Udostępnianie informacji współpracownikom za pomocą znaczników i notatek

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Znaczniki i notatki umożliwiają udostępnianie informacji innym osobom oraz interakcję ze współpracownikami.

W tym artykule

Omówienie

Przykładowe zastosowania znaczników i notatek

Dodawanie znaczników do zawartości

Sposoby dodawania znaczników

Wyświetlanie znaczników

Usuwanie znaczników

Opis uprawnień i prywatności w przypadku oznakowanej zawartości

Pisanie notatek

Pisanie notatek do osób

Pisanie notatek dotyczących zawartości

Opis uprawnień i prywatności w przypadku notatek

Dodawanie znaczników i notatek do dokumentów i elementów listy

Dodawanie znaczników i notatek do stron programu SharePoint

Dodawanie narzędzia znaczników i notatek do ulubionych przeglądarki

Dodawanie znaczników do dowolnej strony sieci Web przy użyciu narzędzia znaczników i notatek

Pisanie notatek do innych osób

Omówienie

Notatki i znaczniki dotyczące zawartości ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie i udostępnianie odpowiedniej zawartości oraz znajdowanie kompetentnych osób. Notatki do innych osób pozwalają rozpocząć niezobowiązującą rozmowę, co umożliwia łatwiejsze komunikowanie się.

Przykładowe zastosowania znaczników i notatek

 • Powiadamianie innych osób o przydatnych zasobach zawartości

 • Ułatwianie znajdowania współpracowników o podobnych zainteresowaniach lub potencjalnych nauczycieli dysponujących poszukiwaną wiedzą

 • Umożliwianie osobom zatrudnionym w różnych miejscach uzyskiwania lepszej wiedzy o innych pracownikach

 • Udostępnianie i zdobywanie informacji o istotnych działaniach

 • Ułatwianie pracownikom utrzymywania kontaktów zawodowych z innymi zespołami

Początek strony

Dodawanie znaczników do zawartości

Do dokumentów i stron można stosować znaczniki, aby łatwiej je śledzić i zapamiętywać, albo wskazywać zasoby, które mogą być interesujące dla innych osób. W zależności od konfiguracji organizacji może być także dostępna opcja stosowania znaczników do interesujących stron lub artykułów w Internecie.

Chmura znaczników

Znakowanie społecznościowe pozwala poprawić jakość wyników wyszukiwania dzięki filtrowaniu według określonych znaczników, a także umożliwia łączenie osób, które chcą udostępniać informacje, z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach.

Sposoby dodawania znaczników

Zawartość można oznakować na kilka sposobów. Podczas wyświetlania zawartości w witrynie programu SharePoint można korzystać z przycisków do stosowania znaczników i notatek oraz do szybkiego określania interesujących elementów, które warto jeszcze odwiedzić lub udostępnić.

Do oznakowania informacji w trybie online w dowolnym miejscu można użyć narzędzia znaczników i notatek programu SharePoint, które można dodać do ulubionych, zakładek lub paska łączy w przeglądarce.

Sugestie dotyczące znaczników

Podczas wpisywania znacznika mogą być wyświetlane sugestie, jeśli przedtem inna osoba użyła już tego znacznika lub w organizacji zostały zdefiniowane niektóre znaczniki oraz ich struktura. Sugerowany typ można kliknąć, aby zaakceptować go bez konieczności wpisywania znacznika do końca.

Wyświetlanie znaczników

Znaczniki i notatki użytkownika są zorganizowane w postaci „chmury znaczników”, którą można przeglądać na różne sposoby. Najczęściej używane znaczniki są wyświetlane większą czcionką niż reszta znaczników. Znaczniki można przeglądać i filtrować na różne sposoby.

Kliknięcie znacznika w chmurze znaczników powoduje wyświetlenie listy wszystkich skojarzonych z nim działań. „Działania” to cała zawartość oznaczona tym słowem kluczowym. W przypadku przykładowej chmury znaczników pokazanej poniżej są wymienione wszystkie działania dla wybranego w chmurze znacznika „Kampanie reklamowe”.

Wybranie znacznika powoduje wyświetlenie zawartości, do której go przypisano.

Usuwanie znaczników

Aby usunąć znacznik z chmury znaczników, należy go wybrać i usunąć wszystkie skojarzone z nim „działania”. Aby na przykład usunąć pokazany wyżej znacznik „Kampanie reklamowe”, należy usunąć dwa działania pokazane na liście z prawej strony, klikając pozycję Usuń. Po usunięciu działań należy odświeżyć przeglądarkę sieci Web, aby zobaczyć chmurę znaczników z usuniętym odpowiednim znacznikiem.

Opis uprawnień i prywatności w przypadku oznakowanej zawartości

Znaczniki są domyślnie publiczne, dopóki nie zostaną określone jako prywatne. Inne osoby mogą widzieć znacznik i zawartość, której on dotyczy, jeśli mają uprawnienia do wyświetlania tej zawartości.

Znaczniki mogą być widoczne w profilu Moja witryna, na stronie profilu dla znacznika oraz w chmurach znaczników. Osoby obserwujące innych jako współpracowników otrzymują także aktualizacje w swoich kanałach aktualności, gdy dany użytkownik dodaje notatki i znaczniki. Szczegóły dotyczące informacji udostępnianych za pośrednictwem witryny Moja witryna i profilu można znaleźć w artykułach wymienionych w sekcji Zobacz też.

Jeśli znacznik określono jako prywatny, inne osoby nie są informowane, że znacznik został dodany do strony sieci Web, chociaż tekst znacznika jest publiczny. Inne osoby nie widzą znacznika w chmurze znaczników użytkownika, dopóki użytkownik, który go dodał, nie zastosuje tego samego znacznika do innej strony sieci Web (bez określania tego znacznika jako prywatnego).

Początek strony

Pisanie notatek

Notatki umożliwiają udostępnianie uwag dotyczących zawartości lub komunikowanie się z innymi. Można na przykład napisać szybką notatkę, aby złożyć gratulacje innej osobie lub dodać komentarz do artykułu.

Tablica notatek ułatwia użytkownikom wyrażanie opinii bezpośrednio w danym kontekście zamiast za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości błyskawicznych lub telefonu. Użytkownicy mogą na przykład dodać komentarz dotyczący strony sieci Web przeglądanej w danym momencie. Ten komentarz wraz z łączem do strony sieci Web widzą potem inni użytkownicy, którzy mogą odwiedzić tę stronę, jeśli są zainteresowani jej tematem. Taka natychmiastowa wymiana informacji pozwala przekształcić witryny sieci Web Moja witryna i strony Mój profil w centralne miejsca do zarządzania konwersacjami publicznymi.

Pisanie notatek do osób

Pisanie notatek do innych osób może być nieformalną metodą komunikacji w celu na przykład złożenia gratulacji z okazji otrzymania nagrody lub przesłania krótkiej uwagi dotyczącej konferencji.

Tablica notatek programu SharePoint

Pisanie notatek dotyczących zawartości

Korzystając z notatek, można udostępniać swoje przemyślenia na temat artykułu lub strony, na przykład dlaczego zawartość jest istotna lub może być przydatna dla innych. Inne osoby mogą przeglądać te notatki i dodawać własne komentarze.

Notatki dotyczące zawartości

Opis uprawnień i prywatności w przypadku notatek

Notatki są publiczne. Notatki napisane na stronie profilu innego użytkownika lub w ostatnich działaniach są widoczne dla innych osób niezależnie od tego, czy obserwują one danego użytkownika jako współpracownika. Jeśli użytkownik lub osoba, do której jest pisana notatka, jest obserwowany jako współpracownik, ta notatka jest także widoczna w kanale aktualności osoby obserwującej.

Notatki można usuwać, aby nie były już widoczne w zawartości lub w profilu innej osoby. Tekst notatki nie jest jednak usuwany z kanału aktualności innej osoby, jeśli ta osoba śledzi na przykład użytkownika lub adresata notatki jako współpracownika.

Początek strony

Dodawanie znaczników i notatek do dokumentów i elementów listy

Po dodaniu do przeglądarki łącza Znaczniki i tablica notatek można go używać podczas znakowania stron sieci Web wartych zapamiętania lub udostępnienia.

 1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać znaczniki lub notatki.

 2. W przeglądarce kliknij pozycję Znaczniki i tablica notatek.

 3. Wpisz znaczniki, które ułatwią zapamiętanie i sklasyfikowanie zawartości strony. Poszczególne znaczniki oddziel średnikami. W trakcie pisania mogą być wyświetlane sugestie dotyczące znaczników, jeśli zostały one wcześniej użyte lub utworzone.

 4. Aby określić znacznik jako prywatny, zaznacz pole wyboru Prywatne. Inne osoby nie będą wiedziały, że zawartość została oznakowana, ale sam znacznik będzie publiczny.

 5. Aby sporządzić notatkę dotyczącą strony, kliknij pozycję Tablica notatek, a następnie wpisz notatkę dotyczącą strony.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dodawanie znaczników i notatek do stron programu SharePoint

Podczas wyświetlania strony w swojej witrynie programu SharePoint można także użyć przycisków Podoba mi się oraz Znaczniki i notatki, o ile są one dostępne.

Przycisk Podoba mi się pozwala szybko oznakować do zapamiętania zawartość, której nie chcemy na razie dodatkowo znakować ani opatrywać notatkami. Inne specyficzne znaczniki można w razie potrzeby dodać później.

Przyciski Znaczniki i notatki oraz Podoba mi się

Jeśli przyciski Podoba mi się oraz Znaczniki i notatki nie są dostępne na stronie, można użyć narzędzia Znaczniki i tablica notatek w przeglądarce.

 1. Przejdź do strony w witrynie programu SharePoint Server, do której chcesz dodać znaczniki i notatki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Szybko znacznika zawartości do Pamiętaj, aby później, nie dodając inne znaczniki lub notatki, kliknij przyciskprzycisk podoba.

  • Aby dodać inne znaczniki i notatki, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk Znaczniki i notatki.

   2. Wpisz znaczniki, które ułatwią zapamiętanie i sklasyfikowanie zawartości strony. Poszczególne znaczniki oddziel średnikami. W trakcie pisania mogą być wyświetlane sugestie dotyczące znaczników, jeśli zostały one wcześniej użyte lub utworzone.

   3. Aby określić znacznik jako prywatny, zaznacz pole wyboru Prywatne. Inne osoby nie będą wiedziały, że zawartość została oznakowana, ale sam znacznik będzie publiczny.

   4. Aby sporządzić notatkę dotyczącą strony, kliknij pozycję Tablica notatek, a następnie wpisz notatkę dotyczącą strony.

   5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dodawanie narzędzia znaczników i notatek do ulubionych przeglądarki

Poszczególne etapy procedury dodawania skrótu Znaczniki i tablica notatek mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki, ale pierwszym krokiem powinno być kliknięcie łącza prowadzącego do narzędzia na stronie Znaczniki i notatki w witrynie Moja witryna.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk Znaczniki i notatki.

 3. W obszarze Dodawanie znaczników i notatek programu SharePoint kliknij prawym przyciskiem myszy łącze i dodaj je do ulubionych, łączy lub zakładek w przeglądarce. W niektórych przeglądarkach (np. Internet Explorer) łącze można dodać do paska narzędzi łączy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc danej przeglądarki.

Porada: Aby ułatwić stosowanie zakładek, można wyświetlić ulubione lub łącza przeglądarki na pasku narzędzi przeglądarki.

Początek strony

Dodawanie znaczników do dowolnej strony sieci Web przy użyciu narzędzia znaczników i notatek

Po dodaniu do przeglądarki łącza Znaczniki i tablica notatek można go używać podczas znakowania stron sieci Web wartych zapamiętania lub udostępnienia.

 1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać znaczniki lub notatki.

 2. W przeglądarce kliknij pozycję Znaczniki i tablica notatek.

 3. Wpisz znaczniki, które ułatwią zapamiętanie i sklasyfikowanie zawartości strony. Poszczególne znaczniki oddziel średnikami.

 4. Aby sporządzić notatkę dotyczącą strony, kliknij pozycję Tablica notatek, a następnie wpisz notatkę dotyczącą strony.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Pisanie notatek do innych osób

Notatka zostawiona w profilu innej osoby jest zwykle wyświetlana do momentu otrzymania przez tę osobę nowszych notatek. W zależności od konfiguracji witryn Moja witryna w danej organizacji dana osoba może także otrzymać powiadomienie o notatce w wiadomości e-mail.

Notatki mogą być używane do różnych celów, takich jak skomentowanie ostatniego projektu współpracownika bądź jego sukcesu zawodowego czy zadanie pytania.

 1. Przejdź do profilu lub wyszukaj profil osoby, której chcesz zostawić notatkę. Jeśli nazwa (nazwisko) danej osoby jest wyświetlana w witrynie programu SharePoint (np. przy dokumencie zmodyfikowanym ostatnio przez tę osobę), możesz kliknąć tę nazwę (nazwisko) w celu odwiedzenia profilu tej osoby.

 2. W obszarze Tablica notatek wpisz notatkę w polu.

 3. Kliknij przycisk Ogłoś.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×