Używanie usługi Office 365 sieci dostarczania zawartości usługi SharePoint online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można udostępniać statyczne składniki majątku w sieci dostarczania zawartości usługi Office 365 (CDN ), aby zapewnić lepszą wydajność usługi SharePoint Online stron. Aktywa statyczne są pliki, które nie zmieniają się często, takich jak obrazy, wideo i audio, arkusze stylów, czcionek i pliki JavaScript. CDN polega na jako geograficznie rozproszonej pamięci podręcznej serwera proxy, buforowanie statyczne aktywów bliżej przeglądarek żądanie.

Jeśli już znasz tak, że pracy s CDN, wystarczy wykonać kilka czynności, aby go skonfigurować. W tym temacie opisano sposób. Poniżej informacji na temat usługi Office 365 CDN i jak zacząć pracę hostingu statyczne aktywów.

Powrót do Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365.   

Podstawy CDN usługi Office 365

Usługi Office 365 CDN wchodzi w skład subskrypcji usługi SharePoint Online. Nie musisz płacić dodatkowe dla niego. Office 365 udostępnia obsługę zarówno prywatnego i publicznego dostępu i umożliwia środkami statyczne hosta wielu lokalizacji lub miejsc pochodzenia. Usługi Office 365 CDN nie jest taki sam, jak Azure CDN. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego używać CDN lub pojęcia ogólne CDN, zobacz sieci dostarczania zawartości.

Jak CDN udziela dostępu użytkownikom końcowym

Prywatne dostęp do statyczne aktywów w usłudze Office 365 CDN jest przyznany przez tokeny generowanych przez usługi SharePoint Online. Użytkownicy, którzy mają już uprawnienia dostępu do tego folderu lub biblioteki, wyznaczona pochodzenie automatycznie otrzyma tokeny. SharePoint Online nie obsługuje uprawnienia na poziomie elementu dla CDN.

Na przykład pliku znajdującego się w https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg, otrzyma następujące czynności:

 • Użytkownik 1 ma dostęp do folder1 i image1.jpg

 • Użytkownik 2 nie ma dostępu do folder1

 • Użytkownik 3 nie ma dostępu do folder1, ale jest jawne uprawnienie dostępu do image1.jpg za pomocą usługi SharePoint Online

 • Użytkownik 4 ma dostęp do folder1, ale jawnie odmowa dostępu do image1.jpg

Następnie prawdziwe są poniższe zależności:

 • Użytkownik 1 i 4 użytkownika będą mieli dostęp do image1.jpg za pośrednictwem sieci CDN.

 • Użytkownik 2 i 3 użytkownika nie będą mogli uzyskać dostęp do image1.jpg za pośrednictwem sieci CDN.

  Jednak 3 użytkownika można nadal korzystać z image1.jpg zawartości bezpośrednio w usłudze SharePoint Online podczas 4 użytkownika nie może uzyskać dostępu środka trwałego za pośrednictwem usługi SharePoint Online.

Omówienie pracy z CDN usługi Office 365

Aby skonfigurować usługi Office 365 CDN, należy wykonać następujące czynności:

Po wykonaniu instalację, Zarządzanie CDN usługi Office 365 w czasie przez:

 • Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobów

 • Dodawanie i usuwanie miejsc pochodzenia

 • Konfigurowanie zasad CDN

 • W razie potrzeby wyłączanie usługi Office 365 CDN

Ustalanie, gdzie mają być przechowywane aktywów

CDN pobiera aktywów z lokalizacji o nazwie źródła. Dla usługi Office 365 pochodzi biblioteki programu SharePoint lub folder, który jest dostępny za pomocą adresu URL. Masz elastyczność podczas określania miejsc pochodzenia dla Twojej organizacji. Na przykład można określić wiele miejsc pochodzenia lub pojedynczy pochodzenie, miejsce, w którym chcesz umieścić wszystkich trwałych CDN. Możesz mieć prywatne lub publiczne miejsc pochodzenia dla Twojej organizacji. Większość organizacji wybierze do wykonania połączenia tych elementów.

Jeśli zdefiniujesz setki miejsc pochodzenia, prawdopodobnie ma negatywny wpływ na czas potrzebny do przetwarzania żądań. Zaleca się, że jeśli masz więcej niż około 100 miejsc pochodzenia warto przemyślenia architektury.

Wybierz, czy każdego pochodzenia powinny być publiczny czy prywatny

Podczas identyfikowania źródła, można określić, czy należy publiczny czy prywatny. Niezależnie od wybranej opcji Microsoft nie wszystkie lifting ciężkich dla Ciebie, gdy nadejdzie administracji CDN się. Ponadto można zmienić zdanie później, po Konfigurowanie CDN i zidentyfikował do miejsc pochodzenia.

Opcje publicznych i prywatnych zapewniają ulepszenia dotyczące wydajności, ale każdy ma unikatowe atrybuty i zalety.

Atrybuty i zalety hostingu środkami pochodzenia publicznego   

 • W publicznej pochodzenia są dostępne dla wszystkich anonimowo.

  Ważne: Jeśli w Twojej CDN określić pochodzenia publicznego, nigdy nie należy umieścić zasoby, które są traktowane jako poufne dla Twojej organizacji pochodzenia publicznego lub w bibliotece programu SharePoint w trybie Online.

 • Po usunięciu środka trwałego z pochodzenia publicznego elementu może być nadal dostępna do 30 dni z pamięci podręcznej; Jednak firma Microsoft będzie powodować łącza do zasobów w CDN w ciągu 15 minut.

 • Kiedy host arkuszy stylów (CSS plików) w pochodzenia publicznego, można użyć ścieżki względne i identyfikatory URI z kodem. Oznacza to, że można odwoływać się do lokalizacji obrazów tła i innych obiektów względem lokalizacji środka wywołującego go.

 • Gdy można trwałym kod pochodzenia publicznego adresu URL, zrobić nie jest to zalecane. Przyczyną jest Jeśli dostęp do CDN jest niedostępny, adres URL nie rozwiąże automatycznie do organizacji w usłudze SharePoint Online oraz może spowodować przerwanych łączy i inne błędy.

 • Domyślne typy plików, które są dołączone publicznej miejsc pochodzenia są CSS, .eot, GIF, .ico, JPEG, jpg, js, .map, PNG, .svg, .ttf i .woff. Można określić inne typy plików.

 • Jeśli chcesz, można skonfigurować zasady powoduje wykluczenie środków, które zostały określone przez klasyfikacje witryny, które można określić. Na przykład można wykluczyć wszystkie trwałe, które mają być oznaczane jako "poufny" lub "ograniczony", nawet jeśli są dozwolonego typu plików i znajdują się w pochodzenia publicznego.

Atrybuty i zalety hostingu środkami origin prywatnych   

 • Autoryzowanych robić użytkownicy tylko mają dostęp składniki majątku pochodzenia prywatne. Nie będzie mógł anonimowy dostęp do tych zasobów.

 • Po usunięciu środka trwałego pochodzenia prywatne elementu może być nadal dostępna dla maksymalnie godzinę z pamięci podręcznej; Jednak firma Microsoft będzie powodować łącza do zasobów w CDN w ciągu 15 minut.

 • Domyślne typy plików, które są dołączone prywatnych miejsc pochodzenia są GIF, .ico, JPEG, jpg, js i PNG. Można określić inne typy plików.

 • Podobnie jak publicznej miejsc pochodzenia można skonfigurować zasady powoduje wykluczenie środków, które zostały określone przez klasyfikacje witryny, przez użytkownika, nawet jeśli zawiera wszystkie elementy zawartości w folderze lub bibliotece witryny za pomocą symboli wieloznacznych.

Domyślne usługi Office 365 CDN źródeł

O ile nie wybierzesz innej, Office 365 automatycznie konfiguruje kilka miejsc pochodzenia domyślne dla Ciebie po włączeniu usługi Office 365 CDN. Jeśli początkowo wykluczyć je, możesz dodać tych źródeł po zakończeniu instalacji.

Domyślne prywatnych miejsc pochodzenia:

 • */userphoto.aspx

 • * / siteassets

Domyślna publiczna miejsc pochodzenia:

 • * / na nich

 • * / style biblioteki

Instalowanie i konfigurowanie usługi Office 365 CDN przy użyciu powłoki zarządzania SharePoint Online

Procedury przedstawione w tym temacie trzeba nawiązywanie połączenia z usługi SharePoint Online za pomocą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online. Aby uzyskać instrukcje zobacz Łączenie z programu PowerShell usługi SharePoint Online.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć i skonfigurować usługi Office 365 CDN do obsługi statyczne aktywów w usłudze SharePoint Online.

Aby włączyć organizacji za pomocą usługi Office 365 CDN

Aby włączyć organizacji za pomocą usługi Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Set-SPOTenantCdnEnabled . Możesz włączyć organizacji za pomocą publicznej miejsc pochodzenia, prywatnych miejsc pochodzenia lub obie z CDN. Można również skonfigurować usługi Office 365 CDN, aby pominąć ustawienia domyślne miejsc pochodzenia po jego włączeniu. Możesz zawsze dodać te miejsc pochodzenia później, zgodnie z opisem w tym temacie.

W programie Windows Powershell dla usługi SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Na przykład aby włączyć organizacji publicznych i prywatnych miejsc pochodzenia za pomocą CDN, wpisz następujące polecenie:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Aby włączyć organizacji publicznych i prywatnych miejsc pochodzenia za pomocą CDN, ale pominąć konfigurowanie miejsc pochodzenia domyślnego, wpisz następujące polecenie:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Aby włączyć organizacji publicznej miejsc pochodzenia za pomocą CDN, wpisz następujące polecenie:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Aby włączyć organizacji prywatnych miejsc pochodzenia za pomocą CDN, wpisz następujące polecenie:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia cmdlet zobacz Ustawianie SPOTenantCdnEnabled.

(Opcjonalnie) Aby zmienić listę typów plików, aby uwzględnić w usłudze Office 365 CDN

Porada: Po zdefiniowaniu typów plików przy użyciu polecenia cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy zastąpić aktualnie zdefiniowane listy. Jeśli chcesz dodać inne typy plików na liście, należy najpierw użyj polecenia cmdlet, aby dowiedzieć się, jakie typy plików są już dozwolone i je uwzględnić na liście wraz z nowych.

Aby zdefiniować typy plików statycznych, które może być obsługiwany przez publicznych i prywatnych miejsc pochodzenia w CDN, należy użyć polecenia cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy . Domyślnie często używanych typów zawartości są dozwolone, na przykład CSS, GIF, jpg i js.

W programie Windows PowerShell dla usługi SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Aby sprawdzić, jakie typy plików są obecnie dozwolone przez CDN, należy użyć polecenia cmdlet Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych poleceń cmdlet zobacz Ustawianie SPOTenantCdnPolicy i Get-SPOTenantCdnPolicies.

(Opcjonalnie) Aby zmienić listę klasyfikacje witryny, które chcesz wykluczyć z usługi Office 365 CDN

Porada: Wykluczenie klasyfikacje witryn przy użyciu polecenia cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy , możesz zastąpić aktualnie zdefiniowane listy. Jeśli chcesz wykluczyć klasyfikacje dodatkowej witryny, należy najpierw użyj polecenia cmdlet Aby dowiedzieć się, jakie klasyfikacje zostało wyłączone, a następnie dodaj je wraz z nowych plików.

Aby wykluczyć klasyfikacje witryn, które mają być dostępne na CDN, należy użyć polecenia cmdlet Set-SPOTenantCdnPolicy . Domyślnie żadne klasyfikacje witryn są wyłączone.

W programie Windows PowerShell dla usługi SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Aby sprawdzić, jakie klasyfikacje witryny są obecnie ograniczone, należy użyć polecenia cmdlet Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych poleceń cmdlet zobacz Ustawianie SPOTenantCdnPolicy i Get-SPOTenantCdnPolicies.

Aby dodać źródło dla aktywów

Aby zdefiniować źródła, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin . Można zdefiniować wiele miejsc pochodzenia. Pochodzi adres URL wskazujący do biblioteki programu SharePoint lub folder, który zawiera zasoby, które mają być obsługiwany przez CDN.

Ważne: Jeśli w Twojej CDN określić pochodzenia publicznego, nigdy nie należy umieścić zasoby, które są traktowane jako poufne dla Twojej organizacji pochodzenia publicznego lub w bibliotece programu SharePoint w trybie Online.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Gdzie Ścieżka to ścieżka do folderu, który zawiera składniki majątku. Można używać symboli wieloznacznych oprócz ścieżki względne. Na przykład aby uwzględnić wszystkie zasoby w folderze masterpages dla wszystkich witryn jako pochodzenia publicznego w CDN, wpisz następujące polecenie:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia i jego składni zobacz Dodawanie SPOTenantCdnOrigin.

Po uruchomieniu polecenia, system synchronizuje konfiguracji w centrum danych. Spowoduje to przejście 15 minut.

Przykład: Konfigurowanie pochodzenia publicznego dla stron wzorcowych i biblioteki stylów dla usługi SharePoint Online

Zazwyczaj te miejsc pochodzenia są skonfigurowane dla Ciebie domyślnie po włączeniu publicznej miejsc pochodzenia dla CDN usługi Office 365. Jednak jeśli chcesz włączyć je ręcznie, wykonaj następujące kroki.

 • Aby zdefiniować biblioteki stylów jako pochodzenia publicznego w usłudze Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin .

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Aby zdefiniować stron wzorcowych jako pochodzenia publicznego w usłudze Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin .

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia i jego składni zobacz Dodawanie SPOTenantCdnOrigin.

  Po uruchomieniu polecenia, system synchronizuje konfiguracji w centrum danych. Spowoduje to przejście 15 minut.

Przykład: Konfigurowanie prywatnych origin elementy zawartości witryny, strony witryny i publikowania obrazów dla usługi SharePoint Online

 • Aby zdefiniować folder elementy zawartości witryny jako prywatne origin w usłudze Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin .

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Aby zdefiniować folder stron witryny jako prywatne origin w usłudze Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin .

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Aby zdefiniować publikowania folderu obrazów jako prywatne origin w usłudze Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin .

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia i jego składni zobacz Dodawanie SPOTenantCdnOrigin.

  Po uruchomieniu polecenia, system synchronizuje konfiguracji w centrum danych. Spowoduje to przejście 15 minut.

Przykład: Konfigurowanie prywatnych źródło dla zbioru witryn usługi SharePoint Online

Aby zdefiniować zbioru witryn jako prywatne origin w usłudze Office 365 CDN, należy użyć polecenia cmdlet Add-SPOTenantCdnOrigin . Na przykład

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia i jego składni zobacz Dodawanie SPOTenantCdnOrigin.

Po uruchomieniu polecenia, system synchronizuje konfiguracji w centrum danych. Spowoduje to przejście 15 minut.

Zarządzanie usługi Office 365 CDN

Po skonfigurowaniu CDN umożliwia zmiany konfiguracji aktualizacji zawartości lub stosownie do potrzeb, zgodnie z opisem w tej sekcji.

Dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie elementów z usługi Office 365 CDN

Po wykonaniu kroków instalacji, możesz dodawać nowe zasoby i zaktualizować lub usunąć istniejących w dowolnym momencie. Po prostu wprowadź zmiany do elementów w folderze lub bibliotece programu SharePoint, do której określonymi jako źródła. Po dodaniu nowych elementów zawartości jest dostępne za pośrednictwem CDN natychmiast. Jednak po zaktualizowaniu elementu zajmie do 15 minut nową kopię propagowanie i stanie się dostępna w CDN.

Jeśli chcesz pobrać położenie punktu początkowego, można użyć polecenia cmdlet Get-SPOTenantCdnOrigins . Aby uzyskać informacje na temat korzystania z tego polecenia cmdlet zobacz Get-SPOTenantCdnOrigins.

Aby usunąć źródła z usługi Office 365 CDN

Jeśli chcesz, możesz usunąć dostęp do folderu lub biblioteki programu SharePoint, które uznane źródła. W tym celu należy użyć polecenia cmdlet Remove-SPOTenantCdnOrigin . Aby uzyskać informacje na temat korzystania z tego polecenia cmdlet zobacz Usuwanie SPOTenantCdnOrigin.

Aby zmodyfikować źródła w usłudze Office 365 CDN

Nie można zmodyfikować źródła utworzonych przez siebie. Należy usunąć punktu początkowego, a następnie dodaj nową. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Aby usunąć źródła CDN usługi Office 365 i dodać źródło dla aktywów.

Aby wyłączyć usługi Office 365 CDN

Aby wyłączyć CDN dla Twojej organizacji, należy użyć polecenia cmdlet Set-SPOTenantCdnEnabled . Jeśli masz zarówno miejsc pochodzenia publicznych i prywatnych dla CDN, należy uruchomić polecenia cmdlet dwa razy, jak pokazano w poniższych przykładach.

Aby wyłączyć korzystanie z publicznej miejsc pochodzenia w CDN, w programie Windows Powershell dla usługi SharePoint Online, wprowadź następujące polecenie:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Aby wyłączyć wykorzystanie prywatnych źródeł w CDN, wpisz następujące polecenie:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia cmdlet zobacz Ustawianie SPOTenantCdnEnabled.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją CDN usługi Office 365

Punkt końcowy nie natychmiast będą dostępne do użycia, jak czas rejestracji propagowanie za pośrednictwem CDN. Konfiguracja trwa 15 minut.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×