Uruchamianie makra

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje kilka sposobów, aby uruchomić makro w programie Microsoft Excel. Makro to akcja lub zbiór akcji, które można używać do automatyzowania zadań. Makra są rejestrowane w języku Visual Basic for Applications języka programowania. Będzie można uruchamiać makra, klikając polecenie makra na karcie Deweloper na Wstążce. W zależności od tego, jak makra jest przypisany do uruchomienia, również można przeprowadzić go przez naciśnięcie kombinacji klawisz skrótu, za pomocą przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp lub w grupie niestandardowej na Wstążce lub klikając obiekt, grafikę , lub kontrolki. Ponadto można uruchomić makro automatycznie po każdym otwarciu skoroszytu.

Przed rozpoczęciem uruchamiania makr

Przed rozpoczęciem pracy makr należy włączyć na karcie Deweloper.

 • Dla systemu Windows, przejdź do pozycji plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 • Dla komputerów Mac, przejdź do programu Excel > Preferencje... > Wstążki i paska narzędzi.

 • Następnie w sekcji Dostosuj Wstążkę w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper wyboru i naciśnij klawisz przycisk OK.

 1. Otwórz skoroszyt zawierający makro.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra.

 3. W polu Nazwa makra kliknij makro, które chcesz uruchomić, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

 4. Masz również inne opcje:

  • Opcje — Dodawanie skrót klawiaturowy lub opis makra.

  • Krok — spowoduje to otwarcie edytora Visual Basic do pierwszego wiersza makra. Naciskając klawisz F8 umożliwi kroków kod makr w jednym wierszu naraz.

  • Edytowanie- zostanie Otwieranie Edytora Visual Basic i pozwala edytować kod makra, stosownie do potrzeb. Po wprowadzeniu zmian można nacisnąć klawisz F5, aby uruchomić makro w edytorze.

Gdy w czasie rejestrowania, a następnie można również dodać do istniejącego makra, można dodać kombinację klawisza skrótu do makra:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Makra.

 2. W polu Nazwa makra kliknij makro, które chcesz przypisać kombinację klawisza skrótu z klawiszem.

 3. Kliknij pozycję Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje makra.

 4. W polu klawisz skrótu wpisz małe lub wielkie litery listu, który ma być używany z klawisz skrótu.

  Uwagi: 

  • Dla systemu Windows skrót klawiaturowy umożliwiający małe litery jest Ctrl + litera. Wielkie litery w przypadku Klawisze Ctrl + Shift + litera.

  • Dla komputerów Mac skrót klawiaturowy umożliwiający małe litery jest opcja + Command + litera, ale Ctrl + litera działa także. Wielkie litery w przypadku Klawisze Ctrl + Shift + litera.

  • Należy zachować ostrożność, Przypisywanie skrótu klawiaturowego, ponieważ spowoduje zastąpienie odpowiedni domyślny klawisz skrótu programu Excel, gdy jest otwarty skoroszyt zawierający makro. Na przykład jeśli przypisać makro do klawisze Ctrl + z, stracisz możliwość aby cofnąć. Z tego powodu zazwyczaj jest dobrym pomysłem jest użyć klawiszy Ctrl + Shift + wielkie litery, takich jak Ctrl + Shift + Z, przy czym nie ma równoważne skrótów w programie Excel.

  Aby uzyskać listę Ctrl kombinacji klawiszy skrótu już przypisane w programie Excel zobacz artykuł klawiszy skrótów i funkcji programu Excel.

 5. W polu Opis wpisz opis makra.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany, a następnie kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Makro.

Aby uruchamiać makro za pomocą przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp, musisz najpierw dodać przycisk do paska narzędzi. W tym celu zobacz Przypisywanie makra do przycisku.

Można utworzyć grupę niestandardową widoczną na karcie wstążki, a następnie przypisać makro do przycisku w tej grupie. Można na przykład dodać grupę niestandardową o nazwie „Moje makra” do karty Deweloper, a następnie dodać do tej grupy makro (które będzie widoczne w postaci przycisku). W tym celu zobacz Przypisywanie makra do przycisku.

Uruchamianie makra przez kliknięcie obszaru obiektu graficznego

Na obiekcie graficznym można utworzyć punkt aktywny, którego kliknięcie będzie powodowało uruchomienie makra.

 1. W arkuszu Wstawianie grafiki obiekt, taki jak obraz lub rysowanie kształtu. Typowy scenariusz jest rysowanie kształtu Prostokąt zaokrąglony i sformatuj ją, aby wyglądał jak przycisku.

  Aby uzyskać informacje o wstawianiu obiekty graficzne, zobacz Dodawanie, zmienianie lub usuwanie kształtów.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony punkt aktywny, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przypisać istniejące makro do obiektu graficznego, kliknij dwukrotnie makro lub wprowadź jego nazwę w poluNazwa makra.

  • Aby zarejestrować nowe makro i przypisać je do wybranego obiektu graficznego, kliknij przycisk Rejestruj, wprowadź nazwę makra w oknie dialogowym Rejestrowanie makra, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie makra. Po zakończeniu rejestrowania makra kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie Obraz przycisku na karcie Deweloper w grupieKod.

   Porada: Można również kliknąć przycisk Zatrzymaj rejestrowanie Obraz przycisku po lewej stronie paska stanu.

  • Aby edytować istniejące makro, kliknij jego nazwę w polu Nazwa makra, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Kliknij przycisk OK.

Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic, aby uruchomić Edytor Visual Basic (VBE ). Przeglądanie Eksplorator projektu w module, który zawiera makra, które chcesz uruchomić, a następnie otwórz go. Wszystkich makr w module wyświetlane w okienku po prawej stronie. Wybierz makro ma być uruchamiany przez umieszczenie kursora dowolne miejsce w obrębie makra, i naciśnij klawisz F5 lub w menu Przejdź do uruchomienia > Uruchom makro.

Tworzenie zdarzenia Workbook_Open.

Następujący przykład korzysta ze zdarzenia Open, aby uruchomić makro w momencie otwierania skoroszytu.

 1. Otwórz skoroszyt, do którego ma zostać dodane makro, lub utwórz nowy skoroszyt.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Visual Basic.

 3. W oknie Eksplorator projektu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Ten_skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Wyświetl kod.

  Porada: Jeśli okno Project Explorer (Eksplorator projektu) nie jest widoczne, w menu View (Widok) należy kliknąć polecenie Project Explorer (Eksplorator projektu).

 4. Na liście Object (Obiekt) powyżej okna kodu wybierz pozycję Workbook (Skoroszyt).

  Dla zdarzenia Open zostanie automatycznie utworzona następującym, pusta procedura:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Dodaj do niej następujące wiersze kodu:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 6. Przełącz do programu Excel i zapisz skoroszyt jako skoroszyt z obsługą makr (xlsm).

 7. Zamknij i ponownie otworzyć skoroszyt. Po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel jest uruchamiany procedury Workbook_Open , co spowoduje wyświetlenie bieżącej daty w oknie komunikatu.

 8. W polu komunikatu kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Komórka A1 w arkuszu Arkusz1 również zawiera datę w wyniku działania procedury Workbook_Open.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Zobacz też

Automatyczne uruchamianie makra podczas otwierania skoroszytu

Automatyzowanie zadań za pomocą rejestratora makr

Rejestrowanie makra służącego do otwierania określonych skoroszytów podczas uruchamiania programu Excel

Tworzenie i zapisywanie wszystkich makr w jednym skoroszycie

Zapisywanie makra

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×