Tworzenie wykresu za pomocą składnika Web Part wykresu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy wersji programu SharePoint 2010. Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Online, zobacz Używanie składnika web part wykresu szybkie.

Składnik Web Part wykresu umożliwia tworzenie i wyświetlanie wykresu na stronie. Składniki Web Part wykresu są przydatne do wizualnie reprezentującą dane w wykresy liniowe, słupkowe i innych widoków. Wykresy umożliwiają możesz i innym użytkownikom wyświetlanie informacji o wydajności rzut oka.

Po utworzeniu i dodawanie składnika Web Part wykresu do strony, możesz to zrobić w kilku etapach. Najpierw dodaj składnik Web Part wykresu do strony. Następnie Połącz składnik Web Part wykresu ze źródłem danych i skonfiguruj wykresu, aby wyświetlić dane. Ponadto można opcjonalnie zmienić wygląd składnika Web Part wykresu.

W tym artykule

Faza 1: Dodawanie składnika Web Part wykresu do strony składników Web Part

Faza 2: Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych i konfigurowanie składnika Web Part wykresu

Faza 3: Zmienianie wyglądu składnika Web Part wykresu

Faza 1: Dodawanie składnika Web Part wykresu do strony składników Web Part

Podczas tej fazy Utwórz lub Otwórz stronę do edycji, a następnie dodaj pusty składnik Web Part wykresu do strony.

 1. Rozpocznij, tworząc strony lub otwierając istniejący stronę do edycji.

 2. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie w grupie Składniki Web Part kliknij pozycję Składniki Web Part.

 3. W sekcji Kategorie kliknij Danych biznesowych.

 4. W sekcji Składników Web Part kliknij Składnik Web Part wykresu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Przejdź do Etap 2: nawiązywanie połączenia ze źródłem danych i konfigurowanie składnika Web Part wykresu.

Początek strony

Faza 2: Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych i konfigurowanie składnika Web Part wykresu

Podczas tej fazy możesz wybrać połączenia ze źródłem danych i skonfigurować składnik Web Part wykresu.

Uwaga: Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że strony zawierającej składnik Web Part wykresu jest w trybie edycji.

 1. Znajdź składnik Web Part wykresu, który chcesz edytować, a następnie kliknij hypertext dane i wygląd.

 2. Na stronie połączeń danych i kreatorzy wygląd wykresu kliknij Wykres nawiązywanie połączenia z danymi, aby otworzyć Kreatora połączenia danych.

 3. Na stronie Wybieranie źródła danych wybierz typ źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Możesz wybrać odpowiednie opcje, które zostały opisane w poniższej tabeli:

Opcja

Opis

Nawiązywanie połączenia z innym składnikiem Web Part

Ta opcja umożliwia łączenie składnika Web Part wykresu do innego składnika Web Part, który jest w stanie przesyłania danych. Przykładami takich składników Web Part biblioteki dokumentów lub listy kontaktów.

Uwaga: Upewnij się, że składnik Web Part, który ma być używany jest już na tej samej stronie jako składnika Web Part wykresu.

Nawiązywanie połączenia z listą

Ta opcja umożliwia łączenie składnika Web Part wykresu do listy, która znajduje się w tym samym zbiorze witryn.

Nawiązywanie połączenia z wykazu danych biznesowych

Użyj tej opcji, aby połączyć składnik Web Part wykresu ze składnikiem usług łączności biznesowej (BCS). Usługi łączności Biznesowej umożliwia integrację z danymi zewnętrznymi, łącznie z linią aplikacji biznesowych. Usługi łączności Biznesowej tworzy u góry technologia wykazu danych biznesowych, która została dostarczona w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług łączności Biznesowej, zobacz Plan usług łączności biznesowej.

Łączenie się z usługami programu Excel

Ta opcja umożliwia łączenie składnika Web Part wykresu w skoroszycie programu Excel, który został opublikowany w usługach programu Excel.

 1. Na stronie Połącz ze źródłem danych wybierz źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na stronie pobierania i filtrować dane Wyświetl podgląd danych, która będzie używana dla składnika Web Part wykresu.

 3. Aby skonfigurować parametrów, aby wyświetlić podzestaw danych, należy użyć poniższą procedurę:

  1. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Filtry, aby rozwinąć sekcję Definiowanie parametrów filtru.

  2. Umożliwia wybranie elementu, takiego jak kolumna zestawu danych na liście Nazwa parametru.

  3. Za pomocą listy Typ wybierz typ odpowiedni operator.

  4. Umożliwia określenie kryterium, które ma być używany dla filtru w polu wartość domyślna.

  5. Kliknij pozycję Podgląd danych, aby wyświetlić filtrowane dane.

  6. Powtórz kroki od 1 do 6 dla każdego parametru dodatkowe, którego chcesz użyć na wykresie.

 4. Po zakończeniu przeglądania i filtrowanie danych, kliknij przycisk Dalej.

 5. Opcjonalnie określ sposób dane mają być wyświetlane, użyj strony Powiązać wykres z danymi. Wykonaj następujące czynności, określając jedną kolumnę dla Pole Y, a innej kolumny dla Pola X.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Początek strony

Faza 3: Zmienianie wyglądu składnika Web Part wykresu

Po utworzeniu składnika Web Part wykresu, możesz zmienić wygląd wykresu. Można na przykład wybrać typ wykresu i określić ustawienia wyświetlania, w tym motywy, tytuł wykresu i legendy, osie i linie siatki i tak dalej.

Uwaga: Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że strony zawierającej składnik Web Part wykresu jest w trybie edycji.

 1. Znajdź składnik Web Part wykresu, który chcesz edytować, a następnie kliknij hypertext dane i wygląd.

 2. Na stronie Kreatorzy wygląd wykresu i połączenia danych kliknij pozycję Dostosowywanie wykresu, aby otworzyć okno Kreator dostosowywania wykresu.

 3. Na stronie Wybierz typ wykresu wybierz typ wykresu przy użyciu następującej procedury:

  1. W sekcji Kategorie typu wykresu kliknij kategorię wykresu.

  2. W sekcji Szablony wykresów kliknij szablonu wykresu

  3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Właściwości wyglądu wykresu wybierz motyw przy użyciu następującej procedury:

  1. W sekcji Wygląd motywu wybierz motyw wykresu za pomocą listy motywu.

  2. Jeśli na liście Styl rysowania jest dostępny, można go używać do określenie sposobu wyświetlania elementów na wykresie są wyświetlane. Na przykład w przypadku wybrania typu wykresu kołowego, następnie służy listy Stylów rysunku umożliwiają określenie sposobu wyświetlania zewnętrzną krawędź "kołowy".

  3. Lista Przezroczystość umożliwia określenie poziomu nieprzezroczystości kolorów wykres. Na przykład zaznacz 0% — pełne, aby wyświetlić wykres w kolorach sformatowanego i 100% — niewidoczne, aby wyświetlić wykres jako przezroczysty (bez dowolnego kolorów).

 5. Opcjonalnie określ szerokość, wysokość i format obrazu, którego chcesz użyć na wykresie, użyj sekcji Format i rozmiar.

 6. Po skonfigurowaniu właściwości wyglądu wykresu, kliknij przycisk Dalej.

 7. Opcjonalnie można określić ustawienia, na przykład tytuł wykresu i legendy, osie i linie siatki, etykiety danych i inne właściwości, użyj strony Właściwości elementu wykresu.
  Aby skonfigurować jedną lub więcej właściwości elementu wykresu, wybierz kartę, a następnie skorzystaj z poniższych instrukcji (w stosownych przypadkach):

  Tytuł i legendy

Sekcja

Procedura

Tytuły

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż tytuł wykresu.

 2. W polu Tytuł wpisz nazwę dla wykresu.

 3. Umożliwia określenie czcionkę, rozmiar i styl tytułu wykresu z listy Czcionka.

 4. Za pomocą listy Kolor wybierz kolor tekstu tytułu wykresu.

 5. W sekcji Położenie kliknij, aby określić miejsce, w którym tytuł wykresu, aby wyświetlić.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przejdź do sekcji legendy.

  2. Kliknij kartę innego, takie jak karta osie i linie siatki.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Legendy

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż legendę.

 2. Umożliwia określenie czcionkę, rozmiar i Styl legendy wykresu z listy Czcionka legendy.

 3. W polu Tytuł wpisz nazwę legendy wykresu.

 4. Umożliwia określenie czcionkę, rozmiar i styl tytułu legendy wykresu z listy Czcionka tytułu.

 5. Za pomocą listy Kolor wybierz kolor tekstu tytułu legendy wykresu.

 6. Aby opcjonalnie nakładki legendy wykresu na wykresie, zaznacz pole wyboru Zadokuj do obszaru wykresu.

 7. Określ, czy legendy wykresu, aby wyświetlić jako tabelę, kolumnę lub wiersz elementów za pomocą listy stylów.

 8. W sekcji Położenie kliknij, aby określić miejsce, w którym legendy wykresu, aby wyświetlić.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij kartę innego, takie jak karta osie i linie siatki.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Osie i linie siatki

Sekcja

Procedura

Osi x
o r
oś y

Uwaga: W zależności od typu wykresu, używanym do wykresu może być lub nie mieć możliwości formatowanie osi i jej linie siatki. Na przykład jeśli wykres zostanie wyświetlony jako wykres kołowy, brak opcji dostępnych na karcie osie i linie siatki. Z drugiej strony Jeśli wykres jest wyświetlane jako wykres słupkowy, wiele opcji dostępnych na karcie osie i linie siatki.

 1. W sekcji osi x (lub oś y ) za pomocą listy Pokaż oś Pokazywanie lub ukrywanie osi.

  • Wybierz automatycznie lub wartość PRAWDA, aby wyświetlić oś.

  • Wybierz pozycję FAŁSZ, Aby ukryć oś.

 2. Aby wyświetlić tytuł osi, użyj następującej procedury:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż tytuł osi.

  2. W polu Tytuł wpisz nazwę dla osi.

  3. Umożliwia określenie czcionkę, rozmiar i styl dla nazwy osi z listy Czcionka tytułu.

  4. Aby określić miejsce, w którym ma się znaleźć Nazwa osi, które mają być wyświetlane za pomocą listy Wyrównanie.

 3. Aby wyświetlić nazwy elementu na osi, użyj następującej procedury:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż etykiety osi.

  2. Umożliwia określenie czcionki, rozmiaru i stylu w etykietach osi z listy Czcionka.

  3. Za pomocą listy Kolor wybierz kolor etykiety osi.

  4. Aby zmodyfikować opcjonalnie sposobu wyświetlania etykiety osi, użyj listy Format. Na przykład zaznacz się w określonym formacie dat, jeśli daty są używane na osi.

  5. Zaznacz pole wyboru wycofane, aby wyświetlić etykiety osi w górnej części wykresu (a nie w dolnej części wykresu).

  6. Zaznacz pole wyboru z przeplotem, aby wyświetlić wiersze cieniowanego tła na wykresie. Jest to przydatne, jeśli wykres jest duża lub czy zawiera wiele słupków lub kolumn.

 4. Aby dostosować skalę osi, określ jedną lub więcej z następujących opcji Ustawienia osi:

  • Zaznacz pole wyboru Rozpocznij od zera, aby uwzględnić wartość zero (0) w zakresie wartości.

  • Zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna, aby zmienić skalowanie osi, aby użyć wartości logarytmiczna zamiast rzeczywistych wartości. Jest to przydatne, jeśli wykres obejmuje szeroki zakres wartości, lub gdy równomiernie rozmieszczonych wartości są liczbami, które Zwiększ sposób wykładniczy (takie jak 1, 10, 100, itd.) zamiast kolejne wartości, które zwiększają liniowo (takie jak 1, 2, 3, itp.).

  • Zaznacz pole wyboru Marginesy strony, aby uwzględnić odstęp po obu stronach pierwszy i ostatni element na wykresie. Na przykład jeśli wykres zostanie wyświetlony pionowe paski, może być zaznacz pole wyboru Marginesy strony, aby skonfigurować wykres, aby wyświetlić odstępy między krawędzi wykresu i krawędzi paski imię i nazwisko.

  • Minimalne pole umożliwia określanie wartości minimalnej osi.

  • Umożliwia określenie maksymalną wartość dla osi w polu Maksimum.

 5. Aby wyświetlić linie siatki na wykresie, użyj następującej procedury:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż główne linie siatki. Linie siatki głównych są wyświetlane jako pełne szare linie na wykresie i są przydatne podczas ułatwiając wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

  2. W polu Interwał linii siatki głównych wpisz numer, który odpowiada interwał, który ma być używany dla linii siatki głównych. Na przykład wykresu wyświetla dane w jednostkach miary 100, może być wpisz 100 interwału wyświetlić linie siatki głównych.

  3. Lista Znaczników umożliwia określenie, czy i w jaki sposób znaczniki osi będą wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi są wyświetlane na osi, aby ułatwić wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

  4. Opcjonalnie można dodać inny zestaw linii siatki do wykresu, zaznacz pole wyboru Pokaż pomocnicze linie siatki. Linie siatki pomocniczej zazwyczaj używają interwały mniejszych niż linie siatki głównych.

  5. W polu Interwał linii siatki pomocniczych wpisz liczbę odpowiadającą interwał, który ma być używany dla linie siatki pomocniczej.

  6. Lista Znaczników umożliwia określenie, czy i w jaki sposób znaczniki osi będą wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi są wyświetlane na osi, aby ułatwić wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przejdź do sekcji Pomocniczej osi x lub Pomocnicza oś y.

  2. Kliknij kartę innego, takie jak karta etykiety i znaczniki danych.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Pomocnicza oś x
lub
pomocnicza oś y

Pomocnicza oś x jest zwykle wyświetlany w górnej części wykresu, dlatego pomocnicza oś y jest zwykle wyświetlany wzdłuż prawej krawędzi wykresu.

Uwaga: W zależności od typu wykresu, używanym do wykresu może lub nie może mieć możliwość wyświetlania osi pomocniczej lub jej linie siatki.

 1. W sekcji Pomocniczej osi x (lub Pomocnicza oś y ) za pomocą listy Pokaż oś Pokazywanie lub ukrywanie osi pomocniczej.

  • Wybierz automatycznie lub wartość PRAWDA, aby wyświetlić oś.

  • Wybierz pozycję FAŁSZ, Aby ukryć oś.

 2. Aby wyświetlić tytuł osi pomocniczej, użyj następującej procedury:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż tytuł osi.

  2. W polu Tytuł wpisz nazwę dla osi.

  3. Umożliwia określenie czcionkę, rozmiar i styl dla nazwy osi z listy Czcionka tytułu.

  4. Aby określić miejsce, w którym ma się znaleźć Nazwa osi, które mają być wyświetlane za pomocą listy Wyrównanie.

 3. Aby wyświetlić nazwy elementu na osi pomocniczej, wykonaj poniższą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż etykiety osi.

  2. Umożliwia określenie czcionki, rozmiaru i stylu w etykietach osi z listy Czcionka.

  3. Za pomocą listy Kolor wybierz kolor etykiety osi.

  4. Aby zmodyfikować opcjonalnie sposobu wyświetlania etykiety osi, użyj listy Format. Na przykład zaznacz się w określonym formacie dat, jeśli daty są używane na osi.

  5. Zaznacz pole wyboru wycofane, aby wyświetlić etykiety osi w górnej części wykresu (a nie w dolnej części wykresu).

  6. Zaznacz pole wyboru z przeplotem, aby wyświetlić wiersze cieniowanego tła na wykresie. Jest to przydatne, jeśli wykres jest duża lub czy zawiera wiele słupków lub kolumn.

 4. Aby dostosować skalę osi pomocniczej, określ jedną lub więcej z następujących opcji Ustawienia osi:

  • Zaznacz pole wyboru Rozpocznij od zera, aby uwzględnić wartość zero (0) w zakresie wartości.

  • Zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna, aby zmienić skalowanie osi, aby użyć wartości logarytmiczna zamiast rzeczywistych wartości. Jest to przydatne, jeśli wykres obejmuje szeroki zakres wartości, lub gdy równomiernie rozmieszczonych wartości są liczbami, które Zwiększ sposób wykładniczy (takie jak 1, 10, 100, itd.) zamiast kolejne wartości, które zwiększają liniowo (takie jak 1, 2, 3, itp.).

  • Zaznacz pole wyboru Marginesy strony, aby uwzględnić odstęp po obu stronach pierwszy i ostatni element na wykresie. Na przykład jeśli wykres zostanie wyświetlony pionowe paski, może być zaznacz pole wyboru Marginesy strony, aby skonfigurować wykres, aby wyświetlić odstępy między krawędzi wykresu i krawędzi paski imię i nazwisko.

  • Minimalne pole umożliwia określanie wartości minimalnej osi.

  • Umożliwia określenie maksymalną wartość dla osi w polu Maksimum.

 5. Aby wyświetlić linie siatki na wykresie, użyj następującej procedury:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż główne linie siatki. Linie siatki głównych są wyświetlane jako pełne szare linie na wykresie i są przydatne podczas ułatwiając wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

  2. W polu Interwał linii siatki głównych wpisz numer, który odpowiada interwał, który ma być używany dla linii siatki głównych. Na przykład wykresu wyświetla dane w jednostkach miary 100, może być wpisz 100 interwału wyświetlić linie siatki głównych.

  3. Lista Znaczników umożliwia określenie, czy i w jaki sposób znaczniki osi będą wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi są wyświetlane na osi, aby ułatwić wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

  4. Opcjonalnie można dodać inny zestaw linii siatki do wykresu, zaznacz pole wyboru Pokaż pomocnicze linie siatki. Linie siatki pomocniczej zazwyczaj używają interwały mniejszych niż linie siatki głównych.

  5. W polu Interwał linii siatki pomocniczych wpisz liczbę odpowiadającą interwał, który ma być używany dla linie siatki pomocniczej.

  6. Używanie listy Znaczników osi, aby określić, czy i w jaki sposób znaczniki osi będą wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi są wyświetlane na osi, aby ułatwić wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij kartę innego, takie jak karta etykiety i znaczniki danych.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Etykiety i znaczniki danych

Sekcja

Procedura

Etykiety

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż etykiety, aby wyświetlić etykiet, na przykład wartości na wykresie.

 2. Wybierz odpowiedni typ etykiety, które mają być wyświetlane za pomocą listy Wartość etykiety. Na przykład aby pokazać wartości, które są w źródle danych używaną na wykresie, wybierz pozycję Pokaż wartości domyślne.

 3. Umożliwia określenie czcionkę, rozmiar i styl etykiet danych na liście czcionek.

 4. Za pomocą listy Kolor wybierz kolor etykiety danych.

 5. Aby zmodyfikować opcjonalnie sposobu wyświetlania etykiety danych, za pomocą listy Format. Na przykład zaznacz się w określonym formacie dat, jeśli daty są używane na wykresie.

 6. Aby opcjonalnie wyświetlić etykiety danych pod kątem na wykresie, w polu Kąt etykiet, wpisz odpowiednią liczbę. Liczba wpisane odpowiada liczbę stopni w prawo, czy chcesz wyświetlić etykiety danych. Na przykład aby wyświetlić etykiety danych pod kątem nieznaczne, dół, należy wpisać "10" w polu Kąt etykiet.

 7. Określ, gdzie chcesz etykiety danych, aby wyświetlanych na wykresie za pomocą listy Wyrównanie etykiety. Na przykład aby wyświetlić etykiety danych poza wartości rzeczywiste wykresu, zaznacz poza na liście Wyrównanie etykiety.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przejdź do sekcji Znaczników danych.

  2. Kliknij kartę innego, takie jak karta hiperłącza i etykietki narzędzi.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Znaczniki danych

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż znaczniki wyróżnienia punktów danych na wykresie.

 2. Za pomocą listy Styl znacznika wybierz odpowiedni typ znacznika, który ma być używany.

 3. W polu Rozmiar znacznika wpisz liczbę, aby określić rozmiar (w pikselach) znaczniki danych, których chcesz użyć.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij kartę innego, takie jak karta hiperłącza i etykietki narzędzi.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Hiperłącza i etykietki narzędzi

Sekcja

Procedura

Hiperłącza i Etykietki narzędzi

Hiperłącza i etykietki narzędzi można dodać trzy typy elementów w składniku Web Part wykresu:

 • Serii wykresu (odnoszącą się do pasków na wykresie słupkowym)

 • Legendy wykresu

 • Etykiety danych na wykresie

Za pomocą hiperłączy do kierowania użytkowników wykres do innych witryn, które zawierają dodatkowe informacje. Etykietki narzędzi umożliwia wyświetlanie komentarzy lub notatek jako dodatkowe informacje na wykresie.

Uwaga: Wykres użytkownicy będą widzieć tylko hiperłącza i etykietki narzędzi po ich umieścić ich myszy na elemencie wykresu określonego. Aby można było wyświetlić etykietka narzędzia serii, lub kliknij przycisk hiperłącze na wykresie słupkowym, użytkownik wykres musi na przykład umieszczenie wskaźnika myszy słupka na wykresie.

 1. Za pomocą listy Seria danych wybierz serię danych, dla której chcesz dodać hiperłącze lub etykietce narzędzia.

  Uwaga: Jeśli wykres zawiera tylko jedną serię danych, na liście Serii danych zawiera tylko domyślne.

 2. Za pomocą pola Hiperłącza serii Określ adres witryny sieci Web (URL) w witrynie, takich jak witryny sieci Web lub witrynie zespołu. Na wykresie hiperłącze zostaną dołączone do elementów, takich jak słupki na wykresie słupkowym.

 3. Za pomocą okna Etykietka narzędzia serii wpisz informacje, takie jak notatkę, który będzie wyświetlany, gdy użytkownik wykresu umieszcza wskaźnik myszy na element serii, takich jak pasek na wykresie słupkowym.

 4. Pole Hiperłącze legendy umożliwia Określ adres witryny sieci Web (URL) w witrynie, takich jak witryny sieci Web lub witrynie zespołu. Na wykresie hiperłącze zostaną dołączone do legendy wykresu.

 5. Wpisz informacje, takie jak notatkę, który będzie wyświetlany, gdy użytkownik wykresu umieszcza wskaźnik myszy na legendzie wykresu za pomocą okna Etykietka narzędzia legendy.

 6. Za pomocą pola Hiperłącza etykiet Określ adres witryny sieci Web (URL) w witrynie, takich jak witryny sieci Web lub witrynie zespołu. Na wykresie hiperłącze zostaną dołączone do etykiety danych na wykresie.

 7. Za pomocą okna Etykietka narzędzia etykiety wpisz informacje, takie jak notatkę, który będzie wyświetlany, gdy użytkownik wykresu umieszcza wskaźnik myszy nad etykietą danych na wykresie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij kartę innego, takie jak karta Tytuł i legenda.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres w jego strony.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×