Tworzenie zapytania w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Tworzenie kwerendy za pomocą Access z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Kwerendy ułatwia wyświetlanie, dodawanie, usuwanie lub zmienianie danych w bazie danych programu Access pulpitu. Kwerendy również są przydatne, gdy chcesz szybko znaleźć określone dane, Obliczanie i podsumowywanie danych lub Automatyzowanie zadań zarządzania danymi, takich jak przeglądanie najnowszych danych cykliczne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z Narratora klawiatura będzie domyślnie ustawiona na układ Standardowy. Aby zmienić to w ustawieniach Narratora, naciśnij klawisze Logo systemu Windows+Ctrl+N. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wybierz układ klawiatury, Standardowy”. Aby zmienić układ na Starsza wersja, naciśnij raz klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Starsza wersja, wybrane”. Nowe polecenia Narratora nie będą dostępne w układzie klawiatury Starsza wersja, jeśli naciśnięcia klawiszy dla starszych poleceń są w konflikcie z używanymi w nowych funkcjach Narratora.

W tym temacie

Typy zapytań

W dobrze zaprojektowanej bazie danych dane, które chcesz przedstawić w formularzu lub raporcie, zwykle znajdują się w kilku różnych tabelach. Zapytanie pobiera informacje z różnych tabel i przedstawia je w formularzu lub raporcie. Istnieją dwa główne typy zapytań: zapytanie wybierające i zapytanie funkcjonalne. Typ zapytania, jaki należy utworzyć, zależy od zadania, jakie chcesz wykonać.

Zapytanie wybierające to żądanie wyniku danych. Zapytanie wybierające pomaga w wyświetlaniu potrzebnych danych w widoku arkusza danych. Za pomocą zapytania wybierającego możesz wykonywać następujące czynności:

 • Przeglądanie danych pochodzących tylko z niektórych pól w tabeli

 • Jednoczesne przeglądanie danych pochodzących z kilku powiązanych tabel

 • Przeglądanie danych na podstawie określonych kryteriów

 • Wykonywanie obliczeń

 • Łączenie danych z różnych tabel

Na przykład jeśli tabela Produkt ma wiele pól (kolumn), możesz utworzyć zapytanie wybierające, aby uzyskać przejrzysty widok skupiający się tylko na odpowiednich polach (kolumnach). Możesz również dodać kryteria, aby filtrować liczbę zwracanych wierszy tak, aby na przykład zwracane były tylko wiersze zawierające produkty, które kosztują więcej niż 10,00 zł.

Zapytanie funkcjonalne to żądanie wykonania akcji na danych. Za pomocą zapytania funkcjonalnego możesz dodawać, zmieniać lub usuwać dane z bazy danych. Każde zadanie, takie jak dodawanie lub usuwanie danych, wykonuje się za pomocą określonego typu zapytania funkcjonalnego.

Tworzenie zapytania wybierającego

Aby wykonać prostej kwerendy, użyj Kreatora kwerend. Aby dodać kryteria do kwerendy, za pomocą projektanta kwerend.

Korzystanie z Kreatora zapytań

 1. Naciśnij klawisze Alt + C, pytania, Z. Zostanie otwarte okno Nowej kwerendy przy użyciu kreatora prostej kwerendy zaznaczone.

  Porady: 

  • Jeśli nie zapisano jeszcze tabeli, dla której chcesz utworzyć zapytanie, przed otworzeniem Kreatora zapytań zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

  • Za pomocą Kreatora zapytań możesz też tworzyć inne typy zapytań, takie jak: zapytanie krzyżowe, zapytanie wyszukujące duplikaty (aby wyszukać rekordy o zduplikowanych wartościach pól w obrębie jednej tabeli) czy zapytanie wyszukujące niedopasowane dane (aby wyszukać rekordy [wiersze] w obrębie jednej tabeli, które nie mają rekordów pokrewnych w innej tabeli).

 2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Prosta kwerenda z fokusem na polu listy Dostępne pola.

 3. Aby przejść do pola kombi edycji Tabele/Kwerendy, naciśnij klawisze Alt+T lub Shift+Tab.

 4. Aby otworzyć listy rozwijanej, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Na liście rozwijanej aby zaznaczyć tabelę chcesz uruchomić kwerendę górę i klawisz strzałki w dół.

 5. Aby przejść do pola listy dostępne pola, naciśnij klawisz Tab. Aby zaznaczyć pole, którego chcesz uruchomić kwerendę, użyj klawisza Strzałka w dół.

 6. Aby dodać pole do zapytania, naciśnij klawisze Alt+S. Fokus zostanie przeniesiony na pole listy Wybrane pola.

 7. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Większa niż przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz dodać wszystkie pola, naciśnij klawisze Alt + S, następnie naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "podwójna strzałka w prawo przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Aby dodać więcej tabel do zapytania, naciśnij klawisze Alt+T. Fokus zostanie przeniesiony na pole edycji Tabele/Kwerendy. W razie potrzeby powtórz kroki od 4 do 7.

 8. Po wprowadzeniu wszystkich tabel i pól przejdź do następnej strony kreatora, naciskając klawisze Alt+N.

  Porada: W zależności od wprowadzonych informacji następna strona kreatora może się różnić. Na przykład może zostać wyświetlony monit o wybranie, czy zapytanie ma być szczegółowe, czy podsumowujące. Dokonaj wyboru i przejdź do następnej strony kreatora, naciskając klawisze Alt+N.

 9. Gdy przejdziesz do nowej strony kreatora i usłyszysz „Jaki tytuł ma mieć zapytanie?”, naciśnij klawisze Shift+Tab. Fokus zostanie przeniesiony na pole Edycja tytułu. Wpisz nazwę.

 10. Wyświetlanie, modyfikowanie i zapisywanie zapytania

  • Aby zapisać kwerendę i otwórz go do wyświetlania informacji, naciśnij klawisze Alt + O, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć kwerendę, naciśnij klawisz F6.

  • Aby zapisać kwerendę i zakończyć działanie kreatora bez wyświetlania wyników kwerendy, naciśnij klawisze Alt + F. Po zakończeniu pracy z kreatorem zapytanie pojawi się na nowej karcie z fokusem w pierwszej komórce.

  • Aby zmodyfikować projekt kwerendy, naciśnij klawisze Alt + M, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kwerenda zostanie otwarta w widoku projektu.

Korzystanie z Projektanta zapytań

 1. Naciśnij klawisze Alt + C, Q, D. Otwiera okno dialogowe Pokazywanie tabeli z wybraną kartą tabel i usłyszeć "Okno dialogowe Tabela Pokaż".

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli aby zaznaczyć tabelę i dodać je do kwerendy, użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Alt + A, po usłyszeniu nazwę tabeli, które mają. Tabela zostanie wklejony w obszarze roboczym powyżej siatki projektu.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Pokazywanie tabeli, naciśnij klawisze Alt + C.

 4. Celem jest w siatce projektu w wierszu pole polu edycji. Słyszysz: "Programu Access, wiersz 1, kolumna 1." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Projektowanie, Autonumerowanie, typu i tekst." Aby dodać pola do siatki projektu, naciśnij klawisze Alt + Strzałka w dół. Zostanie wyświetlona lista dostępnych pól listy rozwijanej.

 5. Aby przejść do listy rozwijanej z czytnikiem ekranu JAWS, naciśnij klawisze Ctrl + Strzałka w górę. Programu Narrator fokus jest przenoszony automatycznie do listy rozwijanej.

 6. Aby wybrać pola z listy rozwijanej, użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter po usłyszeniu nazwę pola, które mają. Wybrane pole znajduje się w kolumnie. Fokus jest przenoszony automatycznie do następnej kolumny.

 7. Aby dodać kolejne pole do zapytania, powtórz kroki od 4 do 6.

 8. Aby dodać kryterium do pola, wykonaj następujące czynności:

  1. W kolumnie pola, którego chcesz dodać kryterium, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Wiersza 11, kolumna 1". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Kryteria".

  2. Wprowadź kryterium. Na przykład dla pola Cena tabelę produkty, wprowadź > = 10 (większe niż symbol, symbol jest równa oraz numer do 10) aby wyświetlić listę produktów z wartości większe niż lub równe 10,00 zł.

 9. Aby wyświetlić wyniki kwerendy, należy nacisnąć klawisz Alt, J, Q, G.

 10. Aby zapisać kwerendę, naciśnij klawisze Ctrl + S. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę kwerendy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Za pomocą Projektanta zapytań możesz przeglądać dane z wielu tabel pokrewnych jednocześnie. Na przykład w przypadku, gdy masz bazę danych z tabelą Klienci i tabelą Zamówienia, a każda z tabel zawiera pole Identyfikator klienta, co tworzy podstawę relacji jeden-do-wielu pomiędzy obiema tabelami, możesz utworzyć zapytanie zwracające zamówienia dla klientów z określonego miasta. Aby utworzyć zapytanie, które przegląda dane z wielu tabel jednocześnie, skorzystaj z opisanej tu procedury, ale powtórz kroki od 2 do 8, aby dodać do zapytania więcej tabel, pól i kryteriów.

Tworzenie zapytania parametrycznego

Jeśli często uruchamiasz odmiany określonego zapytania, warto rozważyć użycie zapytania parametrycznego. Po uruchomieniu zapytanie parametryczne wyświetla monit o podanie wartości pól, a następnie tworzy kryteria zapytania na podstawie podanych wartości.

 1. W okienku Nawigacja zaznacz zapytanie, na podstawie którego chcesz utworzyć zapytanie parametryczne.

 2. Naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszeć "Otwórz, O."

 3. Naciśnij klawisz D. Zapytanie zostanie otwarte w widoku projektu z fokusem na pierwszym wierszu pierwszego pola w siatce projektu zapytania.

 4. Aby przenieść pole, które chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę pola, które mają.

 5. Aby przejść do wiersza kryteriów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Wiersza 11, kolumna 1". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Kryteria".

 6. W komórce usunąć wszelkie istniejące informacje o, a następnie wprowadź ciąg parametru. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć kwerendę parametryczną dla kwerendę w celu znalezienia klientów z Gdańska, Usuń "Warszawa" i wprowadź dla jakiego miasta?. Nie można użyć kropki (.) lub znak wykrzyknika (!) jako tekst monitu o parametr.

  Ciąg dla jakiego miasta? jest monitu o podanie parametru. Nawiasy oznacza, że ma kwerendy w celu wyświetlania monitu o wprowadzaniu danych i tekst (w tym przypadku dla jakiego miasta?) jest pytanie, który zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie parametru.

 7. Aby uruchomić kwerendę, naciśnij klawisz Alt, J, Q, G. Zostanie otwarte okno wartości parametru wprowadź z fokusem w polu edycji. Wprowadź wartość, na przykład "Poznań".

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wyświetlona przycisk OK, a następnie naciśnij klawisz Enter. W tym przykładzie są wyświetlane zamówienia od klientów z Gdańska.

Określanie typów danych parametrów

Możesz również określić, jaki typ danych powinien być akceptowany przez parametr. Typ danych można ustawić dla dowolnego parametru, ale szczególnie istotne jest ustawienie typu dla danych liczbowych, walutowych oraz daty/godziny. Określenie typu danych akceptowanego przez parametr umożliwia wyświetlanie pomocnego komunikatu o błędzie w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowy typ danych — na przykład tekst, gdy oczekiwanym typem danych jest waluta.

Uwaga: Jeśli parametr jest tak ustawiony, aby akceptował dane tekstowe, wszelkie wprowadzone dane są interpretowane jako tekst i nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.

 1. Otwórz kwerendę parametryczną. Aby przełączyć się do widoku projektu, naciśnij klawisze Alt + H, W, D. Zostanie wyświetlona siatki projektu.

 2. Naciśnij klawisz Alt, J, Q, S, P. Zostanie otwarte okno dialogowe Parametry kwerendy z fokusem w kolumnie parametr.

 3. Wpisz wiersz dla każdego parametru, dla której chcesz określić typ danych. Upewnij się, że każdego parametru odpowiada wiersz, którego używasz w wierszu Kryteria siatki projektu kwerendy. Na przykład jeśli wprowadzono dla jakiego miasta?, musisz wprowadzić tym samym wierszu w oknie dialogowym Parametry kwerendy.

 4. Aby przejść do kolumny Typ danych, naciśnij klawisz Tab.

 5. Aby otworzyć listy rozwijanej, naciśnij klawisze Alt + Strzałka w dół.

 6. Aby wybrać typ danych dla parametru, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz ten, który ma być.

 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe, naciśnij klawisz Enter.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania parametrów zobacz Używanie parametrów w celu wyświetlania monitu o wprowadzenie informacji podczas uruchamiania kwerendy.

Tworzenie zapytania krzyżowego

W celu zwiększenia czytelności i przejrzystości danych podsumowujących zastosuj zapytanie krzyżowe. Zapytanie krzyżowe oblicza sumę, średnią lub inną funkcję agregującą, a następnie grupuje wyniki według dwóch zestawów wartości — jednego wzdłuż bocznej, a drugiego wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych. Możesz szybko utworzyć zapytanie krzyżowe za pomocą Kreatora zapytań.

Kreator zapytań krzyżowych wymaga wybrania jednej tabeli lub zapytania jako źródła rekordów dla zapytania krzyżowego. Jeśli jedna tabela nie zawiera wszystkich danych, które mają zostać uwzględnione w zapytaniu krzyżowym, zacznij od utworzenia zapytania wybierającego zwracającego odpowiednie dane.

 1. Naciśnij klawisze Alt + C, pytania, Z. Okno dialogowe Nowe zapytanie zostanie otwarty z Kreator prostych kwerend zaznaczone.

  Porada: Jeśli nie zapisano jeszcze tabeli, dla której chcesz utworzyć zapytanie, przed otworzeniem Kreatora zapytań zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół. Słyszysz "Kreator kwerend krzyżowych."

 3. Naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt + N. Zostanie otwarty Kreator kwerend krzyżowych z wybranym przyciskiem opcji tabel i fokusu w polu listy tabel.

 4. Zaznacz obiekty, które mają zostać użyte do utworzenia zapytania krzyżowego:

  • Aby zaznaczyć tabelę, użyj klawisza Strzałka w dół.

  • Aby zaznaczyć kwerendę, naciśnij klawisze Alt + Q. Po usłyszeniu "przycisk radiowy kwerend checked", aby przejść do pola listy, naciśnij klawisze Shift + Tab, a następnie, zaznacz kwerendę, naciśnij klawisz strzałki w dół, dopóki usłyszeć nazwę kwerendy, którą chcesz.

  • Aby zaznaczyć zarówno tabel i kwerend, naciśnij klawisze Alt + O. Po usłyszeniu "obu przycisk radiowy checked", aby przejść do pola listy, naciśnij klawisze Shift + Tab. Wybierz tabele i kwerendy, których potrzebujesz, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz te z nich ma.

 5. Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N.

 6. Następna strona zostanie otwarty z fokusem na liście dostępnych pól. Aby zaznaczyć pole zawierające wartości, których chcesz użyć jako nagłówki wierszy, naciśnij klawisz strzałki w dół.

 7. Aby dodać zaznaczone pole, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Powtórz te czynności dla każdego pola, które chcesz dodać.

  Porady: 

  • Możesz wybrać maksymalnie 3 pola do użycia jako źródła nagłówków wierszy, ale mniej nagłówków wierszy użyjesz, tym bardziej krzyżowy arkusz danych do odczytu.

  • Jeśli zostanie wybrane więcej niż jedno pole jako źródło nagłówków wierszy, kolejność wybierania pól określa kolejność domyślną, w której będą sortowane wyniki.

 8. Aby przejść do następnej strony kreatora, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N.

 9. Na następnej stronie wybierz pole zawierające wartości, których chcesz użyć jako nagłówki kolumn, naciśnij klawisz strzałki w dół aż usłyszysz odpowiednie pole.

  Porada: Na ogół należy wybrać pole zawierające niewiele wartości, aby zachować czytelność wyników. Na przykład użycie pole zawierającego tylko kilka możliwych wartości (takich jak płeć) może być lepszym rozwiązaniem niż użycie pola zawierającego wiele różnych wartości (takich jak wiek).

 10. Jeśli pole wybrane dla nagłówków kolumn zawiera typ danych Data/Godzina, kreator doda krok umożliwiający pogrupowanie dat w interwały. Możesz określić rok, kwartał, miesiąc, datę lub datę/godzinę. Jeśli nie wybierzesz pola Data/Godzina dla nagłówków kolumn, Kreator pominie tę stronę.

 11. Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N. Po otwarciu strony zaznaczone będzie pierwsze pole w polu listy Pola, a fokus będzie ustawiony w polu listy Funkcje.

 12. Aby przejść do pola listy pól do wybierz inne pole, naciśnij klawisze Shift + Tab. Słyszysz: "Zaznaczone pola,." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Pól, dwukropek, pole listy" i nazwę pierwszego pola.

 13. Aby zaznaczyć pola, użyj klawisza Strzałka w dół.

 14. Aby przejść do pola listy funkcji, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Zaznaczone funkcje,." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Funkcje, dwukropek, pole listy" i nazwę pierwszej funkcji.

 15. Aby wybrać funkcję zostać użyta do obliczenia wartości podsumowania, użyj klawisza Strzałka w dół. Typ danych pola wybranego Określa, które funkcje są dostępne.

 16. Po zakończeniu zaznaczania przejdź za pomocą klawisza Tab do pola wyboru Tak, dołącz sumy wierszy i zaznacz je lub wyczyść.

  Jeśli dołączysz sumy wierszy, zapytanie krzyżowe będzie zawierać dodatkowy nagłówek wiersza, używający tego samego pola i funkcji co wartość pola. Dołączenie sumy wiersza powoduje wstawienie dodatkowej kolumny podsumowującej pozostałe kolumny. Jeśli na przykład zapytanie krzyżowe oblicza średnią wieku według lokalizacji i płci (z nagłówkami kolumn płci), dodatkowa kolumna będzie obliczać średnią wieku według lokalizacji dla obu płci.

  Porada: Można zmienić funkcję używaną do zwracania sum wierszy, edytując kwerendę krzyżową w widoku projektu.

 17. Aby przejść do następnej strony kreatora, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N.

 18. Na następnej stronie aby nadać nazwę kwerendy, naciśnij klawisze Shift + Tab, a następnie wprowadź nazwę. Domyślna nazwa zawiera podkreślenie następuje sufiks "krzyżowa."

 19. Wyświetlanie, modyfikowanie i zapisywanie zapytania

  • Aby wyświetlić zapytanie krzyżowe, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zmodyfikować projekt zapytania, naciśnij klawisze Alt+M, Enter.

  • Aby zapisać zapytanie i zamknąć kreatora, naciśnij klawisze Alt+F.

Tworzenie zapytania usuwającego

W celu jednoczesnego usunięcia całych rekordów (wierszy) z tabeli lub dwóch spokrewnionych tabel użyj zapytania usuwającego. Zapytanie usuwające jest przydatna, ponieważ umożliwia określenie kryteriów w celu szybkiego znajdowania i usuwania danych. Może również zaoszczędzić czas, ponieważ zapisanego zapytania można użyć ponownie.

Uwagi: 

 • Przed usunięciem danych lub uruchomieniem zapytania usuwającego należy upewnić się, że wykonano kopię zapasową bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Zapytanie usuwające daje możliwość przejrzenia wierszy, które zostaną usunięte, przed wykonaniem operacji usunięcia.

 • W przypadku usuwania tylko kilku rekordów korzystanie z zapytania nie jest konieczne. Wystarczy otworzyć tabelę w widoku arkusza danych, zaznaczyć pola (kolumny) lub rekordy (wiersze) przeznaczone do usunięcia i nacisnąć klawisz Delete. Pojawi się monit o potwierdzenie trwałego usunięcia.

Tworzenie zapytania usuwającego

 1. Naciśnij klawisze Alt + C, Q, D. Zostanie otwarte okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 2. Aby zaznaczyć tabelę, użyj klawisza Strzałka w dół. Po usłyszeniu nazwę tabeli, które mają, naciśnij klawisze Alt + A. Powtórz te czynności dla każdej tabeli, w której chcesz usunąć rekordy.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Pokazywanie tabeli, naciśnij klawisze Alt + C. Tabela zostanie wyświetlona w lewej górnej części siatki projektu kwerendy jako okno z wszystkie pola na liście.

 4. Naciśnij klawisz Alt, J + Q, X. Zostanie otwarta siatka projektu z fokusem w pierwszym polu. W siatce projektu wiersz Sortuj i Pokaż są już dostępne, ale Usuwanie wierszy jest teraz dostępna.

 5. Po usłyszeniu "Typu Autonumerowanie, wiersz 1, typu i tekst" w celu otwarcia listy rozwijanej, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół.

 6. Aby usunąć wszystkie puste wiersze w tabeli lub polu, wykonaj następujące czynności:

  1. Użyj klawisz strzałki w dół zaznacz pola w tabeli, a następnie naciśnij klawisz Enter, po usłyszeniu odpowiednie pole. Fokus jest przenoszony do następnej kolumny.

  2. Aby przejść do poprzedniej kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

  3. Aby przenieść Usuwanie wiersza, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Usunąć dwukropek", a następnie naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół w celu otwarcia listy rozwijanej.

  4. Aby zaznaczyć "Miejsca", naciśnij klawisz Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do następnej kolumny.

  5. Aby przejść do poprzedniej kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

  6. Aby przejść do wiersza kryteriów, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

  7. Po usłyszeniu "Kryteria" lub "Wiersza 11, kolumna 1" Wprowadź IsNull(true).

 7. Aby użyć określonych kryteriów w zapytaniu usuwającym, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby zaznaczyć pole z kryteriami chcesz do usunięcia, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz pole ma, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Aby przejść do usunięcia wiersza, naciśnij klawisz strzałki w dół. Naciśnij klawisz Strzałka Alt + Strzałka w dół, a następnie, aby zaznaczyć "Miejsca", naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do następnej kolumny.

  3. Aby przejść do poprzedniej kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

  4. Aby przejść do wiersza kryteriów, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

  5. Wprowadź kryteria. Przykładowa lista kryteriów w kwerendach można znaleźć w Tworzenie i uruchamianie kwerendy usuwającej.

  6. Aby przenieść wiersz Pokaż, naciśnij klawisz strzałki w górę.

  7. Wyczyść pole wyboru Pokaż dla każdego kryterium.

 8. Aby sprawdzić, czy kwerenda zwraca rekordy, które chcesz usunąć, naciśnij klawisze Alt + H, W, h

 9. Aby uruchomić zapytanie, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby przełączyć się do widoku projektu, naciśnij klawisze Ctrl + H, W, D.

  2. W widoku projektu naciśnij klawisz Alt, J, Q, G. Zostanie otwarte okno potwierdzenia monitem o potwierdzenie usunięcia X wierszy.

  3. Aby usunąć wiersze, naciśnij klawisz Enter.

 10. Aby zapisać kwerendę, naciśnij klawisze Ctrl + S. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, odpowiedzi. Zostanie otwarte okienko Zapisz jako, z Zapisz bazę danych jako zaznaczone.

 2. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych, naciśnij klawisz B, Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako z zaznaczonym polem Edytuj nazwę pliku. Jeśli chcesz, wpisz nową nazwę bazy danych, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jeśli korzystasz z plikiem tylko do odczytu lub bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji programu Access, może zostać wyświetlony komunikat, że nie jest możliwe utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Aby przywrócić kopię zapasową, zamknij i zmienić nazwę oryginalnego pliku, tak aby kopii zapasowej można użyć nazwy oryginalnej wersji. Przypisz nazwę oryginalnej wersji do kopii zapasowej, a następnie otwórz tę kopię zapasową w Access.

Zobacz też

Uruchom program Access za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie zapytania w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×