Tworzenie witryny odmian

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administrator zbioru witryn może tworzyć docelowe witryny odmiany i organizować je w formie hierarchii witryn odmian. W hierarchii witryn odmian witryny źródłowe i witryny odmiany znajdują się o jeden poziom niżej niż witryna główna odmiany. Cała zawartość skopiowana ze źródłowej witryny odmiany do docelowych witryn odmiany znajduje się w bibliotece stron źródłowej witryny odmiany.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o witrynach odmian

Tworzenie witryny źródłowej i docelowej przy użyciu etykiet

Tworzenie źródłowej witryny odmiany

Tworzenie witryny odmian docelowej

Tworzenie hierarchii witryn odmian

Dodawanie nowej witryny odmiany do istniejącej hierarchii witryn

Wybierz układ strony dla witryny określonych odmian

Dowiedz się więcej o witrynach odmian

Administrator zbioru witryn może tworzyć docelowe witryny odmiany i organizować je w formie hierarchii witryn odmian. W hierarchii witryn odmian witryny źródłowe i witryny odmiany znajdują się o jeden poziom niżej niż witryna główna odmiany. Cała zawartość skopiowana ze źródłowej witryny odmiany do docelowych witryn odmiany znajduje się w bibliotece stron źródłowej witryny odmiany.

Utworzenie witryny głównej odmian polega na określeniu jej nazwy i lokalizacji na stronie Ustawienia odmiany. Witryna główna odmian to pojedynczy adres URL, który przekierowuje użytkowników odwiedzających witrynę do odpowiedniej witryny odmiany zgodnie z ustawieniami przeglądarki sieci Web.

Uwaga: Można określić, że adres URL witryny na stronie Ustawienia odmian przed wykonaniem czynności opisanych w tym temacie należy skonfigurować główna odmiany.

Początek strony

Tworzenie witryn źródłowych i docelowych za pomocą etykiet

W celu utworzenia źródłowych i docelowych witryn odmiany należy utworzyć etykiety na stronie Etykiety odmian. Powstanie etykiety powoduje z kolei utworzenie witryny.

Jeśli na przykład potrzebne są cztery odmiany językowe witryny, należy utworzyć cztery etykiety — po jednej dla każdego języka.

Jedną z etykiet należy określić jako etykietę źródłową, na podstawie której funkcja tworzenia odmian utworzy źródłową witrynę odmiany. Witryna źródłowa powinna służyć do wprowadzania do systemu zawartości, która ma być widoczna w docelowych witrynach odmiany. W przypadku witryny wielojęzycznej jako etykiety źródłowej można użyć podstawowego języka organizacji.

Uwaga:  Może istnieć tylko jedna etykieta źródłowa. Zmiana etykiety źródłowej na inną zawsze powoduje usunięcie etykiety źródłowej oraz wszystkich istniejących relacji między etykietą źródłową a etykietami docelowymi.

Pozostałe etykiety są etykietami docelowymi, na podstawie których funkcja tworzenia odmian tworzy witryny docelowe.

Po utworzeniu początkowej witryny źródłowej i początkowych witryn docelowych należy użyć polecenia Utwórz hierarchie w celu utworzenia hierarchii witryn odmian. Po utworzeniu hierarchii odmian początkowych można w dowolnym momencie dodawać nową docelową witrynę odmian za pomocą polecenia Utwórz hierarchie.

Jeśli zawartość źródłowej witryny odmiany znajduje się w bibliotece stron lub jeśli w hierarchii witryn istnieją witryny podrzędne względem tej witryny, te strony i witryny są tworzone we wszystkich nowych docelowych witrynach odmiany.

Początek strony

Tworzenie źródłowej witryny odmiany

 1. Kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Etykiety odmian.

 3. Na stronie Etykiety odmian kliknij pozycję Nowa etykieta.

 4. W sekcji Etykieta i opis w polu Nazwa etykiety wpisz odpowiednią nazwę.

Wpisana nazwa będzie ciągiem używanym w adresie URL. W przypadku witryny wielojęzycznej najlepiej wpisywać nazwy etykiet umożliwiające identyfikację języka. Na przykład dla języka angielskiego będzie to EN, dla francuskiego FR, a dla niemieckiego DE.

 1. W polu Opis wpisz opis, który ułatwi użytkownikom zrozumienie przeznaczenia etykiety. Można na przykład wpisać wyraz „angielski”.

 2. W sekcji Nazwa wyświetlana w polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę. Nazwami wyświetlanymi są zwykle przetłumaczone lub przyjazne dla użytkownika nazwy etykiety.

Nazwa wyświetlana jest używana podczas pracy z hierarchią witryn, dlatego powinna być ona rozpoznawalna i łatwa do zapamiętania. W tym polu również można wpisać wyraz „angielski”.

 1. W sekcji Ustawienia regionalne wybierz ustawienia regionalne, które będą obowiązywać dla odmiany. Ustawienia regionalne określają formatowanie elementów, takich jak data, godzina i waluta, a także sposób przekierowywania użytkowników z witryny głównej zgodnie z ustawieniami przeglądarki sieci Web.

 2. Jeśli na serwerze zainstalowano pakiety językowe, można kliknąć pole Język i wybrać odpowiedni język. Spowoduje to wyznaczenie wersji językowej, w której będzie wyświetlany interfejs użytkownika (nie zawartość) witryny o utworzonej etykiecie odmiany.

 3. W sekcji Tworzenie hierarchii zaznacz część hierarchii źródłowej, którą chcesz skopiować. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć hierarchię witryn publikowania i wszystkich stron, kliknij opcję Witryny publikowania i wszystkie strony.

  • Aby utworzyć hierarchię wyłącznie witryn publikowania, kliknij opcję Tylko witryny publikowania.

  • Aby utworzyć hierarchię na poziomie głównym, kliknij pozycję Tylko witryna główna (zostanie utworzona tylko witryna odmiany najwyższego poziomu bez podwitryn i stron).

 4. Zaznacz pole wyboru Ustaw tę odmianę jako odmianę źródłową.

 5. W polu Wybierz szablon witryny publikowania, którego chcesz użyć wybierz szablon, na podstawie którego chcesz konstruować witrynę, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie docelowych witryn odmiany

 • Aby dodać witryny docelowe, powtórz kroki od 1 do 8 powyższej procedury dla każdej docelowej witryny odmiany, którą chcesz utworzyć.

Początek strony

Tworzenie hierarchii witryn odmian

Kolejnym krokiem jest powiązanie ze sobą witryny źródłowej, witryn odmiany oraz witryny głównej odmiany przez utworzenie hierarchii witryn odmian.

 • Na stronie Etykiety odmian kliknij pozycję Utwórz hierarchie.

Hierarchia witryn zostanie utworzona przez funkcję tworzenia odmian wtedy, gdy serwer zgodnie z harmonogramem będzie zbiorczo wykonywał zadania tego typu. Tworzenie witryn odmian wiąże się z intensywnym użyciem zasobów, dlatego pora tworzenia hierarchii witryn to domyślnie czas od północy do godziny 3 strefy czasowej serwera. Jeśli hierarchia witryn musi być dostępna wcześniej, po określeniu wszystkich etykiet, które mają zostać utworzone, należy poprosić administratora farmy o kliknięcie pozycji Uruchom teraz znajdującej się przy zadaniu czasomierza Tworzenie hierarchii odmian.

Porada: Można monitorować postęp polecenia Utwórz hierarchie, klikając pozycję Dzienniki odmian na stronie Ustawienia witryny.

Po utworzeniu źródłowych i docelowych odmian użytkownicy witryny będą przekierowywani z adresu URL odmiany głównej do odmiany w wersji językowej zgodnej z bieżącymi preferencjami językowymi przeglądarki. Użytkownik lub właściciele witryny docelowej mogą teraz rozpocząć pracę nad zawartością bibliotek stron.

Początek strony

Dodawanie nowej witryny odmian do istniejącej hierarchii witryn

Po utworzeniu hierarchii witryn odmian można w dowolnym momencie dodać nową docelową witrynę odmiany.

 • Otwórz stronę etykiety odmian, Dodaj nową etykietę, a następnie kliknij pozycję Utwórz hierarchie.

Początek strony

Wybieranie układu strony dla określonej witryny odmiany

Dla każdej etykiety odmiany można wybrać inny układ strony. Na przykład uzasadnione jest wybranie różnych układów stron dla języków czytanych od lewej do prawej strony oraz języków czytanych od prawej do lewej strony. Aby wybrać układ strony dla witryny odmiany, należy wskazać odpowiedni układ w Galerii stron wzorcowych.

 1. W witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij pozycję Strony wzorcowe i układy stron.

 3. Wskaż układ strony, który ma być używany przez witrynę odmiany, a następnie kliknij przycisk Edytuj właściwości na wstążce.

 4. W sekcji Odmiany w obszarze Dostępne etykiety wybierz etykietę, do której chcesz zastosować ten układ.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść etykietę do pola Etykiety dla układu.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zaznacz w pliku.

Uwaga: Zmiany układów stron są objęte proces przechowywania wersji i zatwierdzania obowiązywać w stronę wzorcową i galerii układ strony, co oznacza, że zmiany zostały wprowadzone, może być konieczne Zaewidencjonuj stronę wzorcową i wykonywanie zatwierdzony.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×