Typy danych programu Excel: Akcje i geografia

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W programie Excel można uzyskać dane giełdowe i geograficzne. Jest to równie łatwe, jak wpisywanie tekstu w komórce, konwertowanie go na typ danych giełdy lub typ danych geograficznych. Te dwa nowe typy danych są uważane za połączone typy danych, ponieważ mają połączenie ze źródłem danych online. To połączenie umożliwia pobieranie rozbudowanych, interesujących informacji, nad którymi można pracować i które można odświeżać.

Uwaga: 28 marca 2019: typy danych zostały udostępnione wszystkim subskrybentom usługi Windows Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Akcje

Kolumna A zawiera nazwy firm i ikony, kolumna B zawiera wartości Price (Cena), a kolumna C zawiera wartości Change (Zmiana)

Na powyższym obrazie komórki z nazwami firm w kolumnie A zawierają dane typu zapasy. Wiesz, że ta ikona: Ikona połączonego rekordu dotyczącego akcji . Typ danych zasoby jest połączony ze źródłem online zawierającym więcej informacji. Kolumny B i C wyodrębniają te informacje. W szczególności wartości dotyczące ceny i zmiany ceny są wyodrębniane z typu danych zapasy W kolumnie A.

Geografia

Kolumna A zawiera ikony i nazwy krajów, kolumna B zawiera wartości Population (Populacja), a kolumna C zawiera wartości Gasonline Prices (Ceny benzyny).

W tym przykładzie kolumna A zawiera komórki o typie danych Geografia. Ikona Ikona połączonego rekordu geograficznego wskazuje na to. Ten typ danych jest połączony ze źródłem online zawierającym więcej informacji. Kolumny B i C wyodrębniają te informacje. Wartości dla populacji i ceny benzyny są wyodrębniane z typów danych geograficznych W kolumnie A.

  1. Wpisz tekst w komórkach. Jeśli chcesz uzyskać informacje giełdowe, wpisz symbol znacznika giełdowego, nazwę firmy lub nazwę Funduszu w każdej komórce. Jeśli potrzebujesz danych geograficznych, wpisz nazwę kraju, prowincji, obszaru lub miasta w każdej komórce.

  2. Następnie zaznacz komórki.

  3. Mimo że nie jest to wymagane, zalecamy utworzenie tabeli programu Excel. Ułatwi to później wyodrębnianie informacji online. Aby utworzyć tabelę, przejdź do obszaru Wstawianietabeli>.

  4. Po zaznaczeniu komórek przejdź do karty dane , a następnie kliknij pozycję zapasy lub Geografia .

  5. Jeśli program Excel znajdzie dopasowanie między tekstem w komórkach a naszymi źródłami internetowymi, przekonwertuje tekst na typ danych "Zapasy" lub "typ danych geoGraficznych". Będziesz wiedzieć, że tekst został przekonwertowany, ponieważ w przypadku akcji będzie opatrzony ikoną Ikona połączonego rekordu dotyczącego akcji , a w przypadku geografii — ikoną Ikona połączonego rekordu geograficznego .

  6. Zaznacz co najmniej jedną komórkę z typem danych, a zostanie wyświetlony przycisk Wstaw dane Przycisk Dodaj kolumnę . Kliknij ten przycisk, a następnie kliknij nazwę pola, aby wyodrębnić więcej informacji. Na przykład w przypadku zasobów, które możesz wybrać, a w obszarze Geografia możesz wybrać populację.

  7. Kliknij ponownie przycisk Wstaw dane , aby dodać więcej pól. Jeśli korzystasz z tabeli, Porada: wpisz nazwę pola w wierszu nagłówka. Na przykład w wierszu nagłówka dla zapasów należy wpisać zmianę , a w kolumnie Cena zostanie wyświetlona zmiana.

Uwaga: Jeśli zamiast ikony będzie widoczny znak Ikona znaku zapytania , oznacza to, że program Excel ma trudności z dopasowaniem tekstu do danych w naszych źródłach online. Popraw wszelkie błędy pisowni, a po naciśnięciu klawisza Enter program Excel postara się znaleźć zgodne informacje. Ewentualnie kliknij pozycję Ikona znaku zapytania , aby wyświetlić okienko selektora. Wyszukaj dane za pomocą jednego lub dwóch słów kluczowych, wybierz potrzebne dane, a następnie kliknij pozycję Wybierz.

Więcej możliwości

Komórka z połączonym rekordem dotyczącym Francji; kursor klikający ikonę; wyświetlona karta

Po przekonwertowaniu tekstu na typy danych Akcje i Geografia w komórce pojawi się ikona. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić kartę. Na karcie znajduje się lista pól i odpowiadających im wartości. W zależności od danych może istnieć wiele par pól i wartości, które można wyświetlić i z którymi można pracować.

Na przykład na tym obrazie jest wyświetlana karta dla Francji . Kapitał jest jednym z pól dostępnych dla Francji. Paryż jest wartością dla tego pola. Znaki wiodące to inne pole, a imiona i nazwiska są wartościami.

Jeśli chcesz wyświetlić więcej par pól i wartości, przewiń w dół na karcie.

Jeśli jesteś zastanawiasz się, w którym znajdują się pola i wartości, na dole karty pojawi się Nota "z włączonym".

Kursor umieszczony na polu populacji na karcie, a następnie przycisk Extract

Możesz również dodawać pola z kart. Po otwarciu wizytówki Umieść kursor na polu. Następnie kliknij przycisk Extract ( Przycisk wyodrębnienia ).

Komórka A2 zawierająca pozycję „France”; komórka B2 zawierająca pozycję „= A2.” i menu Autouzupełniania formuł z polami z połączonego rekordu

Można również pisać formuły używające wartości z typów danych Akcje czy Geografia. Może to być przydatne, jeśli dane nie znajdują się w tabeli. Na przykład wpisz = a2 , a następnie wyświetli się menu autoUzupełniania programu Excel z widocznymi polami "Francja". Możesz również wpisać "kropkę", na przykład: = a2. , co spowoduje również wyświetlenie menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak pisać formuły odwołujące się do typów danych.

Porady i wskazówki

W przypadku systemu Windows naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F5.

Dla komputerów Mac naciśnij klawisze cmd + Shift + F5.

Naciśnij klawisze Alt + Shift + F10 , aby otworzyć menu Wstaw dane . Możesz również nacisnąć klawisz Ctrl . Następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść do pola, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać pole.

Typy danych Akcje i Geografia są traktowane jako połączone typy danych. Wynika to z faktu, że odwołują się one do źródła danych online. Po przekonwertowaniu tekstu na połączony typ danych w skoroszycie ustanawiane jest połączenie z danymi zewnętrznymi. Dzięki temu w razie zmiany danych online można je zaktualizować, odświeżając je w programie Excel. Aby odświeżyć dane, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z połączonym typem danych, a następnie kliknij polecenie Typ danych > Odśwież. , Który spowoduje odświeżenie wybranej komórki oraz wszystkich innych komórek, które mają ten sam typ danych.

Jeśli chcesz odświeżyć wszystkie połączone typy danych i wszystkie połączenia danych, które mogą znajdować się w skoroszycie (łącznie z kwerendami, innymi połączeniami danych i tabelami przeStawnymi), kliknij pozycję dane _GT_ Odśwież wszystko lub naciśnij klawisze Ctrl + Alt + F5.

Tak. Zaznacz komórkę z połączonym typem danych, a następnie naciśnij klawisze CTRL + C , aby ją skopiować. Naciśnij klawisze CTRL + ALT + V, a następnie wybierz pozycję wartości. Spowoduje to wklejenie typu danych do nowej komórki, ale dane nie będą odświeżane.

Informacje dla typu danych Akcje lub Geografia można zamienić lub zmienić na inne. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Zmień. Po prawej stronie pojawi się okienko. Wyszukaj odpowiednie dane, a następnie kliknij pozycję Wybierz, aby umieścić te informacje w miejscu informacji pierwotnych.

Jeśli nie chcesz już używać danych typu zapasy lub Geografia, po prostu kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Typ danych > Konwertuj na tekst. Typ danych został usunięty, połączenie z Internetem nie jest już dostępne, a wartość w komórce jest konwertowana na tekst. Pamiętaj, że jeśli typ danych został przekonwertowany na tekst, wszystkie kolumny lub formuły, które miały wyodrębnione wartości z tego typu danych, będą wyświetlały #FIELD! .

Menu Filtr, menu Wartość wyświetlana, wyświetlana lista pól z połączonego typu danych

Dane w programie Excel zawsze możesz sortować i filtrować za pomocą przycisków filtrowania w nagłówkach kolumn. (Przyciski filtrowania można włączyć, klikając pozycję Dane > Filtr).

Oto Porada dotycząca komórek zawierających typy danych: kliknij przycisk filtru nad komórkami z ikonami. Następnie zdecyduj, jak chcesz sortować lub filtrować. Jeśli chcesz to zrobić przy użyciu wyświetlanej nazwy, Zachowaj wartość wyświetlaną w obszarze Wybierz pole. Jeśli chcesz sortować lub filtrować według innego pola z połączonego typu danych, zaznacz to pole w obszarze Wybierz pole.

W tym przykładzie wybraliśmy pole Area (Obszar). Program Excel wykorzystano następnie jako podstawę dla poniższych pól wyboru filtrowania i wyświetla populacje dla krajów, w których mamy w tabeli. Warto również wiedzieć, że program Excel zmieni menu Filtr liczb w zależności od pola wybranego w obszarze Wybierz pole.

Często zadawane pytania

Program Excel zawsze miał typy danych. Ale były to tradycyjne typy danych, takie jak tekst, liczba itd. Typy danych Akcje i Geografia są unikatowe, ponieważ są traktowane jako połączone typy danych. Połączone typy danych zawierają połączenie ze źródłem danych online. Obecnie Akcje i Geografia są jedynymi połączonymi typami danych. W zależności od opinii klientów zamierzamy wprowadzić kolejne w przyszłości.

Tak, ale musi on używać programu Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365.

Uwaga: Ta funkcja jest stopniowo udostępniana klientom w ciągu kilku dni lub tygodni. Najpierw zostanie udostępniona uczestnikom niejawnego programu testów pakietu Office, a następnie subskrybentom usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Obecnie subskrybenci usługi Excel 2016 dla pakietu Office 365 obsługują tylko typy danych zapasy i Geografia. Inne wersje programu Excel mogą w końcu obsługiwać te typy danych, ponieważ nieustannie ulepszamy program Excel. Jeśli otworzysz te nowe typy danych w wersji programu Excel, która jej nie obsługuje, #VALUE! zostaną wyświetlone dla tych komórek. A #NAME? pojawią się zamiast formuł, które odwołują się do tych typów danych.

Nie możesz zaznaczyć komórki z typem danych, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania w dół, aby połączyć tekst, który nie jest jeszcze typem danych. To samo dotyczy Malarza formatów. Jeśli jednak w tabeli są używane te typy danych, można je wpisać poniżej ostatniego wiersza tabeli. Po naciśnięciu klawisza Enter program Excel automatycznie spróbuje dopasować tekst do danych online i przekonwertować go na typ danych. W przypadku nieużywania tabeli nie jest to również możliwe. Upewnij się, że w komórce, w której się znajdujesz, znajduje się co najmniej dwie komórki, które już używają typu danych.

Typy danych zapasy i Geografia są bardzo nowe, a istnieją pewne tradycyjne funkcje programu Excel, które nie będą poprawnie działać. Jeśli na przykład spróbujesz utworzyć tabelę przeStawną na podstawie informacji z tych typów danych, otrzymasz #VALUE! . Ponadto te typy danych za pomocą dodatku Power Pivot, dodatku Power Query lub nawet niektórych wykresów mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. 

Inny przykład to wykresy map. Jeśli spróbujesz utworzyć wykres mapy na podstawie danych z typu danych geoGraficznych, mapa może być wyświetlana niepoprawnie. Pracujemy nad ulepszeniem tego problemu. W międzyczasie zapoznaj się z artykułem Mapa wykresu , aby uzyskać więcej informacji.

Obecnie te typy danych są dostępne tylko w przypadku, gdy do Twoich preferencji językowych pakietu Office został dodany język angielski. Mamy nadzieję na obsługę większej liczby języków w przyszłości.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×