Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook.com

Przy użyciu strony Kontakty w usłudze Outlook.com możesz wyświetlać, tworzyć i edytować kontakty i listy kontaktów. Możesz utworzyć nowy kontakt od podstaw lub dodać osobę do kontaktów z poziomu wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć listę kontaktów w celu wysyłania wiadomości e-mail do grup osób.


Która wersja programu Outlook jest używana?

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta, czy nie. Wybierz używaną wersję usługi Outlook.com, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

Aby przejść do strony Kontakty, zaloguj się w usłudze Outlook.com i wybierz pozycję Kontakty w lewym dolnym rogu strony.

Tworzenie kontaktu od podstaw

 1. W lewym okienku na stronie Kontakty wybierz folder, w którym chcesz utworzyć kontakt. Możesz na przykład wybrać folder Kontakty.

  Uwaga: Po utworzeniu kontaktu w wybranym folderze nie można przenieść go do innego folderu.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy > Kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Nowy z wybraną pozycją Kontakt

 3. Wprowadź szczegóły kontaktu. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, na przykład adres czy datę urodzin.

 4. Wybierz pozycję Utwórz.

Tworzenie kontaktu na podstawie wiadomości e-mail

 1. W usłudze Outlook.com przejdź do obszaru Poczta.

 2. Otwórz okienko odczytu wiadomości e-mail i wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do kontaktów.

 3. Na otwartej karcie profilu wybierz pozycję Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Wybierz ikonę wielokropka, a następnie wybierz pozycję Dodaj do kontaktów

  Uwaga: Nowy kontakt zostanie automatycznie dodany do folderu Kontakty na stronie Kontakty. Po utworzeniu kontaktu w ten sposób nie można go przenieść ani zapisać w innym folderze.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

Aby dodać kontakt do ulubionych, wybierz go, a następnie wybierz pozycję Dodaj do ulubionych na pasku narzędzi.

Porada: Ulubione kontakty z adresem e-mail będą również widoczne w lewym okienku na stronie Poczta, dzięki czemu możesz wyświetlić całą korespondencję e-mail z nimi w jednym miejscu.

Znajdowanie kontaktu

Kontakty można znajdować na stronie Kontakty przy użyciu następujących sposobów:

 • Użyj funkcji Wyszukaj. Zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć kontakt lub listę kontaktów.

 • Wybierz pozycję Ulubione w lewym górnym rogu, aby wyświetlić kontakty dodane do ulubionych.

Porady: 

 • Wybierz literę na separatorze listy, aby szybko przechodzić między kontaktami na liście.

 • Wybierz literę, aby wyświetlić inne dostępne litery

Wyświetlanie i edytowanie informacji o kontakcie

Wybierz kontakt w środkowym okienku na stronie Kontakty, aby wyświetlić lub edytować informacje na jego temat.

 • Aby edytować kontakt, wybierz pozycję Edytuj kontakt w prawej części strony lub przycisk Edytuj na pasku narzędzi.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj kontakt

W przypadku kontaktów z adresem e-mail możesz także wyświetlić więcej informacji na następujących kartach:

 • Pliki: pliki ostatnio udostępnione Ci przez tę osobę.

 • Wiadomości e-mail: najnowsze wiadomości e-mail i załączniki w korespondencji z tą osobą.

 • LinkedIn: jeśli kontakt ma publiczny profil w serwisie LinkedIn skojarzony z tym samym adresem e-mail, który został zapisany przez Ciebie, będą tu wyświetlane informacje z serwisu LinkedIn.

  Uwaga: Karta LinkedIn może być niedostępna.

Dodawanie zdjęcia kontaktu

 1. Wybierz kontakt na stronie Kontakty.

 2. Wybierz pozycję Edytuj kontakt, a następnie wybierz ikonę aparatu.

  Wybierz ikonę aparatu, aby dodać zdjęcie
 3. Wybierz pozycję Przekaż zdjęcie, wybierz plik, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Otwórz, aby go przekazać.

 4. Jeśli chcesz zmienić pozycję zdjęcia, kliknij wewnątrz okręgu i przeciągnij wskaźnik. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj suwaka poniżej zdjęcia.

  Dostosuj zdjęcie i wybierz przycisk Zastosuj
 5. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie Zapisz.

Łączenie kontaktów

Możesz połączyć powiązane kontakty — na przykład różne wpisy dotyczące tej samej osoby. Połączone kontakty są wyświetlane jako jeden kontakt.

Aby ręcznie połączyć kontakty:

 • Zaznacz co najmniej dwa kontakty na stronie Kontakty, a następnie wybierz pozycję Połącz kontakty w okienku po prawej stronie.

Aby połączyć kontakty przy użyciu funkcji Wyczyść kontakty:

 • Na stronie Kontakty wybierz przycisk Zarządzaj na pasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Wyczyść kontakty. Zobaczysz wszystkie kontakty mające takie same nazwy, adresy e-mail lub numery telefonu.

 • Zaznacz kontakty, które chcesz połączyć, a następnie wybierz pozycję Wyczyść.

Aby rozłączyć połączone kontakty:

 • Na stronie Kontakty zaznacz kontakt, wybierz przycisk Połączone kontakty na pasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

Tworzenie listy kontaktów

Lista kontaktów to zbiór kontaktów i adresów e-mail, ułatwiający wysyłanie wiadomości e-mail do grupy osób. Listy kontaktów są czasami nazywane listami dystrybucyjnymi.

Na przykład możesz utworzyć listę kontaktów o nazwie Mój klub książki i dodać do niej wszystkich członków klubu książki. Aby wysłać wiadomość do wszystkich członków klubu, wystarczy dodać Mój klub książki w wierszu Do w wiadomości e-mail.

Uwaga: Domyślnie listy kontaktów są tworzone w folderze Listy kontaktów. Jeśli chcesz zapisać listę kontaktów w innym folderze, zaznacz ten folder przed wybraniem pozycji Nowy > Lista kontaktów. Po utworzeniu listy kontaktów w wybranym folderze nie można przenieść jej do innego folderu.

 1. Na pasku narzędzi na stronie Kontakty wybierz pozycję Nowy > Lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Nowy z wybraną pozycją Lista kontaktów

 2. Wpisz nazwę listy, a następnie dodaj kontakty lub adresy e-mail. Wszystkie kontakty na liście kontaktów muszą mieć adres e-mail.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Porada: Jeśli chcesz zgrupować kontakty w innym celu niż wysyłanie wiadomości e-mail, możesz zamiast tego utworzyć folder. Następnie dodaj kontakty do folderu.

Dodawanie kontaktów do listy kontaktów

 1. W lewym okienku na stronie Kontakty wybierz pozycję Listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Dodaj kontakty lub adresy e-mail.

  Uwaga: Jeśli kontakt nie ma adresu e-mail, nie można dodać go do listy kontaktów.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie kontaktów z listy kontaktów

 1. W lewym okienku na stronie Kontakty wybierz pozycję Listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wybierz znak x obok kontaktu, który chcesz usunąć.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Znajdowanie list kontaktów

 • W lewym okienku na stronie Kontakty wybierz pozycję Listy kontaktów lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

Usuwanie kontaktów lub list kontaktów

Zobacz: Usuwanie lub przywracanie kontaktu lub listy kontaktów w usłudze Outlook.com

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Tworzenie kontaktu lub listy kontaktów

Tworzenie kontaktu lub listy kontaktów od podstaw

 1. W usłudze Outlook.com wybierz pozycję Kontakty u dołu strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kontakty u dołu okienka nawigacji.

 2. W obszarze Twoje kontakty w lewym okienku wybierz folder, w którym chcesz utworzyć kontakt.

 3. Na pasku narzędzi wybierz strzałkę w dół Nowy, a następnie wybierz pozycję Kontakt lub Lista kontaktów.

 4. Wprowadź szczegóły kontaktu lub listy kontaktów.

 5. Wybierz pozycję ZapisywanieZapisz.

  Uwaga:  Po utworzeniu kontaktu w danym folderze nie będzie można przenieść go do innego folderu. Aby zapisać kontakt w innym folderze po jego utworzeniu, trzeba usunąć kontakt i utworzyć go ponownie w innym folderze.

Tworzenie kontaktu na podstawie wiadomości e-mail

 1. W usłudze Outlook.com wybierz pozycję Poczta u dołu strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Poczta w okienku nawigacji.

 2. Otwórz okienko odczytu wiadomości e-mail i wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do kontaktów.

 3. Na otwartej karcie profilu wybierz pozycję Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na pozycji Dodaj do kontaktów w menu Więcej akcji.

 4. Wprowadź szczegóły kontaktu.

 5. Wybierz pozycję ZapisywanieZapisz.

  Uwaga: Po zapisaniu nowego kontaktu zostanie on automatycznie dodany do folderu Kontakty. Po utworzeniu kontaktu w ten sposób nie można go przenieść ani zapisać w innym folderze.

Edytowanie kontaktu lub listy kontaktów

 1. W usłudze Outlook.com wybierz kafelek Uruchamianie aplikacji Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji > Kontakty.

 2. Wybierz kontakt lub listę kontaktów, którą chcesz edytować, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, kontakt może pochodzić z programu Skype dla firm lub połączonego konta sieci społecznościowej. Aby edytować kontakt, otwórz program Skype dla firm lub przejdź do odpowiedniego konta sieci społecznościowej w przeglądarce internetowej.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj w obszarze paska nawigacyjnego programu Outlook.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Wybierz pozycję ZapisywanieZapisz.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

 1. Zaznacz kontakt, który chcesz dodać do listy.

 2. Wybierz pozycję Listy i wybierz listę kontaktów, do której chcesz dodać kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Listy

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Usuwanie lub przywracanie kontaktu lub listy kontaktów w usłudze Outlook.com

Dodawanie kontaktu w programie Outlook dla systemu Windows

Dodawanie kontaktu w aplikacji Kontakty dla systemu Windows 10

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×