Używanie składnika Web Part formularza HTML do filtrowania i wyświetlania danych w innym składniku Web Part

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą składnika Web Part formularza HTML można tworzyć połączenie z innym składnikiem Web Part, takim jak składnik Web Part widoku listy, i przekazywać do niego dane.

W tym artykule:

Za pomocą składnika Web Part formularza

Dodawanie składnika Web Part do strony

Łączenie składnika Web Part formularza HTML do innego składnika Web Part

Dostosowywanie składnika Web Part formularza HTML

Dostosowywanie składnika Web Part formularza HTML domyślnego

Za pomocą pola tekstowego w wielu wierszach.

Przyciski opcji

Używanie listy rozwijanej opcji

Za pomocą pól wyboru

Konfigurowanie właściwości wspólne składnika Web Part

Wygląd

Układ

Zaawansowane

Używanie składnika Web Part formularza

Za pomocą składnika Web Part formularza HTML można tworzyć połączenie z innym składnikiem Web Part i przekazywać do niego dane. Można na przykład wpisać nazwę regionu w domyślnym składniku Web Part formularza HTML, przekazać wartość do składnika Web Part widoku listy danych klienta i przefiltrować dane według tego regionu. Składnik Web Part formularza HTML można też dostosować na przykład w ten sposób, aby użytkownik mógł wybrać region z listy rozwijanej. W składniku Web Part formularza HTML można stosować pola tekstowe, listy rozwijane, wielowierszowe pola tekstowe, pola wyboru lub przyciski opcji.

Sposób łączenia pól z innym składnikiem Web Part zależy od tego, jak w innym składniku Web Part zdefiniowano używanie połączeń składników Web Part.

Mimo że formularz może zawierać więcej niż jeden element (pole tekstowe, przyciski radiowe itd.), to z danym składnikiem Web Part widoku listy może być połączone tylko jedno pole. Różne pola mogą być jednak połączone z różnymi składnikami Web Part w tym samym czasie. Może na przykład istnieć składnik Web Part formularza HTML z polem tekstowym oraz zestawem przycisków opcji. Pole tekstowe może być połączone z jednym składnikiem Web Part widoku listy, a przyciski opcji z innym. Gdy użytkownik kliknie przycisk Przejdź, oba składniki Web Part widoku listy zostaną przefiltrowane zgodnie z informacjami wprowadzonymi w składniku Web Part formularza HTML.

Jeśli inny składnik Web Part akceptuje wiele parametrów, można z nim połączyć jedno lub więcej pól ze składnika Web Part formularza HTML. W takim przypadku do utworzenia połączeń może być potrzebny program do projektowania witryn sieci Web zgodny z programem SharePoint, taki jak SharePoint Designer 2010.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part do strony

Do edytowania strony są konieczne co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy programu SharePoint skupiającej członków danej witryny <Nazwa witryny>.

 1. Z poziomu strony na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz dodać składnik Web Part, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 3. W obszarze Kategorie wybierz kategorię, na przykład Listy i biblioteki, wybierz składnik Web Part, który chcesz dodać do strony, na przykład Anonsy, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Selektor składników Web Part

 4. Wybranie składnika Web Part powoduje wyświetlenie informacji na jego temat w obszarze Informacje o składniku Web Part.

 5. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Początek strony

Łączenie składnika Web Part formularza HTML z innym składnikiem Web Part

Aby użyć składnika Web Part formularza HTML, należy go połączyć z innym składnikiem Web Part, który może się odbierania wartości za pomocą połączenia składników Web Part, na przykład składnika Web Part widoku listy. Listę, którą chcesz filtrować i kolumny, według której chcesz filtrować, muszą być widoczne w składniku Web Part na tej samej stronie jako składnika Web Part formularza HTML. Aby dowiedzieć się, jak dodanie składnika Web Part formularza HTML do strony zobacz Dodawanie składnika Web Part do strony.

 1. Przejdź do strony zawierającej składnik Web Part, który chcesz filtrować.

 2. Na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 3. Wskaż składnik Web Part formularza HTML, kliknij strzałkę w dół, kliknij pozycję Połączenia, wskaż pozycję Dostarcz wartość formularza do, a następnie kliknij nazwę składnika Web Part, z którym chcesz utworzyć połączenie.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie połączenia kliknij kartę Konfigurowanie połączenia.

 5. W menu Typ połączenia wybierz pole odpowiadające informacjom ze składnika Web Part formularza HTML.

Uwaga: Pola muszą mieć takie same nazwy nie mają być ten sam typ danych. Wartości wysłanych z składnika Web Part formularza HTML są wartości tekstowe.

 1. Kliknij pozycję Zakończ, a następnie pozycję Zakończ tryb edytowania u góry strony.

Domyślnie można wprowadzić tekst w polu tekstowym, a następnie kliknąć przycisk Przejdź lub nacisnąć klawisz ENTER. W drugim składniku Web Part zostaną wyświetlone jedynie dane odpowiadające wprowadzonemu tekstowi. Aby wyczyścić pole tekstowe w celu wpisania nowego tekstu, należy zaznaczyć bieżący tekst i usunąć go.

Początek strony

Dostosowywanie składnika Web Part formularza HTML

Składnik Web Part formularza HTML można dostosować zarówno przy użyciu narzędzia Edytor źródła, dostępnego w okienku narzędzi składnika Web Part formularza HTML, jak i za pomocą programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem SharePoint, takiego jak SharePoint Designer 2010. Zamiast standardowego pola tekstowego można używać przycisków opcji, pól wyboru, wielowierszowych pól tekstowych oraz pól listy. Można też dodawać etykiety i przypisywać wartości domyślne.

Podczas dostosowywania składnika Web Part formularza HTML należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Do przekazywania danych do innego składnika Web Part można używać tylko jednego przycisku Przejdź (który używa elementu INPUT).

 • W składniku Web Part formularza HTML jest używany element FORM. Niektórych elementów języka HTML, na przykład elementów HTML, BODY i FORM, nie można używać wewnątrz elementu FORM.

 • Nazwy pól formularza nie mogą się powtarzać. Poszczególne wartości nazw są używane przy łączeniu z odpowiednimi nazwami kolumn składnika Web Part, z którym jest ustanawiane połączenie.

Aby dostosować składnik Web Part formularza, należy użyć przycisku Edytor źródła w celu wyświetlenia okna dialogowego Edytor tekstów, a następnie poprawić lub dodać kod źródłowy HTML.

Uwaga: Składnik Web Part formularza HTML tylko dostarczać dane do innego składnika Web Part — nie można jej pobieranie danych z innego składnika Web Part. Na przykład nie można użyć składnika Web Part formularza HTML jako formularza szczegółów do wyświetlania danych w wierszu.

Początek strony

Dostosowywanie domyślnego składnika Web Part formularza HTML

Aby dostosować domyślny składnik Web Part formularza HTML, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na stronie Wyświetlanie składnika Web Part formularza HTML na wstążce kliknij kartę Edycja, a następnie kliknij polecenia Edytuj.

 2. Wskaż składnik Web Part formularza HTML, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi kliknij przycisk Edytor źródła .

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Wpis tekstowy zawierające domyślny kod HTML.

Aby ułatwić czytanie i modyfikowanie kodu, warto wstawiać do tekstu znaki powrotu karetki, aby dzielić tekst na wiersze, jak w następującym przykładzie:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Pierwszy element INPUT można zmieniać na kilka sposobów, zmieniając nazwę pola, dodając etykietę do pola lub dodając wartość domyślną.

Właściwość

Opis

Nazwa pola

Nazwa pola tekstowego domyślne w składniku Web Part formularza jest T1. To nazwa wyświetlana w oknie dialogowym Konfiguracja połączenia . Aby nadać bardziej opisową nazwę pola, wpisz nową nazwę zamiast T1. Nie usuwaj znaków cudzysłowu.

Etykieta pola

Przed i za polem formularza można dodać etykietę tekstową. Należy wpisać tekst bez znaków cudzysłowu.

Wartość domyślna

Do pola obszaru tekstu można dodać wartość domyślną. Użytkownik może tę wartość zaakceptować, klikając przycisk Przejdź, lub zastąpić, wpisując własne dane. Aby dodać wartość domyślną, należy użyć atrybutu value.

Na przykład aby podać bardziej znaczącą nazwę, dodać wartość domyślną i dodać etykietę, można wpisać następujący kod:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Drugi element INPUT można zmodyfikować, zmieniając nazwę przycisku, jak pokazano w poniższym przykładzie:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Przed i za elementem DIV można też dodawać inne elementy HTML. Na przykład bardzo przydatnym i prostym sposobem na umożliwienie użytkownikowi szybkiego odświeżania strony i resetowania elementów FORM jest dodanie tagu kotwicy bieżącej strony po zamykającym elemencie DIV. Na przykład:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Ważne: Nie należy zmieniać inny kod HTML w oknie dialogowym Edytor tekstu. Składnik Web Part formularza HTML dynamicznie tworzy procedury skryptów w czasie wykonywania, aby utworzyć połączenie ze składnikiem Web Part. Nie należy modyfikować kodu zdarzeń onkeydown lub onclick lub przypadkowo przerwiesz składnika Web Part formularza HTML.

Początek strony

Używanie wielowierszowego pola tekstowego

Element TEXTAREA definiuje formant wprowadzania tekstu wielowierszowego. Atrybut ROWS określa liczbę wierszy widocznych w polu tekstowym. Atrybut COLS określa szerokość obszaru tekstowego w znakach. W następującym przykładzie użytkownik widzi pole tekstowe składające się z 5 wierszy o szerokości 30 znaków. Gdy użytkownik będzie wprowadzać tekst w polu, tekst zawinie się po 30 znakach.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Porada: Upewnij się, że brakuje miejsca w kodzie źródłowym zaraz po nawiasie pod kątem prostym (>).

Początek strony

Używanie przycisków opcji

Przyciski opcji, zwane też przyciskami radiowymi, umożliwiają użytkownikowi wybieranie z listy wzajemnie wykluczających się opcji. W poniższym przykładzie są wyświetlane trzy przyciski radiowe. Dla każdego przycisku radiowego należy użyć tej samej nazwy. Przyjęło się dodawać etykietę po każdym przycisku. Aby sformatować każdy przycisk radiowy w osobnym wierszu, należy użyć elementu BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Początek strony

Używanie listy rozwijanej z opcjami do wyboru

W przypadku dużej liczby wzajemnie wykluczających się opcji można rozważyć zastosowanie pola listy rozwijanej przy użyciu elementu SELECT. Poszczególne opcje są wyświetlane jako osobne pozycje na liście, ale użytkownik może wybrać tylko jedną z nich. Zawartość listy rozwijanej jest reprezentowana przez tekst po zamykającym nawiasie ostrym w elemencie OPTION.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Aby podać wartość domyślną, taką jak Hiszpania, należy wpisać następujący kod:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Początek strony

Używanie pól wyboru

W przypadku kilku niewykluczających się wzajemnie opcji można rozważyć zastosowanie pól wyboru. Poszczególne opcje są wyświetlane jako osobne pola wyboru, a użytkownik może zaznaczyć dowolne pola lub wszystkie z nich. Użycie tej opcji wymaga składnika Web Part, który akceptuje wiele parametrów w ramach połączenia składników Web Part.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Aby podać wartość domyślną, taką jak Hiszpania, należy wpisać następujący kod:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Początek strony

Konfigurowanie typowych właściwości składnika Web Part

Składniki Web Part mają ten sam zestaw właściwości, które sterują ich wyglądem, układem i cechami zaawansowanymi. Właściwości składników Web Part można zmieniać w okienku narzędzi.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne jest odpowiednie uprawnienie.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł wyłączyć wyświetlanie pewnych wspólnych właściwości albo utworzyć i udostępnić do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie wymieniono w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy po otwarciu przez użytkownika strony jest na niej wyświetlany cały składnik Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i jest wyświetlany cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, jest wyświetlany tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy po otwarciu przez użytkownika strony składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dopisany do tytułu sufiks (Ukryty).

Jeśli składnik Web Part ma dostarczać dane do innego składnika Web Part za pośrednictwem połączenia między składnikami, ale nie ma być wyświetlany, można go ukryć.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy strony nie są widoczne w polu listy, jeśli nie masz uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym wpisz dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part można usuwać ze strony.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką funkcję. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

Nawigacja Otwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part programu Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślne tematy Pomocy programu SharePoint są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×