Tworzenie zapytania w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Możesz utworzyć zapytanie w programie Access przy użyciu czytnika zawartości ekranu i klawiatury. Zapytanie ułatwia wyświetlanie, dodawanie, usuwanie lub zmienianie danych w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Zapytania są także przydatne, gdy chcesz szybko znaleźć określone dane, obliczyć lub podsumować dane bądź zautomatyzować zadania zarządzania danymi, takie jak regularne przeglądanie najnowszych danych.

Uwaga: W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

W tym temacie

Typy zapytań

W dobrze zaprojektowanej bazie danych dane, które chcesz przedstawić w formularzu lub raporcie, zwykle znajdują się w kilku różnych tabelach. Zapytanie pobiera informacje z różnych tabel i przedstawia je w formularzu lub raporcie. Istnieją dwa główne typy zapytań: zapytanie wybierające i zapytanie funkcjonalne. Typ zapytania, jaki należy utworzyć, zależy od zadania, jakie chcesz wykonać.

Zapytanie wybierające to żądanie wyniku danych. Zapytanie wybierające pomaga w wyświetlaniu potrzebnych danych w widoku arkusza danych. Za pomocą zapytania wybierającego możesz wykonywać następujące czynności:

 • Przeglądanie danych pochodzących tylko z niektórych pól w tabeli

 • Jednoczesne przeglądanie danych pochodzących z kilku powiązanych tabel

 • Przeglądanie danych na podstawie określonych kryteriów

 • Wykonywanie obliczeń

 • Łączenie danych z różnych tabel

Na przykład jeśli tabela Produkt ma wiele pól (kolumn), możesz utworzyć zapytanie wybierające, aby uzyskać przejrzysty widok skupiający się tylko na odpowiednich polach (kolumnach). Możesz również dodać kryteria, aby filtrować liczbę zwracanych wierszy tak, aby na przykład zwracane były tylko wiersze zawierające produkty, które kosztują więcej niż 10,00 zł.

Zapytanie funkcjonalne to żądanie wykonania akcji na danych. Za pomocą zapytania funkcjonalnego możesz dodawać, zmieniać lub usuwać dane z bazy danych. Każde zadanie, takie jak dodawanie lub usuwanie danych, wykonuje się za pomocą określonego typu zapytania funkcjonalnego.

Tworzenie zapytania wybierającego

Możesz utworzyć zapytanie wybierające za pomocą Kreatora zapytań lub Projektanta zapytań. Jeśli chcesz wykonać proste zapytanie, użyj Kreatora zapytań. Jeśli chcesz dodać kryteria do zapytania, użyj Projektanta zapytań.

Korzystanie z Kreatora zapytań

 1. Naciśnij klawisze Alt+C, Q+Z. Zostanie otwarte okno Nowa kwerenda z wybraną pozycją Kreator prostych kwerend.

  Porady: 

  • Jeśli nie zapisano jeszcze tabeli, dla której chcesz utworzyć zapytanie, przed otworzeniem Kreatora zapytań zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

  • Za pomocą Kreatora zapytań możesz też tworzyć inne typy zapytań, takie jak: zapytanie krzyżowe, zapytanie wyszukujące duplikaty (aby wyszukać rekordy o zduplikowanych wartościach pól w obrębie jednej tabeli) czy zapytanie wyszukujące niedopasowane dane (aby wyszukać rekordy [wiersze] w obrębie jednej tabeli, które nie mają rekordów pokrewnych w innej tabeli).

 2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Prosta kwerenda z fokusem na polu listy Dostępne pola.

 3. Aby przejść do pola kombi edycji Tabele/Kwerendy, naciśnij klawisze Alt+T lub Shift+Tab.

 4. Aby otworzyć listę rozwijaną, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz z listy rozwijanej tabelę, w której chcesz uruchomić zapytanie.

 5. Aby przejść do pola listy Dostępne pola, naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać pole, w którym chcesz uruchomić zapytanie, użyj klawisza Strzałka w dół.

 6. Aby dodać pole do zapytania, naciśnij klawisze Alt+S. Fokus zostanie przeniesiony na pole listy Wybrane pola.

 7. Naciśnij klawisz Tab. Gdy usłyszysz „Przycisk Większe niż”, naciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz dodać wszystkie pola, naciśnij klawisze Alt+S, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Podwójna strzałka w prawo”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Aby dodać więcej tabel do zapytania, naciśnij klawisze Alt+T. Fokus zostanie przeniesiony na pole edycji Tabele/Kwerendy. W razie potrzeby powtórz kroki od 4 do 7.

 8. Po wprowadzeniu wszystkich tabel i pól przejdź do następnej strony kreatora, naciskając klawisze Alt+N.

  Porada: W zależności od wprowadzonych informacji następna strona kreatora może się różnić. Na przykład może zostać wyświetlony monit o wybranie, czy zapytanie ma być szczegółowe, czy podsumowujące. Dokonaj wyboru i przejdź do następnej strony kreatora, naciskając klawisze Alt+N.

 9. Gdy przejdziesz do nowej strony kreatora i usłyszysz „Jaki tytuł ma mieć zapytanie?”, naciśnij klawisze Shift+Tab. Fokus zostanie przeniesiony na pole Edycja tytułu. Wpisz nazwę.

 10. Wyświetlanie, modyfikowanie i zapisywanie zapytania

  • Aby zapisać zapytanie, a następnie otworzyć je w celu wyświetlenia informacji, naciśnij klawisze Alt+O, Enter. Aby zamknąć zapytanie, naciśnij klawisz F6.

  • Aby zapisać zapytanie i zamknąć kreatora bez wyświetlania wyników zapytania, naciśnij klawisze Alt+F. Po zamknięciu kreatora zapytanie pojawi się na nowej karcie z fokusem w pierwszej komórce.

  • Aby zmodyfikować projekt zapytania, naciśnij klawisze Alt+M, Enter. Zapytanie zostanie otwarte w widoku projektu.

Korzystanie z Projektanta zapytań

 1. Naciśnij klawisze Alt+C, Q+D. Zostanie otwarte okno dialogowe Pokazywanie tabeli z wybraną kartą Tabele i usłyszysz „Okno dialogowe Pokazywanie tabeli”.

 2. Aby w oknie Pokazywanie tabeli zaznaczyć tabelę i dodać ją do zapytania, użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisze Alt+A. Tabela zostanie wklejona w obszarze roboczym nad siatką projektu.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Pokazywanie tabeli, naciśnij klawisze Alt+C.

 4. Fokus zostanie przeniesiony na pole edycji wiersza Pole. Usłyszysz „Projektowanie, autonumerowanie, wpisz tekst”. (W Narratorze usłyszysz „Access, wiersz 1, kolumna 1”). Aby dodać pole do siatki projektu, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Zostanie otwarta lista rozwijana dostępnych pól.

 5. Aby przejść do listy rozwijanej, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w górę. (W Narratorze fokus automatycznie zostanie przeniesiony na listę rozwijaną).

 6. Aby wybrać pole z listy rozwijanej, użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wybrane pole zostanie wyświetlone w kolumnie. Fokus automatycznie zostanie przeniesiony do następnej kolumny.

 7. Aby dodać kolejne pole do zapytania, powtórz kroki od 4 do 6.

 8. Aby dodać kryterium do pola, wykonaj następujące czynności:

  1. W kolumnie pola, do którego chcesz dodać kryterium, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Kryteria”. (W Narratorze usłyszysz „Wiersz 11, kolumna 1”).

  2. Wprowadź kryterium. Na przykład dla pola Cena w tabeli Produkty możesz wprowadzić wartość >=10, aby wyświetlić listę produktów o cenie większej niż lub równej 10,00 zł.

 9. Aby wyświetlić wyniki zapytania, naciśnij klawisze Alt, J+Q, a następnie G.

 10. Aby zapisać zapytanie, naciśnij klawisze Ctrl+S. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę zapytania i naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Za pomocą Projektanta zapytań możesz przeglądać dane z wielu tabel pokrewnych jednocześnie. Na przykład w przypadku, gdy masz bazę danych z tabelą Klienci i tabelą Zamówienia, a każda z tabel zawiera pole Identyfikator klienta, co tworzy podstawę relacji jeden-do-wielu pomiędzy obiema tabelami, możesz utworzyć zapytanie zwracające zamówienia dla klientów z określonego miasta. Aby utworzyć zapytanie, które przegląda dane z wielu tabel jednocześnie, skorzystaj z opisanej tu procedury, ale powtórz kroki od 2 do 8, aby dodać do zapytania więcej tabel, pól i kryteriów.

Tworzenie zapytania parametrycznego

Jeśli często uruchamiasz odmiany określonego zapytania, warto rozważyć użycie zapytania parametrycznego. Po uruchomieniu zapytanie parametryczne wyświetla monit o podanie wartości pól, a następnie tworzy kryteria zapytania na podstawie podanych wartości.

 1. W okienku Nawigacja zaznacz zapytanie, na podstawie którego chcesz utworzyć zapytanie parametryczne.

 2. Naciśnij klawisz aplikacji (zazwyczaj znajdujący się w prawej dolnej części klawiatury) lub klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu skrótów i usłyszysz „Otwórz, O”.

 3. Naciśnij klawisz D. Zapytanie zostanie otwarte w widoku projektu z fokusem na pierwszym wierszu pierwszego pola w siatce projektu zapytania.

 4. Aby przenieść pole, które chcesz zmodyfikować, użyj klawisza Strzałka w prawo.

 5. Aby przejść do wiersza Kryteria, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Kryteria”. (W Narratorze usłyszysz „Wiersz 11, kolumna 1”).

 6. W komórce usuń wszelkie istniejące informacje, a następnie wprowadź ciąg parametru. Na przykład jeśli chcesz utworzyć zapytanie parametryczne dla zapytania wyszukującego klientów z Gdańska, usuń „Gdańsk” i wprowadź [Dla jakiego miasta?]. W tekście monitu o podanie parametru nie można użyć kropki (.) ani wykrzyknika (!).

  Ciąg [Dla jakiego miasta?] jest monitem o podanie parametru. Nawiasy wskazują, że chcesz, aby zapytanie wyświetlało monit o podanie parametru, a tekst (w tym przypadku [Dla jakiego miasta?]) jest pytaniem wyświetlanym w monicie.

 7. Aby uruchomić zapytanie, naciśnij klawisze Alt, J+Q, a następnie G. Zostanie otwarte okno Wprowadzanie wartości parametru z fokusem w polu edycji. Wprowadź wartość, na przykład Gdańsk.

 8. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter. W tym przykładzie są wyświetlane zamówienia dla klientów z Gdańska.

Określanie typów danych parametrów

Możesz również określić, jaki typ danych powinien być akceptowany przez parametr. Typ danych można ustawić dla dowolnego parametru, ale szczególnie istotne jest ustawienie typu dla danych liczbowych, walutowych oraz daty/godziny. Określenie typu danych akceptowanego przez parametr umożliwia wyświetlanie pomocnego komunikatu o błędzie w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowy typ danych — na przykład tekst, gdy oczekiwanym typem danych jest waluta.

Uwaga: Jeśli parametr jest tak ustawiony, aby akceptował dane tekstowe, wszelkie wprowadzone dane są interpretowane jako tekst i nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.

Aby określić typ danych dla parametrów w zapytaniu:

 1. Otwórz zapytanie parametryczne. Aby przełączyć się do widoku projektu, naciśnij klawisze Alt+H, W, a następnie D. Zostanie otwarta siatka projektu.

 2. Naciśnij klawisz Alt, J+Q, a następnie S+P. Zostanie otwarte okno dialogowe Parametry kwerendy z fokusem w kolumnie Parametr.

 3. Wpisz monit dla każdego parametru, dla którego chcesz określić typ danych. Upewnij się, że każdy parametr jest zgodny z monitem użytym w wierszu Kryteria siatki projektu zapytania. Na przykład jeśli wprowadzono [Dla jakiego miasta?], wprowadź ten sam monit w oknie dialogowym Parametry kwerendy.

 4. Aby przejść do kolumny Typ danych, naciśnij klawisz Tab.

 5. Aby otworzyć listę rozwijaną, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

 6. Aby wybrać typ danych dla parametru, użyj klawisza Strzałka w dół.

 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe, naciśnij klawisz Enter.

Więcej informacji na temat używania parametrów w celu wyświetlania monitu o wprowadzenie informacji podczas uruchamiania zapytania.

Tworzenie zapytania krzyżowego

W celu zwiększenia czytelności i przejrzystości danych podsumowujących zastosuj zapytanie krzyżowe. Zapytanie krzyżowe oblicza sumę, średnią lub inną funkcję agregującą, a następnie grupuje wyniki według dwóch zestawów wartości — jednego wzdłuż bocznej, a drugiego wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych. Możesz szybko utworzyć zapytanie krzyżowe za pomocą Kreatora zapytań.

Kreator zapytań krzyżowych wymaga wybrania jednej tabeli lub zapytania jako źródła rekordów dla zapytania krzyżowego. Jeśli jedna tabela nie zawiera wszystkich danych, które mają zostać uwzględnione w zapytaniu krzyżowym, zacznij od utworzenia zapytania wybierającego zwracającego odpowiednie dane.

 1. Naciśnij klawisze Alt+C, Q+Z. Zostanie otwarte okno Nowa kwerenda z zaznaczonym Kreatorem prostych kwerend.

  Porada: Jeśli nie zapisano jeszcze tabeli, dla której chcesz utworzyć zapytanie, przed otworzeniem Kreatora zapytań zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz „Kreator zapytań krzyżowych”.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N. Zostanie otwarty Kreator zapytań krzyżowych z zaznaczonym przyciskiem radiowym Tabele i fokusem w polu listy Tabele.

 4. Zaznacz obiekty, które mają zostać użyte do utworzenia zapytania krzyżowego:

  • Aby wybrać tabelę, użyj klawisza Strzałka w dół.

  • Aby wybrać zapytanie, naciśnij klawisze Alt+Q. Gdy usłyszysz „zaznaczono przycisk radiowy Zapytania”, przejdź do pola listy, naciskając klawisze Shift+Tab, a następnie zaznacz zapytanie, używając klawisza Strzałka w dół.

  • Aby zaznaczyć zarówno tabele, jak i zapytania, naciśnij klawisze Alt+O. Gdy usłyszysz „Zaznaczono oba przyciski radiowe”, przejdź do pola listy, naciskając klawisze Shift+Tab, a następnie wybierz odpowiednie tabele i zapytania, używając klawisza Strzałka w dół.

 5. Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N.

 6. Zostanie otwarta następna strona z fokusem w polu listy Dostępne pola. Aby zaznaczyć pole zawierające wartości, których chcesz użyć jako nagłówków wierszy, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 7. Aby dodać zaznaczone pole, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Powtórz te czynności dla każdego pola, które chcesz dodać.

  Porady: 

  • Możesz wybrać maksymalnie trzy pola do użycia jako źródła nagłówków wierszy, ale im mniej nagłówków wierszy użyjesz, tym bardziej czytelny będzie krzyżowy arkusz danych.

  • Jeśli zostanie wybrane więcej niż jedno pole jako źródło nagłówków wierszy, kolejność wybierania pól określa kolejność domyślną, w której będą sortowane wyniki.

 8. Aby przejść do następnej strony kreatora, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N.

 9. Na następnej stronie zaznacz pole zawierające wartości, których chcesz użyć jako nagłówków kolumn, używając klawisza Strzałka w dół.

  Porada: Na ogół należy wybrać pole zawierające niewiele wartości, aby zachować czytelność wyników. Na przykład użycie pole zawierającego tylko kilka możliwych wartości (takich jak płeć) może być lepszym rozwiązaniem niż użycie pola zawierającego wiele różnych wartości (takich jak wiek).

 10. Jeśli pole wybrane dla nagłówków kolumn zawiera typ danych Data/Godzina, kreator doda krok umożliwiający pogrupowanie dat w interwały. Możesz określić rok, kwartał, miesiąc, datę lub datę/godzinę. Jeśli nie wybierzesz pola Data/Godzina dla nagłówków kolumn, Kreator pominie tę stronę.

 11. Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N. Po otwarciu strony zaznaczone będzie pierwsze pole w polu listy Pola, a fokus będzie ustawiony w polu listy Funkcje.

 12. Aby przejść do pola listy Pola, wybierz inne pole, naciskając klawisze Shift+Tab. Usłyszysz „Pola, dwukropek, pole listy” oraz nazwę pierwszego pola. (W Narratorze usłyszysz „Wybrano Pola”).

 13. Aby wybrać pole, użyj klawisza Strzałka w dół.

 14. Aby przejść do pola Lista funkcji, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz „Funkcje, dwukropek, pole listy” oraz nazwę pierwszej funkcji. (W Narratorze usłyszysz komunikat „Funkcje, wybrano”).

 15. Aby wybrać funkcję, za pomocą której mają zostać obliczone wartości podsumowania, użyj klawisza Strzałka w dół. Typ danych wybranego pola określa, które funkcje są dostępne.

 16. Po zakończeniu zaznaczania przejdź za pomocą klawisza Tab do pola wyboru Tak, dołącz sumy wierszy i zaznacz je lub wyczyść.

  Jeśli dołączysz sumy wierszy, zapytanie krzyżowe będzie zawierać dodatkowy nagłówek wiersza, używający tego samego pola i funkcji co wartość pola. Dołączenie sumy wiersza powoduje wstawienie dodatkowej kolumny podsumowującej pozostałe kolumny. Jeśli na przykład zapytanie krzyżowe oblicza średnią wieku według lokalizacji i płci (z nagłówkami kolumn płci), dodatkowa kolumna będzie obliczać średnią wieku według lokalizacji dla obu płci.

  Porada: Można zmienić funkcję używaną do zwracania sum wierszy, edytując zapytanie krzyżowe w widoku projektu.

 17. Aby przejść do następnej strony kreatora, naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+N.

 18. Na następnej stronie nadaj zapytaniu nazwę, naciskając klawisze Shift+Tab, a następnie wprowadzając nazwę. Domyślna nazwa zawiera sufiks „_krzyżowa”.

 19. Wyświetlanie, modyfikowanie i zapisywanie zapytania

  • Aby wyświetlić zapytanie krzyżowe, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zmodyfikować projekt zapytania, naciśnij klawisze Alt+M, Enter.

  • Aby zapisać zapytanie i zamknąć kreatora, naciśnij klawisze Alt+F.

Tworzenie zapytania usuwającego

W celu jednoczesnego usunięcia całych rekordów (wierszy) z tabeli lub dwóch spokrewnionych tabel użyj zapytania usuwającego. Zapytanie usuwające jest przydatna, ponieważ umożliwia określenie kryteriów w celu szybkiego znajdowania i usuwania danych. Może również zaoszczędzić czas, ponieważ zapisanego zapytania można użyć ponownie.

Uwagi: 

 • Przed usunięciem danych lub uruchomieniem zapytania usuwającego należy upewnić się, że wykonano kopię zapasową bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Zapytanie usuwające daje możliwość przejrzenia wierszy, które zostaną usunięte, przed wykonaniem operacji usunięcia.

 • W przypadku usuwania tylko kilku rekordów korzystanie z zapytania nie jest konieczne. Wystarczy otworzyć tabelę w widoku arkusza danych, zaznaczyć pola (kolumny) lub rekordy (wiersze) przeznaczone do usunięcia i nacisnąć klawisz Delete. Pojawi się monit o potwierdzenie trwałego usunięcia.

Tworzenie zapytania usuwającego

 1. Naciśnij klawisze Alt+C, Q+D. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 2. Aby wybrać tabelę, użyj klawisza Strzałka w dół. Naciśnij klawisze Alt+A. Powtórz te czynności dla każdej tabeli, z której chcesz usunąć rekordy.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Pokazywanie tabeli, naciśnij klawisze Alt+C. Tabela zostanie wyświetlona jako okno w lewej górnej części siatki projektu zapytania z widocznymi wszystkimi polami.

 4. Naciśnij klawisze Alt, J+Q, a następnie X. Zostanie otwarta siatka projektu z fokusem w pierwszym polu. Na siatce projektu wiersze Sortuj i Pokaż nie będą już dostępne, natomiast będzie dostępny wiersz Usuń.

 5. Gdy usłyszysz „Autonumerowanie, wiersz 1, wpisz tekst”, otwórz listę rozwijaną, naciskając klawisze Alt+Strzałka w dół.

 6. Aby usunąć wszystkie puste wiersze w tabeli lub polu, wykonaj następujące czynności:

  1. Używając klawisza Strzałka w dół, zaznacz pole w tabeli, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do następnej kolumny.

  2. Aby przejść do poprzedniej kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

  3. Aby przejść do wiersza Usuń, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Gdy usłyszysz „Usuń dwukropek”, otwórz listę rozwijaną, naciskając klawisze Alt+Strzałka w dół.

  4. Aby wybrać pozycję „Gdzie”, naciśnij klawisz Strzałka w górę, a następnie klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do następnej kolumny.

  5. Aby przejść do poprzedniej kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

  6. Aby przejść do wiersza Kryteria, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

  7. Gdy usłyszysz „Kryteria” albo „Wiersz 11, kolumna 1”, wpisz ciąg Is Null.

 7. Aby użyć określonych kryteriów w zapytaniu usuwającym, wykonaj następujące czynności:

  1. a. Aby wybrać pole z odpowiednimi kryteriami usuwania, użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. b. Aby przejść do wiersza Usuń, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, a następnie wybierz pozycję „Gdzie”, naciskając klawisz Strzałka w dół, po czym naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do następnej kolumny.

  3. c. Aby przejść do poprzedniej kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

  4. d. Aby przejść do wiersza Kryteria, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

  5. e. Wprowadź kryteria. Przykładowa lista kryteriów znajduje się w artykule Tworzenie i uruchamianie zapytania usuwającego.

  6. f. Aby przejść do wiersza Pokaż, naciśnij klawisz Strzałka w górę.

  7. g. Wyczyść pole wyboru Pokaż dla każdego kryterium.

 8. Aby sprawdzić, czy zapytanie zwraca rekordy, które chcesz usunąć, naciśnij klawisze Alt+H, W, a następnie H.

 9. Aby uruchomić zapytanie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przełącz się do widoku projektu, naciskając klawisze Ctrl+H, W, a następnie D.

  2. W widoku projektu, naciśnij klawisze Alt, J+Q, a następnie G. Zostanie otwarte okno potwierdzenia z prośbą o potwierdzenie usunięcia określonej liczby wierszy.

  3. Aby usunąć wiersze, naciśnij klawisz Enter.

 10. Aby zapisać zapytanie, naciśnij klawisze Ctrl+S. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę i naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

 1. Naciśnij klawisze Alt+F. Zostanie otwarta strona Zapisywanie jako z zaznaczoną pozycją Zapisz bazę danych jako.

 2. Aby utworzyć kopię zapasową bazy danych, naciśnij klawisz B, a następnie klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako z zaznaczonym polem edycji Nazwa pliku. Jeśli chcesz, wpisz nową nazwę dla bazy danych, a następnie naciśnij klawisz Enter.

W przypadku korzystania z pliku lub bazy danych tylko do odczytu utworzonych w starszej wersji programu Access może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że wykonanie kopii zapasowej bazy danych jest niemożliwe.

Aby przywrócić dane z kopii zapasowej, zamknij oryginalny plik i zmień jego nazwę, dzięki czemu będzie można użyć nazwy oryginalnej wersji dla kopii zapasowej. Przypisz nazwę oryginalnej wersji do kopii zapasowej, a następnie otwórz kopię zapasową w programie Access.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×