Ułatwienia dostępu w aplikacji Sway dla tabletu iPad

Ważne: W połowie grudnia 2018 r. aplikacja Sway dla systemu iOS zostanie wycofana. Jeśli przed tą datą utworzono jakiekolwiek swaye w aplikacji systemu iOS, nadal będzie można je otwierać i edytować w witrynie sway.office.com lub aplikacji Sway dla systemu Windows 10.

Aplikacja Sway współdziała z funkcjami ułatwień dostępu tabletu iPad, dzięki czemu możesz tworzyć interakcyjne raporty, prezentacje, osobiste opowieści i nie tylko. Ty dostarczasz zawartość, a aplikacja Sway zajmuje się całą resztą i zapewnia, że gotowy układ będzie doskonale wyglądać na wszystkich urządzeniach. Dzięki funkcjom ułatwień dostępu w aplikacji Sway więcej osób może za jej pomocą tworzyć, niezależnie od poziomu sprawności. Funkcje te pomagają też zagwarantować, że większa liczba osób będzie mogła komfortowo czytać gotową zawartość.

Aby poznać inne sposoby konfigurowania preferencji dotyczących ułatwień dostępu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

W tym temacie

Poznawanie interfejsu użytkownika aplikacji Sway

Po uruchomieniu aplikacji Sway u góry jest wyświetlany widok Moje swaye. Ten widok zawiera listę wszystkich swayów powiązanych z kontem, przy użyciu którego się zalogowano.

Aby rozpocząć tworzenie nowego swaya, wybierz przycisk + (znak plus) na pasku menu.

Podczas tworzenia lub edytowania swaya na środku górnego paska nawigacyjnego są wyświetlane dwa przyciski:

 • Edytuj. Aby dodać zawartość do karty w scenariuszu, użyj przycisku Edytuj. Poniżej scenariusza znajdują się przyciski służące do dodawania zawartości, takiej jak multimedia, zdjęcia, tekst i nagłówki.

 • Podgląd. Aby wyświetlić podgląd swaya, użyj przycisku Podgląd. W widoku Podgląd możesz zmienić układ projektu, wypróbować różne style nawigacji oraz zmienić schemat kolorów.

Porada:  Aby usunąć swaya, użyj przycisku ... (więcej) w widoku Moje swaye w prawym dolnym rogu swaya.

Korzystanie z funkcji VoiceOver w celu rozpoczęcia pracy w aplikacji Sway

Funkcja VoiceOver może ułatwić nawigację i pracę w aplikacji Sway, zarówno gdy używasz gestów, jak i gdy korzystasz z klawiatury zewnętrznej.

W procedurach w tym temacie założono, że funkcja Szybka nawigacja jest wyłączona. Aby wyłączyć funkcję Szybka nawigacja, naciśnij jednocześnie klawisze Strzałka w lewo i Strzałka w prawo.

W tym temacie skrót „VO” jest używany jako odwołanie do klawiszy funkcji VoiceOver, czyli klawisza Control i klawisza Opcja.

Oto najważniejsze porady pozwalające utrzymać orientację w aplikacji Sway:

 • Po uruchomieniu aplikacji Sway nagłówek u góry ekranu to Moje swaye. Po przeciągnięciu palca w pobliże środka ekranu u góry usłyszysz „Moje swaye, nagłówek”. Jeśli słyszysz „Moje swaye, przycisk”, oznacza to, że jest aktywny widok Podgląd lub Edytuj, a kursor funkcji VoiceOver znajduje się na przycisku Moje swaye w lewym górnym rogu.

 • Aby podczas edytowania znaleźć dostępne polecenia, przesuń w górę lub w dół. Jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij klawisze VO+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odtworzy listę opcji dostępnych dla bieżącego kontekstu w zależności od tego, co jest zaznaczone. Po usłyszeniu odpowiedniej opcji naciśnij dwukrotnie ekran.

Logowanie

Jeśli jeszcze się nie zalogowano, po uruchomieniu aplikacji Sway usłyszysz „Zaloguj się, aby rozpocząć”. Aby zalogować się, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby aktywować przycisk Zaloguj się, aby rozpocząć, przejdź do ostatniego ekranu powitalnego Wprowadzenie. Przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wprowadzenie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Logowanie. Kursor funkcji VoiceOver znajduje się na przycisku Anuluj w lewym górnym rogu.

 2. Przesuń w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Jakiego adresu e-mail lub numeru telefonu chcesz używać do logowania się do witryny Sway?”

 3. Naciśnij dwukrotnie, aby umieścić punkt wstawiania w polu tekstowym, wpisz informacje o koncie, a następnie naciśnij pozycję Powrót. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego logowania do konta.

 4. Wpisz informacje logowania zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy to zrobisz, aplikacja Sway otworzy widok Moje swaye.

Otwieranie istniejącego swaya

 1. W widoku Moje swaye przesuwaj palcem w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego swaya.

 2. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie. Sway zostanie otwarty w oknie edycji, a kursor funkcji VoiceOver znajdzie się na pierwszej karcie w widoku.

 3. Aby wyświetlić podgląd tego swaya, szybko przesuwaj w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Podgląd, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

Rozpoczynanie nowego swaya

 1. W widoku Moje swaye przesuwaj palcem w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dodaj, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie. W scenariuszu pojawi się nowa pusta karta tytułu oraz szereg przycisków do dodawania zawartości.

Dodawanie zawartości do nowego swaya przy użyciu funkcji VoiceOver

 1. W widoku Edytuj przenieś palec na pierwszą kartę w scenariuszu. Lub, jeśli korzystasz z klawiatury, naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł bez obrazu tła”.

 2. Aby dodać obraz, który będzie widoczny za tytułem, szybko przesuń w górę kilka razy. Lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Zamień obraz”. Następnie naciśnij dwukrotnie w dowolnym miejscu. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać pozycję Z biblioteki lub Zrób zdjęcie.

 3. Aby przeglądać zdjęcia, przesuwaj w lewo lub w prawo albo naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo lub VO+Strzałka w prawo. Po znalezieniu odpowiedniego zdjęcia naciśnij je dwukrotnie lub naciśnij klawisze VO+Spacja. Zdjęcie zostanie wstawione na karcie tytułu jako obraz tła.

 4. Aby dodać tytuł, upewnij się, że jest zaznaczona karta tytułu, a następnie naciśnij trzykrotnie. Punkt wstawiania zostanie umieszczony w obszarze tekstu. Wpisz tekst tytułu.

 5. Aby dodać więcej zawartości, użyj przycisków poniżej karty tytułu.

Korzystanie z widoku ułatwień dostępu

Podczas wyświetlania podglądu swaya można włączyć widok ułatwień dostępu. Widok ułatwień dostępu pozwala wyświetlać swaye z ograniczoną animacją, w stylu dużego kontrastu i w układzie ekranu zoptymalizowanym pod kątem funkcji VoiceOver. Widok ułatwień dostępu wpływa tylko na swaye w tej aplikacji. Nie wpływa on na projekt ani układ swayów wyświetlanych na innych urządzeniach i w innych aplikacjach.

Włączanie widoku ułatwień dostępu

Porada: Po uruchomieniu aplikacji Sway z włączoną funkcją VoiceOver widok ułatwień dostępu jest domyślnie włączony.

Podczas wyświetlania podglądu swaya możesz włączyć widok ułatwień dostępu, w którym zawartość jest wyświetlana z ograniczoną animacją, w stylu dużego kontrastu i w układzie zoptymalizowanym pod kątem funkcji VoiceOver.

Aby wyświetlić podgląd swayów w widoku ułatwień dostępu:

 1. Przejdź do okna dialogowego Opcje w widoku Moje swaye.

 2. Przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby wybrać tę opcję.

 3. Ponownie przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu, przycisk przełącznika”, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby włączyć to ustawienie.

Jeśli widok ułatwień dostępu jest wyłączony, nadal możesz wyświetlać podgląd określonych swayów w widoku ułatwień dostępu. W widoku Podgląd link Widok ułatwień dostępu to obszar ukryty.

Aby wyświetlić link Widok ułatwień dostępu:

 • Na klawiaturze zewnętrznej naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Ułatwienia dostępu, link”, a następnie naciśnij klawisze VO+Spacja. Sway zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki w widoku ułatwień dostępu.

 • Jeśli używasz gestów, naciśnij swaya. Usłyszysz tytuł swaya. Przesuwaj palcem w lewo, aż usłyszysz komunikat „Widok ułatwień dostępu”. Naciśnij dwukrotnie. Sway zostanie otwarty w widoku ułatwień dostępu w nowym oknie przeglądarki.

Porady dotyczące pracy w widoku ułatwień dostępu

Oto porady dotyczące pracy w widoku ułatwień dostępu:

 • Aby poruszać się między opcjami, które można wybrać, na klawiaturze naciskaj klawisze VO+Strzałka w lewo lub VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji.

 • Aby powiększyć zaznaczony obraz w bieżącym swayu, naciśnij klawisz Spacja na klawiaturze.

 • Aby zamknąć obraz i wrócić do swaya, naciśnij klawisz Esc.

Zamykanie widoku ułatwień dostępu

 1. Przesuwaj w lewo albo naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo lub VO+Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat „Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 2. Przejdź do pozycji Zamknij widok ułatwień dostępu, a następnie naciśnij dwukrotnie lub naciśnij klawisze VO+Spacja.

 3. Aby wrócić do edytowania, przełącz się do aplikacji Sway. Kliknij dwukrotnie przycisk Strona główna, aby otworzyć listę aplikacji, lub naciśnij klawisze Command+Tab.

Ułatwianie dostępu do obrazów i klipów wideo dzięki tekstowi alternatywnemu

W celu ułatwienia dostępu do obrazów i klipów wideo osobom korzystającym z czytników zawartości ekranu możesz dodać tekst alternatywny.

 1. W widoku edycji swaya otwórz kartę obrazu lub klipu wideo.

 2. Naciśnij pole tekstowe Tekst alternatywny i wpisz tekst z opisem.

Ułatwianie odczytu linków

Aby ułatwić dostęp do linków wszystkim użytkownikom, możesz dodać tekst wyświetlany.

 1. W widoku edycji swaya otwórz kartę zawierającą link.

 2. Naciśnij przycisk Link powyżej klawiatury, a następnie w polu Tekst wyświetlany wpisz tekst z opisem.

Wyślij nam opinię

Aplikacja Sway rozwija się, a zespół aplikacji Sway pracuje nad tworzeniem atrakcyjnego środowiska z ułatwieniami dostępu.

Poinformuj nas o tym, które funkcje ułatwień dostępu są dla Ciebie najistotniejsze. Aby wysłać opinię, odwiedź witrynę internetową Sway User Voice. Ewentualnie wyślij nam wiadomość e-mail, wykonując następujące czynności:

 1. W widoku Moje swaye przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Opcje, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 2. Przesuń w prawo lub naciskaj klawisze VO+Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyślij opinię, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie.

 3. W oknie dialogowym Pomoc w ulepszaniu wybierz pozycję OK. Zostanie otwarta wiadomość e-mail zaadresowana do zespołu produktu Sway w firmie Microsoft.

 4. Wpisz i wyślij wiadomość. Aby ułatwić nam odnalezienie Twojej opinii, dołącz do niej frazę Ułatwienia dostępu.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×