Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu PowerPoint w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie PowerPoint w systemie Windows.

Dostępna jest oddzielna lista skrótów klawiaturowych do używania podczas tworzenia prezentacji.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Czynność

Klawisze

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie prezentacji od bieżącego slajdu.

Shift+F5

Pokazywanie widoku prezentera.

Alt+F5

lub

Alt+S, B

W tym temacie

Sterowanie pokazem slajdów podczas wyświetlania prezentacji

Sterowanie wideo i innymi plikami multimedialnymi podczas wyświetlania prezentacji

Poruszanie się po widoku prezentera podczas prezentowania

Sterowanie pokazem slajdów podczas wyświetlania prezentacji

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas wyświetlania prezentacji w trybie Pokazu slajdów (pełnoekranowym). Aby otworzyć tryb Pokaz slajdów, naciśnij klawisze Alt+S, a następnie klawisz B.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N

Enter

Page Down

Strzałka w prawo

Strzałka w dół

Spacja

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Page Up

Strzałka w lewo

Strzałka w górę

Backspace

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

numer+Enter

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub wracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu.

B lub kropka

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu.

W lub przecinek

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Ponowne nagrywanie narracji slajdów i chronometrażu.

R

Uruchomienie wskaźnika laserowego

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund lewy przycisk myszy

Zmienianie wskaźnika w pióro.

Ctrl+P

Zmienianie wskaźnika w strzałkę.

Ctrl+A

Zmienianie wskaźnika w gumkę.

Ctrl+E

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji odręcznej.

Ctrl+M

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

Ctrl+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

Ctrl+U

Wyświetlanie okna dialogowego Wszystkie slajdy.

Ctrl+S

Wyświetlanie paska zadań komputera.

Ctrl+T

Wyświetlanie menu skrótów.

Shift+F10

Przechodzenie do następnego hiperlinku (lub innego punktu aktywnego) na bieżącym slajdzie. (Punkty aktywne obejmują hiperlinki, wyzwalacze animacji, obiekty audio i obiekty wideo).

Tab

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperlinku na bieżącym slajdzie.

Shift+Tab

Wykonywanie akcji „Kliknięcie myszą” dla zaznaczonego hiperlinku (użycie zaznaczonego hiperlinku).

Enter przy zaznaczonym hiperlinku

Sterowanie wideo i innymi plikami multimedialnymi podczas wyświetlania prezentacji

Poniższe skróty klawiaturowe działają z plikami wideo zaimportowanymi z komputera lub innego urządzenia. Nie działają z plikami wideo online.

Jeśli podczas wyświetlania prezentacji zechcesz zobaczyć listę skrótów dotyczących multimediów, naciśnij klawisz F1. Następnie w oknie dialogowym Pokaz slajdów — Pomoc wybierz kartę Multimedia. Naciśnij klawisz strzałki na klawiaturze, aby przejść z jednej karty okna dialogowego do drugiej.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie odtwarzania multimediów.

Alt+Q

Odtwarzanie lub wstrzymywanie multimediów.

Ctrl+Spacja

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

Alt+P

Przechodzenie do następnej zakładki.

Alt+End

Przechodzenie do poprzedniej zakładki.

Alt+Home

Zwiększanie głośności dźwięku.

ALT+Strzałka w górę

Zmniejszanie głośności dźwięku.

ALT+Strzałka w dół

Wyciszanie dźwięku.

Alt+U

Wyszukiwanie do przodu o trzy sekundy.

Alt+Shift+Page Down

Wyszukiwanie do tyłu o trzy sekundy.

Alt+Shift+Page Up

Wyszukiwanie do przodu o 0,25 sekundy, a następnie wstrzymywanie.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Wyszukiwanie do tyłu o 0,25 sekundy, a następnie wstrzymywanie.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Pokazywanie/ukrywanie menu dźwięku i napisów (w przypadku klipów wideo zawierających wiele ścieżek audio i/lub napisów w obsługiwanych formatach).

Alt+J

Poruszanie się po widoku prezentera podczas prezentowania

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas wyświetlania prezentacji przy użyciu widoku prezentera. Widok prezentera umożliwia wyświetlanie prezentacji wraz z notatkami prelegenta na jednym komputerze (na przykład na komputerze przenośnym) i jednoczesne wyświetlanie prezentacji bez notatek dla odbiorców na drugim monitorze.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między obszarami widoku prezentera (nagłówek, narzędzia poniżej slajdu, okienko notatek)

F6

Przechodzenie między narzędziami w obrębie jednego regionu w widoku prezentera

Tab

Przewinięcie w dół o jeden wiersz w okienku notatek

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przewinięcie w górę o jeden wiersz w okienku notatek

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przewinięcie w dół o jeden ekran w okienku notatek

CTRL+PAGE DOWN

Przewinięcie w górę o jeden ekran w okienku notatek

CTRL+PAGE UP

Aby wydrukować prezentację, naciśnij klawisze Ctrl+P.

W tym temacie

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas przedstawiania prezentacji w trybie pełnoekranowym.

Skróty pokazu slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N

Enter

Page Down

Strzałka w prawo

Strzałka w dół

Spacja

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Page Up

Strzałka w lewo

Strzałka w górę

Backspace

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

Numer+ENTER

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub wracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu.

B lub KROPKA

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu.

W lub PRZECINEK

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Używanie oryginalnego chronometrażu podczas próby tempa.

O

Przechodzenie do następnego slajdu za pomocą kliknięcia myszą podczas próby tempa.

M

Ponowne nagrywanie narracji slajdów i chronometrażu.

R

Wracanie do pierwszego slajdu.

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy prawy i lewy przycisk myszy

Pokazywanie lub ukrywanie wskaźnika strzałki.

A lub =

Zmienianie wskaźnika w pióro.

CTRL+P

Zmienianie wskaźnika w strzałkę.

CTRL+A

Zmienianie wskaźnika w gumkę.

CTRL+E

Pokazywanie lub ukrywanie adiustacji odręcznej.

CTRL+M

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

CTRL+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

CTRL+U

Wyświetlanie okna dialogowego Wszystkie slajdy.

CTRL+S

Wyświetlanie paska zadań komputera.

CTRL+T

Wyświetlanie menu skrótów.

SHIFT+F10

Przechodzenie do pierwszego lub następnego hiperlinku na slajdzie.

TAB

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperlinku na slajdzie.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperlinku.

ENTER przy zaznaczonym hiperlinku

Skróty dotyczące multimediów podczas wyświetlania prezentacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie odtwarzania multimediów.

ALT+Q

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

ALT+P

Przechodzenie do następnej zakładki.

ALT+END

Przechodzenie do poprzedniej zakładki.

ALT+HOME

Zwiększanie głośności dźwięku.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zmniejszanie głośności dźwięku.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wyszukiwanie do przodu.

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Wyszukiwanie do tyłu.

ALT+SHIFT+PAGE UP

Wyciszanie dźwięku.

ALT+U

Aby wydrukować prezentację, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Porada   : podczas prezentacji można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić listę kontrolek.

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas przedstawiania prezentacji w trybie pełnoekranowym.

Czynność

Klawisze

Uruchamianie prezentacji od początku.

F5

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu.

N

Enter

Page Down

Strzałka w prawo

Strzałka w dół

Spacja

Uruchamianie poprzedniej animacji lub przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Page Up

Strzałka w lewo

Strzałka w górę

Backspace

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze.

numer+ENTER

Wyświetlanie pustego, czarnego slajdu lub wracanie do prezentacji z pustego, czarnego slajdu.

B lub KROPKA

Wyświetlanie pustego, białego slajdu lub powracanie do prezentacji z pustego, białego slajdu.

W lub PRZECINEK

Zatrzymywanie lub ponowne uruchamianie prezentacji automatycznej.

S

Kończenie prezentacji.

ESC lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie.

E

Przechodzenie do następnego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty.

H

Ustawianie nowego chronometrażu podczas próby tempa.

T

Używanie oryginalnego chronometrażu podczas próby tempa.

O

Przechodzenie do następnego slajdu za pomocą kliknięcia myszą podczas próby tempa.

M

Wracanie do pierwszego slajdu.

1+ENTER

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika i/lub zamienianie wskaźnika na pióro.

CTRL+P

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika i/lub zamienianie wskaźnika na strzałkę.

CTRL+A

Natychmiastowe ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji.

CTRL+H

Ukrywanie wskaźnika myszy i przycisku nawigacji po 15 sekundach.

CTRL+U

Wyświetlanie menu skrótów.

SHIFT+F10

Przechodzenie do pierwszego lub następnego hiperlinku na slajdzie.

TAB

Przechodzenie do ostatniego lub poprzedniego hiperlinku na slajdzie.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji „kliknięcia” dla zaznaczonego hiperlinku.

ENTER przy zaznaczonym hiperłączu

Aby wydrukować prezentację, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Porada   : podczas prezentacji można nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić listę kontrolek.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×