Przejdź do głównej zawartości
Typy i opcje kolumn biblioteki i listy

Typy i opcje kolumn biblioteki i listy

Typ kolumny określa, jak dane są przechowywane i wyświetlane na liście lub w bibliotece. Podczas tworzenia kolumny dla listy lub biblioteki należy wybrać typ kolumny wskazujący typ danych, które mają być przechowywane w kolumnie, takie jak tylko liczby, sformatowany tekst lub liczba, które są obliczane automatycznie. Kolumny są następnie dodawane do jednego lub kilku widoków listy lub biblioteki, co ułatwia wyświetlanie danych w zrozumiały sposób.

W poniższych sekcjach przedstawiono informacje o domyślnych typach kolumn, które można utworzyć, oraz kiedy należy używać poszczególnych typów kolumn. W zależności od organizacji mogą być dostępne dodatkowe typy kolumn.

Uwaga: Możesz dodawać, zmieniać, wyświetlać/ukrywaćlub usuwać kolumny na liście lub w bibliotece, a także tworzyć lub usuwać listy ze strony lub witryny w programie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania listami lub bibliotekami zawierającymi wiele elementów, zobacz Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w programie SharePoint.

Wybierz widok programu SharePoint z jednej z poniższych kart:

Kolumny ułatwiają tworzenie zrozumiałych widoków elementów na liście lub w bibliotece. Za pomocą kolumn można sortować, grupować i filtrować elementy, a także obliczać dane na temat elementów automatycznie i wyświetlać wyniki tych obliczeń. Kolumny umożliwiają także określenie, jakie informacje o elemencie należy wprowadzić, gdy ktoś doda element do listy lub biblioteki. Po dodaniu elementu zostanie wyświetlony formularz zawierający pola i opcje umożliwiające wprowadzanie informacji. Podczas tworzenia listy lub biblioteki niektóre kolumny, takie jak tytuł lub zmodyfikowane przez, są tworzone automatycznie. Możesz utworzyć dodatkowe kolumny stosownie do potrzeb. Utworzone kolumny określają, które pola i opcje są wyświetlane w tym formularzu, oraz kolumny, które można dodać do widoków listy lub biblioteki.

Podczas tworzenia kolumny należy określić typ kolumny. W razie potrzeby możesz również wybrać inny typ kolumny dla istniejącej kolumny, ale zależy to od tego, jakiego rodzaju i ile danych jest obecnie przechowywanych w kolumnie. Zmiana typu kolumny istniejącej kolumny może spowodować uszkodzenie danych już przechowywanych w kolumnie. Z tych powodów ważne jest wybranie rodzaju danych, które mają być przechowywane przed utworzeniem kolumny. Wybierając odpowiedni typ kolumny, należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Jakiego rodzaju dane chcesz przechowywać? Tylko litery? Tylko liczby? Sformatowany tekst? Na przykład w kolumnie Liczba nie można przechowywać liter. Znajomość rodzaju danych, które mają być przechowywane, to pierwszy krok w kierunku wybrania odpowiedniego typu kolumny.

 • Czy chcesz użyć danych w obliczeniach finansowych? W takim przypadku typ kolumny Waluta jest najlepszą opcją.

 • Czy chcesz użyć danych w obliczeniach matematycznych? Jak precyzyjnie należy wykonywać te obliczenia? Możesz obliczyć dane w kolumnach Liczba lub Waluta , ale nie kolumny tekstowe . Ponadto obliczenia w kolumnie Waluta są najdokładniejsze.

 • W jaki sposób chcesz sortować dane w kolumnie? W kolumnie tekst liczby są sortowane jako ciągi znaków (1, 10, 100, 2, 20, 200 itd.), a nie jako wartości liczbowe. Aby posortować liczby jako wartości liczbowe, użyj kolumny Liczba lub Waluta . Ponadto wiele formatów daty nie jest poprawnie sortowanych, jeśli są przechowywane w kolumnie tekst . Aby zapewnić prawidłowe sortowanie dat, użyj kolumny daty i godziny .

 • Czy chcesz się upewnić, że użytkownicy wprowadzają informacje w kolumnie? Jeśli tak, możesz określić, że kolumna jest wymagana, a użytkownicy nie mogą dodać elementu bez wprowadzania informacji.

Służy do zbierania i wyświetlania niewielkich ilości niesformatowanego tekstu w jednym wierszu, w tym:

 • Tylko tekst, na przykład imiona, nazwiska lub nazwy działów

 • Kombinacje tekstu i liczb, na przykład adresy ulic lub numery kont

 • Liczby, które nie są używane w obliczeniach, takie jak numery IDENTYFIKACYJNe pracowników, numery telefonów, kody pocztowe lub numery części

W jednym wierszu kolumny tekstu może być wyświetlanych maksymalnie 255 znaków. Jeśli tworzysz kolumnę dla listy lub biblioteki i chcesz wyświetlić sformatowany tekst lub więcej niż jeden wiersz tekstu jednoczeonie, Utwórz wiele wierszy tekstu . Istniejący pojedynczy wiersz kolumny tekstu można zmienić na wiele wierszy tekstu , nie tracąc już żadnych danych przechowywanych w kolumnie.

Możesz dostosować pojedynczy wiersz kolumny tekstu , korzystając z następujących sposobów:

 • Przypisywanie limitu znaków    Ogranicz liczbę znaków, ustawiając maksymalną odpowiednią liczbę znaków . Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane pięć cyfrowych numerów IDENTYFIKACYJNych pracownika, możesz skorzystać z tej funkcji, aby zapewnić, że użytkownicy będą wprowadzać tylko pięć znaków.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Umożliwia automatyczne wyświetlenie określonego tekstu, gdy ktoś doda nowy element, a także umożliwia użytkownikom wprowadzanie innych tekstów, jeśli wymagają tego. Po ustawieniu wartości domyślnejużytkownicy mogą szybciej wprowadzać informacje, akceptując je domyślnie, o ile nie muszą go zmienić. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana nazwa firmy przypisanej do projektu, a organizacja współpracuje z określoną firmą dla większości projektów, możesz wprowadzić nazwę tej firmy jako wartość domyślną. W wyniku tego nazwa firmy zostanie automatycznie wyświetlona po dodaniu nowego projektu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać nazwy.

  Wartością domyślną może być określony tekst lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określony tekst, ale tekst może być różny w zależności od tego, kto dodał element, kiedy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonego tekstu jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj], aby wskazać bieżącą datę lub [ja], aby wyświetlić imię i nazwisko osoby, która doda lub zmieniła element

Używane na liście lub w bibliotece do zbierania i wyświetlania tekstu sformatowanego lub długiego tekstu i liczb w więcej niż jednym wierszu, na przykład w opisie elementu. W kolumnie zawierającej wiele wierszy tekstu można przechowywać do 63 999 znaków, a także określać liczbę wierszy tekstu, które mają być wyświetlane, gdy ktoś wprowadza informacje dotyczące elementu. W kolumnie tego typu jest wyświetlany cały tekst, gdy kolumna jest wyświetlana na liście lub w bibliotece.

Kolumnę wielu wierszy tekstu można dostosowywać w następujący sposób:

 • Przypisywanie limitu wyświetlania    Ogranicz liczbę wyświetlanych wierszy, gdy użytkownicy wprowadzają informacje o elemencie z liczbą wierszy do edycji . Jeśli na przykład kolumna przechowuje długie notatki dotyczące zdarzenia kalendarza, możesz wybrać wyświetlanie dziesięciu wierszy tekstu. Ułatwia to innym użytkownikom wprowadzanie informacji, ponieważ mogą one być w łatwy sposób widoczne w widocznym tekście. Jeśli natomiast w kolumnie jest przechowywana tylko zdanie lub dwie informacje o zdarzeniu, może być konieczne wyświetlenie tylko dwóch lub trzech wierszy tekstu.

  Jeśli przypiszesz limit wyświetlania, to nie spowoduje to ograniczenia ilości tekstu wyświetlanego po wyświetleniu kolumny na liście. W kolumnie zostanie wyświetlony cały wprowadzony tekst elementu.

 • Zezwalaj na nieograniczoną długość    (dostępne tylko w bibliotekach dokumentów) w przypadku używania wielu wierszy tekstu w bibliotece dokumentów można określić, że długość pola nie jest ograniczona.

 • Włączanie lub wyłączanie formatowania tekstu   (dostępne tylko na listach) umożliwia Określanie, czy użytkownicy mogą stosować formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa czy kolory do tekstu. Jeśli ta opcja jest wyłączona, lista nie będzie obsługiwać żadnych opcji formatowania; Jeśli ta opcja jest włączona, lista będzie obsługiwać podstawowe formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa, listy punktowane lub numerowane, kolorowy tekst i kolory tła, a także hiperlinki, obrazy i tabele.

 • Dołączanie zmian   (dostępne tylko na listach) jeśli dla listy włączono przechowywanie wersji, opcja Dołącz zmiany do istniejącego tekstu określa, czy użytkownicy mogą dodawać nowy tekst dotyczący elementu, nie zastępując żadnego istniejącego tekstu o tym elemencie. Jeśli wybierzesz opcję dołączania zmian, nowy tekst dotyczący elementu zostanie zastąpiony istniejącym tekstem dotyczącym tego elementu w kolumnie. Jeśli zdecydujesz się na dołączanie zmian, użytkownicy będą mogli wprowadzać dodatkowe informacje o elemencie, a także wyświetlać tekst, który został wprowadzony wcześniej, oraz datę i godzinę wprowadzenia tekstu. Po wyświetleniu listy, a nie jako pola w formularzu elementu, w kolumnie są wyświetlane wpisy w widokuhiperłącza, a nie tekst, a inne osoby mogą kliknąć hiperlink, aby wyświetlić wszystkie informacje przechowywane w kolumnie tego elementu.

  Ważne: Wyłączenie tej opcji po utworzeniu kolumny spowoduje usunięcie wszystkich informacji z wyjątkiem ostatniej pozycji.

Dodaj bogate dane lokalizacji z map usługi Bing lub z katalogu organizacji. Kolumna lokalizacja zawiera dodatkowe kolumny do filtrowania, sortowania i wyszukiwania według powiązanych informacji, takich jak ulica, miasto, Województwo, kraj lub region, kod pocztowy, współrzędne lub nazwa.

Służy do przechowywania wartości liczbowych, które nie są wartościami pieniężnymi.

Porady dotyczące wybierania kolumny Liczba lub Waluta

W obu typach kolumn Liczba i Waluta są przechowywane wartości liczbowe. Użyj kolumny liczb do przechowywania danych liczbowych dla obliczeń matematycznych, które nie są obliczeniami finansowymi, lub nie wymagają dużego stopnia dokładności. Kolumna Waluta służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń finansowych lub w przypadkach, w których nie mają być zaokrąglane liczby w obliczeniach. W przeciwieństwie do kolumny Liczba , kolumna Waluta jest dokładna 15 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego i 4 cyfry po prawej stronie. Zarówno typ kolumny Liczba , jak i Waluta zawierają wstępnie zdefiniowane formaty określające sposób wyświetlania danych.

Kolumnę Liczba można dostosowywać w następujący sposób:

 • Określanie wartości minimalnej i maksymalnej    Ograniczanie zakresu liczb, które mogą być wprowadzane przez inne osoby. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana ilość pracy wykonanej dla zadania jako wartość procentowa, można określić zero jako wartość minimalną i 100 jako wartość maksymalną. Podobnie, jeśli w kolumnie jest przechowywana liczba uczestników zdarzenia i chcesz ograniczyć liczbę uczestników do określonej liczby, możesz wprowadzić maksymalną liczbę uczestników jako wartość maksymalną.

 • Uwzględnij miejsca dziesiętne    Określ, czy liczby mają zawierać miejsca dziesiętne, a ile miejsc dziesiętnych chcesz przechowywać. Jeśli kolumna może wymagać przechowywania liczb zawierających więcej niż pięć miejsc dziesiętnych, możesz wybrać opcję automatycznie , wybierając liczbę miejsc dziesiętnych do uwzględnienia. Warto również wybrać opcję automatycznie , jeśli w kolumnie są przechowywane wyniki obliczeń i chcesz, aby wynik był możliwie jak najbardziej dokładny. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że wszystkie wartości w kolumnie mają taką samą liczbę miejsc dziesiętnych, dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby miejsc dziesiętnych do zera, tylko dla liczb całkowitych lub innej liczby miejsc dziesiętnych przez pięć.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Po dodaniu nowego elementu automatycznie jest wyświetlany określony numer, który umożliwia innym osobom wprowadzanie innych numerów, jeśli trzeba to zrobić. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana liczba komputerów należących do każdego członka zespołu, a każdy członek zespołu ma co najmniej jeden komputer, wprowadź wartość 1 jako wartość domyślną. W rezultacie po dodaniu nowego elementu do listy zostanie automatycznie wyświetlona wartość 1 , a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać numeru.

  Wartością domyślną może być określona przez Ciebie liczba lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określony numer, ale numer ten może być różny w zależności od tego, kto dodał element, kiedy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonej liczby jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć liczbę na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych.

 • Formatowanie liczby jako wartości procentowej    Ustawienie Pokaż jako wartość procentowa umożliwia wyświetlanie i przechowywanie liczby jako wartości procentowej oraz potraktuje ją jako wartość procentową, gdy jest używana do obliczania innych wartości.

Służy do przechowywania informacji PRAWDA/FAŁSZ lub tak/nie, na przykład, czy ktoś weźmie udział w wydarzeniu. Kolumna tak/nie jest wyświetlana jako pojedyncze pole wyboru, gdy użytkownik wprowadza informacje dotyczące elementu. Aby wskazać tak, członkowie zespołu zaznaczają pole wyboru. Aby wskazać pozycję nie, członkowie zespołu wyczyśćą pole wyboru.

Danych w kolumnie tak/nie można użyć w obliczeniach dla innych kolumn. W takich przypadkach argument " tak " jest konwertowany na wartość liczbową jeden (1), a nie jest konwertowany na wartość liczbową zero (0).

Kolumnę tak/nie można dostosować, wybierając wartość domyślną. Wartość domyślna to zaznaczenie wyświetlane automatycznie po dodaniu nowego elementu. Jeśli trzeba to zrobić, użytkownicy mogą wybrać inną wartość. W przypadku kolumny tak/nie można określić, czy pole wyboru jest zaznaczone automatycznie, wskazując wartość tak , czy nie, wskazując wartość Brak .

Umożliwia przeszukiwanie listy osób i grup, z których mogą korzystać użytkownicy, którzy dodają lub mogą edytować element. Na przykład na liście zadania osoba lub kolumna grupy o nazwie przypisane do może zawierać listę osób, do których można przydzielić zadanie. Zawartość listy zależy od sposobu skonfigurowania usług katalogowych i grup SharePoint dla witryny. Aby dostosować zawartość listy, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem.

Kolumnę osoba lub Grupa można dostosowywać w następujący sposób:

 • Zezwalanie na wiele zaznaczeń    Zezwalanie użytkownikom na wybieranie dowolnej liczby opcji lub ograniczanie liczby zaznaczeń tylko do jednej opcji.

 • Dołączanie lub wykluczanie grup osób    Określ, czy lista obejmuje tylko pojedyncze osoby, czy dodatkowo zawiera listy dystrybucyjne poczty e-mail i grupy SharePoint. Na przykład na liście zadania można uwzględnić tylko poszczególne osoby, aby zapewnić, że dla każdego zadania jest odpowiedzialna określona osoba. Na liście projekty możesz uwzględnić listy dystrybucyjne poczty e-mail i grupy SharePoint, aby upewnić się, że zespół jest skojarzony z każdym projektem.

Uwaga: Status obecności, który był wcześniej dostępny pod nazwą (z obecnością), nie jest dostępny w nowoczesnych przeglądarkach. Organizacja może wybrać opcję udostępniania obecności, wykonując czynności opisane w temacie Wyświetlanie klasycznej witryny usługi SharePoint Online w trybie dokumentu programu Internet Explorer 10.

Służy do przechowywania dat w kalendarzu lub dat i godzin. Format daty zależy od ustawień regionalnych witryny. Jeśli odpowiedni format jest niedostępny, poproś administratora o dodanie obsługi odpowiedniego regionu do witryny.

Kolumnę daty i godziny można dostosowywać w następujący sposób:

 • Uwzględnianie tylko daty lub zarówno daty, jak i godziny    Umożliwia określenie, czy ma być uwzględniana tylko data kalendarzowa, czy zarówno Data kalendarzowa, jak i godzina.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Umożliwia automatyczne wyświetlanie określonej daty lub daty i godziny, gdy ktoś doda nowy element, a także umożliwia użytkownikom wprowadzanie innych wartości, jeśli wymagają tego. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana Data wydatku, a większość wydatków przypada w pierwszym dniu roku obrachunkowego, można określić pierwszy dzień roku obrachunkowego jako wartość domyślną. W wyniku tego Data pojawi się automatycznie po dodaniu nowego elementu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać daty.

  Wartość domyślna może być określona wartością, datą dodania elementu do listy lub biblioteki albo wyniku obliczeń, która jest nazywana obliczoną wartością. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określoną datę lub godzinę, ale Data lub godzina mogą być różne w zależności od elementu. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj], aby wskazać bieżącą datę. Jeśli na przykład w kolumnie ma być wyświetlana data o 30 dni późniejsza od bieżącej daty, w polu obliczona wartość wpisz równanie = [Dzisiaj] + 30 .

Umożliwia użytkownikom wybieranie z listy opcji, które udostępniasz. Ten typ kolumny stanowi idealny wybór w sytuacjach, w których należy zapewnić spójność wszystkich danych w kolumnie, ponieważ można ograniczyć wartości przechowywane w kolumnie.

Kolumnę wybór można dostosowywać w następujący sposób:

 • Definiowanie listy opcji wyboru    Podaj dokładną listę wartości, które mogą zostać wybrane przez innych użytkowników. Aby udostępnić tę listę, Zamień przykładowy tekst w polu wybory na odpowiednie wartości. Wpisz każdą wartość w osobnym wierszu. Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER.

 • Włączanie dodatkowych opcji niestandardowych    Aby zezwolić innym osobom na wprowadzanie wartości, która nie jest uwzględniona na liście opcji, Włącz opcję może dodawać wartości ręcznie. Jest to dobrym pomysłem, jeśli nie znasz wszystkich wartości, które muszą wprowadzać użytkownicy, aby uzyskać informacje o elementach. Jeśli wolisz, aby użytkownicy używali tylko określonych wartości, możesz wyłączyć Ręczne dodawanie wartości.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Automatycznie wybierz określoną wartość, gdy ktoś doda nowy element, a także zezwoli użytkownikom na wybranie innej wartości, jeśli trzeba to zrobić. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane nazwy firm przydzielonych do projektu, a organizacja współpracuje z określoną firmą dla większości projektów, możesz wprowadzić nazwę tej firmy jako wartość domyślną. W wyniku tego nazwa firmy zostanie automatycznie wyświetlona po dodaniu nowego projektu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wybierać nazwy.

  Wartość domyślna może być określona wartością lub wynikiem obliczeń, która jest nazywana wartością obliczeniową. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określony tekst w kolumnie, ale tekst może być różny w zależności od tego, kto dodał element, kiedy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonego tekstu jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj], aby wskazać bieżącą datę lub [ja], aby wyświetlić imię i nazwisko osoby, która doda lub zmieni element.

  Z menu rozwijanego wybierz pozycję wybór domyślny, który chcesz wyświetlić, lub pozycję Brak , aby pozostawić domyślny wybór pusty.

 • Wybieranie formatu wyświetlania    Wyświetlanie opcji za pomocą menu rozwijanego lub przycisków radiowych. Najpierw wybierz pozycję więcej opcji, a następnie w obszarze Wyświetlanie opcji przy użyciuwybierz preferowany format.

Opcje kolumn wyboru w nowoczesnych doświadczeniach

Służy do przechowywania hiperlinku na stronie sieci Web lub do wyświetlania grafiki w intranecie lub Internecie.

Kolumna hiperłącze lub obraz zawiera adres URL (Uniform Resource Locator) strony sieci Web, grafiki lub innego zasobu. W zależności od wybranego formatu wyświetlania wyświetlane jest hiperłącze, które można kliknąć, aby uzyskać dostęp do zasobu, lub grafikę zamiast adresu URL pliku graficznego.

Aby adres URL był wyświetlany jako hiperłącze, wybierz format hiperlinku . Gdy użytkownicy wprowadzają informacje dotyczące elementu, mogą wprowadzić adres URL i opisowy tekst, który będzie wyświetlany w kolumnie, a nie adres URL. Aby wyświetlić grafikę, a nie adres URL pliku graficznego, wybierz format obrazu . Gdy użytkownicy wprowadzają informacje dotyczące elementu, muszą wprowadzić pełny adres URL pliku graficznego, na przykład http://www.example.com/image.gif, i opcjonalnie wprowadzić opisowy tekst alternatywny dla grafiki, który jest wyświetlany dla osób, które wyłączają grafikę w swoich przeglądarkach lub korzystają z oprogramowania do czytania zawartości ekranu w celu konwertowania grafiki na ekranie na słowa głosowe.

Służy do przechowywania wartości pieniężnych.

Porady dotyczące wybierania kolumny Liczba lub Waluta

W obu typach kolumn Liczba i Waluta są przechowywane wartości liczbowe. Użyj kolumny liczb do przechowywania danych liczbowych dla obliczeń matematycznych, które nie są obliczeniami finansowymi, lub nie wymagają dużego stopnia dokładności. Kolumna Waluta służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń finansowych lub w przypadkach, w których nie mają być zaokrąglane liczby w obliczeniach. W przeciwieństwie do kolumny Liczba , kolumna Waluta jest dokładna 15 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego i 4 cyfry po prawej stronie. Zarówno typ kolumny Liczba , jak i Waluta zawierają wstępnie zdefiniowane formaty określające sposób wyświetlania danych.

Kolumnę Waluta można dostosowywać w następujący sposób:

 • Określanie minimalnych i maksymalnych wartości dozwolonych    Ograniczanie zakresu wartości walutowych, które mogą być wprowadzane przez inne osoby. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane raportowane wydatki dla zdarzenia, a organizacja ogranicza raportowanie do kwot z określonego zakresu, można określić te limity jako wartości minimalne i maksymalne.

 • Uwzględnij miejsca dziesiętne    Określ, czy wartości mają być miejscami dziesiętnymi, a ile miejsc dziesiętnych chcesz przechowywać. W przypadku wartości walutowych można wybrać dwa miejsca dziesiętne lub, jeśli wolisz przechowywać tylko zaokrąglone wartości, możesz wybrać zero. W przypadku wartości niepieniężnych używanych w obliczeniach wymagających dużego stopnia dokładności możesz wybrać opcję Ogranicz liczbę miejsc dziesiętnych do zera lub, aby uzyskać dokładniejsze wartości, wybierz pozycję automatycznie , aby automatycznie używać odpowiedniej liczby miejsc dziesiętnych dla wyniku obliczeń.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Umożliwia automatyczne wyświetlenie określonej wartości, gdy ktoś doda nowy element, a także umożliwia użytkownikom wprowadzanie innych wartości, jeśli wymagają tego. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane wydatki poniesione w związku z konfigurowaniem nowych kont, a koszt ten jest zwykle taki sam dla wszystkich nowych kont, możesz określić tę kwotę jako wartość domyślną. W wyniku tego wartość zostanie automatycznie wyświetlona po dodaniu nowego elementu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać tego numeru.

  Wartość domyślna może być określona wartością lub wynikiem obliczeń, która jest nazywana wartością obliczeniową. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określoną wartość, ale wartość ta może być różna w zależności od elementu, kto dodał element, gdy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonego tekstu jako wartość domyślną. Formuła może obliczać wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych.

 • Wybieranie formatu waluty    Upewnij się, że wszystkie wartości w kolumnie są oparte na tej samej walucie, wybierając określony format waluty dla kolumny. Pole rozwijane zawiera ponad 100 opcji kraju, w którym można określić walutę w większości formatów lokalnych.

Kolumny ułatwiają tworzenie zrozumiałych widoków elementów na liście lub w bibliotece. Za pomocą kolumn można sortować, grupować i filtrować elementy, a także obliczać dane na temat elementów automatycznie i wyświetlać wyniki tych obliczeń. Kolumny umożliwiają także określenie, jakie informacje o elemencie należy wprowadzić, gdy ktoś doda element do listy lub biblioteki. Po dodaniu elementu zostanie wyświetlony formularz zawierający pola i opcje umożliwiające wprowadzanie informacji. Podczas tworzenia listy lub biblioteki niektóre kolumny, takie jak tytuł i zmodyfikowane przez, są tworzone automatycznie. Możesz utworzyć dodatkowe kolumny stosownie do potrzeb. Utworzone kolumny określają, które pola i opcje są wyświetlane w tym formularzu, oraz kolumny, które można dodać do widoków listy lub biblioteki.

Podczas tworzenia kolumny należy określić typ kolumny. W razie potrzeby możesz również wybrać inny typ kolumny dla istniejącej kolumny, ale zależy to od tego, jakiego rodzaju i ile danych jest obecnie przechowywanych w kolumnie. Zmiana typu kolumny istniejącej kolumny może spowodować uszkodzenie danych już przechowywanych w kolumnie. Z tych powodów ważne jest wybranie rodzaju danych, które mają być przechowywane przed utworzeniem kolumny. Wybierając odpowiedni typ kolumny, należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Jakiego rodzaju dane chcesz przechowywać? Tylko litery? Tylko liczby? Sformatowany tekst? Na przykład w kolumnie Liczba nie można przechowywać liter. Znajomość rodzaju danych, które mają być przechowywane, to pierwszy krok w kierunku wybrania odpowiedniego typu kolumny.

 • Czy chcesz użyć danych w obliczeniach finansowych? W takim przypadku typ kolumny Waluta jest najlepszą opcją.

 • Czy chcesz użyć danych w obliczeniach matematycznych? Jak precyzyjnie należy wykonywać te obliczenia? Możesz obliczyć dane w kolumnach Liczba lub Waluta , ale nie kolumny tekstowe . Ponadto obliczenia w kolumnie Waluta są najdokładniejsze.

 • W jaki sposób chcesz sortować dane w kolumnie? W kolumnie tekst liczby są sortowane jako ciągi znaków (1, 10, 100, 2, 20, 200 itd.), a nie jako wartości liczbowe. Aby posortować liczby jako wartości liczbowe, użyj kolumny Liczba lub Waluta . Ponadto wiele formatów daty nie jest poprawnie sortowanych, jeśli są przechowywane w kolumnie tekst . Aby zapewnić prawidłowe sortowanie dat, użyj kolumny daty i godziny .

 • Czy chcesz się upewnić, że użytkownicy wprowadzają informacje w kolumnie? Jeśli tak, możesz określić, że kolumna jest wymagana, a użytkownicy nie mogą dodać elementu bez wprowadzania informacji.

Ten typ pola kolumny służy do zbierania i wyświetlania niewielkich ilości niesformatowanego tekstu w jednym wierszu, w tym:

 • Tylko tekst, na przykład imiona, nazwiska lub nazwy działów

 • Kombinacje tekstu i liczb, na przykład adresy ulic lub numery kont

 • Liczby, które nie są używane w obliczeniach, takie jak numery IDENTYFIKACYJNe pracowników, numery telefonów, kody pocztowe lub numery części

W pojedynczym wierszu kolumny tekstu są wyświetlane 255 znaków w jednym wierszu. Jeśli tworzysz kolumnę dla listy lub biblioteki i chcesz wyświetlić sformatowany tekst lub więcej niż jeden wiersz tekstu jednoczeonie, Utwórz wiele wierszy tekstu . Istnieje możliwość zmiany istniejącego pojedynczego wiersza kolumny tekstu na wiele wierszy w kolumnie tekstu bez utraty danych przechowywanych w kolumnie.

Możesz dostosować pojedynczy wiersz kolumny tekstu , korzystając z następujących sposobów:

 • Przypisywanie limitu znaków    Ogranicz liczbę znaków, ustawiając maksymalną odpowiednią liczbę znaków . Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane pięć cyfrowych numerów IDENTYFIKACYJNych pracownika, możesz skorzystać z tej funkcji, aby zapewnić, że użytkownicy będą wprowadzać tylko pięć znaków.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Umożliwia automatyczne wyświetlenie określonego tekstu, gdy ktoś doda nowy element, a także umożliwia użytkownikom wprowadzanie innych tekstów, jeśli wymagają tego. Po ustawieniu wartości domyślnejużytkownicy mogą szybciej wprowadzać informacje, akceptując je domyślnie, o ile nie muszą go zmienić. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana nazwa firmy przypisanej do projektu, a organizacja współpracuje z określoną firmą dla większości projektów, możesz wprowadzić nazwę tej firmy jako wartość domyślną. W wyniku tego nazwa firmy zostanie automatycznie wyświetlona po dodaniu nowego projektu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać nazwy.

  Wartością domyślną może być określony tekst lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określony tekst, ale tekst może być różny w zależności od tego, kto dodał element, kiedy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonego tekstu jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj], aby wskazać bieżącą datę lub [ja], aby wyświetlić imię i nazwisko osoby, która doda lub zmieniła element

  Opcje dla pojedynczego wiersza kolumny tekstu

Ten typ pola kolumny na liście lub w bibliotece służy do zbierania i wyświetlania tekstu sformatowanego lub długiego tekstu i liczb w więcej niż jednym wierszu, na przykład opisu elementu. W kolumnie zawierającej wiele wierszy tekstu można przechowywać do 63 999 znaków, a także określać liczbę wierszy tekstu, które mają być wyświetlane, gdy ktoś wprowadza informacje dotyczące elementu. W kolumnie tego typu jest wyświetlany cały tekst, gdy kolumna jest wyświetlana na liście lub w bibliotece.

Kolumnę wielu wierszy tekstu można dostosowywać w następujący sposób:

 • Przypisywanie limitu wyświetlania    Ogranicz liczbę wyświetlanych wierszy, gdy użytkownicy wprowadzają informacje o elemencie z liczbą wierszy do edycji . Jeśli na przykład kolumna przechowuje długie notatki dotyczące zdarzenia kalendarza, możesz wybrać wyświetlanie dziesięciu wierszy tekstu. Ułatwia to innym użytkownikom wprowadzanie informacji, ponieważ mogą one być w łatwy sposób widoczne w widocznym tekście. Jeśli natomiast w kolumnie jest przechowywana tylko zdanie lub dwie informacje o zdarzeniu, może być konieczne wyświetlenie tylko dwóch lub trzech wierszy tekstu.

  Jeśli przypiszesz limit wyświetlania, to nie spowoduje to ograniczenia ilości tekstu wyświetlanego po wyświetleniu kolumny na liście. w kolumnie zostanie wyświetlony cały wprowadzony tekst elementu.

 • Zezwalaj na nieograniczoną długość    (dostępne tylko w bibliotekach dokumentów) w przypadku używania wielu wierszy tekstu w bibliotece dokumentów można określić, że długość pola nie jest ograniczona.

 • Włączanie lub wyłączanie formatowania tekstu   (dostępne tylko na listach) Określanie typu tekstu umożliwiającego określenie, czy użytkownicy mogą stosować formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa czy kolory w tekście. Dostępne są dwie opcje: zwykły tekst, który nie obsługuje żadnych opcji formatowania; ulepszony tekst sformatowany, który obsługuje podstawowe formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa, listy punktowane lub numerowane, kolorowy tekst i kolory tła. Dostępne są również dodatkowe opcje hiperłączy, obrazów i tabel.

 • Dołączanie zmian   (dostępne tylko na listach) Jeśli dla listy włączono przechowywanie wersji, opcja Dołącz zmiany do istniejącego tekstu określa, czy użytkownicy mogą dodawać nowy tekst dotyczący elementu, nie zastępując żadnego istniejącego tekstu o tym elemencie. Jeśli wybierzesz opcję dołączania zmian, nowy tekst dotyczący elementu zostanie zastąpiony istniejącym tekstem dotyczącym tego elementu w kolumnie. Jeśli zdecydujesz się na dołączanie zmian, użytkownicy będą mogli wprowadzać dodatkowe informacje o elemencie, a także wyświetlać tekst, który został wprowadzony wcześniej, oraz datę i godzinę wprowadzenia tekstu. Po wyświetleniu listy, a nie jako pola w formularzu elementu, w kolumnie są wyświetlane wpisy w widokuhiperłącza, a nie tekst, a inne osoby mogą kliknąć hiperlink, aby wyświetlić wszystkie informacje przechowywane w kolumnie tego elementu.

  Ważne: Wyłączenie tej opcji po utworzeniu kolumny spowoduje usunięcie wszystkich informacji z wyjątkiem ostatniej pozycji.

Opcje dotyczące wielu liines kolumny tekstu

Ustawienia list

Wielowierszowy tekst kolumny dla bibliotek dokumentów

Ustawienia bibliotek

Użyj tego typu pola kolumny, aby umożliwić użytkownikom wybieranie z listy opcji, które udostępniasz. Ten typ kolumny stanowi idealny wybór w sytuacjach, w których należy zapewnić spójność wszystkich danych w kolumnie, ponieważ można ograniczyć wartości przechowywane w kolumnie.

Porada: Aby ograniczyć wartości w kolumnie tylko do wartości, które są przechowywane w witrynie, użyj kolumny odnośnika zamiast kolumny wybór . Więcej informacji na temat kolumn odnośników można znaleźć w dalszej części tego artykułu.

Kolumnę wybór można dostosowywać w następujący sposób:

 • Definiowanie listy opcji wyboru    Podaj dokładną listę wartości, które mogą zostać wybrane przez innych użytkowników. Aby udostępnić tę listę, Zamień przykładowy tekst w polu Wpisz każdy wybrany w osobnym wierszu na odpowiednie wartości. Wpisz każdą wartość w osobnym wierszu. Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER.

 • Wybieranie formatu wyświetlania    Zezwalaj na wiele zaznaczeń za pomocą pól wyboru lub pojedynczych zaznaczeń bez. Zauważ, że SharePoint Online będą wyświetlać tylko przyciski radiowe w SharePoint klasycznym.

 • Włączanie dodatkowych opcji niestandardowych    Aby zezwolić użytkownikom na wprowadzanie wartości, która nie jest uwzględniona na liście opcji, Włącz opcje wypełniania . Jest to dobrym pomysłem, jeśli nie znasz wszystkich wartości, które muszą wprowadzać użytkownicy, aby uzyskać informacje o elementach. Jeśli wolisz, aby użytkownicy używali tylko określonych wartości, wyłącz opcje wypełniania .

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Automatycznie wybierz określoną wartość, gdy ktoś doda nowy element, a także zezwoli użytkownikom na wybranie innej wartości, jeśli trzeba to zrobić. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane nazwy firm przydzielonych do projektu, a organizacja współpracuje z określoną firmą dla większości projektów, możesz wprowadzić nazwę tej firmy jako wartość domyślną. W wyniku tego nazwa firmy zostanie automatycznie wyświetlona po dodaniu nowego projektu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wybierać nazwy.

  Wartość domyślna może być określona wartością lub wynikiem obliczeń, która jest nazywana wartością obliczeniową. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określony tekst w kolumnie, ale tekst może być różny w zależności od tego, kto dodał element, kiedy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonego tekstu jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj], aby wskazać bieżącą datę lub [ja], aby wyświetlić imię i nazwisko osoby, która doda lub zmieni element.

Opcje kolumn wyboru

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania wartości liczbowych, które nie są wartościami pieniężnymi.

Porady dotyczące wybierania kolumny Liczba lub Waluta

W obu typach kolumn Liczba i Waluta są przechowywane wartości liczbowe. Użyj kolumny liczb do przechowywania danych liczbowych dla obliczeń matematycznych, które nie są obliczeniami finansowymi, lub nie wymagają dużego stopnia dokładności. Kolumna Waluta służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń finansowych lub w przypadkach, w których nie mają być zaokrąglane liczby w obliczeniach. W przeciwieństwie do kolumny Liczba , kolumna Waluta jest dokładna 15 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego i 4 cyfry po prawej stronie. Zarówno typ kolumny Liczba , jak i Waluta zawierają wstępnie zdefiniowane formaty określające sposób wyświetlania danych.

Kolumnę Liczba można dostosowywać w następujący sposób:

 • Określanie wartości minimalnej i maksymalnej    Ograniczanie zakresu liczb, które mogą być wprowadzane przez inne osoby. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana ilość pracy wykonanej dla zadania jako wartość procentowa, można określić zero jako wartość minimalną i 100 jako wartość maksymalną. Podobnie, jeśli w kolumnie jest przechowywana liczba uczestników zdarzenia i chcesz ograniczyć liczbę uczestników do określonej liczby, możesz wprowadzić maksymalną liczbę uczestników jako wartość maksymalną.

 • Uwzględnij miejsca dziesiętne    Określ, czy liczby mają zawierać miejsca dziesiętne, a ile miejsc dziesiętnych chcesz przechowywać. Jeśli kolumna może wymagać przechowywania liczb zawierających więcej niż pięć miejsc dziesiętnych, możesz wybrać opcję automatycznie , wybierając liczbę miejsc dziesiętnych do uwzględnienia. Warto również wybrać opcję automatycznie , jeśli w kolumnie są przechowywane wyniki obliczeń i chcesz, aby wynik był możliwie jak najbardziej dokładny. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że wszystkie wartości w kolumnie mają taką samą liczbę miejsc dziesiętnych, dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby miejsc dziesiętnych do zera, tylko dla liczb całkowitych lub innej liczby miejsc dziesiętnych przez pięć.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Po dodaniu nowego elementu automatycznie jest wyświetlany określony numer, który umożliwia innym osobom wprowadzanie innych numerów, jeśli trzeba to zrobić. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana liczba komputerów należących do każdego członka zespołu, a każdy członek zespołu ma co najmniej jeden komputer, wprowadź wartość 1 jako wartość domyślną. W rezultacie po dodaniu nowego elementu do listy zostanie automatycznie wyświetlona wartość 1 , a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać numeru.

  Wartością domyślną może być określona przez Ciebie liczba lub wynik obliczeń nazywany wartością obliczoną. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określony numer, ale numer ten może być różny w zależności od tego, kto dodał element, kiedy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonej liczby jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć liczbę na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych.

 • Formatowanie liczby jako wartości procentowej    Ustawienie Pokaż jako wartość procentowa umożliwia wyświetlanie i przechowywanie liczby jako wartości procentowej oraz potraktuje ją jako wartość procentową, gdy jest używana do obliczania innych wartości.

Opcje dla kolumny liczb

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania wartości pieniężnych.

Porady dotyczące wybierania kolumny Liczba lub Waluta

W obu typach kolumn Liczba i Waluta są przechowywane wartości liczbowe. Użyj kolumny liczb do przechowywania danych liczbowych dla obliczeń matematycznych, które nie są obliczeniami finansowymi, lub nie wymagają dużego stopnia dokładności. Kolumna Waluta służy do przechowywania danych liczbowych do obliczeń finansowych lub w przypadkach, w których nie mają być zaokrąglane liczby w obliczeniach. W przeciwieństwie do kolumny Liczba , kolumna Waluta jest dokładna 15 cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego i 4 cyfry po prawej stronie. Zarówno typ kolumny Liczba , jak i Waluta zawierają wstępnie zdefiniowane formaty określające sposób wyświetlania danych.

Opcje dotyczące kolumn walutowych

Kolumnę Waluta można dostosowywać w następujący sposób:

 • Określanie wartości minimalnej i maksymalnej    Ograniczanie zakresu wartości walutowych, które mogą być wprowadzane przez inne osoby. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane raportowane wydatki dla zdarzenia, a organizacja ogranicza raportowanie do kwot z określonego zakresu, można określić te limity jako wartości minimalne i maksymalne.

 • Uwzględnij miejsca dziesiętne    Określ, czy wartości mają być miejscami dziesiętnymi, a ile miejsc dziesiętnych chcesz przechowywać. W przypadku wartości walutowych można wybrać dwa miejsca dziesiętne lub, jeśli wolisz przechowywać tylko zaokrąglone wartości, możesz wybrać zero. W przypadku wartości niepieniężnych używanych w obliczeniach wymagających dużego stopnia dokładności możesz wybrać opcję Ogranicz liczbę miejsc dziesiętnych do zera lub, aby uzyskać dokładniejsze wartości, wybierz pozycję automatycznie , aby automatycznie używać odpowiedniej liczby miejsc dziesiętnych dla wyniku obliczeń.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Umożliwia automatyczne wyświetlenie określonej wartości, gdy ktoś doda nowy element, a także umożliwia użytkownikom wprowadzanie innych wartości, jeśli wymagają tego. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie są przechowywane wydatki poniesione w związku z konfigurowaniem nowych kont, a koszt ten jest zwykle taki sam dla wszystkich nowych kont, możesz określić tę kwotę jako wartość domyślną. W wyniku tego wartość zostanie automatycznie wyświetlona po dodaniu nowego elementu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać tego numeru.

  Wartość domyślna może być określona wartością lub wynikiem obliczeń, która jest nazywana wartością obliczeniową. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określoną wartość, ale wartość ta może być różna w zależności od elementu, kto dodał element, gdy element został dodany lub inne przyczyny. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonego tekstu jako wartość domyślną. Formuła może obliczać wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych.

 • Wybieranie formatu waluty    Upewnij się, że wszystkie wartości w kolumnie są oparte na tej samej walucie, wybierając określony format waluty dla kolumny. Pole rozwijane zawiera ponad 100 opcji kraju, w którym można określić walutę w większości formatów lokalnych.

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania dat w kalendarzu lub dat i godzin. Format daty zależy od ustawień regionalnych witryny. Jeśli odpowiedni format jest niedostępny, poproś administratora o dodanie obsługi odpowiedniego regionu do witryny.

Kolumnę daty i godziny można dostosowywać w następujący sposób:

 • Uwzględnianie tylko daty lub zarówno daty, jak i godziny    Umożliwia określenie, czy ma być uwzględniana tylko data kalendarzowa, czy zarówno Data kalendarzowa, jak i godzina.

 • Wyświetlanie wartości domyślnej    Umożliwia automatyczne wyświetlanie określonej daty lub daty i godziny, gdy ktoś doda nowy element, a także umożliwia użytkownikom wprowadzanie innych wartości, jeśli wymagają tego. Wartość domyślna ułatwia użytkownikom wprowadzanie informacji szybciej. Jeśli na przykład w kolumnie jest przechowywana Data wydatku, a większość wydatków przypada w pierwszym dniu roku obrachunkowego, można określić pierwszy dzień roku obrachunkowego jako wartość domyślną. W wyniku tego Data pojawi się automatycznie po dodaniu nowego elementu do listy, a członkowie zespołu nie muszą wprowadzać daty.

  Wartość domyślna może być określona wartością, datą dodania elementu do listy lub biblioteki albo wyniku obliczeń, która jest nazywana obliczoną wartością. Wartości obliczane są przydatne, gdy chcesz automatycznie wyświetlać określoną datę lub godzinę, ale Data lub godzina mogą być różne w zależności od elementu. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć wartość na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych, takich jak [Dzisiaj], aby wskazać bieżącą datę. Jeśli na przykład w kolumnie ma być wyświetlana data o 30 dni późniejsza od bieżącej daty, w polu obliczona wartość wpisz równanie = [Dzisiaj] + 30 .

Wybory dla kolumny Data godzina

Użyj tego typu pola kolumny, aby umożliwić użytkownikom wybieranie wartości na podstawie informacji przechowywanych już w witrynie. Jeśli na przykład w kolumnie mają być przechowywane nazwy kont klientów, do których są przypisani pracownicy, a lista kont musi być ograniczona do listy kont klientów w witrynie, można utworzyć kolumnę odnośnika , w której są wyświetlane nazwy z listy kont klientów. Lista opcji w kolumnie odnośnika jest wyświetlana w polu rozwijanym, nazywanym menu rozwijanym lub polem listy, w zależności od tego, czy można zezwolić innym osobom na zaznaczanie więcej niż jednej wartości.

Kolumnę odnośnika można dostosowywać w następujący sposób:

 • Wybieranie źródła wartości odnośników    Określanie listy, biblioteki lub tablicy dyskusyjnej w witrynie zawierającej wartości, które mają być przechowywane w kolumnie. Źródłem nie może być podwitryna, witryna obszaru roboczego, wiki ani blog. Po określeniu odpowiedniej listy, biblioteki lub tablicy dyskusyjnej można określić, która kolumna z tej listy, biblioteki lub tablicy dyskusyjnej zawiera wartości, z których mają być wybierani użytkownicy.

 • Zezwalanie na wiele zaznaczeń    Zezwalanie innym osobom na wybieranie dowolnej liczby wartości lub ograniczenie liczby wartości, które mogą wybierać tylko dla jednej wartości. Jeśli użytkownicy mogą wybrać wiele wartości, w kolumnie zostaną wyświetlone wszystkie wartości oddzielone średnikiem (;).

 • Wybieranie kolumn do wyświetlenia    Możesz dodać kolumnę, aby wyświetlić określone wartości pól dla tego typu kolumny.

Okno dialogowe wyboru kolumny odnoonika

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania informacji PRAWDA/FAŁSZ lub tak/nie, na przykład tego, czy ktoś weźmie udział w zdarzeniu. Kolumna tak/nie jest wyświetlana jako pojedyncze pole wyboru, gdy użytkownik wprowadza informacje dotyczące elementu. Aby wskazać tak, członkowie zespołu zaznaczają pole wyboru. Aby wskazać pozycję nie, członkowie zespołu wyczyśćą pole wyboru.

Danych w kolumnie tak/nie można użyć w obliczeniach dla innych kolumn. W takich przypadkach argument " tak " jest konwertowany na wartość liczbową jeden (1), a nie jest konwertowany na wartość liczbową zero (0).

Kolumnę tak/nie można dostosować, wybierając wartość domyślną. Wartość domyślna to zaznaczenie wyświetlane automatycznie po dodaniu nowego elementu. Jeśli trzeba to zrobić, użytkownicy mogą wybrać inną wartość. W przypadku kolumny tak/nie można określić, czy pole wyboru jest zaznaczone automatycznie, wskazując wartość tak , czy nie, wskazując wartość Brak .

Wybory dla kolumny tak/nie

Ten typ pola kolumny służy do przedstawiania listy osób i grup, z których mogą korzystać użytkownicy, którzy dodają lub mogą edytować element. Na przykład na liście zadania osoba lub kolumna grupy o nazwie przypisane do może zawierać listę osób, do których można przydzielić zadanie. Zawartość listy zależy od sposobu skonfigurowania usług katalogowych i grup SharePoint dla witryny. Aby dostosować zawartość listy, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem.

Kolumnę osoba lub Grupa można dostosowywać w następujący sposób:

 • Zezwalanie na wiele zaznaczeń    Zezwalanie użytkownikom na wybieranie dowolnej liczby opcji lub ograniczanie liczby zaznaczeń tylko do jednej opcji.

 • Dołączanie lub wykluczanie grup osób    Określ, czy lista obejmuje tylko pojedyncze osoby, czy dodatkowo zawiera listy dystrybucyjne poczty e-mail i grupy SharePoint. Na przykład na liście zadania można uwzględnić tylko poszczególne osoby, aby zapewnić, że dla każdego zadania jest odpowiedzialna określona osoba. Na liście projekty możesz uwzględnić listy dystrybucyjne poczty e-mail i grupy SharePoint, aby upewnić się, że zespół jest skojarzony z każdym projektem.

 • Ograniczanie listy tylko do użytkowników witryny    Określ, czy lista obejmuje wszystkie osoby i grupy w usłudze katalogowej, czy tylko te osoby i grupy, które mają dostęp do witryny jako członkowie grupy SharePoint.

 • Określanie informacji do wyświetlenia    Wybierz informacje, które mają być wyświetlane na temat osób lub grup. Na przykład na liście kontaktów dla dużej organizacji możesz wybrać wyświetlanie imienia i nazwiska osoby, zdjęcia oraz szczegółów, takich jak umiejętności i ekspertyzy. Na liście kontaktów dla małego zespołu możesz wybrać wyświetlanie tylko imienia i nazwiska lub adresu e-mail osoby.

Uwaga: Status obecności, który był wcześniej dostępny pod nazwą (z obecnością), nie jest dostępny w nowoczesnych przeglądarkach. Organizacja może wybrać opcję udostępniania obecności, wykonując czynności opisane w temacie Wyświetlanie klasycznej witryny usługi SharePoint Online w trybie dokumentu programu Internet Explorer 10.

Ten typ pola kolumny służy do przechowywania hiperlinku do strony sieci Web lub do wyświetlania grafiki w intranecie lub Internecie.

Kolumna hiperłącze lub obraz zawiera adres URL (Uniform Resource Locator) strony sieci Web, grafiki lub innego zasobu. W zależności od wybranego formatu wyświetlania wyświetlane jest hiperłącze, które można kliknąć, aby uzyskać dostęp do zasobu, lub grafikę zamiast adresu URL pliku graficznego.

Aby adres URL był wyświetlany jako hiperłącze, wybierz format hiperlinku . Gdy użytkownicy wprowadzają informacje dotyczące elementu, mogą wprowadzić adres URL i opisowy tekst, który będzie wyświetlany w kolumnie, a nie adres URL. Aby wyświetlić grafikę, a nie adres URL pliku graficznego, wybierz format obrazu . Gdy użytkownicy wprowadzają informacje dotyczące elementu, muszą wprowadzić pełny adres URL pliku graficznego, na przykład http://www.example.com/image.gif, i opcjonalnie wprowadzić opisowy tekst alternatywny dla grafiki, który jest wyświetlany dla osób, które wyłączają grafikę w swoich przeglądarkach lub korzystają z oprogramowania do czytania zawartości ekranu w celu konwertowania grafiki na ekranie na słowa głosowe.

Opcje kolumny obraz/hiperłącze

Ten typ pola kolumny służy do wyświetlania informacji opartych tylko na wynikach obliczeń innych kolumn na liście lub w bibliotece. Na przykład przy użyciu = [ilość] * [cena przedmiotu], aby obliczyć cenę całkowitą.

Po dodaniu kolumny obliczeniowej do listy lub biblioteki można utworzyć formułę zawierającą operatory, takie jak odejmowanie (-) i Dodawanie (+), funkcje, określone wartości i odwołania do innych kolumn. Formuły mogą obliczać daty i godziny, wykonywać równania matematyczne lub manipulować tekstem. Na przykład na liście zadania można użyć kolumny tego typu do obliczenia liczby dni kalendarzowych wymaganych do wykonania każdego zadania na podstawie kolumn Data rozpoczęcia i Data ukończenia (= [Data ukończenia]-[Data rozpoczęcia]). Na liście kontaktów można użyć kolumny obliczeniowej , aby połączyć imiona i nazwiska kontaktów oraz oddzielić je spacją na podstawie kolumn imię i nazwisko (= [imię] & "" & [nazwisko]). Zwróć uwagę, że formuła w kolumnie obliczeniowej może odwoływać się tylko do innych kolumn na tej samej liście lub w tej samej bibliotece.

Oprócz wprowadzenia formuły do obliczeń należy określić typ danych, które mają zostać zwrócone przez obliczenie, oraz sposób przechowywania i wyświetlania danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat każdego typu danych, zobacz odpowiednią sekcję w tym artykule.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł i funkcji używanych z polem obliczeniowym, zobacz przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint. Ten artykuł zawiera wiele typowych formuł, a także łącza do opisów wszystkich funkcji, których można użyć w programie SharePoint.

Opcje kolumny obliczeniowej

Za pomocą tej kolumny można tworzyć dodatkowe opcje dla osób zatwierdzających podczas korzystania z przepływów pracy zadań.

Przepływ pracy nad zadaniem zwykle dostarcza tylko wyników zatwierdzania lub odrzucania, ograniczając sposób obsługi elementu lub dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, może być konieczne przydzielenie zadania innej osobie lub powrót do osoby przesyłającej. Kolumna wyniku zadania umożliwia wybranie pola kolumny wybór, które umożliwia wybieranie różnych opcji kryteriów realizacji. Na przykład możesz poprosić o wyjaśnienie elementu lub przypisać go innej osobie, aby zapewnić większą elastyczność w przepływie pracy.

Opcje kolumn wyników zadań

Kolumna wyniku zadania jest podobna do pola wybór podczas wpisywania opcji w polu wybór. Możesz ustawić pojedynczą opcję jako domyślną lub użyć wartości obliczonej. Aby użyć obliczonej wartości, należy wprowadzić formułę zamiast określonej liczby jako wartość domyślną. Formuła może obliczyć liczbę na podstawie informacji z innych kolumn lub funkcji systemowych. Można też określić, czy wartość kolumny jest wymagana, a także ustawić unikatowość wartości między wszystkimi wpisami.

Aby zapoznać się z samouczkiem dotyczącym korzystania z zadań i wyników zadań w SharePoint, zobacz Praca z zadaniami w przepływach pracy programu SharePoint 2013 za pomocą programu Visual Studio 2012

Ta kolumna służy do wyświetlania danych z zewnętrznych źródeł, takich jak aplikacje programu CRM, bazy danych lub arkusze kalkulacyjne.

Kolumna dane zewnętrzne umożliwia nawiązanie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych w celu zapewnienia takich danych, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji CRM. Na przykład połączenie z aplikacją biznesową, taką jak SAP lub Microsoft CRM, może zawierać aktualne informacje o klientach z zewnętrznego źródła danych, które mogą być wyświetlane i używane na liście. Korzystając z zewnętrznej bazy danych, lista może prezentować bieżące ceny, opisy lub wagi wysyłki, które mogą być używane do obliczeń lub odnośników według innych kolumn.

Opcje kolumn danych zewnętrznych

Przed uzyskaniem dostępu do danych zewnętrznych muszą być spełnione niektóre wymagania wstępne wymagane przez dane zewnętrzne. Te zadania są zwykle wykonywane przez administratora i pociągają za sobą utworzenie kont i uprawnień dostępu do danych, aktywowanie łączności danych biznesowych i usług bezpiecznego magazynu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia, aktualizowania i odświeżania kolumn danych zewnętrznych, zobacz Tworzenie i aktualizowanie kolumny danych zewnętrznych na liście lub w bibliotece albo Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel (SharePoint Server).

Użyj tego typu kolumny, aby umożliwić użytkownikom witryny Wybieranie wartości z określonego zestawu terminów zarządzanych terminów i stosowanie tych wartości do ich zawartości. Użytkownicy mogą tworzyć i konfigurować kolumnę zarządzanych metadanych w celu mapowania do istniejącego zestawu terminów lub terminu lub mogą tworzyć nowy zestaw terminów, specjalnie dla kolumny zarządzanych metadanych. Kolumny zarządzanych metadanych mają kilka unikatowych funkcji i cech, które ułatwiają użytkownikom wybieranie i stosowanie terminów do zawartości, takich jak obsługa "typu" z wyprzedzeniem, jak również obsługa funkcji Uściślanie terminów, opisów, synonimów i wielojęzycznych wartości.

Kolumny zarządzanych metadanych promują spójne korzystanie z metadanych między witrynami, ponieważ udostępniają użytkownikom listę terminów, które mogą być stosowane do ich zawartości. Te warunki pochodzą z zestawu terminów zarządzanego centralnie w narzędziu do zarządzania magazynami terminów przez administratora magazynu terminów lub innych osób z uprawnieniami do zarządzania terminami. Po zaktualizowaniu zestawu terminów, z którym jest powiązana określona kolumna zarządzanych metadanych, zaktualizowane postanowienia będą automatycznie dostępne dla użytkowników, niezależnie od tego, gdzie jest dostępna kolumna zarządzanych metadanych. Kolumnę zarządzanych metadanych można dostosowywać w następujący sposób:

Opcje dla kolumny zarządzanych metadanych

Pole wielu wartości    Zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na wiele wartości powoduje, że kolumna będzie zawierać więcej niż jedną wartość. Uwaga: włączenie tej funkcji uniemożliwi sortowanie danych w widokach list.

Format wyświetlania    Wartość wybrana z zestawu terminów może być wyświetlana zarówno jako pojedyncza wartość, jak i w pełnej ścieżce hierarchicznej.

 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl etykietę terminu w celu wyświetlenia wartości terminów ustawionych jako pojedyncza wartość. Na przykład: miasto.

 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl całą ścieżkę terminu w polu pole , aby wyświetlić wartość terminów ustawionych jako pełna ścieżka hierarchiczna. Na przykład: lokalizacja, kontynent, kraj/region, miasto.

Ustawienia zestawu terminów    Wyświetlanie terminów z zestawu terminów zarządzanych przez przedsiębiorstwo lub tworzenie niestandardowego zestawu terminów do udostępniania innym osobom w zbiorze witryn.

 • Używanie zestawu terminów zarządzanych    Wprowadź co najmniej jeden termin, rozdzielając go średnikami, a następnie wybierz pozycję Znajdź , aby odfiltrować opcje, tak aby obejmowały tylko te, które zawierają wymagane warunki. Po znalezieniu zestawu terminów zawierającego listę wartości do wyświetlenia w tej kolumnie kliknij termin, aby wybrać pierwszy poziom hierarchii, który ma być wyświetlany w kolumnie. Gdy użytkownicy wybierzą wartość, będą widoczne wszystkie poziomy poniżej wybranego terminu.

Tworzenie niestandardowego zestawu terminów    Wprowadź opis niestandardowego zestawu terminów i wprowadź terminy w hierarchii zestawu terminów bezpośrednio w udostępnionym polu lub kliknij pozycję Edytuj za pomocą Menedżera zestawu terminów , aby otworzyć narzędzie do zarządzania terminami i używać go.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzanych metadanych, zobacz wprowadzenie do zarządzanych metadanych. Ten artykuł zawiera opis zarządzanych metadanych i sposobów ich używania.

Uwaga: Gdy termin niestandardowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników w zbiorze witryn, terminy z zestawu nie będą dostępne jako słowa kluczowe przedsiębiorstwa.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×