Tworzenie, zmienianie lub dostosowywanie widoku

Tworzenie, zmienianie lub dostosowywanie widoku

Outlook dla Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Widoki pozwalają na różne sposoby wyświetlania elementów w folderze. Każdy folder Outlook, taki jak Skrzynka odbiorcza i Kalendarz, umożliwia dostosowanie widoku w celu zmiany organizacji elementów, czcionek i wielu innych ustawień.

Najbardziej popularna zmiana w widoku polega na zmianie rozmiaru czcionki na liście wiadomości, w okienku odczytu lub podczas redagowania wiadomości.

Zmienianie kroju lub rozmiaru czcionki listy wiadomości

 1. Wybierz pozycję wyświetl > Ustawienia widoku.

 2. Wybierz pozycję inne ustawienia w polu Ustawienia widoku zaawansowanego.

 3. Wybierz czcionkę kolumny lub czcionkę wiersza.
  W widoku możesz zmienić czcionki i rozmiary czcionek.
   

  Uwaga:  Aby zmienić rozmiar czcionki podglądu wiadomości, nazwy nadawcy i tematu w domyślnym widoku Skrzynka odbiorcza, wybierz pozycję czcionka wiersza.

 4. Wybierz odpowiednią czcionkę, styl i rozmiar czcionki, a następnie kliknij trzy razy przycisk OK , aby zapisać ustawienia i zastosować zmiany.

  Uwaga: Jeśli chcesz zmienić czcionkę lub rozmiar czcionki dla podglądu wiadomości (wiersz tekstu wiadomości widoczny pod tematem i nadawcą, wybierz pozycję czcionka w obszarze Podgląd wiadomości.

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki w okienku odczytu

Okienko odczytu nie pozwala na zmianę domyślnej czcionki ani rozmiaru czcionki. Możesz jednak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć. Możesz również poinstruować program Outlook, aby wyświetlał wszystkie wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu i o większej kontroli nad rozmiarem czcionki.

Jeśli jesteś abonentemOffice 365, możesz wybrać wartość procentową powiększenia, która będzie utrzymywać się na wszystkich czytanych wiadomościach.

 1. W prawym dolnym rogu okienka odczytu kliknij procent (zwykle 100%) , aby wyświetlić okno dialogowe powiększenie podczas czytania .

  Możesz wybrać domyślny poziom powiększenia.
 2. Wybierz jedną z domyślnych wartości procentowych lub wprowadź własną wartość procentową. Zaznacz pole wyboru Zapamiętaj moje preferencje , aby zachować poziom powiększenia we wszystkich odebranych wiadomościach.

Jeśli nie jesteś abonentem Office 365, procent powiększenia nie zostanie zapisany z jednej wiadomości do następnej. Za każdym razem, gdy przełączasz wiadomości w okienku odczytu, musisz powiększyć lub pomniejszyć obraz. Aby zmienić wartość procentową powiększenia, wykonaj poniższe czynności.

 1. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok w okienku odczytu, poszukaj suwaka powiększenia w prawym dolnym rogu okienka odczytu.

  W okienku odczytu możesz powiększać i pomniejszać.
 2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby zmienić rozmiar tekstu w okienku odczytu.

  Uwaga: Wszelkie zmiany wprowadzone w poziomie powiększenia są zachowywane tylko podczas wyświetlania wiadomości. W przypadku wybrania innej wiadomości procent powiększenia zwróci wartość 100%. Jeśli klikniesz pozycję Powrót do pierwszej wiadomości, procent powiększenia nie zostanie zapisany.

Zmienianie rozmiaru czcionki dla wiadomości podczas redagowania, odpowiadania i przesyłania dalej

Aby zmienić rozmiar czcionki dla wiadomości podczas redagowania, odpowiadania i przesyłania dalej, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz pozycję opcje > plików > poczta > papeteria i czcionki.

 2. Wybierz przycisk czcionka dla nowych wiadomości e-mail lub odpowiadaj lub przesyłaj dalej wiadomości , aby zmienić czcionkę domyślną, rozmiar czcionki i kolor czcionki podczas redagowania wiadomości lub odpowiadania na nie.

  Użyj opcji podpisy i papeteria, aby zmienić czcionki.
 3. Kliknij dwa razy przycisk OK , aby zapisać zmiany.

Aby uzyskać dodatkowe zadania, wybierz jedną z poniższych opcji.

Czasami można łatwiej zacząć od zupełnie nowego widoku, a nie modyfikować istniejącego widoku. Nowy widok można utworzyć w dowolnym folderze programu Outlook.

 1. Kliknij pozycję wyświetl > widoku bieżącego> Zmień widok > zarządzać widokami > Nowy.

  Wybierz pozycję Zmień widok, aby wybrać nowy widok.

  Uwaga: Jeśli chcesz rozpocząć od istniejącego widoku, w oknie dialogowym Zarządzanie wszystkimi widokami wybierz pozycję <ustawienia bieżącego widoku> a następnie wybierz pozycję Kopiuj.

 2. Wprowadź nazwę nowego widoku, a następnie wybierz typ widoku.

  Utwórz nowy widok.
 3. W obszarze Możliwości stosowania zaakceptuj domyślne ustawienie Wszystkie foldery poczty lub wybierz inną opcję, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku: nowy widok wybierz opcje, których chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Aby zastosować widok natychmiast, wybierz pozycję Zastosuj widok.

Istnieje kilka różnych typów widoków, które można wybrać podczas tworzenia nowego widoku.

 • Tabela Informacje w widoku tabeli przedstawiają dane w wierszach i kolumnach. Jest to jedna z najbardziej efektywnych widoków wiadomości e-mail.

 • Oś czasu Widok osi czasu przedstawia elementy wzdłuż ustalonej osi czasu. Jest to przydatne w przypadku zadań lub folderów zawierających małą liczbę elementów rozłożonych w czasie, na przykład zbiór dwudziestu wiadomości e-mail dla określonego projektu.

 • Kartotek Widoki karty są zazwyczaj używane w przypadku folderów kontaktów. W widoku karty zobaczysz różne pola dotyczące każdego elementu, niezależnie od tego, czy są wypełnione, czy nie.

 • Wizytówka Widoki wizytówek są zwykle używane w przypadku folderów kontaktów. W widoku wizytówki wyświetlane są tylko pola zawierające dane.

 • Kontakty Widok kontakty to widok kontaktów, które nie pokazują tego samego poziomu szczegółów widocznych w widokach karty lub wizytówki. Zobaczysz listę kontaktów zawierającą ich imię i nazwisko oraz zdjęcie.

 • Dzień/tydzień/miesiąc Widok dzień/tydzień/miesiąc jest zwykle używany w przypadku folderów kalendarza, ale można go używać również do obsługi folderów poczty e-mail.

 • Ikona W widoku ikony są wyświetlane elementy z ikoną i tematem. Widok ten jest przydatny dla folderów z kilkoma elementami lub folderami notatek.

Ważne: Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli jego ustawienia zostały zmienione.

 1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Zmień widok > Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Widoki dla folderu wybierz widok niestandardowy, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Usuń, potwierdź usunięcie, a następnie wybierz przycisk OK.

Co chcesz zrobić?

 1. Przełącz się na widok, którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego widoku.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Dla każdego typu zmiany, którą chcesz wprowadzić, kliknij przycisk, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Jeśli na przykład chcesz dodać lub usunąć kolumny, kliknij pozycję Pola (kolumny są również nazywane polami). Następnie dodaj lub usuń pola albo utwórz pole niestandardowe.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okno dialogowe Dostosowywanie widoku: nazwa widoku.

 5. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 6. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij pozycję Ustawienia widoku bieżącego.

 7. Kliknij przycisk Kopiuj.

 8. W polu Nazwa nowego widoku wprowadź nazwę widoku.

 9. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny nowy widok, kliknij opcję w obszarze Możliwości stosowania.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w panelu sterowania będą dotyczyć wszystkich programów na komputerze, które używają ustawień daty z systemu operacyjnego.

 • Jeśli używasz układu wielowierszowego, a do widoku dodano kilka pól, może być konieczne zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w układzie wielowierszowym w celu wyświetlenia wszystkich informacji.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Dostosuj widok bieżący.

  • Kliknij pozycję Inne ustawienia.

  • W obszarze Inne opcje zmień wartość wprowadzoną dla x w pozycji Użyj układu kompaktowego dla szerokości mniejszych niż x znaków.

   Na przykład ustawienie 80 znaków oznacza, że jeśli lista nagłówków wiadomości zostanie zredukowana do szerokości mniejszej niż 80 znaków, program Outlook automatycznie wyświetli dwuwierszowy podgląd.

 • Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 • W obszarach Kontakty, Zadania i Notatki możesz szybko zmieniać widok bieżący przy użyciu opcji Dostosuj widok bieżący w okienku nawigacji.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. Kliknij pozycję Nowy.

 3. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę.

 4. W polu Typ widoku wybierz odpowiedni typ widoku.

 5. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny widok, wybierz opcję w obszarze Możliwości stosowania.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Dostosowywanie widoku: nazwa widoku wybierz opcje, których chcesz użyć.

 8. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 9. Aby zastosować widok natychmiast, kliknij przycisk Zastosuj widok.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w panelu sterowania będą dotyczyć wszystkich programów pakietu Office 2007 na komputerze, które używają ustawień daty w systemie operacyjnym.

 • Jeśli używasz układu wielowierszowego, a do widoku dodano kilka pól, może być konieczne zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w układzie wielowierszowym w celu wyświetlenia wszystkich informacji.

  Jak?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Dostosuj widok bieżący.

  • Kliknij pozycję Inne ustawienia.

  • W obszarze Inne opcje zmień wartość wprowadzoną dla x w pozycji Użyj układu kompaktowego dla szerokości mniejszych niż x znaków.

   Na przykład ustawienie 80 znaków oznacza, że jeśli lista nagłówków wiadomości zostanie zredukowana do szerokości mniejszej niż 80 znaków, program Outlook automatycznie wyświetli dwuwierszowy podgląd.

 • Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, którego nazwę chcesz zmienić.

 3. Kliknij pozycję Zmień nazwę.

 4. W polu Nowa nazwa widoku wpisz nową nazwę.

Uwaga: Nie możesz zmienić nazwy wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli widok został dostosowany. Zamiast tego skopiuj wstępnie zdefiniowany widok, nadaj kopii nową nazwę, a następnie zmień ustawienia.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, który chcesz udostępnić w innych lokalizacjach.

 3. Kliknij przycisk Kopiuj.

 4. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę.

 5. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny widok, kliknij opcję w obszarze Możliwości stosowania.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Aby zastosować widok natychmiast, kliknij przycisk Zastosuj widok.

Uwaga: Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 1. Przełącz się na widok, który chcesz zmienić.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij odpowiedni widok.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Inne ustawienia.

 4. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, dla którego chcesz przywrócić pierwotne ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Resetuj.

Uwaga: Jeśli przycisk Resetuj jest niedostępny, możliwe, że wybrano widok niestandardowy lub widok standardowy, który nie został dostosowany.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli jego ustawienia zostały zmienione.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×