Ułatwienia dostępu w programie Microsoft Project

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Firma Microsoft poświęca ułatwianie wszystkim użytkownikom korzystania z jej produktów i usług. Wiele funkcji ułatwień dostępu wbudowanych projektu. Te funkcje są dostępne dla każdego, bez potrzeby dodatkowych ułatwienia dostępu.

W tym artykule

Dostosowywanie programu Project do potrzeb użytkownika

Wydajniejsza Praca

Ograniczenia ułatwień dostępu w programie Project

Dowiedz się więcej o dodatkowe produkty i usługi firmy Microsoft

Dostosowywanie programu Project do potrzeb użytkownika

Aby dostosować program Project do swoich potrzeb, można wykonać następujące czynności:

 • Zmienić skalę powiększenia i kolor tekstu     Zmiana skali powiększenia widoków i raportów projektu oraz zmiana skali czasu lub powiększenia ekranu zwiększa czytelność informacji wyświetlanych na ekranie. Można również powiększyć przyciski na Wstążce, aby były lepiej widoczne i łatwiejsze w użyciu. Osoby dysponujące urządzeniem wskazującym typu Microsoft IntelliMouse mogą przewijać i powiększać wyświetlane informacje za pomocą myszy, co eliminuje konieczność klikania przycisków na ekranie. Można także utworzyć niestandardową paletę kolorów, zawierającą tylko kolory zdefiniowane przez użytkownika.

 • Zmiana wyglądu widoków     Możesz zmienić wygląd pasków, pola, linie łączy i tekst w widoku. Na przykład można zastosować formatowanie bezpośrednio do dowolnego zaznaczonego nawiązać do widoku Wykres Gantta, Znajdź odpowiedni sposób. Możesz zmienić wygląd pasek wykresu Gantta po prostu dwukrotne kliknięcie paska, a następnie wybierając wygląd, który ma, takie jak zmiana czcionki lub zwiększenie rozmiaru tekstu na paskach.

 • Dostosowywanie pasków narzędzi i poleceń menu     Jeśli są używane tylko niektóre polecenia i przyciski, można dodać odpowiednie przyciski do paska narzędzi Szybki dostęp, wyświetlanego powyżej Wstążki.

Początek strony

Wydajniejsza praca

Program Project jest wyposażony w funkcje, które umożliwiają automatyzowanie często wykonywanych zadań i umożliwiają zwiększenie wydajności pracy.

 • Używanie modułu sprawdzania pisowni     W programie Project typowe błędy pisowni mogą być poprawiane podczas wprowadzania tekstu, a po wpisaniu kilku pierwszych znaków tekst może być dokończony automatycznie przez wybranie powtarzającej się pozycji spośród znajdujących się już w kolumnie.

 • Automatyzowanie często wykonywanych zadań     Użycie makro umożliwia zautomatyzowanie złożonych zadań, co pozwala zmniejszyć liczbę czynności wymaganych w często wykonywanych zadaniach. Makro można przypisać do klawisza skrótu, dzięki czemu uruchamianie makra jest tak wygodne, jak używanie standardowego polecenia programu Project.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Podczas uruchamiania plików wykonywalnych lub kodu w makrach bądź aplikacjach należy zachować ostrożność. Pliki wykonywalne lub kod mogą służyć do wykonywania akcji obniżających zabezpieczenia komputera i danych.

Początek strony

Ograniczenia ułatwień dostępu w programie Project

Program Project obsługuje ułatwienia dostępu z wyjątkiem ułatwień wymienionych w tabeli.

Ułatwienie dostępu

Wyjątki

Ułatwienia dostępu przy użyciu klawiatury

Dostęp do podstawowych funkcji programu Project można uzyskiwać za pomocą klawiatury. Dostęp do innych funkcji przy użyciu klawiatury jest możliwy z następującymi wyjątkami:

 • Tekstu w oknach dialogowych Uwagi o zadaniu, Uwagi o zasobie i Uwagi o przydziale nie można sformatować (na przykład jako pogrubiony lub pochylony) bez użycia myszy.

 • W siatkach niektórych okien dialogowych w programie Project znajdują się długie listy elementów. Aby przewinąć listę do elementu wewnątrz siatki, należy użyć klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ i STRZAŁKA W GÓRĘ lub klawiszy PAGE DOWN i PAGE UP.

 • Zadania pogrupowane w widoku Diagram sieciowy można zwinąć przy użyciu klawiatury, ale zwinięte grupy można rozwinąć tylko przy użyciu myszy.

Duży kontrast i atrybuty wyświetlania

W programie Project są obsługiwane ustawienia ułatwień dostępności systemu operacyjnego hosta z pewnymi wyjątkami.

Pewne obszary produktu nie są wyświetlane poprawnie lub nie są w ogóle wyświetlane w trybie dużego kontrastu.

 • Gdy jest włączone wyróżnianie zmian, tryb dużego kontrastu znacznie pogarsza widoczność tekstu w wyróżnionych komórkach.

 • Przyciski formatowania tekstu w oknach dialogowych Uwagi o zadaniu, Uwagi o zasobie i Uwagi o przydziale nie są wyświetlane w trybie dużego kontrastu.

 • Ikony wskaźnika są słabo widoczne w trybie dużego kontrastu. Aby uzyskać dostęp do informacji przekazywanych przez wskaźniki, należy kliknąć dwukrotnie wskaźnik w celu otwarcia okna dialogowego lub widoku, w którym te dane są wyświetlane.

 • Wykresy, na których są wyświetlane dostępność i alokacje zasobów, nie są czytelne w trybie dużego kontrastu. Aby uzyskać te informacje, należy użyć tabel w widoku Obciążenie zasobów.

 • Elementy interfejsu użytkownika nie są poprawnie wyświetlane, gdy jest uruchomiony Kreator ułatwień dostępu w systemie Windows XP lub Windows Vista. Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć tryb dużego kontrastu w Panelu sterowania (aplet Opcje ułatwień dostępu w systemie Windows XP lub aplet Centrum ułatwień dostępu w systemie Windows Vista).

W niektórych oknach dialogowych programu Project tekst jest obcinany, jeśli jest używany duży rozmiar czcionki.

Uwidacznianie informacji

Program Project korzysta z technologii Microsoft Active Accessibility (MSAA) do uwidaczniania informacji z następującymi wyjątkami:

 • W następujących oknach dialogowych informacje nie są uwidaczniane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi technologii MSAA: Zmienianie czasu pracy, Raporty, Dodatki COM, Ponowne rozmieszczanie poleceń, Wstawianie hiperłącza i Opcje usług.

 • Nazwy niektórych formantów w oknie dialogowym Linie postępu nie są uwidaczniane przy użyciu właściwości MSAA Name (Nazwa technologii MSAA).

 • Dodatki COM nie uwidaczniają informacji zgodnie z zaleceniami dotyczącymi technologii MSAA.

 • Na pasku stanu wyświetlanym w dolnej części okna programu Project informacje nie są uwidaczniane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi technologii MSAA.

 • W oknie dialogowym Ustawienia strony podczas zamiany kart obiekty podrzędne nie są poprawnie uwidaczniane przy użyciu hierarchii obiektów technologii MSAA. Jednak czytniki ekranu mogą dostawać się do tych obiektów za pomocą alternatywnych metod.

 • Technologia MSAA nie jest obsługiwana w widokach graficznych, takich jak wykresowa część widoku Wykres Gantta. Jednak wszystkie informacje w widokach graficznych są również dostępne w formacie tabeli (tak jak lewa strona widoku Wykres Gantta), co jest zgodne z technologią MSAA.

 • Metoda zaznaczania zgodna z technologią MSAA (accSelect) nie działa w polach kombi. Pola kombi również udostępniają niewłaściwą wartość właściwości MSAA Role (Rola programu MSAA).

 • Nazwa paska widoku nie jest poprawnie wyświetlana przy użyciu właściwości MSAA Name (Nazwa technologii MSAA).

 • Części modułu sprawdzania pisowni nie uwidaczniają informacji zgodnie z zaleceniami dotyczącymi technologii MSAA.

 • Elementy nie są werbalizowane w polach list zawierających pola wyboru z lewej strony każdego elementu listy.

 • W Kreatorze podstawiania zasobów wybieranie niektórych elementów powoduje automatyczną zmianę fokusu na inny formant w oknie dialogowym.

Animacja

Gdy jest włączony Asystent pakietu Office, program Project używa animacji. Na życzenie użytkownika animację można wyłączyć. Wszystkie informacje są również dostępne w trybie nieanimowanym.

Początek strony

Informacje o dodatkowych produktach i usługach firmy Microsoft ułatwiających dostęp

W tej sekcji przedstawiono informacje na temat następujących funkcji, produktów i usług, które ułatwiają korzystanie z programu Microsoft Windows przez osoby niepełnosprawne:

 • Funkcje ułatwień dostępu w systemie Windows

 • Dokumentacja firmy Microsoft w formatach alternatywnych

 • Dział obsługi klienta dla osób o osłabionym słuchem

Uwaga: Te informacje może dotyczyć tylko użytkowników, którzy zakupili produktów firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Jeśli produkt poza Stanami Zjednoczonymi, można użyć dostarczonej razem z pakiet kartę informacji oddziału lub odwiedź witrynę firmy Microsoft poświęconej ułatwieniom listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft i adresów. Możesz skontaktować się z przedstawicielstwem, aby dowiedzieć się, czy produkty i usługi opisane w tej sekcji są dostępne w danym regionie. Informacje dotyczące ułatwień dostępu są dostępne w innych językach, takich jak japoński i francuski.

Funkcje ułatwień dostępu w systemie Windows

System operacyjny Windows ma wiele wbudowanych funkcji ułatwień dostępu są przydatne dla osób, które mają trudności z wpisywaniem lub za pomocą myszy, niewidomych lub niedowidzących lub niesłyszące lub słabo słyszących. Funkcje są instalowane podczas instalacji. Aby uzyskać więcej informacji o tych funkcjach zobacz Pomoc w witrynie firmy Microsoft poświęconej ułatwieniomi systemu Windows.

 • Ogólnodostępne samouczki     Firma Microsoft oferuje szereg samouczków, które mogą pomóc krok po kroku w konfigurowaniu opcji ułatwień dostępu na komputerze. Informacje, prezentowane w formacie dwustronnym, umożliwiają nauczenie się korzystania z myszy, klawiatury lub obu tych urządzeń jednocześnie.

  Aby znaleźć samouczki krok po kroku dotyczące produktów firmy Microsoft, zobacz witrynę firmy Microsoft poświęconej ułatwieniom.

 • Produkty technologii pomocniczych dla systemu Windows     Szeroką gamę produkty technologii pomocniczych są dostępne dla ułatwiają osobom niepełnosprawnym za pomocą komputerów. Możesz wyszukać wykazu produktów technologii ułatwień dostępu, które działają w systemie Windows, w witrynie firmy Microsoft poświęconej ułatwieniom.

  Jeśli używasz technologii pomocniczych, skontaktuj się z jego dostawcą przed uaktualnieniem oprogramowania lub sprzętu, aby sprawdzić możliwość wystąpienia problemów ze zgodnością.

Dokumentacja w innych formatach

Jeśli masz problemy z czytaniem lub obsługą materiałów drukowanych, można uzyskać w dokumentacji wiele produktów firmy Microsoft w formatach ułatwionej dostępności. Możesz wyświetlić indeks przystępnej dokumentacji produktów w witrynie firmy Microsoft poświęconej ułatwieniom.

Ponadto dodatkowe publikacje firmy Microsoft można uzyskać z firmy Recording for the Blind & Dyslexic, Inc. Firma RFB&D prowadzi dystrybucję dokumentacji zarówno na kasetach audio, jak i na dyskach dla zarejestrowanych klientów swej sieci dystrybucji. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień oraz dostępnych tytułów dokumentacji produktów Microsoft i książek wydawnictwa Microsoft Press, skontaktuj się z firmą pod adresem:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

Telefon ze Stanów Zjednoczonych: (800) 221-4792
Telefon dla osób spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady: (609) 452-0606
Faks: (609) 987-8116

Biuro obsługi dla osób z wadami słuchu

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą uzyskać pełny dostęp do produktów firmy Microsoft i obsługi klientów za pomocą usługi telefonu tekstowego (TTY/TDD):

 • Z biurem obsługi klienta można nawiązać połączenie przez centrum informacji działu sprzedaży firmy Microsoft pod numerem (800) 892-5234 między godziną 6:30 a 17:30 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

 • Pomoc techniczną w Stanach Zjednoczonych można uzyskać od centrum pomocy technicznej firmy Microsoft przy użyciu telefonu tekstowego numer (800) 892-5234 w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt. W Kanadzie należy wybrać numer (905) 568-9641 w godzinach od 8:00 do 20:00 czasu wschodniego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna firmy Microsoft podlega stosownym taryfom i regulaminom obowiązującym w czasie jej używania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×