Udostępnianie kalendarza w usłudze Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Firma Microsoft wprowadzasz ulepszenia sposób udostępnionych kalendarzy Office 365 synchronizacji między aplikacjami. Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów IT, aby ułatwić zrozumienie zmian, które są wdrażania.

Ulepszenia są planowane tylko kalendarze udostępnione między pracowników za pomocą Exchange Online. Istnieją żadne zmiany na kalendarze udostępnione po kalendarza jedna osoba jest obsługiwany w Exchange lokalnego.

Po zakończeniu wszystkie ulepszenia Administratorzy i użytkowników w organizacji można oczekiwać:

Te ulepszenia wdrożeniem w następnym roku. W tym artykule omówiono zmiany widać już dziś i szczegółowe informacje na temat planów na przyszłość. Migawki podręczna harmonogramów dla osi czasu kalendarza ulepszenia wielu klientów w dalszej części tego artykułu.

Nie Administrator systemu informatycznego? Jeśli nie jesteś administratorem IT i szukany tylko dowiedzieć się, jak udostępnić lub delegować kalendarza, zobacz następujące artykuły:

Udostępnianie kalendarza

Poprawa pierwszy jest, czy użytkownicy mogą swój kalendarz z jakąkolwiek wersją programu Outlook i mieć takie same opcje uprawnień we wszystkich wersjach. Poniższa tabela zawiera bieżący stan pracy, aby ułatwić udostępnianie kalendarzy.

Aplikacji Outlook.

Można udostępnić kalendarz

Spójne i prosty uprawnienia udostępniania

Uwagi

Outlook dla komputerów PC

Dostępne począwszy od wersji 1805.

Outlook dla komputerów Mac

Stopniowo wdrażania produkcji użytkownikom tworzenie 16.20.18120801 lub nowszy.

Outlook w sieci Web

Outlook dla systemu iOS

Outlook dla systemu Android

Kalendarz programu Outlook dla systemu Windows 10

✔ Zobacz notatki

Udostępnianie kalendarza jest włączone tylko dla Windows 10 na komputerze PC i nie będą wydawane dla Windows 10 Mobile.

Zaakceptuj kalendarza udostępnionego

Poprawa druga jest czy użytkownicy mogą łatwo zaakceptować zaproszenia kalendarza udostępnionego z dowolnej aplikacji Outlook i wyświetlić te kalendarze udostępnione na wszystkich swoich urządzeniach. W poniższej tabeli przedstawiono bieżącego stanu pracy w celu ułatwienia zaakceptować zaproszenia do kalendarza udostępnionego.

Aplikacji Outlook.

Można zaakceptować kalendarza udostępnionego

Akceptowanie kalendarz udostępniony synchronizuje do wszystkich urządzeń

Notatki

Program Outlook dla komputerów PC

Av ailable, począwszy od wersji 1805.

Outlook dla komputerów Mac

Stopniowo wdrażania produkcji użytkownikom tworzenie 16.20.18120801 lub nowszy.

Outlook w sieci Web 

Outlook dla systemu iOS

Outlook dla systemu Android 

Kalendarz programu Outlook dla systemu Windows 10 kalendarz dla systemu Windows 10

✔ Zobacz notatki

To nie jest jeszcze włączona dla wszystkich użytkowników urządzeń przenośnych Windows 10.

S tnk i Edytuj udostępnionych kalendarzy

Trzecia poprawa jest, użytkownicy mogą przeglądać ich kalendarzy udostępnionych w dowolnej aplikacji urządzenia lub kalendarz. Jeśli ktoś zmieni kalendarza udostępnionego, inne osoby udostępnianie kalendarza zmiany będą widoczne natychmiast. Użytkownicy będą również zauważyć ulepszenia dotyczące wydajności podczas przeglądania i edytowania kalendarze udostępnione. Za pomocą kalendarza udostępnionego będzie tak szybkie i niezawodne jako zarządzanie kalendarz przez użytkownika.

Gdy użytkownik korzysta już dziś swój kalendarz innym osobom, zobaczą ulepszone kalendarz udostępniony wystąpić po zaakceptowaniu zaproszenia. Jednak jeśli są udostępniane jej kalendarz osoby przed te zmiany zostały włączone, nie widzą te ulepszenia automatycznie.

Aby uaktualnić istniejące kalendarze udostępnione do nowego środowiska kalendarz udostępniony, poproś użytkowników o postępuj zgodnie z instrukcjami uaktualnienie istniejącego kalendarza udostępnionego do nowego modelu w dalszej części tego artykułu. Po uaktualnieniu użytkowników do nowego modelu, kalendarze udostępnione będą synchronizowane na telefonach komórkowych. W przyszłości istniejących kalendarze udostępnione zostanie uaktualnione automatycznie, ale nie jest jeszcze nie harmonogram tego procesu uaktualniania automatycznego.

Błyskawiczne synchronizacja włączone, kalendarza udostępnionego odzwierciedla zmiany wprowadzone przez innych użytkowników od razu. Nie we wszystkich typach kalendarze udostępnione obsługuje obecnie, błyskawiczne synchronizację. Poniższych sekcjach omówiono typy kalendarze udostępnione i aplikacjach kalendarza, które obsługują błyskawiczne synchronizację.

Synchronizowanie błyskawiczne jest włączone tylko wtedy, gdy użytkownicy w tej samej dzierżawy Office 365, czy kalendarz jest udostępniony przez użytkownika Outlook.com.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje o typach konfiguracji, które obsługują błyskawiczne synchronizację. W przyszłości synchronizowanie błyskawicznych będą dostępne dla wszystkich kalendarzy współużytkowane przez użytkowników Office 365 i Outlook.com.

Właściciel kalendarza

Udostępniony kalendarz adresata

Włączono synchronizację błyskawiczne

Uwagi

Office 365

Office 365
(samej dzierżawy)

Office 365

Office 365
(różnych dzierżawy)

Synchronizowanie się nie dzieje co trzy godziny.

Jeśli udostępniania zewnętrznego nie jest dozwolona dla dzierżawy właściciela kalendarza, przyjmowana jest wartość, takich jak kalendarz jest udostępniana użytkownikowi innych firm.

Office 365

Outlook.com lub
usługi innych firm, takich jak Gmail.com

Obecnie ta konfiguracja generuje adres URL subskrypcji kalendarza internetowego (ICS). Dodaje adresata kalendarz udostępniony kalendarz udostępniony przy użyciu adresu URL ICS, a chronometraż synchronizacji jest określona przez usługę kalendarza adresata.

Na przykład jeśli adresat znajduje się w Outlook.com, kalendarzu zaktualizuje co trzy godziny. Jeśli adresat znajduje się na Gmail.com, kalendarz może być aktualizowany co 24 – 48 godzin.

Outlook.com

Outlook.com 

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Usługi innych firm, takich jak Gmail.com

Obecnie ta konfiguracja generuje adres URL udostępniania połączenia internetowego. Adresat doda kalendarz udostępniony przy użyciu adresu URL ICS, a chronometraż synchronizacji jest określona przez usługę kalendarza adresata.

Na przykład jeśli adresat znajduje się w Outlook.com, kalendarzu zaktualizuje co trzy godziny. Jeśli adresat znajduje się na Gmail.com, kalendarz może być aktualizowany co 24 – 48 godzin.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje o aplikacji, które obsługują, błyskawiczne synchronizację.

Pplication

Obsługa błyskawiczne synchronizacji

Notatki

Program Outlook dla komputerów PC

Nie są jeszcze dostępne; Zobacz uwagi.

Synchronizowanie błyskawiczne planowane wdrożeniem w 2019 dla użytkowników Office 365 w kanale miesięczny aktualizacji.

Outlook dla komputerów Mac

Stopniowo wdrażania produkcji użytkownikom tworzenie 16.20.18120801 lub nowszy.

Outlook w sieci Web

Outlook dla systemu iOS

Outlook dla systemu Android

Kalendarz programu Outlook dla systemu Windows 10

POZOSTAŁE aplikacje

Exchange ActiveSync aplikacji

Uwaga: Exchange Usług sieci Web (EWS) interfejsu API nie obsługuje błyskawiczne synchronizację.

Umożliwia synchronizowanie błyskawiczne kalendarz udostępniony, należy włączyć błyskawiczne synchronizację, a należy zaktualizować aplikację kalendarza.

Jeśli kalendarz udostępniony jest włączona dla błyskawiczne synchronizację, a użytkownik jest wyświetlanie go na Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS, Outlook dla systemu Android lub programu Outlook dla komputerów Mac, nowe środowisko synchronizacji jest używany. Jeśli użytkownik przegląda tego samego kalendarza w programie Outlook dla komputerów PC, będzie on widział stare synchronizowanie środowiska. Obecnie dla tego samego kalendarza udostępnionego, zmiany w może pojawić się szybciej Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS, Outlook dla systemu Android i Outlook dla komputerów Mac niż w programie Outlook dla komputerów PC.

Szczegóły techniczne ulepszenia kalendarza udostępnionego

W tej sekcji opisano, jak osiągnąć były następujące ulepszenia i zmiany wprowadzone w architekturze kalendarzy udostępnionych w Office 365.

Terminologia

Poniżej przedstawiono niektóre terminy, które będą używane w tej dyskusji:

 • Kalendarz udostępniony: Kalendarz udostępnione wyświetlanie, edytowanie i uprawnień pełnomocnika

 • Właściciela: Osoby, od której kalendarz jest udostępniony

 • Adresata: Osoby, do której jest udostępniony kalendarz

 • Starego modelu: Stare zachowanie kalendarze udostępnione

 • Nowy model: Nowe zachowanie kalendarze udostępnione

Ulepszenia mają zastosowanie tylko do kalendarzy współużytkowane przez użytkowników w Exchange Online. Istnieją żadne zmiany na kalendarze udostępnione po jednego z użytkowników jest obsługiwany w Exchange lokalnego.

Atrybut

Stare modelu

Nowy model

Sposób przechowywania kalendarza udostępnionego

Wpis (podobny do hiperłącza) są przechowywane w skrzynce pocztowej adresata. Wpis wskazuje właściciela skrzynki pocztowej, ale nie przechowuje żadnych danych kalendarza w skrzynce pocztowej adresata.

Tworzy nowy kalendarz w skrzynce pocztowej adresata, a ten kalendarz zawiera kopię kalendarza właściciela (począwszy od jednego roku przed datą przyjęcia).

Jak adresata uzyskuje dostęp do kalendarza udostępnionego

Odczytuje i zapisuje bezpośrednio od właściciela skrzynki pocztowej.

Odczytuje i zapisuje z lokalną kopię kalendarza udostępnionego przechowywanych w skrzynce pocztowej do adresata.

Jak kalendarz udostępniony synchronizuje zmiany

Aplikacja okresowo sprawdza właściciela skrzynki pocztowej zmian i synchronizuje je.

Usługa natychmiast synchronizuje zmiany w kopii lokalnej adresata. Powoduje to wygenerowanie powiadomienia wypychane do aplikacji, w której natychmiast synchronizuje zmiany.

Aplikacje, które adresat może użyć, aby uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego

 • Outlook dla komputerów PC

 • Outlook dla komputerów Mac

 • Outlook w sieci Web

 • Outlook dla komputerów PC

 • Outlook dla komputerów Mac

 • Outlook w sieci Web

 • Outlook dla systemu iOS

 • Outlook dla systemu Android

 • Kalendarz programu Outlook dla systemu Windows 10

 • Wszystkie pozostałe i EAS aplikacje

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Funkcje różnice w nowym modelu udostępnionych kalendarzy w dalszej części tego artykułu.

Użytkownicy, którzy zaakceptować zaproszenia do nowego kalendarza udostępnionego z Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android będzie automatycznie uruchamiany, przy użyciu nowego modelu udostępniania kalendarza.

Najprostszym sposobem dla użytkownika sprawdzić, czy świadczy ulepszenia (to znaczy nowy model udostępniania kalendarza) jest sprawdzenie, jeśli kalendarz udostępniony zostanie wyświetlony na jej telefon komórkowy. Jeśli tak, kalendarz udostępniony jest już uaktualniony do nowego modelu.

Jeśli wolisz używać MFCMapi, należy upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

 • Folder lokalny kalendarz udostępniony zostanie wyświetlony w kalendarzu drzewa podrzędnego.

 • Istnieje wpis w Typowe widoki > skojarzone zawartości tabeli. Nazwa właściwości nazwanej zapisu jest SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId i będzie wskazywać identyfikator folderu lokalnego kalendarz udostępniony.

Kalendarze udostępnione do korzystania z nich użytkownicy ponownie utworzyć kalendarz udostępniony, wykonując następujące czynności:

 1. Należy poprosić właściciela kalendarza do ponownego udostępnienia kalendarza im. Są to zrobić za pomocą dowolnej aplikacji programu Outlook, w tym Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android.

 2. Zaakceptowanie zaproszenia kalendarza udostępnionego za pomocą Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android. Należy pamiętać, że użytkownik zaakceptować zaproszenie z Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android. Jeśli użytkownik zaakceptuje zaproszenie za pomocą programu Outlook dla komputerów PC lub Outlook dla komputerów Mac, udostępniony Kalendarz nie zostaną włączone z nich. Istniejące kalendarze udostępnione nie muszą zostać usunięte przed zaakceptowaniem ponownie.

  Użytkownicy mogą zaakceptować kalendarzy udostępnionych w jeden z dwóch sposobów:

  • Odbieranie zaproszenia do udostępniania za pośrednictwem poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj. (Należy pamiętać, że jak już wspomniano, użytkownicy muszą zaakceptować zaproszenie e-mail z Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android.)

  • Otwórz kalendarz, wyszukując katalogu właściciela kalendarza. Otwieranie kalendarza udostępnionego z katalog lub książkę adresową spowoduje dodanie kalendarza przy użyciu modelu stare udostępniania.

W przyszłości kalendarze udostępnione zostanie uaktualniony do nowego modelu niezależnie od wybranej metody użytkownik wybierze.

Metod do synchronizowania kalendarze udostępnione

W tej sekcji omówiono, gdzie i kiedy błyskawiczne synchronizację występuje w bieżącym stanie pracę. W poniższej tabeli przedstawiono typy synchronizację, która istnieje kalendarzy udostępnionych w nowy model.

Metoda aktualizacji

Jak zsynchronizować zmiany

Obsługiwane kalendarze (obecnie)

Błyskawiczne aktualizacji

Zmiany synchronizować natychmiast. Dotyczy to kalendarzy współużytkowane przez użytkowników w tej samej dzierżawy Office 365 lub udostępniony z użytkownikiem Outlook.com.

 • Udostępniona z użytkownikiem Outlook.com użytkownikowi Office 365 lub Outlook.com.

 • Udostępniane bezpośrednio między Office 365 użytkowników w tej samej dzierżawy.

Okresowe aktualizacje

Synchronizacja zmian okresowo (w ciągu trzech godzin w większości przypadków). Adresaci nie będą widoczne zmiany na kalendarz udostępniony od razu, ale kopia będzie aktualizowana co kilka godzin.

 • Udostępniane pośrednio między Office 365 użytkowników w tej samej dzierżawy (za pośrednictwem domyślne uprawnienia użytkownika lub za pośrednictwem grupy zabezpieczeń z członkami więcej niż 100).

 • Udostępniane między Office 365 użytkowników w różnych dzierżawami przy włączonym udostępnianiu zewnętrznym.

Subskrypcji ICS

Adres URL subskrypcji kalendarza internetowego (ICS), jest generowany po udostępnieniu kalendarza. Adresat umożliwia dodawanie kalendarz udostępniony innej usłudze kalendarza, które korzystają z tego adresu URL. Usługa kalendarza adresata wybiera przy użyciu adresu URL ICS, kiedy mają być synchronizowane kalendarza, aby otrzymywać aktualizacje. Jeśli adresat znajduje się użytkownik Outlook.com synchronizacja wydarzy co trzy godziny.

 • Udostępniane między Office 365 użytkowników w różnych dzierżaw, z wyłączyć udostępnianie zewnętrzne.

 • Udostępniona z użytkownikiem Office 365 użytkownikowi Outlook.com.

 • Udostępniona z Office 365 lub użytkownika w usłudze Outlook.com z osobą używającą usługi innych firm kalendarza, takich jak Gmail.

Użytkownik może uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego w jednym z następujących sposobów:

 • Bezpośredni uprawnień: Właściciel kalendarza udostępnionego bezpośrednio do adresata, a adresat znajduje się pojedynczo liście uprawnienia właściciela kalendarza.

 • Uprawnienia grupy: Właściciel kalendarza udostępnionego kalendarza do grupy zabezpieczeń, adresata jest członkiem.

 • Domyślne uprawnienia: Właściciel kalendarza Ustaw domyślne uprawnienia dla użytkowników w tej samej organizacji, a odbiorca ma dostęp za pośrednictwem domyślne uprawnienia.

Obecnie synchronizację błyskawiczne jest dostępne tylko dla bezpośredniego uprawnień i uprawnieniami grup Jeśli rozmiar grupy znajduje się w obszarze 100. W przyszłości synchronizację błyskawicznych będą dostępne dla wszystkich trzech typów uprawnień. Ponadto jeśli udostępnione przez innych użytkowników do więcej niż 500 adresatów (osoby lub grupy każdej liczy jako jednego adresata), synchronizację błyskawiczne nie zostaną włączone.

Błyskawiczne synchronizacją na udostępnianie poza dzierżawy usługi nie jest obecnie obsługiwane. Gdy możesz udostępniać tę konfigurację, synchronizację nastąpi okresowo. Istnieją dwa rodzaje udostępnianie między dzierżawy:

 • Office 365 do innego użytkownika Office 365 (Jeśli włączono udostępnianie zewnętrzne).

  Pełna kalendarz udostępniony zostanie utworzona, ale synchronizacja wydarzy co trzy godziny. Synchronizowanie błyskawiczne ostatecznie będą dostępne dla tej konfiguracji.

 • Office 365 użytkownikowi Outlook.com. Po wyłączeniu udostępniania zewnętrznego udostępniania do innego użytkownika Office 365 również należące do tej grupy.

  Adres URL ICS jest generowany podczas udostępniania, którego adresat może dodawać do dowolnej usługi kalendarza. Przy użyciu subskrypcji ICS usługa kalendarza adresata wybiera, kiedy mają być synchronizowane subskrypcji ICS do odbierania nowych aktualizacji. Jeśli adresat znajduje Outlook.com lub użytkownika Office 365 synchronizacja wydarzy co trzy godziny.

Udostępnianie z użytkownikiem w zewnętrznej usługi, takich jak Gmail jest inny rodzaj udostępnianie kalendarza. W poniższych scenariuszach adres URL subskrypcji kalendarza internetowego (ICS), jest generowany prowadzące do właściciela kalendarza. Adresatów można użyć tego adresu URL do wyświetlania kalendarza w przeglądarce sieci web lub Dodaj go do własnych usługi kalendarz, dodając kalendarza internetowego przy użyciu adresu URL ICS. Usługa kalendarza adresata wybiera z subskrypcją ICS, kiedy mają być synchronizowane subskrypcji ICS do odbierania nowych aktualizacji. Jeśli adresat znajduje się użytkownik Outlook.com synchronizacja wydarzy co trzy godziny. Jeśli adresat korzysta z innej usługi kalendarza, takich jak Gmail.com, synchronizacja może nie wystąpić jako często.

Funkcje różnice w nowe kalendarze udostępnione modelu

Kalendarze udostępnione korzystające z nowego modelu różnią się od starego modelu w kilku obszarów funkcji, w tym przypomnień, uprawnienia, delegowanej spotkań i innych firm klientów.

W pierwszym etapie ulepszenia do udostępniania kalendarza, zawsze będą widzieć adresatów "przypomnienie = Brak" w przypadku udostępnionych elementów kalendarza, bez względu na wartość PRAWDA przypomnienie dla elementu. Edytowanie adresata z programu access próbuje zmienić przypomnienie dla elementu kalendarza udostępnionego, nowa wartość przypomnienia są lokalnie zapisywane tylko w przypadku adresata, a nie do właściciela.

Przypomnienia w starej modelu: Stare modelu udostępniania adresat bezpośrednio dostęp do skrzynki pocztowej właściciela kalendarza. W związku z tym w przypadku adresata wyświetlania elementu kalendarza, ich pokazano tę samą wartość przypomnienia, które pokazano właściciela. Klienci programu Outlook wiedział sposobu wykrywania, które kalendarzy były kalendarze udostępnione, więc pokazuj podręcznym przypomnień dla elementów kalendarza udostępnionego.

Zachowanie zmiany w nowy model: W nowym modelu udostępniania kalendarza udostępnionego są przechowywane lokalnie w skrzynce pocztowej adresata. W związku z tym aplikacji dla urządzeń przenośnych synchronizowania tych kalendarzy udostępnionych, ta osoba może nie zawsze Sprawdź, czy to kalendarz udostępniony. W tych przypadkach znalezionych, że kiedy wartość PRAWDA przypomnienie został zsynchronizowany do adresata, który został przy użyciu klienta EAS lub pozostałych innych firm, była wypełnienia przypomnień dotyczących spotkań innych osób. Firma Microsoft jest analizuje sposoby poprawy środowiska przypomnień bez przerywania klientów innych firm.

Poniższa tabela zawiera przykłady sposobu przypomnień różnią się stare i nowe modele kalendarze udostępnione jest.

Scenariusz

Wartość przypomnienie widoczne przez właściciela

Wartość mnienie R widoczne przez adresata w modelu stare udostępniania

Wartość przypomnienie widoczne przez adresata w nowy model udostępniania

Właściciel kalendarza tworzy spotkania na kalendarz udostępniony z przypomnieniem 30 minut

30 minut

30 minut

Brak

Kalendarz adresata tworzy spotkania na kalendarz udostępniony z przypomnieniem 30 minut

30 minut (i uczestnicy odbieranie spotkania z przypomnieniem 30 minut)

30 minut

Brak

Modyfikacje kalendarza adresata istniejącego spotkania na kalendarz udostępniony, aby przypomnienie 60 minut

60 minut (jeśli edytować za pośrednictwem stary model)

30 minut (jeśli edytować za pośrednictwem nowy model)

60 minut

60 minut (adresat otrzyma przypomnienie w oknie podręcznym 60 minut przed start na spotkanie)

W przeszłości wystąpił nie spójny zestaw opcji poziomu uprawnień przez klientów programu Outlook. W ramach następujące ulepszenia zaktualizowane klientów programu Outlook zostanie wyświetlona uproszczona i spójna zestawu udostępniania poziomy uprawnień.

Poziomy uprawnień starsze

Poziomy uprawnień uproszczone

Nie udostępniony

Nie udostępniony

Brak

Brak

Czas wolny/zajęty

Tylko dostępność

Można wyświetlić, gdy jestem zajęty

Wolny/zajęty czas, temat, lokalizacja

Ograniczone szczegóły

Wyświetlanie tytułów i lokalizacji

Recenzent

Pełne szczegóły

Można wyświetlić wszystkie szczegóły

Redaktor

Można edytować

Właściciel

Publikujący redaktor

Publikujący autor

Autor

Autor nie edytujący

Trybu współautora

Niestandardowe

Niestandardowe

Deleguj

Deleguj

Jeśli właściciel korzysta z Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS, Outlook dla systemu Android lub programu Outlook dla komputerów Mac, aby zmienić uprawnienia, adresata kopię kalendarza od razu jest ponownie synchronizowane z nowego poziomu uprawnień.

Jeśli właściciel używa innej aplikacji, aby zmienić uprawnienia, kalendarzu będą ponownie synchronizowane w następnym kilka godzin, ale będzie nie wystąpić natychmiast.

Jeśli właściciel usuwa uprawnienia danej osoby w kalendarzu, ta akcja zostanie wykryty w ciągu kilku godzin i wydarzy w jednym z trzech czynności:

 • Jeśli adresat znajduje się w tej samej organizacji, a właściciel kalendarza ma użytkownika Moja organizacja (ustawienie domyślne), ustaw dowolne uprawnień innych niż Brak, aby odzwierciedlić uprawnienia na poziomie użytkownika domyślnego zostaną zaktualizowane kalendarza adresata. Kalendarz udostępniony pozostanie na nowy model, ale może być inny poziom uprawnień.

 • Jeśli adresat znajduje się w tej samej organizacji, a właściciel kalendarza nie udostępnia jej kalendarz do użytkownika Moja organizacja (ustawienie domyślne), kalendarz udostępniony zostanie usunięty z skrzynce pocztowej adresata. Adresat nie będzie ona widoczna na liście kalendarz udostępniony kalendarz.

 • Jeśli adresat znajduje się w innej organizacji, kalendarz udostępniony zatrzymanie synchronizacji, ale nie jest usuwany.

Pełnomocnicy zawsze mieli możliwość wyświetlania wiadomości delegowanej spotkania z telefonu komórkowego, ponieważ zaproszeń są odbierane w skrzynce odbiorczej. Jednak w przeszłości Pełnomocnicy nie ma wskazanie, czy dla nich lub kto one pełnomocnikiem zaproszenia na spotkanie.

Lepsza obsługa tego scenariusza, Outlook dla systemu iOS i Outlook dla systemu Android dodano interfejsu użytkownika, aby nadać mu wyczyść pole wyboru dla którego jest przeznaczona zaproszenia na spotkanie. Na przykład Uwaga "Odebrana dla Allan Deyong" w następujących zrzuty ekranu, co oznacza, że zaproszenie i wiadomości dla Allan, nie są dla pełnomocnika.

Zrzut ekranu przedstawia ekran urządzenia przenośnego z elementu zaproszenia kalendarza. Zrzut ekranu przedstawia ekran urządzenia przenośnego z elementu poczty.

Nowy model udostępniania kalendarza różni się w klientach poczty innych firm w kilka scenariuszy, które zostały opisane poniżej.

 • W polu Klienci EAS adresatów z uprawnieniami tylko do odczytu zostanie wyświetlony opcję, aby utworzyć spotkanie lub odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w tym kalendarzu tylko do odczytu. To będzie zapisywać lokalnie pamięci podręcznej klienta, ale zmiany zostaną odrzucone przez serwer. Zmiany adresata nie zostaną uwzględnione w kalendarzu właściciela, ponieważ nie ma uprawnienia do edycji. Ten problem występuje, ponieważ klienci EAS nie rozróżnienie między tylko do odczytu i uprawnień odczytu i zapisu kalendarze udostępnione i Traktuj wszystkich kalendarzy jako edytowalny.

 • Niektórzy klienci innych firm mają logiki po stronie klienta do zawsze Dodaj bieżącego użytkownika jako uczestnik spotkania. W związku z tym jeśli użytkownik korzysta z aplikacji macierzystych kalendarza na jej Telefon i wyświetlania do spotkania w kalendarzu innej osoby, może zostać wyświetlony jej nazwę na liście uczestników. To tylko wtedy, gdy wyświetlasz kalendarza na aplikacje innych firm kalendarza podczas wyświetlania danego spotkania na Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android, nie będą widoczne jej nazwę na liście uczestników.

 • Nie obsługujemy ulepszenia kalendarz udostępniony dla klientów opartych na procesorach EWS, więc ulepszenia nie są dostępne w dowolnej aplikacji kalendarza, która używa EWS, takich jak systemu Mac OS X.

  Uwagi: 

  • Outlook dla komputerów Mac obecnie używa EWS i wyświetli starsze kalendarze udostępnione, które nie mają następujące ulepszenia.

  • Aplikacja kalendarz w systemie Mac OS X używa EWS i wyświetli starsze kalendarze udostępnione, które nie mają następujące ulepszenia.

Często zadawane pytania

Nie chcę, aby Moi użytkownicy kalendarzy do synchronizacji z telefonami komórkowymi. Jakie ustawienia można używać, aby wyłączyć tę opcję?

Nie zawiera wszystkich planów, aby umożliwić ulepszenia kalendarza udostępnionego można wyłączyć dla dzierżaw.

Użytkownicy chodzi o korzystanie z danych kalendarze udostępnione synchronizowania na telefonach komórkowych. Co należy sprawdzić ich?

Opcja kalendarz udostępniony na liście kalendarza zostanie wyłączona, Outlook dla systemu iOS, Outlook dla systemu Android i Windows 10 Mobile nie zsynchronizować kalendarze, które nie są zaznaczone. Aplikacje kalendarza najbardziej mobilne również należy wykonać to zachowanie.

Jest to również stosowane do kalendarzy zasobów?

Każdy kalendarz, które mogą być udostępniane kwalifikuje się do nich. Jeśli użytkownik korzysta swojego kalendarza, kalendarz udostępnionej skrzynki pocztowej lub kalendarza zasobu skrzynki pocztowej, a odbiorca zaakceptuje przy użyciu Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android, zobaczą następujące ulepszenia.

Dla skrzynek pocztowych zasobów w szczególności, istnieją pewne niespójności w sposobie czy uprawnień znajdują się na liście uprawnień programu Outlook w porównaniu z listy uprawnień w Centrum administracyjnym. Pracujemy nad uprawnienia Pokaż spójne. Jednak funkcji kalendarza udostępnionego działa zgodnie z powyższym dla kalendarzy zasobów skrzynki pocztowej, a adresat będzie widoczny na jej telefon komórkowy kalendarza zasobu.

Możesz teraz obsługują udostępnianie kalendarza do grup Office 365 ?

Dotychczas ale jest wysoka na liście. Obecnie możesz tylko udostępnianie kalendarzy poszczególnych użytkowników lub grup zabezpieczeń.

Oś czasu kalendarza ulepszenia przez klientów

Poniżej znajduje się podsumowanie bieżący stan ulepszenia kalendarza. Osie czasu wymienione poniżej mogą ulec zmianie.

Poprawa

Sieć Web

PC *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Udostępnianie kalendarza z uprawnieniami uproszczone

✔**

✔***

Nie jest planowana

Zaakceptuj kalendarza, aby była na nowy model

✔**

✔***

Synchronizowanie natychmiast za pomocą nowego modelu

Miesięczny kanału:
2019

✔***

* Dotyczy tylko klientów, którzy zakupili usługę Microsoft Office na podstawie miesięczny lub roczny subskrypcji usługi.

** Dostępne począwszy od wersji 1805.

*** Stopniowo wdrażania produkcji użytkownikom tworzenie 16.20.18120801 lub nowszy.

Tematy pokrewne

Udostępnianie kalendarza w programie Outlook w sieci web dla firm
Delegowanie kalendarza w programie Outlook w sieci web dla firm
Zarządzanie kalendarzem innej osoby w programie Outlook w sieci web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×