Ułatwienia dostępu w aplikacji Sway dla telefonu iPhone

Ważne: W połowie grudnia 2018 r. aplikacja Sway dla systemu iOS zostanie wycofana. Jeśli przed tą datą utworzono jakiekolwiek swaye w aplikacji systemu iOS, nadal będzie można je otwierać i edytować w witrynie sway.office.com lub aplikacji Sway dla systemu Windows 10.

Aplikacja Sway współpracuje z funkcjami ułatwień dostępu na telefonie iPhone, dzięki czemu umożliwia wszystkim tworzenie interakcyjnych raportów, prezentacji, osobistych opowieści i nie tylko. Ty dostarczasz zawartość, a aplikacja Sway zapewnia, że gotowy układ będzie doskonale wyglądać na niemal wszystkich urządzeniach.

Porady: 

 • W kombinacjach klawiszy podanych w tym temacie jest używany skrót „VO” jako odwołanie do klawiszy funkcji VoiceOver na klawiaturze zewnętrznej — klawisza Control i klawisza Opcja.

W tym temacie

Poznawanie interfejsu użytkownika aplikacji Sway

Po uruchomieniu aplikacji Swayu góry jest wyświetlany widok Moje swaye. Ten widok zawiera listę wszystkich swayów powiązanych z kontem, przy użyciu którego zalogowano się. Są to zarówno swaye utworzone przez Ciebie, jak i te, które zostały Ci udostępnione.

Aby rozpocząć tworzenie nowego swaya, wybierz przycisk + (znak plus) na pasku menu.

Podczas tworzenia lub edytowania swaya na środku górnego paska nawigacyjnego są wyświetlane dwa przyciski:

 • Aby dodać zawartość do karty w scenariuszu, użyj przycisku Edytuj. U dołu ekranu zostanie wyświetlony wiersz przycisków do dodawania zawartości: multimediów, zdjęć z aparatu, tekstu, nagłówków i innych elementów.

 • Aby przejrzeć swaya, użyj przycisku Podgląd. Tutaj możesz zmienić układ projektu, wypróbować różne style nawigacji oraz zmienić schemat kolorów. Możesz również usunąć swaya za pomocą przycisku w prawym dolnym rogu.

  Uwaga: Aby usunąć swaya, użyj przycisku ... (więcej) w widoku Moje swaye w prawym dolnym rogu swaya.

Korzystanie z funkcji VoiceOver w celu rozpoczęcia pracy w aplikacji Sway

Funkcja VoiceOver może ułatwić nawigację i pracę w aplikacji Sway, zarówno gdy używasz gestów, jak i gdy korzystasz z klawiatury zewnętrznej. Funkcja VoiceOver pełni rolę wbudowanego czytnika zawartości ekranu na telefonie iPhone. Aby włączyć funkcję VoiceOver, kliknij trzykrotnie przycisk Strona główna lub użyj przeglądarki Siri, mówiąc „Cześć Siri, włącz VoiceOver”.

Oto dwie najważniejsze porady pozwalające utrzymać orientację w aplikacji Sway:

 • Po uruchomieniu aplikacji Sway nagłówek u góry ekranu to Moje swaye, a po przeciągnięciu palca w pobliże środka ekranu u góry usłyszysz komunikat „Moje swaye, nagłówek”. Jeśli słyszysz komunikat „Moje swaye, przycisk Wstecz”, oznacza to, że jest aktywny widok Podgląd lub Edytuj, a kursor funkcji VoiceOver znajduje się na przycisku Moje swaye.

 • Aby podczas edytowania znaleźć dostępne polecenia, przesuń w górę lub w dół. Jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij klawisze VO+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odtworzy listę opcji dostępnych dla bieżącego kontekstu w zależności od tego, co jest zaznaczone. Po usłyszeniu odpowiedniej opcji naciśnij dwukrotnie ekran lub naciśnij klawisze VO+Spacja.

Zaloguj się.

Jeśli jeszcze się nie zalogowano, po uruchomieniu aplikacji Sway usłyszysz „Zaloguj się, aby rozpocząć”. Aby zalogować się, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby aktywować przycisk Zaloguj się, aby rozpocząć, przejdź do ostatniego ekranu powitalnego Wprowadzenie. Przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wprowadzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby otworzyć okno dialogowe Logowanie. Kursor funkcji VoiceOver znajduje się na przycisku Anuluj w lewym górnym rogu.

 2. Przesuń w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikaty „Jakiego adresu e-mail lub numeru telefonu chcesz używać do logowania się do witryny Sway?” i „Wpisz adres e-mail lub numer telefonu, pole tekstowe, wymagane”.

 3. Aby umieścić punkt wstawiania w polu tekstowym, naciśnij dwukrotnie i wpisz informacje o koncie.

 4. Aby przejść do następnego kroku:

  • Przesuwaj w dół po ekranie, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Na klawiaturze naciskaj klawisze VO+Spacja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej”, a następnie naciśnij klawisze VO+Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe logowania na konto.

 5. Wpisz informacje logowania zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy to zrobisz, aplikacja Sway otworzy widok Moje swaye.

Otwieranie istniejącego swaya

 1. W widoku Moje swaye przesuwaj palcem w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią nazwę swaya. Na klawiaturze naciśnij wielokrotnie klawisze VO+Strzałka w prawo.

 2. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij klawisze VO+Spacja. Sway zostanie otwarty w oknie podglądu, a kursor funkcji VoiceOver znajdzie się na pierwszej karcie w swayu.

 3. Aby wyświetlić podgląd tego swaya, przesuń palcem w lewo lub w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Podgląd, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Rozpoczynanie nowego swaya

 1. W widoku Moje swaye przesuń palcem w dół lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dodaj, przycisk”. Na klawiaturze naciśnij wielokrotnie klawisze VO+Strzałka w prawo.

 2. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij klawisze VO+Spacja. W scenariuszu pojawi się nowa pusta karta tytułu oraz szereg przycisków do dodawania zawartości.

Dodawanie zawartości do nowego swaya przy użyciu funkcji VoiceOver

 1. W widoku Edytuj przenieś palec na pierwszą kartę w scenariuszu. Lub, jeśli korzystasz z klawiatury, naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł bez obrazu tła”.

 2. Aby dodać obraz, który będzie widoczny za tytułem, szybko przesuwaj w górę lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w dół na klawiaturze zewnętrznej, aż usłyszysz komunikat „Zamień obraz”. Następnie naciśnij dwukrotnie w dowolnym miejscu. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać pozycję Z biblioteki lub Zrób zdjęcie. (Być może będzie trzeba otworzyć ustawienia i przyznać aplikacji Sway dostęp do zdjęć).

 3. Aby dodać tytuł, upewnij się, że jest zaznaczona karta tytułu (przesuń palcem w dół), a następnie naciśnij dwukrotnie ekran lub naciśnij klawisze VO+Spacja. Punkt wstawiania zostanie umieszczony w obszarze tekstu. Wpisz tekst tytułu.

 4. Aby dodać więcej zawartości, użyj przycisków poniżej karty tytułu.

Korzystanie z widoku ułatwień dostępu

Porada: Opcja widoku ułatwień dostępu jest domyślnie włączona, gdy aplikacja jest uruchamiana z włączoną funkcją VoiceOver.

Podczas wyświetlania podglądu swaya można włączyć widok ułatwień dostępu. Widok ułatwień dostępu pozwala oglądać wyniki pracy z ograniczoną animacją, w stylu dużego kontrastu, co ułatwia czytanie, i w układzie zoptymalizowanym pod kątem funkcji VoiceOver. Ma to wpływ tylko na widok w tej aplikacji. Nie wpływa to na projekt ani układ swayów wyświetlanych na innych urządzeniach i w innych aplikacjach.

Włączanie widoku ułatwień dostępu

Aby wyświetlić podgląd wszystkich swayów w widoku ułatwień dostępu:

 1. Przejdź do okna dialogowego Opcje w widoku Moje swaye.

 2. Przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby wybrać tę opcję.

 3. Ponownie przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Jeśli opcja widoku ułatwień dostępu nie jest włączona w oknie dialogowym Opcje, nadal można wyświetlić podgląd określonych swayów w widoku ułatwień dostępu. W widoku Podgląd link Widok ułatwień dostępu to obszar ukryty.

Aby wyświetlić link:

 • Na klawiaturze zewnętrznej naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo lub klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Link Ułatwienia dostępu”, a następnie naciśnij klawisze VO+Spacja. Sway zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki w widoku ułatwień dostępu.

 • Jeśli używasz gestów, przenieś fokus na swaya. Usłyszysz tytuł swaya. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu”. Naciśnij dwukrotnie. Sway zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki w widoku ułatwień dostępu.

Porady dotyczące pracy w widoku ułatwień dostępu

Oto kilka porad dotyczących korzystania z widoku ułatwień dostępu:

 • Aby poruszać się między dowolnymi opcjami, które można wybrać, na klawiaturze naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo lub VO+Strzałka w prawo w celu przejścia do odpowiedniej opcji. Możesz też szybko przesuwać palcem w lewo lub w prawo.

 • Aby powiększyć zaznaczony obraz w bieżącym swayu, naciśnij klawisz spacji na klawiaturze.

 • Aby zamknąć obraz i wrócić do swaya, naciśnij klawisz Esc.

Zamykanie widoku ułatwień dostępu

 1. Przesuń palcem w lewo albo naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo lub VO+Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat „Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 2. Przejdź do pozycji Zamknij widok ułatwień dostępu, a następnie naciśnij dwukrotnie lub naciśnij klawisze VO+Spacja.

 3. Aby wrócić do edytowania, przełącz się do aplikacji Sway:

  • Naciśnij dwukrotnie przycisk Strona główna, aby skorzystać z przełącznika aplikacji.

  • Przesuń palcem albo naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo lub klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wróć do aplikacji Sway”. Następnie naciśnij dwukrotnie lub, jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij klawisze VO+Spacja.

Ułatwianie dostępu do obrazów i klipów wideo dzięki tekstowi alternatywnemu

W celu ułatwienia dostępu do obrazów i klipów wideo osobom korzystającym z czytników zawartości ekranu możesz dodać tekst alternatywny.

 1. W widoku edycji swaya otwórz kartę obrazu lub klipu wideo i naciśnij pole „Tekst alternatywny”.

 2. Dodaj tekst z opisem.

Nadawanie linkom zrozumiałej postaci

Aby ułatwić dostęp do linków wszystkim użytkownikom, możesz dodać tekst wyświetlany.

 1. W widoku edycji swaya otwórz kartę zawierającą link i naciśnij przycisk Link powyżej klawiatury (przycisk z lewej strony).

 2. W polu Tekst wyświetlany dodaj tekst z opisem.

Wyślij nam opinię

Aplikacja Sway rozwija się, a zespół Sway pracuje nad tworzeniem atrakcyjnego środowiska z ułatwieniami dostępu. Poinformuj nas o tym, które funkcje ułatwień dostępu są dla Ciebie najistotniejsze. Aby wysłać opinię, odwiedź witrynę Sway User Voice.

Ewentualnie wyślij nam wiadomość e-mail, wykonując następujące czynności:

 1. W widoku Moje swaye przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Opcje, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 2. Przesuń palcem w dół lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij opinię, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie.

 3. W oknie dialogowym Pomoc w ulepszaniu przesuwaj palcem, aż usłyszysz „Przycisk OK” albo naciśnij klawisze VO+Strzałka w lewo lub VO+Strzałka w prawo. Następnie naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij klawisze VO+Spacja, jeśli korzystasz z klawiatury. Zostanie otwarta wiadomość e-mail zaadresowana do zespołu produktu Sway w firmie Microsoft.

 4. Wpisz wiadomość i wyślij ją. Pamiętaj, aby dołączyć do opinii frazę „ułatwienia dostępu”.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×