Tworzenie wyrażeń warunkowych (logicznych)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono sposób tworzenia wyrażeń warunkowych (znanych także jako logiczne). W wyrażeniu warunkowym dokonywana jest ocena danych w kategoriach prawda/fałsz, a następnie zwracany jest wynik zgodny z określonym warunkiem. Jeśli w wyrażeniu warunkowym zostaną użyte funkcje, można również określić akcje dla wartości, które spełniają warunek w wyrażeniu lub go nie spełniają. Na przykład można utworzyć wyrażenie znajdujące wszystkie wyniki sprzedaży z marżą 10% lub niższą, a następnie określić, że powinny być wyświetlane w kolorze czerwonym lub zastąpić wartości komunikatem.

W tym artykule

Opis wyrażeń warunkowych

Tworzenie wyrażenia warunkowego

Przykłady wyrażeń warunkowych

Opis wyrażeń warunkowych

Wyrażenie warunkowe jest typem wyrażenia, które sprawdza dane pod kątem spełniania określonego warunku, a następnie w zależności od wyniku wykonuje akcję. Wyrażenie może na przykład sprawdzać wartości dat wcześniejszych niż określona data początkowa, a następnie wyświetlać komunikat o błędzie w przypadku próby wprowadzenia daty wcześniejszej niż zdefiniowana data początkowa.

Wyrażenia warunkowe mają taką samą formę i podstawową składnię jak inne wyrażenia i można ich używać w ten sam sposób:

 • W przypadku pól tabeli należy dodać wyrażenie we właściwości Reguła sprawdzania poprawności danego pola. Użytkownicy zostaną wówczas zmuszeni do wprowadzania w tym polu wartości zgodnych z warunkami w wyrażeniu. Na przykład użycie wyrażenia >=#01-01-1900# w polu Data/godzina wymusi wprowadzanie przez użytkowników wartości równych lub późniejszych niż 1 stycznia 1900.

 • Dla formantów formularzy możesz dodać wyrażenie Control źródła lub właściwości Reguła poprawności formantu. Zazwyczaj możesz dodać do właściwości Reguła poprawności wyrażeń warunkowych i dodać wyrażenia służące do obliczania wartości na właściwość Źródło formantu . Na przykład za pomocą > = # #1/1/1900 w w Validainstalacji reguły właściwości formantu uniemożliwia użytkownikom wprowadzanie nieprawidłową datę. Za pomocą wyrażenia takich jak Date() we właściwości Źródło formantu Wyświetla bieżącą datę jako wartość domyślna.

 • W kwerendach można dodawać wyrażenia warunkowe w pustej komórce w wierszu Pole lub używać wyrażeń w wierszu Kryteria. Użycie wyrażenia w wierszu Pole powoduje wyświetlenie jego wyników jako kolumny w wynikach kwerendy. Użycie wyrażenia w kryteriach istniejącego pola daje efekt filtru ograniczającego liczbę rekordów zwracanych przez kwerendę.

  Na przykład w wierszu kwerendy Pole można użyć takiego wyrażenia: =IIf([Data zamówienia]<=#04/01/2003#,[Data zamówienia],"Zamówienie wprowadzone po 1 kwietnia"). W wyrażeniu określone jest kryterium daty (<=#04/01/2003#). Po uruchomieniu kwerendy wyświetlone zostają wszystkie daty spełniające to kryterium, natomiast wszystkie daty, które go nie spełniają, zostają zastąpione komunikatem „Zamówienia wprowadzone po 1 kwietnia”. W sekcji Dodawanie wyrażenia do kwerendy wyjaśniono sposób używania wyrażeń w kwerendach.

  Natomiast za pomocą następującego wyrażenia w polu kryterium kwerendy zwraca tylko te rekordy z datami, które spełniają kryterium: trafieniemiędzy 2003-04 #-01 # AND #05-15-2003 #.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i używaniu wyrażeń, zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

Tworzenie wyrażenia warunkowego

W tej sekcji wyjaśniono sposób dodawania wyrażenia warunkowego do tabeli, do formantu w formularzu lub w raporcie i do kwerendy. W każdym zestawie kroków użyto nieco innego wyrażenia w celu przetestowania wartości w polu Data/godzina i wykonania akcji w zależności od tego, czy daty spełniają określony warunek.

Dodawanie wyrażenia do pola tabeli

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Widok projektu.

 2. W kolumnie Typ daty kliknij pole Data/godzina.

 3. W sekcji Właściwości pola na karcie Ogólne kliknij pole właściwości Reguła sprawdzania poprawności i wpisz następujące wyrażenie:

  >=#01-01-1900#

  Uwaga: Format daty może być różny: można używać formatu odpowiedniego dla kraju/regionu lub dla ustawień regionalnych. Jednak należy ująć datę w znaki numeru (#), jak pokazano w przykładzie.

 4. Kliknij kolumnę obok nazwy Tekst reguły sprawdzania poprawności i wpisz następujący ciąg tekstu:

  Data musi być późniejsza niż 01-01-1900.

  Tutaj również można użyć lokalnego formatu daty.

 5. Zapisz zmiany i przełącz widok na Widok arkusza danych. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu tabeli i kliknij w menu skrótów polecenie Widok arkusza danych.

 6. W polu Data/godzina wpisz datę wcześniejszą niż 1 stycznia 1900. W programie Access zostanie wyświetlony komunikat określony w oknie właściwości Reguła sprawdzania poprawności i opuszczenie pola będzie niemożliwe, dopóki wprowadzona wartość nie zostanie oceniona w wyrażeniu jako prawda.

Dodawanie wyrażenia do formantu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant powiązany z polem Data/godzina, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlony arkusz właściwości formantu.

 3. Na karcie Dane lub Wszystkie kliknij pole obok nazwy Reguła sprawdzania poprawności i wpisz następujące wyrażenie:

  >=#01-01-1900#

  Uwaga: Format daty może być różny: można używać formatu odpowiedniego dla kraju/regionu lub dla ustawień regionalnych. Jednak należy ująć datę w znaki numeru (#), jak pokazano w przykładzie.

 4. Kliknij kolumnę obok nazwy Tekst reguły sprawdzania poprawności i wpisz następujący ciąg tekstu:

  Data musi być późniejsza niż 01-01-1900.

 5. Zapisz zmiany i przełącz widok z powrotem na Widok formularza. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu formularza i kliknij w menu skrótów polecenie Widok formularza.

Dodawanie wyrażenia do kwerendy

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij pustą komórkę w wierszu Pole w siatce projektu i wpisz następujące wyrażenie:

  = IIf ([nazwa_pola] < = # #04-01-2003 [nazwa_pola], "Data później niż 1 kwietnia 2003")

  W miarę wpisywania wyrażenia, upewnij się, Zamień oba wystąpienia nazwa_pola z nazwą pola typu Data/Godzina. Ponadto jeśli tabela nie zawiera daty wcześniejsze 1 kwietnia 2003 zmienić daty w wyrażeniu, aby pracować z danymi.

 3. Zapisz zmiany, a następnie kliknij polecenie Uruchom, aby obejrzeć wyniki.

Wyrażenie działa w następujący sposób: pierwszego argumentu (= IIf ([nazwa_pola] < = # #04-01-2003) określa warunek, który musi spełniać danych — daty muszą być w dniu lub wcześniej niż 1 kwietnia 2003. Drugi argument ([nazwa_pola]) określa, co użytkownicy widzą, gdy warunek jest prawdziwy — daty w polu. Wartość trzeciego argumentu ("Data później niż 1 kwietnia 2003")) określa wiadomość, którą użytkownicy widzą, gdy dane nie spełnia warunku.

Podczas kontynuowania pracy należy pamiętać, że nie wszystkie wyrażenia warunkowe zawierają funkcję IIf. Należy również pamiętać, że funkcja IIf jest częścią wyrażenia wymagającego argumentów, a nie samodzielnym wyrażeniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń i metody, których można używać ich zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

Przykłady wyrażeń warunkowych

Wyrażenia w poniższej tabeli przedstawiają niektóre sposoby obliczania wartości prawda/fałsz. W tych wyrażeniach użyto funkcji IIf (Immediate If) w celu określenia, czy warunek jest spełniony, czy nie, a następnie zwrócenia jednej wartości w przypadku spełnienia warunku oraz innej wartości w przypadku jego niespełnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Funkcja IIf.

Wyrażenie

Opis

=IIf([Potwierdzono] = "Tak", "Zamówienie potwierdzono","Zamówienia nie potwierdzono")

Powoduje wyświetlenie komunikatu „Zamówienie potwierdzono”, jeśli wartością pola Potwierdzono jest Tak; w przeciwnym wypadku powoduje wyświetlenie komunikatu „Zamówienia nie potwierdzono”.

=IIf(IsNull([Kraj/region])," ", [Kraj/region])

Wyświetla ciąg pusty, jeśli wartość pola Kraj/region ma wartość Null; w przeciwnym razie wyświetla wartości w polu Kraj/region.

=IIf(IsNull([Region]),[Miasto]&" "& [KodPocztowy],[Miasto]&" "&[Region]&" "& [KodPocztowy])

Powoduje wyświetlenie wartości pól Miasto i KodPocztowy, jeśli wartość pola Region wynosi Null. W innym przypadku powoduje wyświetlenie wartości pól Miasto, Region i KodPocztowy.

=IIf(IsNull([DataDostawy] - [DataWysyłki]), "Uwaga: brak daty!", [DataDostawy] - [DataWysyłki])

Powoduje wyświetlenie komunikatu „Uwaga: brak daty!”, gdy wynik odejmowania wartości z pola DataDostawy od wartości z pola DataWysyłki ma wartość Null. W przeciwnym razie wyświetla różnicę wartości pól DataDostawy i DataWysyłki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×