Używanie korespondencji seryjnej do wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail

Używanie korespondencji seryjnej do wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail

Jeśli chcesz wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail do wielu odbiorców, użyj korespondencji seryjnej. Możesz utworzyć partię spersonalizowanych, identycznie sformatowanych wiadomości e-mail, które używają tego samego tekstu i grafik. Jedynie konkretne sekcje wiadomości e-mail będą spersonalizowane i będą się od siebie różnić. Korespondencja seryjna — w przeciwieństwie do rozsyłania wiadomości do grupy osób — sprawia, że każdy odbiorca wiadomości jest jedynym adresatem.

Trzy pliki w procesie tworzenia korespondencji seryjnej, czyli dokument główny oraz lista adresowa, które razem tworzą zbiór listów, wiadomości e-mail, kopert lub etykiet.

Z przygotowaniem wiadomości e-mail przy użyciu procesu tworzenia korespondencji seryjnej są związane trzy dokumenty:

 • Dokument główny
  Ten dokument to wiadomość e-mail, która zawiera tekst i grafikę (na przykład logo lub obraz) identyczne dla każdej wersji scalonego dokumentu.

 • Lista adresowa
  Ten dokument zawiera dane służące do wypełniania informacji w wiadomości. Lista adresowa zawiera na przykład nazwiska osób, do których zostanie zaadresowana wiadomość e-mail zawarta w dokumencie głównym.

 • Dokument scalony
  Ten dokument jest połączeniem dokumentu głównego i listy adresowej. Korespondencja seryjna pobiera informacje z listy adresowej i umieszcza je w dokumencie głównym, w wyniku czego powstaje spersonalizowany, scalony dokument korespondencji seryjnej dla każdej osoby z listy adresowej.

Krok 1. Przygotowanie dokumentu głównego

Zanim zaczniesz, w programie Word utwórz tekst podstawowy wiadomości e-mail, którą chcesz wysłać do wszystkich odbiorców. Jeśli chcesz na przykład poinformować odbiorców o zbliżającym się wydarzeniu, w wiadomości umieść informacje o nazwie, dacie, godzinie i lokalizacji wydarzenia. Tego rodzaju szczegóły dotyczące wydarzenia muszą znać wszyscy odbiorcy.

 • Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybierz pozycję Rozpocznij korespondencję seryjną > Wiadomości e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz polecenie Rozpocznij korespondencję seryjną, a także listę dostępnych opcji dla typu korespondencji seryjnej, którą chcesz rozpocząć.

Krok 2. Konfigurowanie listy adresowej

Aby móc wysyłać wiadomości e-mail, musisz mieć zainstalowany program poczty e-mail zgodny z interfejsem MAPI, na przykład program Outlook lub Gmail. Jeśli korzystasz z interfejsu MAPI programu Outlook, upewnij się, że masz takie same wersje programów Word i Outlook.

Lista adresowa to źródło danych. Może to być katalog kontaktów programu Outlook, baza danych programu Access lub lista adresów pakietu Office. Zawiera ona rekordy, z których program Word pobiera informacje do utworzenia wiadomości e-mail.


Porady

Krok 3. Łączenie listy adresowej z wiadomością e-mail

Nadszedł czas na wybranie adresatów ze źródła danych (listy adresów). Upewnij się, że źródło danych zawiera kolumnę z adresami e-mail odbiorców, a każda osoba, do której chcesz wysłać wiadomość, ma przypisany adres e-mail.

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybierz pozycję Wybierz adresatów i wybierz odpowiednią opcję.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie masz listy adresowej, wybierz pozycję Wpisz nową listę i utwórz ją.

   lub

  • Jeśli lista adresowa ma postać arkusza kalkulacyjnego programu Excel, bazy danych programu Access lub pliku danych innego typu, kliknij pozycję Użyj istniejącej listy. Następnie przejdź do swojej listy i wybierz pozycję Otwórz.

   lub

  • Jeśli korzystasz z kontaktów programu Outlook, kliknij pozycję Wybierz z kontaktów programu Outlook.

 3. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.


Edytowanie listy adresowej

Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do wszystkich osób z listy, przejdź do Krok 4. Dodawanie spersonalizowanej zawartości do wiadomości e-mail. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail tylko do wybranych osób z listy, możesz zawęzić listę, wykonując czynności podane w sekcji Edytowanie listy adresowej.

 1. Wybierz pozycję Edytuj listę adresatów.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz wyróżnione polecenie Edytuj listę adresatów.

 2. Zaznacz osoby, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.

  Wybierz wiersze, zaznaczając pole wyboru

Możesz również sortować lub filtrować listę, aby łatwiej znaleźć nazwiska i adresy.

Krok 4. Dodawanie spersonalizowanej zawartości do wiadomości e-mail

Możesz spersonalizować poszczególne wiadomości e-mail, dodając imię i nazwisko oraz adres danej osoby. Najlepszym sposobem na dodanie tych szczegółów jest wstawienie pól korespondencji seryjnej w dokumencie głównym.

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól wybierz pozycję Blok adresu.

  Pole korespondencji Wstawianie bloku adresu

 2. W oknie dialogowym Wstawianie bloku adresu wybierz format imienia i nazwiska adresata, jaki będzie wyświetlany w wiadomości e-mail.

  Opcje bloku adresu

 3. Wybierz pozycję OK, aby wstawić pole korespondencji seryjnej.

 4. W grupie Wpisywanie i wstawianie pól wybierz pozycję Wiersz pozdrowienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz wyróżnione polecenie Wiersz pozdrowienia.

 5. W oknie dialogowym Wstawianie wiersza pozdrowienia wybierz format, którego chcesz użyć.

 6. Wybierz pozycję OK, aby wstawić pole korespondencji seryjnej.

 7. Wybierz pozycję Plik > Zapisz, aby zachować wiadomość e-mail.

  Uwaga: Po wstawieniu pól konieczne będzie ręczne sformatowanie wiadomości e-mail.

Możesz również wstawić inne pola ze źródła danych do swojej wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Sprawdzanie nazw pól korespondencji seryjnej

Upewnij się, że program Word znajdzie imiona i nazwiska oraz adresy na liście adresowej.

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Wpisywanie i wstawianie pól wybierz pozycję Dopasuj pola.

  Porada: Pola korespondencji seryjnej mogą być również otwarte z okna dialogowego Wstawianie bloku adresu, które zostało użyte do dodania bloku adresu do dokumentu głównego.

 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Dopasowywanie pól pola rekordów wyświetlane na liście są zgodne z nazwami nagłówków kolumn dla rekordów w źródle danych listy adresowej.

  Okno dialogowe Dopasowywanie pól

  Uwaga: W oknie dialogowym istnieją dwie kolumny. Kolumna po lewej stronie to lista nazw pospolitych, na przykład w rekordzie firmy. Kolumna po prawej stronie to nazwa pola dla nazw pospolitych, która została zamapowana na nagłówek kolumny w pliku źródła danych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlone nazwy pól są zgodne z nagłówkami kolumn użytych dla rekordów w źródle danych listy adresowej, nie musisz nic robić.

   lub

  • Jeśli w polu nazwy, które chcesz dopasować do nagłówka kolumny w źródle danych, pojawia się informacja (nie dopasowano), wybierz strzałkę listy rozwijanej, a następnie wybierz nazwę pola w źródle danych listy adresowej. W razie potrzeby powtórz czynność.

 4. Wybierz pozycję OK.


Formatowanie pól korespondencji seryjnej

Aby zmienić czcionkę, rozmiar lub odstępy scalonej zawartości, wybierz nazwę pola korespondencji seryjnej i wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Podgląd wyników wybierz pozycję Podgląd wyników, aby z wyników scalania wrócić do pól korespondencji seryjnej w wiadomości.

  Grupa Podgląd wyników w programie Word na karcie Korespondencja.

 2. Wybierz nazwę pola korespondencji seryjnej.

  Zaznaczone pole Blok adresu

 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz odpowiednią czcionkę i jej rozmiar.

  W programie Word na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz czcionkę i jej rozmiar.

 4. Na karcie Układ strony (Word 2013) lub Układ (Word 2016) wybierz odpowiedni odstęp między akapitami.

  W programie Word na karcie Układ ustaw odstępy w grupie Akapit.

  Uwaga: Program Word traktuje każdy wiersz w polu Blok adresu jako akapit, dlatego może trzeba będzie zmniejszyć odstępy między wierszami.

Krok 5. Wyświetlanie podglądu i kończenie

Po dodaniu pól korespondencji seryjnej do dokumentu głównego możesz wyświetlić podgląd wyników korespondencji seryjnej. Jeśli podgląd spełnia Twoje oczekiwania, możesz zakończyć korespondencję seryjną.

 1. Wybierz pozycję Podgląd wyników, a następnie wybierz przycisk Następny rekord Przycisk Następny rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej lub Poprzedni rekord Przycisk Poprzedni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej , aby upewnić się, że imiona i nazwiska oraz adresy w treści wiadomości wyglądają prawidłowo.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz grupę Podgląd wyników.

  Porada:  Wybierz przycisk Pierwszy rekord Przycisk Pierwszy rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej , aby przejść do początku listy, oraz przycisk Ostatni rekord Przycisk Ostatni rekord do wyświetlania podglądu wyników korespondencji seryjnej , aby przejść do jej końca.

 2. Wybierz pozycję Zakończ i scal > Wyślij wiadomości e-mail.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Korespondencja w programie Word oraz polecenie Zakończ i scal, a także jego opcje.

 3. W polu Do wybierz nazwę kolumny zawierającej adresy e-mail na liście.

  Uwaga:  Program Word wysyła osobne wiadomości na poszczególne adresy e-mail. Nie możesz wysłać wiadomości do innych adresatów przy użyciu pól DW lub UDW ani dodać załączników do wiadomości e-mail.

 4. W polu Wiersz tematu wpisz temat wiadomości.

 5. W polu Format wiadomości wybierz pozycję HTML (ustawienie domyślne) lub Zwykły tekst, aby wysłać dokument w treści wiadomości e-mail.

  Ważne: Jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana jako zwykły tekst, dokument główny nie będzie zawierać grafiki ani formatowania tekstu.

 6. W obszarze Wysyłanie rekordów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaakceptuj domyślne ustawienie scalania i wysyłania wszystkich rekordów.

   lub

  • Wybierz pozycję Bieżący rekord, a wiadomość zostanie wysłana tylko dla rekordu widocznego na ekranie.

   lub

  • Wybierz ostatnią opcję i w polu Od wprowadź numer rekordu, od którego chcesz rozpocząć scalanie, a w polu Do wprowadź numer rekordu, którym chcesz je zakończyć.

   Uwaga: Wiadomość e-mail nie zostanie wysłana do żadnego odbiorcy, którego numer rekordu został wykluczony w zakresie Od-Do.

 7. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić korespondencję seryjną.

Krok 6. Zapisywanie spersonalizowanej wiadomości

Jeśli wiadomość e-mail może się przydać przy następnej korespondencji seryjnej, warto ją zapisać.

Zapisanie dokumentu głównego powoduje także zapisanie jego połączenia z wybranym źródłem danych. Przy następnym otwarciu dokumentu głównego w programie Word zostanie wyświetlony monit o określenie, czy połączenie ze źródłem danych ma zostać zachowane.

 • Jeśli wybierzesz opcję Tak, dokument zostanie otwarty i wyświetli informacje scalone z pierwszym rekordem.

 • Jeśli wybierzesz przycisk Nie, spowoduje to zerwanie połączenia między dokumentem głównym a źródłem danych. Dokument główny wiadomości e-mail stanie się wtedy standardowym dokumentem programu Word.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×