Używanie zadań w projekcie w dodatku Business Contact Manager

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ułatwiające wykonywanie projektu biznesowego, można podzielić je na serii zadań w projekcie, które można uporządkować w kolejności, w jakiej muszą zostać wykonane i przydzielania ich do członków zespołu.

Do każdego zadania można przypisać datę początkową i datę ukończenia. W miarę postępów prac nad zadaniem, można zaktualizować poziomu wykonania. Te informacje możesz wyświetlić projektu biznesowego jako wykres słupkowy określone na osi czasu. Umożliwia pomocne visual umiejscowienia w procesie i ile dodatkowo musisz przejść.

W tym artykule wyjaśniono, jak tworzyć, przypisywanie, aktualizowanie i śledzenie zadań w projekcie.

Aby uzyskać informacje o sposobie usuwania rekordów, w tym zadania w projekcie, zobacz Usuwanie dodatku Business Contact Manager rekordów.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie i przypisywanie zadania w projekcie

Zaktualizuj zadania projektu, które przydzielono do użytkownika

Śledzenie zadań projektu, które są połączone z projektu biznesowego

Zadania w projekcie wykresu na osi czasu

Tworzenie i przypisywanie zadania w projekcie

Po utworzeniu projektu biznesowego, takich jak prezentacji sprzedaży może zawierać kilka zadań w projekcie. Na przykład:

 • Rozmieszczanie miejsca prezentacji

 • Podaj stacji nadawanych zakąsek

 • Tworzenie, warzywa i przedstawiania materiałów sprzedaży.

Te zadania można przypisać do innych osób, którym udostępniono usługi baza danych dodatku Business Contact Manager.

Uwaga: Zadania w projekcie nie można połączyć pliki lub wiadomości e-mail, ale można dołączyć elementy, takie jak pliki i wiadomości e-mail w sekcji komentarze rekord zadania w projekcie.

Utwórz nowe zadanie w projekcie

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. Na Wstążce w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe zadanie w projekcie.

Wypełnij formularz zadania projektu

Formularz zadania projektu zawiera strony Ogólne i Szczegóły. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne.

Strona Ogólne

Ten widok służy do rejestrowania informacji dotyczących zadania projektu, w tym do kogo projektu zadanie zostało przydzielone, połączonego projektu biznesowego i datę ukończenia, stan.

Sekcja Informacje o zadań projektu
 1. W polu temat wpisz nazwę zadania projektu (wymagany).

 2. Przypisywanie zadania w projekcie do członków zespołu lub pracownika    Kliknij nazwę osoby na liście przypisane do.

  Uwaga: Nazwy na liście przypisane do są pracowników, z którymi udostępnieniu bazy danych dodatku Business Contact Manager. Aby dowiedzieć się, jak udostępnić bazę danych zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

Sekcja połączonego projektu
 1. Kliknij przycisk Połącz z, aby zaznaczyć ten projekt biznesowy połączony tego zadania w projekcie (wymagany).

  Uwaga: Zadania w projekcie mogą być połączone z tylko jedną projektu biznesowego. Jeśli utworzono tego zadania w projekcie z formularza projektu biznesowego został już wprowadzony te informacje.

W sekcji Ustawienia zadań projektu
 1. W polach Data rozpoczęcia i Data ukończenia wprowadź datę rozpoczęcia i daty ukończenia zadania.

  Informacje o dacie rozpoczęcia są dodawane do góry rekordu, poniżej Wstążki.

 2. Kliknij opis stanu zadania w projekcie w polu Status.

 3. W polu Wykonano % wprowadź liczbę między 0 a 100.

 4. Zaznacz pole wyboru wymagane uwagę, jeśli wymaga tego zadania w projekcie uwagi od osoby, której go przypisano.

Zadanie zostanie dodane do listy zadań osoby na pasku zadań do wykonania programu Outlook.

 1. W polu priorytet wybierz priorytet, niski, Normalny lub Wysoki, dla zadania w projekcie.

Aby dostosować listę, kliknij przycisk Edytuj listę. Aby dowiedzieć się, jak dostosować na liście, zobacz sekcję "Tworzenie lub edytowanie list" w Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list artykuł.

 1. Zaznacz pole wyboru Przypomnienie, aby ustawić przypomnienie dla właściciela tego zadania w projekcie, a następnie kliknij strzałkę i wybierz datę i godzinę.

Sekcja Komentarze
 1. Wpisz lub Wklej komentarzy lub dołączać pliki lub innych elementów programu Outlook, takich jak wiadomości e-mail, w polu komentarze.

  Uwaga: Dołączone pliki i elementy programu Outlook są widoczne w polu Komentarze. Elementy nie są widoczne na stronie historii połączonego projektu biznesowego.

 2. Kliknij przycisk Dodaj sygnatura czasowa, aby dodać datę i godzinę do komentarzy.

 3. Gdy skończysz wprowadzanie informacji o zadaniu projektu, kliknij przycisk Zapisz i zamknij. W przeciwnym razie przejdź do następnej sekcji tego artykułu.

Strona Szczegóły

Ta strona umożliwia rejestrowanie datę ukończenia, godziny pracy wykonanej i wszelkie przebiegu, które mogą zostać zwrócone lub który musi być śledzona.

 1. Aby wyświetlić stronę szczegółów na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Szczegóły.

 2. Wprowadź datę zakończenia zadania projektu w polu Data ukończenia.

 3. Wprowadź liczbę godzin pracy szacowany dla tego zadania w polu sumę pracy.

 4. Wprowadź liczbę godzin rzeczywistej pracy w polu Praca rzeczywista.

 5. W oknie dialogowym przebiegu wprowadź fakturowanego przebiegu tego zadania w projekcie.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Po zapisaniu zadania projektu szczegółowe informacje o tym zadaniu wyświetlane w sekcji informacje o projekcie zadania połączone projektu biznesowego.

Powrót do początku

Przypisywanie zadania w projekcie

Uwaga: Zadania w projekcie można przypisać do innej osoby tylko, jeśli baza danych dodatku Business Contact Manager jest udostępniona innym użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji na temat bazy danych zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. W okienku Lista kliknij na karcie Zadania w projekcie, a następnie kliknij dwukrotnie zadanie projektu, aby go otworzyć.

 3. W rekordzie zadania projektu na liście przypisane do kliknij nazwę.

  Uwaga: Nazwy na liście przypisany do zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy udostępniasz bazę danych innym użytkownikom.

 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Powrót do początku

Zaktualizuj zadania projektu, które przydzielono do użytkownika

Aby zachować aktualność postęp projektu biznesowego, zadania w projekcie muszą być aktualizowane podczas i współpracownicy mogą pracować nad tymi zadaniami. Przydzielenia zadania w projekcie do Ciebie widać go na pasku zadań do wykonania programu Outlook.

Jak to zrobić?

 1. W programie Outlook na wstążce kliknij kartę Widok.

 2. W grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie wykonaj następujące czynności:

 3. Jeśli nie jest wyświetlane na pasku zadań do wykonania, kliknij polecenie Normalny.

 4. Jeśli nie ma na liście zadań na pasku zadań do wykonania, powtórz te czynności, a następnie kliknij Listę zadań.

Aktualizowanie zadań projektu

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. W okienku Lista na karcie Zadania w projekcie kliknij dwukrotnie zadanie projektu, aby go otworzyć.

 3. W sekcji Ustawienia zadania w projekcie aktualizacji bieżący stan, procent wykonania, i tego, czy zadanie wymaga uwagi od właściciela projektu biznesowego.

 4. W sekcji komentarze można wkleić komentarze z innych plików lub wpisz komentarze bezpośrednio w polu. Kliknij przycisk Dodaj sygnatura czasowa, aby dodać datę i godzinę do komentarzy.

 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga: Po zapisaniu rekordu zadania projektu w sekcji informacje o projekcie zadania połączone rekord projektu biznesowego są wyświetlane najnowsze informacje z tego zadania.

Powrót do początku

Śledzenie zadań projektu, które są połączone z projektu biznesowego

Jeśli jesteś właścicielem projektu biznesowego, możesz śledzić postęp zadań w projekcie według wyświetlania gadżetów zadania projektu, takie jak projektu ukończenia zadania dalej lub wyświetlania zadań w projekcie w sekcji informacje o zadaniach w projekcie rekord projektu biznesowego.

Gadżety zadań projektu wyświetlić informacje o wszystkich zadań projektów dla wszystkich projektów biznesowych.

Aby uzyskać informacji na temat sposobu wyświetlania gadżetów w obszarze roboczym Zarządzanie projektami zobacz gadżetów używanie dodatku Business Contact Manager.

Wyświetlanie zadań w projekcie w poszczególnych projekt biznesowy

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. W okienku Lista na karcie Projekty biznesowe kliknij dwukrotnie projektu biznesowego, który chcesz przejrzeć.

  W sekcji informacje o projekcie zadania są wyświetlane informacje dotyczące poszczególnych zadań projektu. Możesz kliknąć dwukrotnie dowolny zadania projektu, aby go otworzyć i wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

Powrót do początku

Zadania w projekcie wykresu na osi czasu

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Zarządzania projektami.

 2. Na Wstążce kliknij kartę Raporty.

 3. W grupie Zarządzanie projektami, kliknij pozycję Zadania w projekcie, a następnie wybierz zadania w projekcie — wszystkie.

 4. W oknie raportu na Wstążce w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij opcję Filtruj.

 5. W oknie dialogowym Filtr zadań w projekcie kliknij kartę Filtr zaawansowany.

 6. Na liście Nazwa pola kliknij pozycję Połączone do. Z listy porównania kliknij pozycję jest równe, a następnie w oknie dialogowym Porównaj z wpisz nazwę projektu biznesowego śledzisz.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij Wykres.

  Zadania w projekcie projektu biznesowego są wyświetlane jako paski zadań zieloną na osi czasu. Czarna linia poziomu paska zadań wskazuje procent wykonania zadania.

Porada: Można wyświetlić dodatkowe elementy wykresu. Na Wstążce w grupie wykresu kliknij pozycję etykiety, a następnie wybierz etykiety, które mają być wyświetlane.

Aby uzyskać więcej informacji o raportach i filtry Zobacz Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager i Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×