Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu PowerPoint w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie PowerPoint w systemie Windows.

Dostępna jest oddzielna lista skrótów klawiaturowych do używania podczas przedstawiania prezentacji.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w formacie dokumentu programu Word, użyj tego linku: Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla systemu Windows.

Szybkie linki

Często używane skróty

Nawigowanie w obrębie wstążki tylko za pomocą klawiatury

Zmienianie fokusu przy użyciu klawiatury

Przechodzenie między okienkami

Praca z konspektem

Praca z kształtami, obrazami, polami, obiektami oraz tekstami WordArt

Zaznaczanie oraz edytowanie tekstu i obiektów

Formatowanie tekstu

Wstawianie komentarzy i odpowiadanie na nie

Zmienianie kolejności slajdów lub sekcji w zestawie slajdów

Niestandardowe skróty klawiaturowe

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty w programie PowerPoint.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji

Ctrl+N

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zmienianie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu.

ALT+H, F, a następnie S

Zmienianie powiększenia slajdu.

Alt+W, Q

Wycinanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Zapisz prezentację.

Ctrl+S

Wstawianie obrazu.

Alt+N, P

Wstawianie kształtu.

Alt+H, S, a następnie H

Wybieranie motywu.

Alt+G, H

Wybieranie układu slajdu.

Alt+H, L

Przechodzenie do następnego slajdu.

Page Down

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

Page Up

Przechodzenie do karty Narzędzia główne.

Alt+H

Przechodzenie do karty Wstawianie.

Alt+N

Rozpoczynanie pokazu slajdów.

Alt+S, B

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Zamknij program PowerPoint.

Alt+F, X

Nawigowanie w obrębie wstążki tylko za pomocą klawiatury

Wstążka to pasek w górnej części programu PowerPoint uporządkowany za pomocą kart. Każdej karcie odpowiada inna wstążka składająca się z grup, a w każdej grupie znajduje się jedno lub kilka poleceń.

Do poruszania się po wstążce wystarczy sama klawiatura. Klawisze dostępu to specjalne skróty umożliwiające szybkie użycie polecenia ze wstążki przez naciśnięcie kilku klawiszy w dowolnym miejscu programu PowerPoint. Do każdego polecenia w programie PowerPoint możesz uzyskać dostęp przy użyciu klawisza dostępu.

Istnieją dwie metody nawigacji między kartami na wstążce:

 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisz Alt, a następnie przechodź między kartami za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.

 • Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

  Czynność

  Skrót klawiaturowy

  Otwieranie strony Plik.

  Alt+F

  Otwieranie karty Narzędzia główne.

  Alt+H

  Otwieranie karty Wstawianie.

  Alt+N

  Otwieranie karty Projektowanie.

  Alt+G

  Otwieranie karty Przejścia.

  Alt+T

  Otwieranie karty Animacje.

  Alt+A

  Otwieranie karty Pokaz slajdów.

  Alt+S

  Otwieranie karty Recenzja.

  Alt+R

  Otwieranie karty Widok.

  Alt+W

  Otwieranie pola Powiedz mi.

  Alt+Q, a następnie wprowadź szukany termin

Uwaga: Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty na wstążce z własnymi klawiszami dostępu.

Praca na kartach wstążki przy użyciu klawiatury

 • Aby przejść do listy kart wstążki, naciśnij klawisz Alt. Aby przejść bezpośrednio do karty, naciśnij odpowiedni skrót klawiaturowy.

 • Aby przechodzić między poleceniami, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Możesz poruszać się do przodu lub do tyłu między poleceniami. Możesz również używać klawiszy strzałek.

 • Kontrolki możesz aktywować na różne sposoby (w zależności od typu kontrolki):

  • Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem, aby go aktywować, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

  • Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem podziału (który powoduje otwarcie menu z dodatkowymi opcjami), aby go aktywować, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Przejdź do odpowiedniej opcji klawiszem Tab. Aby wybrać daną opcję, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

  • Jeśli wybrane polecenie jest listą (taką jak lista czcionek), aby ją otworzyć, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Aby następnie przechodzić między elementami, naciskaj klawisze strzałek. Po wybraniu odpowiedniego elementu naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli wybrane polecenie jest galerią, aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Następnie przejdź do odpowiedniego elementu klawiszem Tab.

Porada: W galeriach składających się z więcej niż jednego wiersza elementów klawisz Tab powoduje przechodzenie od początku do końca bieżącego wiersza. Po dotarciu do końca wiersza następuje przejście na początek następnego wiersza. Naciśnięcie klawisza Strzałka w prawo na końcu bieżącego wiersza powoduje przejście z powrotem na początek tego wiersza.

Zmienianie fokusu przy użyciu klawiatury

W poniższej tabeli przedstawiono kilka metod przenoszenia fokusu przy użyciu klawiatury.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Strzałka w dół, Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Wyświetlanie menu kontekstowego zaznaczonego elementu.

Shift+F10

Przenoszenie fokusu na inne okienko.

F6

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego polecenia na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie na wstążce zaznaczonego polecenia lub kontrolki.

Spacja lub Enter

Otwieranie zaznaczonego menu lub galerii na wstążce.

Spacja lub Enter

Otwieranie zaznaczonej listy na wstążce, na przykład listy czcionek.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie między elementami w otwartym menu lub otwartej galerii.

Tab

Zakończenie modyfikowania wartości w kontrolce na wstążce, a następnie przeniesienie fokusu z powrotem do dokumentu.

Enter

Używanie klawiszy dostępu po wyświetleniu wskazówek klawiszowych

W programie PowerPoint 2013 lub nowszym możesz używać wskazówek klawiszowych w celu uzyskiwania dostępu do poleceń na wstążce. Możesz wyświetlić wskazówki klawiszowe, czyli litery służące do korzystania z poleceń, a następnie użyć ich do nawigacji w obrębie wstążki.

wskazówki klawiszowe na wstążce w programie PowerPoint

 1. Naciśnij klawisz Alt. Wskazówki klawiszowe pojawią się w małych kwadratowych polach obok poszczególnych poleceń na wstążce.

 2. Aby wybrać polecenie, naciśnij literę widoczną w kwadratowym polu wskazówki klawiszowej wyświetlanej obok tego polecenia. Na przykład naciśnij klawisz F, aby otworzyć kartę Plik; H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne; N, aby otworzyć kartę Wstawianie i tak dalej.

  powiększanie wskazówek klawiszowych na wstążce w programie PowerPoint

W zależności od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe wskazówki klawiszowe. Jeśli na przykład naciśniesz klawisze Alt+F, zostanie otwarta strona Informacje w widoku Backstage, która ma inny zestaw wskazówek klawiszowych.

Przechodzenie między okienkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym.

F6

Przechodzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym.

Shift+F6

Przełączanie się między okienkiem miniatur a okienkiem widoku konspektu.

Ctrl+Shift+Tab

Praca z konspektem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Pokazywanie nagłówków poziomu 1.

Alt+Shift+1

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak minus (-)

Praca z kształtami, obrazami, polami, obiektami oraz tekstami WordArt

Wstawianie kształtu.

 1. Aby wybrać polecenie Kształty, naciśnij klawisze Alt+N, S, a następnie H.

 2. Użyj klawiszy strzałek do przechodzenia między kategoriami kształtów i zaznaczenia odpowiedniego kształtu.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby wstawić kształt.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij klawisze Alt+N, X.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby wstawić pole tekstowe.

Wstawianie obiektu

 1. Aby wybrać polecenie Obiekt, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie J.

 2. Aby przenieść fokus na listę Typ obiektu, naciśnij klawisz Tab.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Enter, aby wstawić obiekt.

Wstawianie obiektów WordArt

 1. Aby wybrać polecenie WordArt, naciśnij klawisze Alt+N, W.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz tekst.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, naciśnij klawisz Esc przed użyciem tego skrótu.

 • Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak obraz lub pole tekstowe, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

 • W celu zaznaczenia pojedynczego kształtu naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić do przodu (lub klawisze Shift+Tab, aby przechodzić do tyłu) między obiektami do momentu pojawienia się uchwytów zmiany rozmiaru wokół odpowiedniego obiektu.

Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów, obrazów i obiektów WordArt

 • Aby zgrupować kształty, obrazy lub obiekty WordArt, zaznacz elementy, które chcesz zgrupować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+G.

 • Aby rozgrupować grupę, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G.

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt mający atrybuty, które chcesz skopiować.

  Uwaga: Jeśli został zaznaczony kształt z tekstem, zostanie skopiowany zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Aby skopiować atrybuty obiektu, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+C.

 3. Aby zaznaczyć obiekt, do którego chcesz skopiować atrybuty, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 4. Aby wkleić atrybuty kształtu do zaznaczonego obiektu, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+V.

Zaznaczanie oraz edytowanie tekstu i obiektów

Zaznaczanie tekstu i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie do końca wyrazu.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie do początku wyrazu.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie jednego wiersza w górę (z kursorem na początku wiersza).

Shift+strzałka w górę

Zaznaczanie jednego wiersza w dół (z kursorem na początku wiersza).

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie obiektu (gdy jest zaznaczony tekst wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie drugiego obiektu (gdy jest zaznaczony jeden obiekt).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do tyłu.

Ctrl+[

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do przodu.

Ctrl+]

Przesuwanie obiektu na spód.

Ctrl+Shift+[

Przesuwanie obiektu na wierzch.

Ctrl+Shift+]

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Enter

Zaznaczanie wszystkich obiektów.

Ctrl+A (na karcie Slajdy)

Odtwarzanie lub wstrzymywanie multimediów.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie wszystkich slajdów.

Ctrl+A (w widoku Sortowanie slajdów)

Zaznaczanie całego tekstu.

Ctrl+A (na karcie Konspekt)

Usuwanie i kopiowanie tekstu i obiektów

Czynność

Klawisze

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Uwaga: Aby wykonać tę czynność, należy umieścić kursor między wyrazami.

Ctrl+Delete

Wycinanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu lub tekstu.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Kopiowanie malarza animacji

Alt+Shift+C

Wklejanie malarza animacji

Alt+Shift+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+V

Poruszanie się w tekście

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego. Jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, ta akcja wstawi nowy slajd z tym samym układem slajdu co slajd oryginalny.

Ctrl+Enter

Przechodzenie do powtarzania ostatniej akcji Wyszukaj.

Shift+F4

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Strzałka w górę

Wstawianie tabulatora w komórce.

Ctrl+Tab

Rozpoczynanie nowego akapitu.

Enter

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

Klawisz Tab w prawej dolnej komórce tabeli.

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Aby zaznaczyć odpowiedni obiekt, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisze Shift+F10.

 3. Aby wybrać polecenie Obiekt Arkusz, naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu jego zaznaczenia.

 4. Aby wybrać polecenie Edytuj, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Nazwa polecenia w menu skrótów zależy od typu osadzonego lub połączonego obiektu. Na przykład osadzonemu arkuszowi programu Microsoft Office Excel odpowiada polecenie Obiekt: arkusz danych, a osadzonemu rysunkowi programu Microsoft Office Visio odpowiada polecenie Obiekt programu Visio.

Formatowanie tekstu

Uwaga:  Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki.

Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Stosowanie formatowania znaków

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

Ctrl+T

Zmienianie wielkości liter: jak w zdaniu, małe litery lub wielkie litery

Shift+F3

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie podkreślenia.

Ctrl+U

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Znak równości (=)

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

Ctrl+Spacja

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Kopiowanie formatowania tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie formatów.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie formatów.

Ctrl+Shift+V

Wyrównywanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównywanie akapitu do środka.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Wstawianie komentarzy i odpowiadanie na nie

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych użyj polecenia Wstaw komentarz (Alt+N, L), aby otworzyć okienko komentarzy.

Czynność

Klawisze

Wstawianie nowego komentarza

Ctrl+N

Odpowiadanie na wybrany komentarz

Ctrl+R

Zmienianie kolejności slajdów lub sekcji w zestawie slajdów

Aby zmienić kolejność slajdów w zestawie slajdów:

Czynność

Naciśnij te klawisze

Przeniesienie slajdu w górę

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie slajdu w dół

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie slajdu na początek

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Przeniesienie slajdu na koniec

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Aby zmienić kolejność sekcji slajdów w zestawie slajdów:

Czynność

Naciśnij te klawisze

Przeniesienie sekcji w górę

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie sekcji w dół

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie sekcji na początek

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Przeniesienie sekcji na koniec

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Niestandardowe skróty klawiaturowe

Aby w programie PowerPoint przypisać niestandardowe skróty klawiaturowe do elementów menu, zarejestrowanych makr lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj dodatku opracowanego przez inną firmę, takiego jak dodatek Shortcut Manager dla programu PowerPoint, który jest dostępny w witrynie dodatków OfficeOne dla programu PowerPoint.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć link Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

Szybkie linki

Pomoc online

Podstawowe czynności w pakiecie Office

Poruszanie się po Wstążce

Typowe zadania w programie PowerPoint

Pomoc online

Skróty klawiaturowe do obsługi okna Pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do wszystkich tematów Pomocy pakietu Office. W oknie Pomoc są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy a aktywnym programem.

ALT+TAB

Powrót do Pomocy programu PowerPoint i spisu treści dotyczącego wykonywania określonych zadań.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu w oknie Pomocy.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu w oknie Pomocy.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonego elementu.

ENTER

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu PowerPoint w oknie Pomocy zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu.

TAB, SHIFT+TAB

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu PowerPoint w oknie Pomocy odpowiednio rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperlinku.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

PAGE UP, PAGE DOWN

Wyświetlanie menu poleceń dostępnych w oknie Pomocy. Okno Pomocy musi być oknem aktywnym (należy kliknąć w oknie Pomocy).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież)

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli kursor nie znajduje się w bieżącym temacie Pomocy, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia. Może być konieczne naciśnięcie klawisza F6 więcej niż raz.

F6 (jeśli pole Wpisz wyrazy do wyszukania nie ma fokusu), TAB, STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisz tekst w polu Wpisz wyrazy do wyszukania. Może być konieczne naciśnięcie klawisza F6 więcej niż raz.

F6

Przełączanie między obszarami w oknie Pomocy, na przykład przełączanie między paskiem narzędzi, polem Wpisz wyrazy do wyszukania i listą Wyszukaj.

F6

Przechodzenie odpowiednio do następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Podstawowe czynności w pakiecie Office

Wyświetlanie okien i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przełączanie do następnego okna.

ALT+TAB, TAB

Przełączanie do poprzedniego okna.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zamykanie aktywnego okna.

CTRL+W lub CTRL+F4

Emitowanie otwartej prezentacji dla odbiorców zdalnych przy użyciu aplikacji sieci Web programu PowerPoint.

CTRL+F5

Przechodzenie do następnego okienko zadań z innego okienka w oknie programu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

Uwaga: Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie zostanie wyświetlone odpowiednie okienko zadań, należy nacisnąć klawisz ALT, aby umieścić fokus na Wstążce, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+TAB, aby przejść do okienka zadań.

F6

Przechodzenie do okienka z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

SHIFT+F6

Przełączanie do następnego okna programu PowerPoint, jeśli jest otwartych kilka okien programu.

CTRL+F6

Przełączanie do poprzedniego okna programu PowerPoint.

CTRL+SHIFT+F6

Kopiowanie obrazu ekranu do schowka.

PRINT SCREEN

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

ALT+PRINT SCREEN

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Uwaga: Aby korzystać z tych skrótów, należy umieścić kursor wewnątrz pola tekstowego.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienianie czcionki.

CTRL+SHIFT+F

Zmienianie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+<

Poruszanie się w tekście lub komórkach

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

CTRL+END

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

CTRL+HOME

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego w programie Microsoft Office PowerPoint (jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, zostanie wstawiony nowy slajd z takim samym układem jak slajd oryginalny).

CTRL+ENTER

Powtarzanie ostatniej akcji Wyszukaj.

SHIFT+F4

Znajdowanie i zamienianie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Znajdowanie.

CTRL+F

Otwieranie okna dialogowego Zamienianie.

CTRL+H

Powtarzanie ostatniej akcji Wyszukaj.

SHIFT+F4

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego wiersza.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Wstawianie tabulatora w komórce.

CTRL+TAB

Rozpoczynanie nowego akapitu.

ENTER

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

TAB na końcu ostatniego wiersza

Uzyskiwanie dostępu do okienek zadań i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do okienko zadań z innego okienka w oknie programu. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

F6

Jeśli jest aktywne okienko zadań, zaznaczenie odpowiednio następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań.

TAB, SHIFT+TAB

Wyświetlanie pełnego zestawu poleceń w menu okienka zadań.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie między pozycjami w zaznaczonym podmenu; przechodzenie między poszczególnymi opcjami w grupie opcji w oknie dialogowym.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Otwieranie wybranego menu lub uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku.

SPACJA lub ENTER

Otwieranie menu skrótów; otwieranie menu rozwijanego dla zaznaczonego elementu galerii.

SHIFT+F10

Gdy jest widoczne menu lub podmenu, zaznaczanie odpowiednio pierwszego lub ostatniego polecenia w menu lub podmenu.

HOME, END

Przewijanie zaznaczonej listy galerii odpowiednio w górę lub dół.

PAGE UP, PAGE DOWN

Przechodzenie odpowiednio na początek lub na koniec zaznaczonej listy galerii.

HOME, END

Zamykanie okienka zadań.

CTRL+SPACJA, C

Otwieranie Schowka.

ALT+H, F, O

Zmienianie rozmiaru okienka zadań

 1. W okienko zadań naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu dodatkowych poleceń.

 2. Użyj klawisza STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć polecenie Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić rozmiar okienka zadań. Użyj klawiszy CTRL+klawiszy strzałek, aby zmieniać rozmiar o jeden piksel.

Po zmianie rozmiaru naciśnij klawisz ESC.

Korzystanie z okien dialogowych

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej opcji lub grupy opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji lub grupy opcji.

SHIFT+TAB

Przełączanie do następnej karty w oknie dialogowym. (Wcześniej należy wybrać kartę w otwartym oknie dialogowym).

STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie do poprzedniej karty w oknie dialogowym. (Wcześniej należy wybrać kartę w otwartym oknie dialogowym).

STRZAŁKA W GÓRĘ

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

STRZAŁKA W DÓŁ, ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Otwieranie listy (jeśli jest zamknięta) i przechodzenie do opcji na tej liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Przechodzenie między opcjami w otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Wykonywanie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku; zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

SPACJA

Wybieranie opcji; zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

Podkreślona litera w opcji

Wykonywanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku w oknie dialogowym.

ENTER

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej; anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

ESC

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, np. nazwę użytkownika lub ścieżkę folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie odpowiednio o jeden znak w lewo lub o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie tekstu od punktu położenia kursora do początku wpisu.

SHIFT+HOME

Zaznaczanie tekstu od punktu położenia kursora do końca wpisu.

SHIFT+END

Korzystanie z okien dialogowych Otwieranie i Zapisywanie jako

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie.

ALT+P, a następnie O

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie jako.

ALT+P, a następnie A

Przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu, na przykład folderu lub pliku.

SHIFT+F10

Przechodzenie między opcjami lub obszarami w oknie dialogowym.

TAB

Otwieranie menu rozwijanego ścieżki pliku.

F4 lub ALT+W

Odświeżanie listy plików.

F5

Poruszanie się po Wstążce.

Uzyskiwanie dostępu do dowolnego polecenia za pomocą kilku naciśnięć klawiszy

 1. Naciśnij klawisz ALT.

  Nad wszystkimi funkcjami dostępnymi w bieżącym widoku zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy.

  Skróty klawiaturowe na karcie Plik

 2. Naciśnij literę pokazaną w poradzie dotyczącej klawiszy nad funkcją, której chcesz użyć.

 3. Zależnie od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Jeśli na przykład jest aktywna karta Narzędzia główne i naciśniesz klawisz V, zostanie wyświetlona karta Wstawianie razem z poradami dotyczącymi klawiszy dla grup na tej karcie.

 4. Naciskaj kolejne litery do czasu naciśnięcia litery związanej z poleceniem lub kontrolką, których chcesz użyć. W niektórych przypadkach jest konieczne naciśnięcie litery związanej z grupą, w której znajduje się polecenie. Jeśli na przykład karta Narzędzia główne jest aktywna, naciśnięcie klawiszy ALT+H, R, R spowoduje przejście do pola listy Rozmiar w grupie Czcionka.

  Aby anulować wykonywaną akcję i ukryć porady dotyczące klawiszy, należy nacisnąć klawisz ALT.

Zmienianie fokusu klawiatury bez używania myszy

Innym sposobem używania klawiatury podczas pracy ze Wstążką jest przenoszenie fokusu między kartami i poleceniami do czasu znalezienia odpowiedniej funkcji. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre ze sposobów przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Czynność

Klawisze

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

ALT lub F10. Należy ponownie nacisnąć jeden z tych klawiszy, aby wrócić do dokumentu i anulować klawisze dostępu.

Przechodzenie do następnej karty na Wstążce odpowiednio w lewo lub w prawo.

F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Pokazywanie lub ukrywanie Wstążki.

CTRL+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego polecenia.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu w celu zaznaczenia następujących obszarów okna:

 • Aktywna karta na Wstążce

 • Dowolne otwarte okienko zadań

 • Dokument użytkownika

F6

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na Wstążce odpowiednio do przodu lub do tyłu.

TAB, SHIFT+TAB

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Uaktywnienie wybranego polecenia lub kontrolki na Wstążce.

SPACJA lub ENTER

Otworzenie wybranego menu lub galerii na Wstążce.

SPACJA lub ENTER

Aktywowanie polecenia lub kontrolki na Wstążce tak, aby było możliwe modyfikowanie wartości.

ENTER

Zakończenie modyfikowania wartości w kontrolce na Wstążce, a następnie przeniesienie fokusu z powrotem do dokumentu.

ENTER

Uzyskiwanie Pomocy dla zaznaczonego polecenia lub kontrolki na Wstążce. Jeśli żaden temat Pomocy nie jest skojarzony z zaznaczonym poleceniem, wyświetlany jest ogólny temat Pomocy dla programu.

F1

Typowe zadania w programie PowerPoint

Tworzenie nowej prezentacji: Ctrl+N

Przechodzenie między okienkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym.

F6

Przechodzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym.

SHIFT+F6

Przełączanie między kartami Slajdy i Konspekt w okienku Konspekt i slajdy w widoku normalnym.

CTRL+SHIFT+TAB

Praca z konspektem

Czynność

Klawisze

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Pokazywanie nagłówków poziomu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Praca z kształtami, obrazami, polami, obiektami oraz tekstami WordArt

Wstawianie kształtu

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze N, następnie klawisz S, a następnie klawisz H, aby zaznaczyć obszar Kształty.

 2. Użyj klawiszy strzałek do przemieszczania się między kategoriami kształtów i zaznaczenia odpowiedniego kształtu.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+ENTER, aby wstawić zaznaczony kształt.

Wstawianie pola tekstowego

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz X.

 2. Naciśnij skrót klawiaturowy CTRL+ENTER, aby wstawić pole tekstowe.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz J, aby zaznaczyć przycisk Obiekt.

 2. Użyj klawiszy strzałek w celu poruszania się po obiektach.

 3. Naciśnij skrót klawiaturowy CTRL+ENTER, aby wstawić odpowiedni obiekt.

Wstawianie tekstu WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisz N, a następnie klawisz W, aby zaznaczyć obszar WordArt.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Zaznaczanie kształtu

Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • W celu zaznaczenia pojedynczego kształtu naciskaj klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT+TAB, aby przechodzić do tyłu) między obiektami do momentu pojawienia się uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu, który chcesz zaznaczyć.

 • Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj okienka zaznaczenia.

Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów, obrazów i obiektów WordArt

 • Aby zgrupować kształty, obrazy lub obiekty WordArt, zaznacz elementy, które chcesz zgrupować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+G.

 • Aby rozgrupować grupę, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+G.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki albo prowadnic

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

SHIFT+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

ALT+F9

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt mający atrybuty, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z tekstem, zostanie skopiowany zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty obiektu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Zaznaczanie tekstu i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie do końca wyrazu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie do początku wyrazu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie jednego wiersza w górę (z kursorem na początku wiersza).

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie jednego wiersza w dół (z kursorem na początku wiersza).

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie obiektu (gdy jest zaznaczony tekst wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie drugiego obiektu (gdy jest zaznaczony jeden obiekt).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

ENTER

Zaznaczanie wszystkich obiektów.

CTRL+A (na karcie Slajdy)

Zaznaczanie wszystkich slajdów.

CTRL+A (w widoku sortowania slajdów)

Zaznaczanie całego tekstu.

CTRL+A (na karcie Konspekt)

Usuwanie i kopiowanie tekstu i obiektów

Czynność

Klawisze

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

BACKSPACE

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+BACKSPACE

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Uwaga: Aby wykonać tę czynność, należy umieścić kursor między wyrazami.

CTRL+DELETE

Wycinanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu lub tekstu.

CTRL+V

Cofnięcie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+Shift+K

Poruszanie się w tekście

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

CTRL+END

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

CTRL+HOME

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego. Jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, zostanie wstawiony nowy slajd z tym samym układem slajdu co slajd oryginalny.

CTRL+ENTER

Przechodzenie do powtarzania ostatniej akcji Wyszukaj.

SHIFT+F4

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego wiersza.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Wstawianie tabulatora w komórce.

CTRL+TAB

Rozpoczynanie nowego akapitu.

ENTER

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

TAB na końcu ostatniego wiersza

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu kontekstowe.

 3. Naciskaj klawisz STRZAŁKA W DÓŁ do momentu wybrania opcji Obiekt Arkusz, naciśnij klawisz STRZAŁKA W PRAWO, aby wybrać opcję Edytuj, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Nazwa polecenia w menu skrótów zależy od typu osadzonego lub połączonego obiektu. Na przykład osadzonemu arkuszowi programu Microsoft Office Excel odpowiada polecenie Obiekt: arkusz danych, a osadzonemu rysunkowi programu Microsoft Office Visio odpowiada polecenie Obiekt programu Visio.

Formatowanie i wyrównywanie znaków i akapitów

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Uwaga: Aby użyć tych skrótów klawiaturowych, należy najpierw zaznaczyć tekst, który ma zostać zmieniony.

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki.

CTRL+SHIFT+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+<

Stosowanie formatowania znaków

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

CTRL+T

Zmienianie wielkości liter w zdaniu (małe lub wielkie litery).

SHIFT+F3

Stosowanie pogrubienia.

CTRL+B

Stosowanie podkreślenia.

CTRL+U

Stosowanie kursywy.

CTRL+I

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

CTRL+SPACJA

Wstawianie hiperlinku.

CTRL+ALT+H

Kopiowanie formatów tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie formatów.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie formatów.

CTRL+SHIFT+V

Wyrównywanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównywanie akapitu do środka.

CTRL+E

Wyjustowanie akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

CTRL+R

Uruchamianie prezentacji

Następujących skrótów klawiaturowych można używać podczas uruchamiania prezentacji w widoku pokazu slajdów.

Skróty pokazu slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N, ENTER, PAGE DOWN, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W DÓŁ lub SPACJA

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P, PAGE UP, STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub BACKSPACE

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

Numer+ENTER

Wyświetlanie czarnego ekranu lub powrót z czarnego ekranu do prezentacji.

B lub KROPKA

Wyświetlanie białego ekranu lub powrót z białego ekranu do prezentacji.

W lub PRZECINEK

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Używanie oryginalnego chronometrażu podczas próby tempa.

O

Przechodzenie do następnego slajdu za pomocą kliknięcia myszą podczas próby tempa.

M

Ponowne nagrywanie narracji slajdów i chronometrażu.

R

Wracanie do pierwszego slajdu.

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy prawy i lewy przycisk myszy

Pokazywanie lub ukrywanie wskaźnika strzałki.

A lub =

Zmienianie wskaźnika w pióro.

CTRL+P

Zmienianie wskaźnika w strzałkę.

CTRL+A

Zmienianie wskaźnika w gumkę.

CTRL+E

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji odręcznej.

CTRL+M

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

CTRL+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

CTRL+U

Wyświetlanie okna dialogowego Wszystkie slajdy.

CTRL+S

Wyświetlanie paska zadań komputera.

CTRL+T

Wyświetlanie menu skrótów.

SHIFT+F10

Przechodzenie do pierwszego lub następnego hiperlinku na slajdzie.

TAB

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperlinku na slajdzie.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperlinku.

ENTER przy zaznaczonym hiperlinku

Skróty dotyczące multimediów podczas wyświetlania prezentacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie odtwarzania multimediów.

ALT+Q

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

ALT+P

Przechodzenie do następnej zakładki.

ALT+END

Przechodzenie do poprzedniej zakładki.

ALT+HOME

Zwiększanie głośności dźwięku.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zmniejszanie głośności dźwięku.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wyszukiwanie do przodu.

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Wyszukiwanie do tyłu.

ALT+SHIFT+PAGE UP

Wyciszanie dźwięku.

ALT+U

Podczas prezentacji można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić listę kontrolek.

Przeglądanie prezentacji w sieci Web

Następujące klawisze służą do przeglądania prezentacji w sieci Web w programie Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do przodu między hiperłączami prezentacji w sieci Web, paskiem adresu i paskiem łączy.

TAB

Przechodzenie do tyłu między hiperłączami prezentacji w sieci Web, paskiem adresu i paskiem łączy.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do następnego slajdu.

SPACJA

Używanie funkcji okienka zaznaczenia

W okienku zaznaczenia można używać następujących skrótów klawiaturowych.

Aby otworzyć okienko zaznaczenia, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt, a następnie kolejno klawisze H, S, L i P.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+SPACJA lub SHIFT+ENTER

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

CTRL+SHIFT+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

TAB lub SHIFT+TAB

Zwijanie wszystkich grup.

Uwaga: Aby używać tego skrótu, należy umieścić fokus w widoku drzewa w okienku zaznaczenia.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+9

Aby w programie Office PowerPoint 2007 przypisać niestandardowe skróty klawiaturowe do elementów menu, zarejestrowanych makr lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), należy użyć dodatku opracowanego przez inną firmę, takiego jak dodatek Shortcut Manager dla programu PowerPoint, który jest dostępny w witrynie dodatków OfficeOne dla programu PowerPoint.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć link Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

Szybkie linki

Pomoc online

Podstawowe czynności w pakiecie Office

Poruszanie się po Wstążce

Typowe zadania w programie PowerPoint

Pomoc online

Skróty klawiaturowe do obsługi okna Pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do wszystkich tematów Pomocy pakietu Office. W oknie Pomoc są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy a aktywnym programem.

ALT+TAB

Wracanie do narzędzi głównych programu PowerPoint.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu w oknie Pomocy.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu w oknie Pomocy.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonego elementu.

ENTER

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu PowerPoint w oknie Pomocy zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu.

TAB, SHIFT+TAB

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu PowerPoint w oknie Pomocy odpowiednio rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperlinku.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

PAGE UP, PAGE DOWN

Wyświetlanie menu poleceń dostępnych w oknie Pomocy. Okno Pomocy musi być oknem aktywnym (należy kliknąć w oknie Pomocy).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież)

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli kursor nie znajduje się w bieżącym temacie Pomocy, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia. Może być konieczne naciśnięcie klawisza F6 więcej niż raz.

F6 (jeśli pole Wpisz wyrazy do wyszukania nie ma fokusu), TAB, STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisz tekst w polu Wpisz wyrazy do wyszukania. Może być konieczne naciśnięcie klawisza F6 więcej niż raz.

F6

Przełączanie między obszarami w oknie Pomocy, na przykład przełączanie między paskiem narzędzi, polem Wpisz wyrazy do wyszukania i listą Wyszukaj.

F6

Przechodzenie odpowiednio do następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Podstawowe czynności w pakiecie Office

Wyświetlanie okien i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przełączanie do następnego okna.

ALT+TAB

Przełączanie do poprzedniego okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zamykanie aktywnego okna.

CTRL+W lub CTRL+F4

Przywracanie rozmiaru aktywnego okna po zmaksymalizowaniu go.

CTRL+F5

Przechodzenie do obszaru okienko zadań z innego okienka w oknie programu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Może być konieczne naciśnięcie klawisza F6 więcej niż raz.

Uwaga: Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie zostanie wyświetlone odpowiednie okienko zadań, należy nacisnąć klawisz ALT, aby umieścić fokus na Wstążce (która składa się na interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent), a następnie nacisnąć klawisze CTRL+TAB, aby przejść do okienka zadań. Wstążka to jeden z elementów, które składają się na nowy interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Zastępuje ona wiele menu i pasków narzędzi jednym obszarem, w którym można łatwo znaleźć wszystkie potrzebne polecenia.

F6

Przechodzenie do okienka z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

SHIFT+F6

Przełączanie do następnego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

CTRL+F6

Przełączanie do poprzedniego okna.

CTRL+SHIFT+F6

Uruchamianie polecenia Przenieś (w menu Sterowanie dla tego okna), gdy okno dokumentu nie zostało zmaksymalizowane. Przenieś okno za pomocą klawiszy strzałek, a po zakończeniu tej czynności naciśnij klawisz ESC.

CTRL+F7

Uruchamianie polecenia Rozmiar (w menu Sterowanie dla tego okna), gdy okno dokumentu nie zostało zmaksymalizowane. Zmień rozmiar okna za pomocą klawiszy strzałek, a po zakończeniu tej czynności naciśnij klawisz ESC.

CTRL+F8

Minimalizowanie okna do ikony (działa tylko w przypadku niektórych programów pakietu Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksymalizowanie lub przywracanie zaznaczonego okna.

CTRL+F10

Kopiowanie obrazu ekranu do Schowka.

PRINT SCREEN

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

ALT+PRINT SCREEN

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienianie czcionki.

CTRL+SHIFT+F

Zmienianie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+<

Poruszanie się w tekście lub komórkach

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

CTRL+END

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

CTRL+HOME

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego w programie Microsoft Office PowerPoint (jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, zostanie wstawiony nowy slajd z takim samym układem jak slajd oryginalny).

CTRL+ENTER

Powtarzanie ostatniej akcji Wyszukaj.

SHIFT+F4

Znajdowanie i zamienianie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Znajdowanie.

CTRL+F

Otwieranie okna dialogowego Zamienianie.

CTRL+H

Powtarzanie ostatniej akcji Wyszukaj.

SHIFT+F4

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego wiersza.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Wstawianie tabulatora w komórce.

CTRL+TAB

Rozpoczynanie nowego akapitu.

ENTER

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

TAB na końcu ostatniego wiersza

Uzyskiwanie dostępu do okienek zadań i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do okienko zadań z innego okienka w oknie programu. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

F6

Jeśli jest aktywne okienko zadań, zaznaczenie odpowiednio następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań.

TAB, SHIFT+TAB

Wyświetlanie pełnego zestawu poleceń w menu okienka zadań.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie między pozycjami w zaznaczonym podmenu; przechodzenie między poszczególnymi opcjami w grupie opcji w oknie dialogowym.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Otwieranie wybranego menu lub uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku.

SPACJA lub ENTER

Otwieranie menu skrótów; otwieranie menu rozwijanego dla zaznaczonego elementu galerii.

SHIFT+F10

Gdy jest widoczne menu lub podmenu, zaznaczanie odpowiednio pierwszego lub ostatniego polecenia w menu lub podmenu.

HOME, END

Przewijanie zaznaczonej listy galerii odpowiednio w górę lub dół.

PAGE UP, PAGE DOWN

Przechodzenie odpowiednio na początek lub na koniec zaznaczonej listy galerii.

HOME, END

Zamykanie okienka zadań.

CTRL+SPACJA, C

Otwieranie Schowka.

ALT+H, F, O

Uzyskiwanie dostępu do tagów inteligentnych i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie menu lub komunikatu tagu inteligentnego. Jeśli istnieje więcej niż jeden tag inteligentny, przełączanie na następny tag inteligentny i wyświetlanie jego menu lub komunikatu.

ALT+SHIFT+F10

Zaznaczanie następnego elementu w menu tagu inteligentnego.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie poprzedniego elementu w menu tagu inteligentnego.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Uruchamianie akcji dla zaznaczonego elementu w menu tagu inteligentnego.

ENTER

Zamykanie menu lub komunikatu tagu inteligentnego.

ESC

Porady

 • Możesz ustawić opcję odtwarzania powiadomienia dźwiękowego przy każdym wyświetleniu tagu inteligentnego. Aby wskazówki dźwiękowe były odtwarzane, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową. Ponadto na komputerze musi być zainstalowany dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Jeśli masz dostęp do sieci Web, możesz pobrać dodatek Microsoft Office Sounds z witryny internetowej Microsoft Office Online. Po zainstalowaniu plików dźwiękowych wykonaj następujące czynności w programie Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 lub Microsoft Office Word 2007:

  1. Naciśnij klawisze ALT+F, aby wyświetlić przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie naciśnij literę I, aby wyświetlić pozycję Opcje programu.

  2. Naciśnij klawisz A, aby przejść do pozycji Zaawansowane, lub znajdź tę pozycję za pomocą klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ.

  3. W obszarze Ogólne w kategorii Zaawansowane naciśnij klawisze ALT+F, aby zaznaczyć pole wyboru Reaguj dźwiękiem, naciskaj klawisz TAB, aż przejdziesz do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga: Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone lub wyczyszczone, ustawienie zostanie zmienione we wszystkich programach pakietu Office obsługujących dźwięk.

Zmienianie rozmiaru okienka zadań

 1. W okienko zadań naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu dodatkowych poleceń.

 2. Użyj klawisza STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć polecenie Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić rozmiar okienka zadań. Użyj klawiszy CTRL+klawiszy strzałek, aby zmieniać rozmiar o jeden piksel.

Uwaga: Po zmianie rozmiaru naciśnij klawisz ESC.

Korzystanie z okien dialogowych

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej opcji lub grupy opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji lub grupy opcji.

SHIFT+TAB

Przełączanie do następnej karty w oknie dialogowym.

CTRL+TAB

Przełączanie do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

CTRL+SHIFT+TAB

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Otwieranie listy (jeśli jest zamknięta) i przechodzenie do opcji na tej liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Przechodzenie między opcjami w otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej; anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

ESC

Uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku; zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

SPACJA

Wybieranie opcji; zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

ALT+podkreślona litera w opcji

Uruchamianie akcji przypisanej do domyślnego przycisku w oknie dialogowym.

ENTER

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, na przykład nazwę użytkownika lub ścieżkę do folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie odpowiednio o jeden znak w lewo lub o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie tekstu od punktu położenia kursora do początku wpisu.

SHIFT+HOME

Zaznaczanie tekstu od punktu położenia kursora do końca wpisu.

SHIFT+END

Korzystanie z okien dialogowych Otwieranie i Zapisywanie jako

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do poprzedniego folderu. Obraz przycisku

ALT+1

Przycisk Do góry o jeden poziom Obraz przycisku : otwieranie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej niż otwarty folder.

ALT+2

Przycisk Usuń Obraz przycisku : Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

ALT+3 lub DELETE

Przycisk Utwórz nowy folder Obraz przycisku : Tworzenie nowego folderu.

ALT+4

Przycisk Widoki Obraz przycisku : Przełączanie między dostępnymi widokami folderów.

ALT+5

Przycisk Narzędzia: Pokazywanie menu Narzędzia.

ALT+L

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu, na przykład folderu lub pliku.

SHIFT+F10

Przechodzenie między opcjami lub obszarami w oknie dialogowym.

TAB

Otwieranie listy Szukaj w.

F4 lub ALT+W

Odświeżanie listy plików.

F5

Poruszanie się po Wstążce.

Uzyskiwanie dostępu do dowolnego polecenia za pomocą kilku naciśnięć klawiszy

 1. Naciśnij klawisz ALT.

  Nad wszystkimi funkcjami dostępnymi w bieżącym widoku zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy. Poniższy przykład pochodzi z programu Microsoft Office Word.

  Wstążka z wyświetlonymi poradami dotyczącymi klawiszy

 2. Naciśnij literę pokazaną w poradzie dotyczącej klawiszy nad funkcją, której chcesz użyć.

 3. Zależnie od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Jeśli na przykład jest aktywna karta Narzędzia główne i naciśniesz klawisz V, zostanie wyświetlona karta Wstawianie razem z poradami dotyczącymi klawiszy dla grup na tej karcie.

 4. Naciskaj kolejne litery do czasu naciśnięcia litery związanej z poleceniem lub kontrolką, których chcesz użyć. W niektórych przypadkach jest konieczne naciśnięcie litery związanej z grupą, w której znajduje się polecenie. Na przykład naciśnięcie klawiszy ALT+H, R, R spowoduje przejście do pola listy Rozmiar w grupie Czcionka.

  Uwaga: Aby anulować wykonywaną akcję i ukryć porady dotyczące klawiszy, należy nacisnąć klawisz ALT.

Zmienianie fokusu klawiatury bez używania myszy

Innym sposobem używania klawiatury podczas pracy ze Wstążką jest przenoszenie fokusu między kartami i poleceniami do czasu znalezienia odpowiedniej funkcji. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre ze sposobów przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Czynność

Klawisze

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

ALT lub F10. Należy ponownie nacisnąć jeden z tych klawiszy, aby wrócić do dokumentu i anulować klawisze dostępu.

Przechodzenie do następnej karty na Wstążce odpowiednio w lewo lub w prawo.

F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Pokazywanie lub ukrywanie Wstążki.

CTRL+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego polecenia.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu w celu zaznaczenia następujących obszarów okna:

 • Aktywna karta na Wstążce

 • Dowolne otwarte okienko zadań

 • Dokument użytkownika

F6

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na Wstążce odpowiednio do przodu lub do tyłu.

TAB, SHIFT+TAB

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Uaktywnienie wybranego polecenia lub kontrolki na Wstążce.

SPACJA lub ENTER

Otworzenie wybranego menu lub galerii na Wstążce.

SPACJA lub ENTER

Aktywowanie polecenia lub kontrolki na Wstążce tak, aby było możliwe modyfikowanie wartości.

ENTER

Zakończenie modyfikowania wartości w kontrolce na Wstążce, a następnie przeniesienie fokusu z powrotem do dokumentu.

ENTER

Uzyskiwanie Pomocy dla zaznaczonego polecenia lub kontrolki na Wstążce. Jeśli żaden temat Pomocy nie jest skojarzony z zaznaczonym poleceniem, wyświetlany jest ogólny temat Pomocy dla programu.

F1

Typowe zadania w programie PowerPoint

Tworzenie nowej prezentacji: Ctrl+N

Przechodzenie między okienkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym.

F6

Przechodzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym.

SHIFT+F6

Przełączanie między kartami Slajdy i Konspekt w okienku Konspekt i slajdy w widoku normalnym.

CTRL+SHIFT+TAB

Praca z konspektem

Czynność

Klawisze

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Pokazywanie nagłówków poziomu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Praca z kształtami, obrazami, polami, obiektami oraz tekstami WordArt

Wstawianie kształtu

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisze N, następnie klawisz S, a następnie klawisz H, aby zaznaczyć obszar Kształty.

 2. Użyj klawiszy strzałek do przemieszczania się między kategoriami kształtów i zaznaczenia odpowiedniego kształtu.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+ENTER, aby wstawić zaznaczony kształt.

Wstawianie pola

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, a następnie naciśnij klawisz N.

 2. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do pozycji Pole tekstowe na karcie Wstawianie w grupie Tekst.

 3. Naciśnij skrót klawiaturowy CTRL+ENTER, aby wstawić pole tekstowe.

Wstawianie obiektu

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie naciśnij klawisz N, a następnie klawisz J, aby zaznaczyć przycisk Obiekt.

 2. Użyj klawiszy strzałek w celu poruszania się po obiektach.

 3. Naciśnij skrót klawiaturowy CTRL+ENTER, aby wstawić odpowiedni obiekt.

Wstawianie tekstu WordArt

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz ALT, następnie klawisz N, a następnie klawisz W, aby zaznaczyć obszar WordArt.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

Zaznaczanie kształtu

Uwaga: Jeśli kursor znajduje się w obrębie tekstu, należy nacisnąć klawisz ESC.

 • W celu zaznaczenia pojedynczego kształtu naciskaj klawisz TAB, aby przechodzić do przodu (lub klawisze SHIFT+TAB, aby przechodzić do tyłu) między obiektami do momentu pojawienia się uchwytów zmiany rozmiaru wokół obiektu, który chcesz zaznaczyć.

 • Aby zaznaczyć wiele elementów, użyj okienka zaznaczenia.

Grupowanie lub rozgrupowywanie kształtów, obrazów i obiektów WordArt

 • Aby zgrupować kształty, obrazy lub obiekty WordArt, zaznacz elementy, które chcesz zgrupować, a następnie naciśnij klawisze CTRL+G.

 • Aby rozgrupować grupę, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+G.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki albo prowadnic

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

SHIFT+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

ALT+F9

Kopiowanie atrybutów kształtu

 1. Zaznacz kształt mający atrybuty, które chcesz skopiować.

  Jeśli został zaznaczony kształt z dołączonym tekstem, zostanie skopiowany zarówno wygląd i styl tekstu, jak i atrybuty kształtu.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+C, aby skopiować atrybuty obiektu.

 3. Naciśnij klawisz TAB lub klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć obiekt, do którego atrybuty mają zostać skopiowane.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+V.

Zaznaczanie tekstu i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie do końca wyrazu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie do początku wyrazu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie wiersza w górę.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie wiersza w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

TAB lub SHIFT+TAB, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

ENTER

Zaznaczanie wszystkich obiektów.

CTRL+A (na karcie Slajdy)

Zaznaczanie wszystkich slajdów.

CTRL+A (w widoku sortowania slajdów)

Zaznaczanie całego tekstu.

CTRL+A (na karcie Konspekt)

Usuwanie i kopiowanie tekstu i obiektów

Czynność

Klawisze

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

BACKSPACE

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+BACKSPACE

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

CTRL+DELETE

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

CTRL+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

CTRL+V

Cofnięcie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Kopiowanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie samego formatowania.

CTRL+SHIFT+V

Wklejanie specjalne.

CTRL+ALT+V

Poruszanie się w tekście

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

CTRL+END

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

CTRL+HOME

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego. Jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, zostanie wstawiony nowy slajd z tym samym układem slajdu co slajd oryginalny.

CTRL+ENTER

Przechodzenie do powtarzania ostatniej akcji Wyszukaj.

SHIFT+F4

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego wiersza.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Wstawianie tabulatora w komórce.

CTRL+TAB

Rozpoczynanie nowego akapitu.

ENTER

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

TAB na końcu ostatniego wiersza

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego

 1. Naciśnij klawisze SHIFT+TAB, aby zaznaczyć odpowiedni obiekt.

 2. Naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby wyświetlić menu skrótów.

 3. Naciskaj klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać pozycję Obiekt Arkusz, a następnie wybrać pozycję Edytuj.

Formatowanie i wyrównywanie znaków i akapitów

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki.

CTRL+SHIFT+F

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+<

Stosowanie formatowania znaków

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

CTRL+T

Zmienianie wielkości liter w zdaniu (małe lub wielkie litery).

SHIFT+F3

Stosowanie pogrubienia.

CTRL+B

Stosowanie podkreślenia.

CTRL+U

Stosowanie kursywy.

CTRL+I

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

CTRL+SPACJA

Wstawianie hiperlinku.

CTRL+ALT+H

Kopiowanie formatów tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie formatów.

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie formatów.

CTRL+SHIFT+V

Wyrównywanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównywanie akapitu do środka.

CTRL+E

Wyjustowanie akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

CTRL+R

Uruchamianie prezentacji

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas przedstawiania prezentacji w trybie pełnoekranowym.

Czynność

Klawisze

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N, ENTER, PAGE DOWN, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W DÓŁ lub SPACJA

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P, PAGE UP, STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub BACKSPACE

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

Numer+ENTER

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub wracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu.

B lub KROPKA

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu.

W lub PRZECINEK

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Używanie oryginalnego chronometrażu podczas próby tempa.

O

Przechodzenie do następnego slajdu za pomocą kliknięcia myszą podczas próby tempa.

M

Wracanie do pierwszego slajdu.

1+ENTER

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika lub zamienianie wskaźnika na pióro.

CTRL+P

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika lub zamienianie wskaźnika na strzałkę.

CTRL+A

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

CTRL+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

CTRL+U

Wyświetlanie menu skrótów.

SHIFT+F10

Przechodzenie do pierwszego lub następnego hiperlinku na slajdzie.

TAB

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperlinku na slajdzie.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperlinku.

ENTER przy zaznaczonym hiperłączu

Porada: Podczas prezentacji można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić listę kontrolek.

Przeglądanie prezentacji w sieci Web

Następujące klawisze służą do przeglądania prezentacji w sieci Web w programie Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do przodu między hiperłączami prezentacji w sieci Web, paskiem adresu i paskiem łączy.

TAB

Przechodzenie do tyłu między hiperłączami prezentacji w sieci Web, paskiem adresu i paskiem łączy.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do następnego slajdu.

SPACJA

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

BACKSPACE

Używanie funkcji okienka zaznaczenia

W okienku zaznaczenia można używać następujących skrótów klawiaturowych.

Czynność

Klawisze

Otwieranie okienka zaznaczenia.

ALT, J, D, A, a następnie P

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

SHIFT+F10

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

SPACJA lub ENTER

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

SHIFT+SPACJA lub SHIFT+ENTER

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

CTRL+SHIFT+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

CTRL+SHIFT+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

TAB lub SHIFT+TAB

Zwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie wszystkich grup.

ALT+SHIFT+9

Aby w programie Office PowerPoint 2007 przypisać niestandardowe skróty klawiaturowe do elementów menu, zarejestrowanych makr lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), należy użyć dodatku opracowanego przez inną firmę, takiego jak dodatek Shortcut Manager dla programu PowerPoint, który jest dostępny w witrynie dodatków OfficeOne dla programu PowerPoint.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×