Ułatwianie wyświetlania i drukowania arkusza danych

Po otwarciu tabeli lub wyświetleniu wyników kwerendy dane są w programie Microsoft Office Access 2007 przedstawiane w widoku arkusza danych. Wygląd arkusza danych — czyli reprezentację wierszy i kolumn wyświetlanych w widoku arkusza danych — można dostosować na wiele sposobów, upraszczając pracę z danymi, a także ich wyświetlanie i drukowanie.

W tym artykule omówiono sposoby dostosowywania wyglądu arkusza danych, na przykład w celu zablokowania położenia kolumny lub zmiany koloru tła w naprzemiennych wierszach.

W tym artykule

Co to jest arkusz danych?

Zapisywanie zmian układu

Zmienianie rozmiaru kolumn lub wierszy

Przenoszenie kolumny

Zmienianie kroju, rozmiaru, formatowania i koloru czcionki

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

Blokowanie i odblokowywanie kolumn

Zmienianie stylu linii siatki i koloru tła

Ustawianie wartości domyślnych wyglądu arkusza danych

Wyświetlanie podsumowań kolumn

Zmienianie koloru tła wierszy naprzemiennych

Co to jest arkusz danych?

W arkuszu danych są wyświetlane pola poszczególnych rekordów tabeli, formularza lub wyników kwerendy, w pokazanym poniżej formacie tabelarycznym (w wierszach i kolumnach).

Tabela Pracownicy w widoku arkusza danych

Formularz można wyświetlić w widoku arkusza danych, korzystając z polecenia Formularz dzielony, które powoduje otwarcie nowej karty obiektu zawierającej formularz podzielony w poziomie na dwa widoki — widok układu i widok arkusza danych. Aby podzielić formularz, należy otworzyć go w dowolnym widoku, a następnie na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknąć przycisk Formularz dzielony.

Początek strony

Zapisywanie zmian układu

Po wprowadzeniu zmian układu i wyglądu arkusza danych można zapisać te zmiany, tak aby zostały zastosowane po następnym otwarciu arkusza danych. W przypadku zamknięcia arkusza danych po wprowadzeniu zmian w jego układzie zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje, że zmiany zostaną zapisane i zastosowane po następnym otwarciu arkusza danych. Kliknięcie przycisku Nie spowoduje, że zmiany zostaną odrzucone, a po następnym otwarciu arkusza danych zostaną użyte domyślne (lub ostatnie zapisane) ustawienia układu.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru kolumn lub wierszy

Niektóre kolumny mogą nie mieścić się na ekranie. Inne mogą zajmować zbyt dużo miejsca. Może też być potrzebna zmiana wysokości wierszy. Po otwarciu tabeli, kwerendy lub formularza w widoku arkusza danych można ręcznie zmienić rozmiar kolumny albo zrobić to automatycznie w celu dopasowania jej do zawartości. Istnieje możliwość zmieniania wysokości wierszy w arkuszu danych, jednak nowa wysokość będzie stosowana do wszystkich (a nie pojedynczych) wierszy.

Ręczne zmienianie rozmiaru kolumny

 • Umieść wskaźnik na prawej krawędzi kolumny, której rozmiar chcesz zmienić. Gdy kursor przybierze kształt strzałki dwukierunkowej, przeciągnij w celu uzyskania odpowiedniego rozmiaru kolumny.

  Zmienianie rozmiaru kolumny w arkuszu danych

  — lub —

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Szerokość kolumny w menu skrótów.

 • W oknie dialogowym Szerokość kolumny wprowadź szerokość kolumny lub zaznacz pole wyboru Szerokość standardowa, aby użyć szerokości domyślnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie rozmiaru kolumny w celu dopasowania do zawartości

 • Kliknij dwukrotnie prawą krawędź nagłówka kolumny.

  — lub —

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Szerokość kolumny w menu skrótów.

 • W oknie dialogowym Szerokość kolumny kliknij przycisk Dopasuj optymalnie.

Zmienianie rozmiaru wierszy

Zmiana rozmiaru jednego wiersza powoduje zmianę rozmiaru wszystkich wierszy. Nie można zmienić rozmiaru pojedynczego wiersza.

Zmienianie rozmiaru wiersza w arkuszu danych

 • Umieść wskaźnik między dowolnymi dwoma selektor rekordu z lewej strony arkusza danych, a następnie przeciągnij, aby uzyskać odpowiedni rozmiar wierszy.

  — lub —

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy selektor rekordu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wysokość wiersza.

 • Wprowadź wysokość wiersza w oknie dialogowym Wysokość wiersza, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie wysokości wierszy na domyślną

 1. Kliknij selektor rekordu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wysokość wiersza.

 2. W oknie dialogowym Wysokość wiersza zaznacz pole wyboru Wysokość standardowa, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Nie można cofnąć zmian szerokości kolumny ani wysokości wierszy przez kliknięcie przycisku Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp. Aby cofnąć zmiany, należy zamknąć arkusz danych i po wyświetleniu monitu o zapisanie zmian układu arkusza kliknąć przycisk Nie. Kliknięcie przycisku Nie spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w układzie.

Początek strony

Przenoszenie kolumny

Istnieje możliwość określenia kolejności kolumn w arkuszu danych przez przeciągnięcie ich w inne położenie. Dzięki temu można się na przykład upewnić, że kolumna zostanie umieszczona na skrajnej lewej pozycji, tak aby zawsze była widoczna.

 1. Kliknij nagłówek kolumny, aby ją zaznaczyć.

 2. Przeciągnij kolumnę do nowego położenia. Po pojawieniu się kursora upuść kolumnę w odpowiednim miejscu.

  Przenoszenie kolumny Imię do skrajnej lewej pozycji

Początek strony

Zmienianie kroju, rozmiaru, formatowania i koloru czcionki

Po otwarciu tabeli, kwerendy lub formularza w widoku arkusza danych można zmienić czcionkę lub jej cechy (na przykład rozmiar, formatowanie czy kolor). Zmiany będą miały zastosowanie do całego arkusza danych. Aby zapisać zmiany w celu ich automatycznego wyświetlenia po następnym otwarciu arkusza danych, należy kliknąć przycisk Tak, gdy przy zamykaniu arkusza zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian układu.

Na poniższej ilustracji przedstawiono grupę Czcionka na karcie Narzędzia główne. Polecenia z tej grupy służą do wprowadzania zmian cech czcionki w arkuszu danych.

Grupa Czcionka

 • Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka:

  • Aby zmienić czcionkę, wpisz lub kliknij czcionkę w polu Czcionka.

  • Aby zmienić rozmiar czcionki, wpisz lub kliknij rozmiar czcionki w polu Rozmiar czcionki.

  • Aby zmienić styl czcionki, kliknij przycisk Pogrubienie, Kursywa lub Podkreślenie (albo dowolną kombinację tych przycisków).

  • Aby zmienić kolor czcionki, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor czcionki i wybierz kolor z palety.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

Podczas pracy z widokiem arkusza danych można ukryć kolumny, aby usunąć je z widoku. Tę akcję można odwrócić, używając opcji pokazania ukrytych kolumn. Można na przykład ukryć kolumnę zawierającą informacje nieistotne w danej chwili.

Uwaga: Aby pokazać lub ukryć kolumny w arkuszu danych, należy otworzyć tabelę, kwerendę lub formularz w widoku arkusza danych.

Ukrywanie kolumny lub kolumn

 1. Zaznacz kolumnę lub kolumny, które chcesz ukryć.

  Aby zaznaczyć sąsiadujące kolumny, należy przytrzymać klawisz SHIFT i kliknąć nagłówki dodatkowych kolumn.

  Uwaga: Nie można zaznaczyć kolumn, które ze sobą nie sąsiadują. Wszystkie pozostałe kolumny należy zaznaczyć i ukryć oddzielnie.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Ukryj kolumny.

Ukrywanie kolumny w arkuszu danych

Wyświetlanie ukrytej kolumny lub kolumn

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Odkryj kolumny.

 2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pola wyboru dla ukrytych kolumn, które chcesz pokazać, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Blokowanie i odblokowywanie kolumn

Niekiedy określone kolumny powinny pozostać widoczne z lewej strony podczas przewijania lub przechodzenia do innego miejsca w arkuszu. Na przykład kolumna, w której jest wyświetlany tytuł lub identyfikator, powinna pozostawać zawsze widoczna, tak aby umożliwić łatwą identyfikację rekordu. W tym celu można zablokować jedną lub więcej kolumn w ich pozycjach.

Uwaga: Aby zablokować lub odblokować kolumny w arkuszu danych, należy otworzyć tabelę, kwerendę lub formularz w widoku arkusza danych.

Blokowanie jednej lub wielu kolumn

 1. Zaznacz kolumnę lub kolumny, które chcesz zablokować.

  Aby zaznaczyć kolumnę, należy kliknąć jej nagłówek. Aby zaznaczyć kolumny sąsiadujące, należy przytrzymać klawisz SHIFT i kliknąć nagłówki dodatkowych kolumn. Nie można zaznaczyć kolumn, które ze sobą nie sąsiadują — dodatkowe kolumny należy zaznaczyć i zablokować oddzielnie.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i w menu skrótów kliknij polecenie Zablokuj kolumny.

  Uwaga: Zablokowane kolumny zostaną przeniesione na lewo od pozostałych kolumn. Aby przywrócić oryginalne położenie kolumn, należy je najpierw odblokować, a następnie przenieść każdą z kolumn w odpowiednie położenie.

Odblokowywanie wszystkich kolumn

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Odblokuj wszystkie kolumny.

Początek strony

Zmienianie stylu linii siatki i koloru tła

Wygląd arkusza danych można zmienić, modyfikując styl linii siatki i kolor tła. Można również zdefiniować ustawienia koloru tła, tak aby zmieniał się naprzemiennie dla kolejnych rekordów. Aby to zrobić, zobacz sekcję Zmienianie koloru tła wierszy naprzemiennych.

Uwaga: Aby ustawić styl linii siatki lub kolor tła w arkuszu danych, należy otworzyć tabelę, kwerendę lub formularz w widoku arkusza danych.

Ustawianie stylu linii siatki

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Linie siatki.

 2. Kliknij odpowiedni styl linii siatki.

  Przycisk Linie siatki w grupie Czcionka

Ustawianie koloru tła

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia/tła.

 2. Kliknij odpowiedni kolor tła.

  Przycisk Kolor wypełnienia/tła w grupie Czcionka

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnych wyglądu arkusza danych

Istnieje możliwość dostosowania wartości domyślnych określających początkowy wygląd arkusza danych. Dostosowując wartości domyślne, można zastosować do wszystkich arkuszy danych standardowy, domyślny wygląd. Do zmieniania tych ustawień służy okno dialogowe Opcje programu Access. Ustawienia układu wprowadzone w tym oknie są stosowane do wszystkich baz danych, nie tylko do bieżącej bazy.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office .

 2. Kliknij przycisk Opcje programu Access, a następnie kliknij kategorię Arkusz danych.

 3. Ustaw odpowiednie opcje.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wyświetlanie podsumowań kolumn

Niekiedy może być wygodne wyświetlenie podsumowania u dołu kolumny. W programie Office Access 2007 jest dostępne nowe narzędzie — wiersz sumy — które upraszcza proces podsumowywania danych kolumny. Za pomocą wiersza sumy można także wykonywać inne obliczenia, takie jak wyznaczanie średnich, liczenie elementów w kolumnie, a także wyznaczanie wartości minimalnej i maksymalnej w kolumnie danych.

Wiersz sumy w arkuszu danych

Aby wyświetlić wiersz sumy w otwartym widoku arkusza danych, należy skorzystać z następującej procedury:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Sumy.

  U dołu arkusza danych pojawi się nowy wiersz, w którego pierwszej kolumnie będzie wyświetlany wyraz Suma.

 2. Kliknij komórkę zawierającą wyraz Suma.

  W komórce pojawi się strzałka.

 3. Kliknij strzałkę, aby wybrać funkcję agregującą.

  Dostępność funkcji agregujących zależy od typu danych w kolumnie. Jeśli na przykład kolumna zawiera dane walutowe, lista funkcji będzie podobna do widocznej na rysunku wyżej.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z wiersza sumy, skorzystaj z łącza w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Początek strony

Zmienianie koloru tła wierszy naprzemiennych

Kolor tła naprzemiennych wierszy arkusza danych można ustawić niezależnie od normalnego koloru tła. Ustawienie naprzemiennego koloru tła ułatwia rozróżnianie sąsiednich wierszy.

Uwaga: Aby zmienić kolor tła wierszy naprzemiennych w arkuszu, należy otworzyć tabelę, kwerendę lub formularz w widoku arkusza danych.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę obok przycisku Alternatywny kolor wypełnienia/tła.

  Przycisk Alternatywny kolor wypełnienia/tła w grupie Czcionka

 2. Kliknij kolor tła wiersza naprzemiennego, który chcesz zastosować.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×