Użyj funkcji udostępniania inspekcji w dzienniku inspekcji usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Udostępnianie jest kluczowe działania w SharePoint Online i OneDrive dla Firm, a powszechnie używanej w organizacji Office 365. Administratorzy mogą teraz używać udostępniania inspekcji w dzienniku inspekcji Office 365 ustalenie sposobu udostępniania jest używany w organizacji.

Schemat udostępniania programu SharePoint

Zdarzenia udostępniania (z wyłączeniem udostępniania zasad i udostępniania łącze zdarzeń) różnią się od zdarzenia związane z plików i folderów w jednym ze sposobów podstawowego: jeden użytkownik trwa akcję, która ma pewien wpływ na innego użytkownika. Na przykład użytkownik A udostępnia B użytkownika do pliku. W tym przykładzie użytkownik A jest działając użytkownika , a użytkownik B jest użytkownika docelowego. W schemacie pliku SharePoint akcji użytkownika działające wpływa tylko na nim. Gdy użytkownik A otwiera plik, tylko informacje potrzebne w przypadku FileAccessed jest działające użytkownika. Rozwiązywać ta różnica jest osobnym schemat o nazwie SharePoint udostępnianie schematu, który zawiera więcej informacji o udostępnianiu zdarzeń. Dzięki temu administratorzy mają więcej wgląd osobę, która udostępniła zasób, a użytkownik zasobu został udostępniony.

Schemat udostępnianie zawiera dwa pola dodatkowe związane z udostępnianiem zdarzeń dziennika inspekcji:

 • TargetUserOrGroupName   Przechowuje głównej nazwy użytkownika lub nazwę docelowego użytkownika lub grupy, że zasób został udostępniony za (B użytkownika w poprzednim przykładzie).

 • TargetUserOrGroupType   Określa, czy docelowego użytkownika lub grupy jest członkiem, gościa, grupa lub partnera.

Te dwa pola, oprócz innych właściwości z schemat dziennika inspekcji Office 365, takich jak użytkownika, operacja i Data ustalić pełny artykuł o użytkownika udostępnionego jakie zasobów z którego i Kiedy .

Ma innej właściwości schematu istotnej opowieści udostępniania. Właściwość EventData przechowuje dodatkowe informacje o udostępnianiu zdarzeń. Na przykład gdy użytkownik korzysta witryny innym użytkownikom, można to osiągnąć przez dodanie docelowego użytkownika do grupy SharePoint. Właściwość EventData zawiera dodatkowe informacje o podanie kontekstu dla administratorów.

Powrót do początku

SharePoint udostępniania modelu i udostępniania zdarzenia

Udostępnianie jest faktycznie zdefiniowany przez trzy osobne zdarzenia: SharingSet, SharingInvitationCreatedi SharingInvitaitonAccepted. Poniżej przedstawiono przepływ pracy dla zdarzenia sposobu udostępniania są rejestrowane w dzienniku inspekcji Office 365.

Schemat blokowy działania udostępniania inspekcji

Gdy użytkownika (działające) chce współużytkować zasoby z innego konta użytkownika (użytkownika docelowego), SharePoint (lub OneDrive dla Firm ) najpierw sprawdza, czy adres e-mail użytkownika docelowego jest już skojarzone z kontem użytkownika w katalogu firmy. Jeśli użytkownik docelowy znajduje się w katalogu firmy, SharePoint wykonuje następujące czynności:

 • Od razu przypisuje uprawnienia użytkownika docelowego dostępu do zasobu.

 • Powiadomi udostępniania na adres e-mail użytkownika docelowego.

 • Dzienniki zdarzeń SharingSet .

Jeśli konto użytkownika docelowego użytkownika nie ma w książce telefonicznej organizacji, SharePoint wykonuje następujące czynności:

 • Tworzy zaproszenia do udostępniania i wysyła go na adres e-mail użytkownika docelowego.

 • Dzienniki zdarzeń SharingInvitationCreated .

  Uwaga: Zdarzenia SharingInvitationCreated jest najbardziej zawsze skojarzone z zewnętrznych lub Gość udostępniania, gdy użytkownik docelowej nie ma dostępu do tego zasobu, który został udostępniony.

Gdy użytkownik docelowy zaakceptuje zaproszenie do udostępniania, która została wysłana do nich (klikając łącze w zaproszeniu), SharePoint dzienniki zdarzeń SharingInvitationAccepted i przypisuje uprawnienia użytkownika docelowego dostępu do zasobu. Dodatkowe informacje na temat docelowego użytkownika jest również rejestrowane takich jak tożsamość użytkownika, którego wysłano zaproszenie i użytkownik, który faktycznie zaproszenie zaakceptowane. W niektórych przypadkach mogą się różnić tych użytkowników (lub adresy e-mail).

Powrót do początku

Identyfikowanie zasobów udostępnionych użytkownikom zewnętrznym

Wspólne wymagania dla administratorów tworzy listę wszystkich zasobów, które zostały udostępnione użytkownikom spoza organizacji. Przy użyciu udostępniania inspekcji w Office 365, Administratorzy mogą teraz generować tej listy. Oto jak.

Krok 1: Wyszukiwanie udostępniania zdarzeń i Eksportuj wyniki do pliku CSV

Pierwszym krokiem jest wyszukiwanie dziennik inspekcji Office 365 udostępniania zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji (w tym wymagane uprawnienia) o wyszukiwaniu dziennik inspekcji Zobacz Wyszukiwanie inspekcji logowania usługi Office 365 bezpieczeństwo i Centrum zgodności.

 1. Przejdź do witryny https://protection.office.com.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu konta służbowego.

 3. W okienku po lewej stronie Centrum zabezpieczeń i zgodności kliknij pozycję Wyszukiwanie i analiza, a następnie pozycję Przeszukiwanie dziennika inspekcji.

  Zostanie wyświetlona strona Przeszukiwanie dziennika inspekcji.

 4. W obszarze działania kliknij pozycję Udostępnianie działania do wyszukiwania tylko w przypadku udostępniania zdarzeń.

  W obszarze działania wybierz działania udostępnianie
 5. Wybierz zakres dat i godzin, aby znaleźć udostępniania zdarzenia, które wystąpiły w tym okresie.

 6. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby uruchomić wyszukiwanie.

 7. Po zakończeniu wyszukiwania uruchomiony i wyniki są wyświetlane, kliknij pozycję Eksportuj wyniki > Pobierz wszystkie wyniki.

  Po wybraniu opcji eksportu wiadomości jest wyświetlany w dolnej części okna zostanie wyświetlony monit o otwarcie lub zapisanie pliku CSV.

 8. Kliknij przycisk Zapisz > Zapisz jako i Zapisz plik CSV z folderem na komputerze lokalnym.

Powrót do początku

Krok 2: Filtrowanie plik CSV dla zasobów udostępnionych użytkownikom zewnętrznym

Następnym krokiem jest aby filtrować CSV dla zdarzenia SharingSet i SharingInvitationCreated i wyświetlić te zdarzenia, gdy właściwość TargetUserOrGroupType jest Guest. W tym celu użyjesz funkcji Power Query w Excel. Poniższa procedura jest wykonywane w Excel 2016.

 1. Otwórz pusty skoroszyt w Excel 2016.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk Nowa kwerenda > z pliku > Z CSV.

  Na karcie dane wybierz pozycję nowe zapytanie, wybierz pozycję z pliku, a następnie wybierz z CSV
 4. Otwórz plik CSV, który został pobrany w kroku 1.

  Plik CSV zostanie otwarty w edytorze zapytań. Zauważ, że są cztery kolumny: czas, użytkownika, akcji i szczegółów. Kolumna Szczegóły jest polem wielu właściwości. Następnym krokiem jest utworzenie nowej kolumny dla każdej właściwości kolumny szczegółów.

 5. Zaznacz kolumny szczegółów, a następnie na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Podziel kolumny > Według ogranicznika.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Podziel kolumny, a następnie kliknij pozycję według ogranicznika
 6. W oknie Podziel kolumny według ogranicznika wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Wybierz lub wprowadź ogranicznika wybierz przecinkami.

  • W obszarze podziału wybierz przy każdym wystąpieniu ogranicznik.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Kolumna Szczegóły jest podzielić na wiele kolumn. Każda nowa kolumna nosi nazwę Detail.1, Detail.2, Detail.3 i tak dalej. Można zauważyć, że wartości w każdej komórki w kolumnach Detail.n są prefiksem nazwa właściwości; na przykład Operacja: SharingSet, Operacja: SharingInvitationAccepted i Operacji: SharingInvitationCreated.

  Kolumna szczegóły jest podzielić na wiele kolumn, po jednym dla każdej właściwości
 8. Na karcie plik kliknij pozycję Zamknij i załaduj Zamknij Edytor zapytań i Otwórz plik w skoroszycie programu Excel.

  Następnym krokiem jest filtrowanie plików w celu wyświetlenia tylko zdarzenia SharingSet i SharingInvitationCreated.

 9. Przejdź do karty Narzędzia główne, a następnie zaznacz kolumnę akcji.

 10. Na liście rozwijanej Sortuj i Filtruj wyczyść wszystkie opcje, a następnie wybierz pozycję SharingSet i SharingInvitationCreated, a następnie kliknij przycisk OK.

  Excel Wyświetla wierszy dla zdarzenia SharingSet i SharingInvitationCreated.

 11. Przejdź do kolumny o nazwie Detail.17 (lub kolumny, która zawiera właściwość TargetUserOrGroupType ), a następnie zaznacz go.

 12. Na liście rozwijanej Sortuj i Filtruj wyczyść wszystkie opcje, a następnie wybierz pozycję TargetUserOrGroupType:Guest , a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz Excel składa się z wierszy do SharingInvitationCreated i SharingSet i miejsca docelowego użytkownika spoza organizacji, ponieważ użytkownicy zewnętrzni są oznaczane wartość TargetUserOrGroupType:Guest.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich użytkowników w organizacji, która udostępniła zasobów gościa w zakresie określonej daty.

Dziennik inspekcji zdarzeń udostępniania w usłudze Office 365

Mimo że nie ma w powyższej tabeli, kolumnie Detail.10 (lub kolumny, która zawiera właściwość identyfikator obiektu ) służy do identyfikowania zasobu, który został udostępniony z docelowego użytkownika; na przykład ObjectId:https:\/\/contoso-my.sharepoint.com\/personal\/sarad_contoso_com\/Documents\/Southwater Proposal.docx.

Porada: Jeśli chcesz zidentyfikować po gość faktycznie przypisano uprawnienia, aby uzyskać dostęp do zasobu (a nie tylko do zasobów to, w którym udostępnionych im), powtórz kroki 10, 11 i 12 i filtrować według SharingInvitationAccepted i SharingSet zdarzeń w kroku 10.

Powrót do początku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×