harmonogram, a także do modyfikowania sposobu naliczania wartości wypracowanej.

Zmiana tych ustawień w programie Project nie spowoduje przeniesienia pracy rzeczywistej lub pozostałej. Praca pozostanie w takiej postaci, w jakiej została pierwotnie zaplanowana, nawet jeśli użytkownik wprowadzi informację, że została zakończona kilka tygodni wcześniej, niż planowano.

Uwaga: Te ustawienia nie mają wpływu na rozmieszczanie wartości pracy rzeczywistej i pozostałej podczas śledzenia postępu przez wprowadzenie ilości pracy rzeczywistej w określonym przedziale czasu.

Początek strony

Jak data stanu wpływa na wartość wypracowaną?

Niektóre koszty wartości wypracowanej są obliczane do daty stanu. Na przykład budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH) jest częścią koszty planowane wydać na zadania między zadania data rozpoczęcia i daty stanu. Na przykład całkowita zaplanowana budżet 4 dniowego zadania wynosi 100 zł i rozpoczynało się w poniedziałek. Jeśli daty stanu jest ustawiona na następujące środa, to BKPH wynosi 75 zł. Po zmianie daty stanu obliczeń wartości wypracowanej odzwierciedlają koszty w górę, w tym daty stanu.

Początek strony

Jak data stanu wpływa na obliczanie linii postępu?

Jeśli do wyświetlania informacji o postępie są używane linie postępu, można wyświetlać linie postępu dla daty stanu, daty bieżącej lub regularnych interwałów. Aby upewnić się, że linie postępu są poprawnie wyświetlane, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Obliczanie, a następnie zaznacz pole wyboru Edycje całkowitej wartości Wykonano % dla zadania zostaną rozłożone do daty stanu. To ustawienie zapewnia, że w programie Project praca raportowana będzie rozłożona równomiernie do daty stanu przy użyciu wartości procentowych wykonania. Wyświetlone linie postępu odzwierciedlą możliwy postęp pracy w dowolnym dniu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×