Uaktualnianie modeli Power Pivot danych do programu Excel 2013 lub w programie Excel 2016

Uaktualnianie modeli Power Pivot danych do programu Excel 2013 lub w programie Excel 2016

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

„Ten skoroszyt zawiera model danych dodatku Power Pivot utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku Power Pivot. Musisz uaktualnić ten model danych przy użyciu dodatku Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013”.

Przeglądanie znanych? Oznacza to, otworzyło skoroszytu programu Excel 2010 w programie Excel 2013 lub nowszym, a ten skoroszyt zawiera model danych osadzonych Power Pivot utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku programu Power Pivot. Ten komunikat może zostać wyświetlony podczas próby Wstawianie arkusza programu Power View w skoroszycie programu Excel 2010.

W programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016 modelu danych jest integralną częścią skoroszytu. Pozwala wiadomości wiadomo, że modelu danych osadzonych Power Pivot wymaga uaktualnienia przed możesz wycinać, przechodzenie do i filtrowanie danych w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016.

 1. Przed uaktualnieniem sprawdź kwestie powodujące problemy podczas uaktualniania.

 2. Teraz Zapisz kopię pliku w przypadku, gdy potrzebna później poprzednią wersję. Po uaktualnieniu, skoroszyt będzie działać tylko w programie Excel 2013 lub nowszym. Więcej informacji o: czym się różni się uaktualniony model.

 3. Uruchom dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel dodatku.

 4. Aby rozpocząć uaktualnianie, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj.

  Przycisk Zarządzaj na wstążce programu PowerPivot

 5. Potwierdź powiadomienie o uaktualnieniu.

  Zostanie wyświetlony komunikat „Ten skoroszyt zawiera model danych dodatku Power Pivot utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku Power Pivot. Musisz uaktualnić ten model danych przy użyciu dodatku Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013”.

  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat.

 6. Uaktualnij model danych. Po uaktualnieniu utracisz możliwość pracy z tym skoroszytem w poprzedniej wersji dodatku Power Pivot.

  Zostanie wyświetlony komunikat z informacją „Ten skoroszyt zawiera model danych utworzony przy użyciu poprzedniej wersji dodatku Power Pivot” i pytaniem „Czy chcesz uaktualnić ten skoroszyt?”.

  Kliknij przycisk OK, aby uaktualnić skoroszyt.

 7. Zapisz i załaduj ponownie skoroszyt. Ten krok utrwala zmiany wprowadzone w czasie uaktualnienia. Po zapisaniu skoroszytu nie możesz już wycofać zmian. Ponowne ładowanie powinno potrwać najwyżej kilka sekund, zależnie od rozmiaru i lokalizacji skoroszytu.

  Zostanie wyświetlony komunikat „Skoroszyt został pomyślnie uaktualniony, ale program Excel nadal działa w trybie zgodności”.

  Kliknij przycisk Tak, aby ponownie załadować skoroszyt.

Uaktualnianie jest zakończone. Jeśli masz inne wiadomości podczas uaktualniania uaktualnienie może nie powiodło się lub być spełnione przy użyciu częściowego uwzględniania. W niektórych przypadkach musisz ręcznie wprowadzić zmiany w skoroszycie lub modelu danych w pełni uaktualnienie do programu Excel 2013 lub 2016 programu Excel. W tym artykule następujących sekcji tego artykułu, aby dowiedzieć się więcej.

W tym artykule

Znane problemy

Usunięcie lub odbudowanie tabel połączonych, które nie są już skojarzone z tabelą źródłową w programie Excel

Usunięcie tabel kwerendy przechodzenia do szczegółów

Usuwanie ochrony hasłem

Usunięcie ograniczenia dostępu

Określone kolumny w modelu są wymienione w komunikatach uaktualniania

Nie można zaktualizować połączenia ze źródłem danych w uaktualnionym skoroszycie

Problem

Rozwiązanie

Kończenie częściowego uaktualnienia

Brakuje obrazów kluczowych wskaźników wydajności

Błąd uaktualniania obliczeń języka DAX: nie mogliśmy prawidłowo uaktualnić tego skoroszytu...

Funkcje tabel przestawnych odwołujące "Power Pivot Data" nie są już prawidłowe

Usuwanie danych: kiedy uaktualnienie powoduje usunięcie danych w modelu

Uaktualnienie powiodło się, ale brakuje tabeli połączonej

Czym różni się uaktualniony model

Fragmentatory i opisy kolumn nie są już widoczne na liście pól

Uaktualnione skoroszyty nie działają już w poprzedniej wersji programu Excel i dodatku PowerPivot

Znane problemy

Usunięcie lub odbudowanie tabel połączonych, które nie są już skojarzone z tabelą źródłową w programie Excel

Przestarzałe lub pozbawiony tabele nie są uaktualniane z resztą modelu, co nie będzie można używać danych lub Usuwanie danych . Można uniknąć tego problemu, zapewniając istniejące tabele połączone są skojarzone z istniejącej tabeli źródło w programie Excel.

 1. W dodatku Power Pivot dla programu Excel 2010 kliknij pozycję tabeli połączonej w oknie Power Pivot.

  Ikona tabeli połączonej

 2. Kliknij kartę Połączona tabela na Wstążce.

  Karta Tabela połączona na Wstążce ze wskazaną pozycją Tabela programu Excel

 3. Upewnij się, że pozycja Tabela programu Excel wskazuje istniejącą tabelę. Jeśli nazwa tabeli została zmieniona w programie Excel, kliknij strzałkę w dół w polu Tabela programu Excel, aby wybrać tabelę o zmienionej nazwie.

 4. Kliknij pozycję Przejdź do tabeli programu Excel, aby sprawdzić, czy połączona tabela jest skojarzona z tabelą źródła danych w programie Excel.

 5. Jeśli pozycja Tabela programu Excel jest pusta, wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli nie występuje również poniższy problem, możesz już przystąpić do uaktualniania skoroszytu.

Usunięcie tabel kwerendy przechodzenia do szczegółów

Kolejny problem z uaktualnieniem dotyczy jedynie modeli danych dodatku Power Pivot opartych na modułach usług Analysis Services obsługujących akcje przechodzenia do szczegółów. Jeśli skoroszyt zawiera tabele zapytań dotyczących przechodzenia do szczegółów, uaktualnienie zostanie pozornie wykonane pomyślnie, jednak każde kliknięcie pola w tabeli przestawnej będzie powodowało wyświetlenie błędu uaktualnienia.

 1. W dodatku Power Pivot dla programu Excel 2010 znajdź tabele zapytań dotyczących przechodzenia do szczegółów zawarte w skoroszycie.

  Tabela kwerendy przechodzenia do szczegółów jest tworzona w skoroszycie w momencie, gdy klikasz prawym przyciskiem myszy określony pomiar i wybierasz polecenie Pokaż szczegóły. Tabela wynikowa jest wyświetlana jako oddzielny arkusz skoroszytu. W pierwszym wierszu jest umieszczony tekst „Dane zwrócone dla krotki…”.

  Tabela kwerendy przechodzenia do szczegółów

 2. Usuń każdy arkusz zawierający tabelę kwerendy przechodzenia do szczegółów. Możesz je odtworzyć po uaktualnieniu.

 3. Zapisz skoroszyt.

 4. Uaktualnij skoroszyt.

 5. Utwórz ponownie tabele kwerend przechodzenia do szczegółów, jeśli ich potrzebujesz. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole obliczeniowe w tabeli przestawnej, a następnie kliknij polecenie Pokaż szczegóły. Tabela kwerendy przechodzenia do szczegółów zostanie utworzona na oddzielnym arkuszu.

Usunięcie ochrony hasłem

Próba uaktualnienia chronionych hasłem skoroszytów zawierających model danych nie powiedzie się — zostanie wyświetlony następujący błąd:

„Nie można uaktualnić modelu danych w tym skoroszycie”.

Aby obejść ten problem, usuń hasło przed uaktualnieniem.

 1. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016.

 2. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt >Szyfruj przy użyciu hasła.

 3. Wyczyść gwiazdki i kliknij przycisk OK.

 4. Zapisz skoroszyt.

 5. Aby ponownie uruchomić uaktualnianie, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj.

 6. Przywróć ochronę skoroszytu hasłem.

Usunięcie ograniczenia dostępu

Próba uaktualnienia modeli danych w skoroszycie zawierającym ograniczenia w zakresie drukowania, edytowania lub kopiowania nie powiedzie się — zostanie wyświetlony następujący błąd:

„Nie można uaktualnić modelu danych w tym skoroszycie”.

Aby obejść ten problem, usuń ograniczenia przed uaktualnieniem.

 1. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016.

 2. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt >Ogranicz dostęp.

 3. Zaznacz pole wyboru Dostęp nieograniczony, aby usunąć ograniczenia.

 4. Zapisz skoroszyt w programie Excel.

 5. Aby ponownie uruchomić uaktualnianie, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj.

 6. Przywróć ograniczenia dostępu do skoroszytu.

Określone kolumny w modelu są wymienione w komunikatach uaktualniania

Jeśli podczas uaktualniania zostaną wyświetlone komunikaty o błędach wskazujące na pola, które powodują problem, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel 2013 lub 2016 programu Excel, aby przejść do tabeli przestawnej lub raport, który zawiera pola, które uaktualnienie występują problemy z.

 2. Usuń te pola z tabeli przestawnej lub raportu. Pozostaną one widoczne na liście pól, nie będą jedynie widoczne w raporcie.

 3. Zapisz i zamknij skoroszyt.

 4. Otwórz ponownie skoroszyt.

 5. Aby ponownie uruchomić uaktualnianie, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj.

 6. Po pomyślnym wykonaniu uaktualnienia z powrotem dodaj pola do tabeli przestawnej lub raportu.

Nie można zaktualizować połączenia ze źródłem danych w uaktualnionym skoroszycie

Skoroszyt został utworzony w programie Excel 2010 z połączenia z zewnętrznym źródłem danych. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2013 lub 2016 programu Excel. Podczas próby zmiany tabeli przestawnej w skoroszycie, pojawi się komunikat, że musisz zaktualizować tabeli przestawnej. Spróbuj je zaktualizować, ale możesz zobaczyć ten komunikat:

Program Excel nie mógł pobrać niezbędnych informacji o tym module. Moduł ten mógł zostać zreorganizowany lub zmieniony na serwerze.Skontaktuj się z administratorem modułu OLAP i, jeśli to konieczne, skonfiguruj nowe źródło danych, aby połączyć się z tym modułem.

Podczas próby edycji istniejącego połączenia jest wyświetlana nazwa modelu danych, ale nie można zmodyfikować źródła danych.

Problem

Połączenie ze źródłem danych nie jest już prawidłowe i należy je zaktualizować, ale nie możesz zaktualizować go w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016.

Rozwiązanie

 1. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2010 z dodatkiem Power Pivot.

 2. Kliknij kartę Power Pivot > Model danych > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot.

 3. W oknie dodatku Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne > Połączenia > Istniejące połączenia.

 4. Wybierz bieżące połączenie bazy danych i kliknij pozycję Edytuj.

 5. W oknie dialogowym Edytowanie połączenia kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć inną bazę tego samego typu, ale o innej nazwie i w innej lokalizacji.

 6. Zapisz i zamknij skoroszyt.

 7. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016.

Początek strony

Kończenie częściowego uaktualnienia

W większości przypadków proces uaktualnienia skoroszytu powinien przebiegać bezproblemowo, jednak może się zdarzyć, że do jego ukończenia będą potrzebne pewne dodatkowe zmiany. W tej sekcji dowiesz się, jak reagować na konkretne błędy wskazujące na częściowe lub niekompletne uaktualnienie. W przypadku ich wystąpienia skoroszyt jest uaktualniony, ale brak mu określonej funkcjonalności.

Brak obrazów kluczowych wskaźników wydajności

Jeśli nie są widoczne obrazy kluczowych wskaźników wydajności (kolory lub ikony graficzne), usuń kluczowy wskaźnik wydajności w obszarze Wartości listy pól, a następnie dodaj go ponownie.

Błąd uaktualniania obliczeń języka DAX: Nie mogliśmy prawidłowo uaktualnić tego skoroszytu…

Niektóre obliczenia języka DAX wymagają ręcznej modyfikacji w celu zapewnienia działania skoroszytu. Jeśli wyrażenia lub kwerendy języka DAX są niezgodne z programem Excel 2013, skoroszyt jest uaktualniany jedynie częściowo i zostaje wyświetlony następujący komunikat:

„Nie mogliśmy prawidłowo uaktualnić tego skoroszytu. Zapisanie mogłoby spowodować, że niektóre funkcje danych programu Excel nie będą działać. Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź stronę: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Uzyskaliśmy następujący błąd: Nie można wykonać kwerendy do wewnętrznej struktury pomocniczej dla kolumny „<tabela>[<nazwa kolumny>]”, ponieważ zależy ona od kolumny, relacji lub pomiaru, którego nie przetworzono. Odśwież lub ponownie oblicz model”.

Jeśli otrzymasz ten błąd (co może nastąpić wielokrotnie), pamiętaj zapisać wymienione w nim nazwy tabel i kolumn, aby móc przejść do nich bezpośrednio. Musisz zmodyfikować każde wyrażenie języka DAX:

Uwaga: W przypadku wyświetlenia pytania o zezwolenie dodatkowi Power Pivot na zapisanie, zamknięcie i ponowne otwarcie skoroszytu, kliknij przycisk Tak.

 1. W oknie dodatku Power Pivot otwórz tabelę wymienioną w komunikacie.

 2. Kliknij kolumnę zawierającą ikonę błędu i wartości #BŁĄD. Na pasku formuły powinno zostać wyświetlone wyrażenie języka DAX.

 3. Wyszukaj następujące znane problemy ze zgodnością języka DAX:

  Wartości puste wskazane przy użyciu znaków cudzysłowu ("") nie są już dozwolone. Zastąp je wartością zero.

  Operacja LOOKUPVALUE, CONTAINS lub SWITCH zawiera próbę porównania wartości o niezgodnych typach. Określ [Typ] w argumencie lub upewnij się, że obie wartości są typu Numeric, String lub Boolean. Jeśli chcesz przekonwertować którąś z wartości, użyj funkcji VALUE lub FORMAT.

Podczas poprawiania wyrażeń języka DAX w programie Excel mogą się pojawić kolejne błędy. Jeśli nie możesz zmodyfikować formuły, przełącz się z powrotem do programu Excel, aby sprawdzić, czy Twoich dalszych działań nie blokuje wystąpienie błędu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat o błędzie i powrócić do okna dodatku Power Pivot w celu kontynuowania pracy.

Jeśli obliczenia języka DAX zostały poprawione, a komunikaty o błędach nie są już wyświetlane, możesz uznać skoroszyt za w pełni uaktualniony.

Funkcje tabel przestawnych odwołujące się do wartości „Power Pivot Data” nie są już prawidłowe

Funkcje modułu programu Excel określające połączenie z modelem dodatku Power Pivot i pochodzące z poprzedniej wersji należy ręcznie zaktualizować zgodnie z nową nazwą modelu: „ThisWorkbookDataModel”.

Poprzedniej wersji

Excel 2013

=WARTOŚĆ.MODUŁU("Power Pivot Data";[Pomiary].[Sprzedaż])

=WARTOŚĆ.MODUŁU("ThisWorkbookDataModel";[Pomiary].[Sprzedaż])

 1. W każdym arkuszu programu Excel kliknij pozycję Formuły > Pokaż formuły, aby wyświetlić obliczenia używane w tych arkuszach.

 2. Znajdź funkcje modułu programu Excel określające połączenie i zawierające wartość „Power Pivot Data”.

 3. Zastąp wartość „Power Pivot Data” wartością „ThisWorkbookDataModel”.

 4. Zapisz skoroszyt.

Początek strony

Usuwanie danych: kiedy uaktualnienie powoduje usunięcie danych w modelu

„Nie można uaktualnić następujących tabel połączonych: <nazwa_tabeli>. Te tabele zostały usunięte z modelu”.

W wyjątkowych przypadkach podczas uaktualniania następuje usunięcie danych z modelu. To działanie ma miejsce w sytuacji, gdy model zawiera oddzieloną tabelę połączoną, której nie można prześledzić do skojarzonej tabeli w tym samym skoroszycie — z powodu usunięcia tabeli źródłowej bądź zmiany jej nazwy.

Uaktualnienie powiodło się, ale brakuje tabeli połączonej

Tabela połączona to tabela, którą tworzysz w arkuszu i dodajesz do modelu danych w celu jej powiązania z innymi tabelami oraz dodania obliczeń języka DAX. Proces uaktualniania usuwa tabele połączone, jeśli ich tabele źródłowe nie istnieją już w skoroszycie.

Oto przykład: tworzysz lub importujesz tabelę w programie Excel, dodajesz ją jako tabelę połączoną w dodatku Power Pivot, gdzie staje się częścią modelu danych, a następnie usuwasz tabelę źródłową, na podstawie której została utworzona. Mimo braku tabeli źródłowej w programie Excel model danych zachowuje tabelę połączoną.

Jeśli teraz spróbujesz uaktualnić skoroszyt do wersji programu Excel 2013, wystąpi poniższy błąd.

„Nie można uaktualnić następujących tabel połączonych: <nazwa_tabeli>. Te tabele zostały usunięte z modelu”.

Jeśli to możliwe, anuluj uaktualnienie, aby zmodyfikować model lub utworzyć kopię zapasową pozwalającą skorzystać z tabeli w przyszłości:

 1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat „W procesie uaktualniania nie powiodło się uaktualnienie następujących tabel połączonych”.

 2. Po wyświetleniu pytania o chęć zapisania, zamknięcia i ponownego otwarcia skoroszytu kliknij przycisk Nie.

 3. Zamknij plik w programie Excel 2013 bez zapisywania.

 4. Otwórz skoroszyt w programie Excel 2010 i rozwiąż problemy z tabelami połączonymi:

  1. Tabela połączona nie jest już potrzebna? Usuń ją z modelu lub uruchom ponownie uaktualnienie w programie Excel 2013, aby automatycznie usunąć tę tabelę podczas uaktualniania.

  2. Nazwa tabeli programu Excel została zmieniona, ale nie zrobiono tego w tabeli połączonej? Zaktualizuj informacje o połączeniu w dodatku Power Pivot w sposób opisany w kroku 1 u góry tej strony.

  3. Tabela połączona musi pozostać, gdyż jest używana w obliczeniach lub tabeli przestawnej, ale pierwotna tabela programu Excel została usunięta? Utwórz ponowne tabelę źródłową w programie Excel i zaktualizuj łącze:

   • Skopiuj wiersze z tabeli połączonej w oknie dodatku Power Pivot.

   • Wklej wiersze w arkuszu programu Excel.

   • Sformatuj wiersze jako tabelę.

   • Nadaj nazwę tabeli.

   • Powróć do okna dodatku Power Pivot.

   • Kliknij pozycję Połączona tabela > Tabela programu Excel i wybierz utworzoną przed chwilą tabelę.

   • Zapisz plik.

 5. Po wprowadzeniu poprawek otwórz plik w programie Excel 2013.

 6. Uruchom ponownie uaktualnianie, klikając pozycję Power Pivot > Zarządzaj.

Jeśli został już zapisany skoroszyt, nie można cofnąć go we wcześniejszej wersji. Konieczne będzie ponowne utworzenie tabeli połączonej od podstaw. Więcej informacji o: Dodawanie danych arkusza do modelu danych przy użyciu tabeli połączonej.

Początek strony

Czym różni się uaktualniony model

W większości przypadków uaktualniony skoroszyt jest identyczny jak jego poprzednik. Warto jednak wspomnieć o kilku zmianach obecnych w nowej wersji.

Fragmentatory i opisy kolumn nie są już widoczne na liście pól

We wcześniejszych wersjach Lista pól tabeli przestawnej wyświetlane kolumny lub pola opisy jako etykietki narzędzi. W programie Excel 2013 lub nowszym Lista pól nie obsługuje etykietki narzędzi. Wszelkie opisy kolumny istnieje w modelu będą ignorowane w wizualizacji danych w programie Excel.

Fragmentatory są obsługiwane, ale teraz utworzyć je w inny sposób. Lista pól nie udostępnia opcje tworzenia fragmentator.

Uaktualnione skoroszyty nie działają już w poprzedniej wersji programu Excel i dodatku Power Pivot

Przed powstaniem programu Excel 2013 istniały dwie wcześniejsze wersje dodatku Power Pivot — obie działające wyłącznie w programie Excel 2010:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot dla programu Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot dla programu Excel 2010

Po uaktualnieniu zostały modelu danych do programu Excel 2013 lub 2016 programu Excel, można otworzyć skoroszyt, ale współdziała z lub edytować raporty przestawnej opartej na modelu w programie Excel 2010. Podczas otwierania programu Excel 2013 lub Excel 2016 modelu danych skoroszytu w programie Excel 2010, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie, kliknij fragmentator, zmiana filtru lub przeciągnij nowe pole tabeli przestawnej:

„Inicjowanie źródła danych nie powiodło się”.

Przyczyną tego błędu jest fakt, że interakcje z danymi, na przykład kliknięcie fragmentatora, powodują wygenerowanie kwerendy wysyłanej do modelu danych (ten model jest podstawą tabeli przestawnej). Ponieważ model nie jest już prawidłowy w programie Excel 2010, zamiast oczekiwanej interakcji z danymi pojawia się błąd inicjowania źródła danych.

Załóżmy, że spróbujesz teraz otworzyć model danych w oknie dodatku Power Pivot. Model nie zostanie otwarty i zostanie wyświetlony następujący błąd:

„Ten skoroszyt zawiera model danych programu Excel, który został utworzony w nowszej wersji programu Excel. Możesz otworzyć ten skoroszyt w starszej wersji programu Excel, ale nie będzie można ładować danych programu Power Pivot i pracować z nimi, gdy będą one współistnieć z modelem danych programu Excel.”

Istnieją żadne obejścia; Uaktualnianie jest tylko do przodu. Przed uaktualnieniem sprawdź ze współpracownikami, aby upewnić się, że w przypadku wszystkich uaktualniania do programu Excel 2013 w tym samym czasie. Ponadto również może być tymczasowo zachować różne wersje skoroszyty, jeśli w organizacji jest planowane użycie programu Excel 2010 i Excel 2013 lub 2016 Excel obok siebie.

Więcej informacji o: zgodność wersji dodatku Power Pivot

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×