Użytkownicy usługi Yammer inspekcji w sieciach podłączonych do usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sieci firmowej Yammer może być użytkowników, którzy nie pracują już dla swojej firmy. Lub niektórzy użytkownicy Yammer może być rejestrowanie przy użyciu jego adresu e-mail i hasła, ponieważ nie ma odpowiedniego konta Office 365. Aby przeanalizować takiej sytuacji i wykonywanie akcji, można wykonać inspekcję użytkownikami usługi Yammer. Wymaga to wyeksportowanie listy Użytkownicy usługi Yammer, znajdowania stanu tych użytkowników Yammer w Office 365 przy użyciu Moduł Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell i analizowanie wyników, a podjęciem działań.

Oprócz inspekcji Yammer użytkowników, może być dowiedzieć się więcej o jak usługi Yammer można bez trudu zarządzać za pomocą Office 365. Na przykład możesz zarządzać usługi Yammer użytkowników w jego cyklu życia z usługi Office 365 i wymusić 365 tożsamość pakietu office dla użytkowników usługi Yammer.

Eksportowanie listy użytkowników usługi Yammer

Przed uruchomieniem skryptu inspekcji, możesz utworzyć plik wejściowy, który zawiera listę kont użytkowników na za pomocą skryptu. Możesz utworzyć plik wejściowy przy użyciu funkcji Eksportuj użytkowników w Yammer.

 1. W Yammer kliknij ikonę ustawienia Yammer Ikona ustawienia w usłudze Yammer , a następnie kliknij Administratora sieci.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj użytkowników.

  Menu eksportowania użytkowników w usłudze Yammer

 3. Na stronie użytkownicy eksportu wybierz pozycję Eksportuj wszystkich użytkowników, a następnie kliknij Eksportuj.

  Opcje eksportowania użytkowników w usłudze Yammer — Eksportuj wszystkich użytkowników lub Eksportuj wszystkich użytkowników od (data)
 4. Zapisz wyeksportowany plik. Plik zostanie zapisany jako plik skompresowany o rozszerzeniu nazwy pliku zip.

 5. Przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik skompresowany i ją rozwinąć.

  Uwaga: Istnieje kilka plików, które są zawarte w skompresowany plik. Wystarczy plik o nazwie users.csv.

Znajdowanie stanu usługi Yammer użytkowników w usłudze Office 365

 1. Zainstaluj i skonfiguruj Moduł Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego, przeczytaj następujący dokument: Azure AD pomocy.

 2. Skopiuj następujący przykładowy kod, wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, a następnie zapisz plik jako UserMatchToAzureAD.ps1.

  Zachęcamy do modyfikowania go do własnych potrzeb danej organizacji.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. W oknie polecenia Moduł Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell, uruchom polecenie tak jak w poniższym przykładzie przekazanie pliku wprowadzania wyeksportowane z Yammer i lokalizację pliku danych wyjściowych.

  Przykładowa składnia:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania skrypt Spójrz na plik PS1 powyżej.

Analizowanie wyników, a następnie wykonaj czynności

 1. Otwórz wynikowy plik CSV i odfiltruj wszystkie wiersze, dla których kolumna exists_in_azure_ad ma wartość FALSE.

  Każdy z nich są konta istniejące w Yammer, ale nie w Office 365 / Azure AD. Dla każdego z nich Określ, czy jest potrzebny do:

  • Wstrzymanie konta użytkownika w usłudze Yammer, jeśli użytkownik nie powinien mieć dostępu.

  • Utworzenie użytkownika w usłudze Office 365 / Azure AD.

 2. Po zakończeniu tych operacji, zalecamy uruchom poniższe czynności ponownie od początku do upewnij się, że wszyscy użytkownicy znajdują się teraz w Office 365 i Azure AD.

Jeśli są Wymuszanie Office 365 tożsamości, następnie po pełny inspekcji możesz warto rozważyć wylogowania się wszystkich bieżących użytkowników, dlatego możesz mieć pewność, że wszyscy jest teraz logowanie się przy użyciu poświadczeń Office 365, a nie przy użyciu poświadczeń buforowanych. Jeśli wybierzesz wykonać tę czynność, upewnij się, że są przekazywane do użytkowników. Więcej informacji w Wymuszaj 365 tożsamość pakietu office dla użytkowników usługi Yammer.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×