Udostępnianie kalendarza w usłudze Outlook.com

Osoby, którym udostępnisz kalendarz usługi Outlook.com, mogą dodać go bezpośrednio do swojego widoku kalendarza w programie Outlook. W zależności od nadanych im uprawnień osoby te mogą wyświetlać Twój kalendarz bądź go edytować.

Jeśli nie możesz zsynchronizować kalendarza usługi Outlook.com w programie Outlook w systemie Windows lub edytować udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com w programie Outlook w systemie Windows, zobacz Nie mogę zsynchronizować kalendarza usługi Outlook.com lub edytować udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com.

Uwaga: Zaloguj się do usługi Outlook.com przy użyciu dowolnego konta Microsoft, łącznie z kontami e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com. Jeśli masz służbowe konto usługi Office 365, zobacz Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej usługi Outlook.com, czy z wersji klasycznej. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące nowej usługi Outlook.com

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

  Uwaga: Nie możesz udostępniać kalendarzy należących do innych osób.

 3. Wprowadź imię lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

 4. Wybierz sposób używania kalendarza przez tę osobę:

  • Opcja Może zobaczyć wszystkie szczegóły umożliwia danej osobie wyświetlanie wszystkich szczegółów Twoich zdarzeń.

  • Opcja Może edytować umożliwia danej osobie edycję Twojego kalendarza.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępniać kalendarza, wybierz pozycję Usuń .

  Uwagi: 

  • Jeśli udostępnisz kalendarz osobie, która nie jest użytkownikiem usługi Outlook.com, na przykład użytkownikowi usługi Gmail, osoba ta będzie mogła zaakceptować zaproszenie wyłącznie przy użyciu konta usługi Outlook.com lub Office 365.

  • Kalendarze ICS są przeznaczone tylko do odczytu, dlatego nawet jeśli nadasz innym użytkownikom uprawnienia dostępu z możliwością edycji, to nie będą oni mogli edytować Twojego kalendarza.

  • Częstotliwość synchronizacji Twojego kalendarza ICS zależy od dostawcy poczty e-mail osoby, której udostępniasz kalendarz.

  • Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako prywatne, bez ich tytułów, lokalizacji i innych szczegółów. W przypadku cyklicznych serii spotkań oznaczonych jako prywatne będzie również wyświetlany wzorzec cyklu.

Możesz zmienić uprawnienia ustawione dla kalendarza lub całkowicie zatrzymać jego udostępnianie, klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę kalendarza w obszarze Kalendarze.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W obszarze Kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, którego ustawienia udostępniania chcesz zaktualizować, i wybierz pozycję Udostępnianie i uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Udostępnianie i Uprawnienia

 3. Odszukaj osobę, której uprawnienia chcesz zmienić, i wybierz nowy poziom uprawnień albo pozycję Usuń , aby zatrzymać udostępnianie kalendarza tej osobie.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do współużytkowania kalendarza innej osoby, na dole wiadomości wybierz pozycję Zaakceptuj, aby dodać jej kalendarz do swojego widoku kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zaakceptuj w powiadomieniu e-mail o udostępnieniu kalendarza.

Po dodaniu innego kalendarza możesz zmienić jego nazwę, zmienić jego kolor lub usunąć go z widoku. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz w lewym okienku.

Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe kalendarza z wybranym poleceniem Zmień Nazwę

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, możesz usunąć uprawnienia tej osoby.

 1. W dolnej części strony wybierz pozycję Kalendarz , aby przejść do kalendarza.

 2. W okienku po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy na kalendarz, którego udostępnianie chcesz zatrzymać i wybierz opcję Udostępnianie i uprawnienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor unoszący się nad Udostępnianiem i uprawnieniami w menu kontekstowym kalendarza

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Mój kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń .

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry ekranu wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk udostępniania kalendarza na pasku nawigacyjnym.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie możesz udostępniać kalendarzy należących do innych osób.

 3. W polu Wyślij zaproszenie do udostępniania w wiadomości e-mail wprowadź nazwę lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij kalendarz w usłudze Outlook.com.

 4. Wybierz sposób używania kalendarza przez tę osobę:

  • Opcja Może wyświetlać umożliwia danej osobie wyświetlanie wszystkich szczegółów Twoich zdarzeń.

  • Opcja Może edytować umożliwia danej osobie edycję Twojego kalendarza.

 5. Wybierz pozycję Udostępnij. Jeśli nie chcesz teraz udostępnić kalendarza, wybierz przycisk Usuń Usuń .

  Uwagi: 

  • Jeśli udostępnisz kalendarz osobie, która nie jest użytkownikiem usługi Outlook.com, na przykład użytkownikowi usługi Gmail, osoba ta będzie mogła zaakceptować zaproszenie wyłącznie przy użyciu konta usługi Outlook.com lub Office 365.

  • Alternatywą jest udostępnienie linku do kalendarza, którego można następnie użyć w celu dodania Twojego kalendarza do skrzynki pocztowej innej osoby. Aby utworzyć link do kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz ikonę Ustawienia Ustawienia w górnej części strony, a następnie wybierz pozycję Kalendarz. Następnie wybierz polecenie Publikuj kalendarz i wybierz kalendarz oraz uprawnienia, których chcesz udzielić. Po zapisaniu zmian możesz skopiować adres URL pliku ICS i udostępnić go za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  • Kalendarze ICS są przeznaczone tylko do odczytu, dlatego nawet jeśli nadasz innym użytkownikom uprawnienia dostępu z możliwością edycji, to nie będą oni mogli edytować Twojego kalendarza.

  • Częstotliwość synchronizacji Twojego kalendarza ICS zależy od dostawcy poczty e-mail osoby, której udostępniasz kalendarz.

  • Elementy kalendarza oznaczone jako prywatne są chronione. Większość osób, którym udostępnisz kalendarz, będzie widzieć tylko godziny elementów oznaczonych jako prywatne, bez ich tytułów, lokalizacji i innych szczegółów. W przypadku cyklicznych serii spotkań oznaczonych jako prywatne będzie również wyświetlany wzorzec cyklu.

Możesz zmienić uprawnienia ustawione dla kalendarza lub całkowicie zatrzymać jego udostępnianie, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza w obszarze Twoje kalendarze.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. W obszarze Twoje kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, którego ustawienia udostępniania chcesz zaktualizować, i wybierz pozycję Uprawnienia do udostępniania.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe kalendarza z obszaru Twoje kalendarze z wybraną pozycją Uprawnienia do udostępniania.

 3. Odszukaj osobę, której uprawnienia chcesz zmienić, i wybierz nowy poziom uprawnień albo pozycję Usuń Usuń , aby zatrzymać udostępnianie kalendarza tej osobie.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do współużytkowania kalendarza innej osoby, na dole wiadomości wybierz pozycję Zaakceptuj, aby dodać jej kalendarz do swojego widoku kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zaakceptuj w powiadomieniu e-mail o udostępnieniu kalendarza.

Po dodaniu innego kalendarza możesz zmienić jego nazwę, zmienić jego kolor lub usunąć go z widoku. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz w lewym okienku.

Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe kalendarza

Jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie kalendarza innej osobie, możesz usunąć uprawnienia tej osoby.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji. , a następnie pozycję Kalendarz.

 2. U góry strony wybierz polecenie Udostępnij i wybierz kalendarz, którego nie chcesz już udostępniać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk udostępniania kalendarza na pasku nawigacyjnym.

  Domyślnie kalendarz podstawowy nosi nazwę „Kalendarz”. Jeśli utworzono inne kalendarze, zamiast kalendarza podstawowego możesz wybrać jeden z nich. Nie można usuwać uprawnień do udostępnionych kalendarzy, których właścicielami są inne osoby.

 3. Wybierz osobę, której nie chcesz już udostępniać kalendarza, i wybierz pozycję Usuń Usuń .

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnij ten kalendarz.

  Ta osoba zostanie usunięta z listy osób mających dostęp do Twojego kalendarza. Kopia Twojego kalendarza posiadana przez tę osobę nie będzie już synchronizowana z Twoim kalendarzem, a ta osoba nie będzie otrzymywać aktualizacji.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Korzystanie z udostępnionych kalendarzy rodzinnych w usłudze Outlook.com

Wyszukiwanie kalendarza w usłudze Outlook.com

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zaproszeń na spotkania oraz terminów w usłudze Outlook.com

Importowanie lub subskrybowanie kalendarza w usłudze Outlook.com

Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×