Tworzenie witryny

Przed utworzeniem witryny należy zdecydować, czy potrzebna jest podwitryna w istniejącej strukturze witryny, czy też nowa witryna najwyższego poziomu. Ten artykuł zawiera podstawowe informacje pomocne w podejmowaniu tej decyzji. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki albo utworzyć kilka podwitryn lub witryn najwyższego poziomu, warto skonsultować się z administratorem.

W tym artykule

Omówienie

Podejmowanie decyzji dotyczącej utworzenia podwitryny lub witryny najwyższego poziomu

Tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie

Tworzenie witryny najwyższego poziomu przy użyciu funkcji samoobsługowego tworzenia witryn

Inne sposoby tworzenia witryn

Witryna jest grupą powiązanych stron sieci Web, w której zespół może pracować nad projektami, prowadzić spotkania oraz udostępniać informacje. Organizacja może używać podwitryna oraz witryna najwyższego poziomu do dzielenia zawartości witryny na osobne, niezależnie zarządzane witryny. Organizacja może na przykład posiadać osobne witryny dla każdego produktu lub regionu.

Witryny najwyższego poziomu mogą mieć wiele podwitryn, a te z kolei mogą mieć własne podwitryny. Cała struktura witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz jej wszystkich podwitryn nosi nazwę zbiór witryn.

Możliwość tworzenia witryn oraz podwitryn zależy od sposobu, w jaki organizacja skonfigurowała swoje witryny oraz uprawnienia do ich tworzenia. Niektóre organizację muszą utrzymywać ścisłą kontrolę nad tym, kto, gdzie i kiedy tworzy witryny. Inne organizacje zezwalają użytkownikom na większą swobodę przy uzyskiwaniu dostępu do witryn i podejmowaniu decyzji o ich utworzeniu.

Podwitryna

Do utworzenia nowej podwitryny w istniejącej strukturze witryny jest konieczne posiadanie poziomu uprawnień Projektowanie. Domyślnie nowa podwitryna w pierwszej części swojego adresu URL zawiera adres URL witryny nadrzędnej. Podwitryna może dziedziczyć od istniejącej witryny ustawienia dotyczące uprawnień oraz nawigacji. Jest również możliwe określenie dla niej unikatowych ustawień. Nowa podwitryna domyślnie używa na przykład istniejącego górnego paska łączy oraz istniejącej strony głównej, ale można określić, że powinna używać własnego górnego paska łączy oraz własnej strony głównej.

Górny pasek łączy

Górny pasek łączy jest wyświetlany jako jedna lub większa liczba kart z hiperłączami, umieszczonych w górnym obszarze wszystkich stron. Jeśli na przykład witryna nazywa się Planowanie konferencji, to łącza do niej mogą być wyświetlane na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej. Dzięki temu osoby odwiedzające witrynę nadrzędną mogą w łatwy sposób odnaleźć witrynę Planowanie konferencji.

Po utworzeniu nowej podwitryny można ją uwzględnić w elementach nawigacyjnych witryny nadrzędnej. W ten sposób można ułatwić innym użytkownikom odnalezienie nowej witryny. Istnieje na przykład możliwość uwzględnienia podwitryny w witrynie nadrzędnej na górnym pasku łączy oraz na pasku Szybkie uruchamianie. Pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany z boku większości stron widocznych dla użytkownika, bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie

Witryna najwyższego poziomu

Domyślnie do tworzenia witryn najwyższego poziomu (oraz zbiorów witryn opartych na witrynach najwyższego poziomu) konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. Administrator może jednak włączyć funkcję samoobsługowego tworzenia witryn i w ten sposób umożliwić innym użytkownikom tworzenie witryn najwyższego poziomu. Jeśli funkcja samoobsługowego tworzenia witryn jest włączona, użytkownicy z poziomami uprawnień Pełna kontrola, Projektowanie, Współtworzenie oraz Czytanie również mogą tworzyć witryny. Witryna najwyższego poziomu nie może dziedziczyć od innych witryn ustawień dotyczących nawigacji i uprawnień. Ta witryna dostarcza swoje własne elementy nawigacyjne i uprawnienia (możliwe jest modyfikowanie tych uprawnień). Gdy zostanie utworzona nowa witryna najwyższego poziomu, łącza do niej nie zostaną automatycznie dodane do innych witryn. Elementy nawigacyjne innych witryn można zmodyfikować w późniejszym czasie, tak aby wskazywały nową witrynę.

Uwaga: Domyślnie nowe witryny najwyższego poziomu oraz ich zbiory witryn są tworzone w katalogu witryny opartym na ścieżce do serwera. Na przykład adres URL witryny Witryna_A wyglądałby następująco: http://nazwa_serwera/witryny/Witryna_A/default.aspx. Domyślnie nazwa ścieżki jest ustawiona na /witryny, jednak ta nazwa może być inna w zależności od języka witryny. Administrator może zmienić nazwę lub lokalizację tej ścieżki przez definiowanie zarządzanych ścieżek. Jednak podczas tworzenia witryny za pomocą funkcji samoobsługowego tworzenia witryn nie ma możliwości zmieniania ścieżki do witryny.

Początek strony

Podejmowanie decyzji dotyczącej utworzenia podwitryny lub witryny najwyższego poziomu

Użytkownik musi zadecydować, czy należy utworzyć podwitryny w tym samym zbiorze witryn, czy witryny sieci Web najwyższego poziomu w osobnych zbiorach witryn. Podjęcie tej decyzji zależy od tego, jak wiele wspólnego mają ze sobą poszczególne witryny — czy jest potrzebna możliwość indywidualnego zarządzania każdą z nich, czy też witryny powinny mieć wspólne elementy, takie jak nawigacja lub wyszukiwanie.

Wszystkie witryny należące do tego samego zbioru witryn mogą współdzielić następujące elementy:

 • Nawigacja

 • Typy zawartości

 • Przepływy pracy

 • Grupy zabezpieczeń

 • Pola odnośników do list

 • Zakres wyszukiwania

 • Zestaw funkcji

Należy wybrać podwitryny w tym samy zbiorze witryn, aby:

 • Udostępniać elementy nawigacji między witrynami.

 • Umożliwiać podwitrynom dziedziczenie uprawnień od witryn nadrzędnych.

 • Udostępniać listy między witrynami.

 • Udostępniać elementy projektu (takie jak motywy lub style) między witrynami.

Należy wybrać witryny sieci Web najwyższego poziomu w osobnych zbiorach witryn, aby:

 • Ustawić osobne zabezpieczenia dla poszczególnych witryn.

  Uwaga: Podwitryny mogą posiadać unikatowe uprawnienia. Czasami jednak dwie witryny nie powinny mieć żadnych wspólnych użytkowników ani uprawnień. W takich przypadkach warto zastosować osobne zbiory witryn.

 • W przyszłości mieć możliwość przeniesienia zbioru witryn do innej bazy danych.

 • Mieć możliwość wykonywania lub przywracania kopii zapasowych pojedynczych witryn.

 • Ograniczyć zakres przepływu pracy do pojedynczej witryny.

 • Ograniczyć zakres wyszukiwania do pojedynczej witryny.

Początek strony

Tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie

Przed utworzeniem witryny należy upewnić się, że bieżąca lokalizacja w witrynie jest lokalizacją, w której ma zostać utworzona nowa podwitryna.

Kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

Porada: W większości przypadków można użyć menu Akcje witryny Menu Akcje witryny zamiast wykonywania tego kroku.

 1. W obszarze Strony sieci Web kliknij pozycję Witryny i obszary robocze.

 2. W sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł dla witryny. Ta czynność jest wymagana.

  Tytuł jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web oraz w elementach nawigacyjnych ułatwiających użytkownikom odnajdywanie i otwieranie witryny.

 3. Wpisz opis przeznaczenia witryny w polu Opis. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web i ułatwia użytkownikom zrozumienie przeznaczenia witryny.

 4. W sekcji Adres witryny sieci Web wpisz adres URL witryny. Pierwsza część adresu jest wpisywana automatycznie.

  Aby uniknąć ewentualnych problemów z aktualizowaniem lub modyfikowaniem witryny, w adresie sieci Web nie należy wprowadzać żadnych z poniższych znaków specjalnych.

  Znaki specjalne, których należy unikać

  Znaki specjalne, których należy unikać

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. W sekcji Wybieranie szablonu kliknij odpowiednią kartę, a następnie wybierz odpowiedni szablon witryny.

  Przykłady typowych domyślnych szablonów witryn

 6. W sekcji Uprawnienia określ, czy chcesz umożliwić dostęp tym samym użytkownikom, którzy mają dostęp do tej witryny nadrzędnej, czy unikatowemu zestawowi użytkowników.

  Jeśli zostanie kliknięta opcja Użyj uprawnień unikatowych, ustawienie uprawnień będzie możliwe w późniejszym czasie, po zakończeniu wprowadzania informacji na bieżącej stronie.

 7. W sekcji Nawigacja określ, czy nowa podwitryna ma być widoczna w elementach nawigacyjnych witryny nadrzędnej.

  Domyślnie pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany z boku większości stron widocznych dla użytkownika, bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny. Górny pasek łączy jest wyświetlany jako jedna lub większa liczba kart z hiperłączami, umieszczonych w górnym obszarze wszystkich stron.

 8. W sekcji Dziedziczenie elementów nawigacyjnych określ, czy witryna ma dziedziczyć górny pasek łączy od witryny nadrzędnej, czy też na górnym pasku łączy ma posiadać własny zestaw łączy.

  Powyższe ustawienie wpływa również na to, czy nowa witryna będzie wyświetlana jako element łączy do stron nadrzędnych witryny nadrzędnej. Łącza do stron nadrzędnych zawierają zastaw hiperłączy ułatwiających użytkownikom nawigację w górę hierarchii witryn w zbiorze witryn, takim jak Planowanie konferencji. Podczas nawigacji w dół hierarchii witryn łącza do stron nadrzędnych są wyświetlane na stronie, do której przeszedł użytkownik. Jeśli zostanie kliknięta opcja Nie, witryna nie będzie zawierać łączy do stron nadrzędnych witryny nadrzędnej.

 9. Kliknij przycisk Utwórz.

  Jeśli został wybrany wariant z podwitryną posiadającą takie same uprawnienia jak jej witryna nadrzędna, to kliknięcie przycisku Utwórz spowoduje utworzenie nowej witryny. Jeśli została wybrana podwitryna z unikatowymi uprawnieniami, zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie grup w tej witrynie, na której będzie można skonfigurować grupy w nowej witrynie.

 10. Jeśli zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie grup w tej witrynie, musisz określić, czy chcesz utworzyć nowe grupy, czy użyć istniejących grup dla osób odwiedzających witrynę oraz dla jej członków i właścicieli. W każdej sekcji wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli klikniesz pozycję Utwórz nową grupę, zaakceptuj automatycznie utworzoną nazwę dla nowej grupy programu SharePoint lub wpisz nową, a następnie dodaj odpowiednich użytkowników. Kliknij ikonę znacznika wyboru, aby sprawdzić wpisywane nazwy, lub kliknij ikonę książki adresowej, aby przeglądać inne nazwy w katalogu.

   W sekcji Osoby odwiedzające tę witrynę można dodać uwierzytelnionych użytkowników do grupy odwiedzających, która domyślnie zawiera grupę członków posiadających uprawnienia do czytania zawartości w witrynie.

  • Jeśli klikniesz pozycję Użyj istniejącej grupy, wybierz z listy odpowiednią grupę programu SharePoint.

   Jeśli istnieje kilka grup programu SharePoint, lista możne zostać skrócona. Należy kliknąć pozycję Więcej, aby zobaczyć pełną listę, lub pozycję Mniej, aby skrócić listę.

 11. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie witryny najwyższego poziomu przy użyciu funkcji samoobsługowego tworzenia witryn

Tworzenie witryny przy użyciu funkcji samoobsługowego tworzenia witryn jest możliwe, jeśli administrator na stronie Administracja centralna programu SharePoint włączy samoobsługowe tworzenie witryn.

Jeśli funkcja samoobsługowego tworzenia witryn jest włączona, w witrynie na liście Anonsy zostanie wyświetlony anons oraz łącze do tworzenia witryny. Jeśli anons nie jest widoczny, należy skontaktować się z administratorem w celu uzyskania informacji o adresie URL do samoobsługowego tworzenia witryn.

 1. Przejdź do witryny znajdującej się na najwyższym poziomie w zbiorze witryn.

  Aby przejść z podwitryny do witryny najwyższego poziomu, należy kliknąć łącze strony głównej na górnym pasku łączy lub kliknąć łącze pierwszej witryny w hierarchii łączy do stron nadrzędnych. Jeśli na przykład łącza do stron nadrzędnych są wyświetlane jako Witryna zespołu>Marketing>Projekty (czyli użytkownik znajduje się na stronie Projekty związanej ze stroną witryny Marketing), należy kliknąć łącze Witryna zespołu.

 2. Na stronie głównej witryny najwyższego poziomu sprawdź listę Anonsy.

  Jeśli na stronie głównej nie jest widoczny anons dotyczący funkcji samoobsługowego tworzenia witryn, należy wyświetlić pełną listę, klikając pozycję Anonsy. Jeśli lista Anonsy nie jest widoczna, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie należy poszukać listy Anonsy w obszarze Listy.

  Porada: Jeśli użytkownik dysponuje adresem URL do funkcji samoobsługowego tworzenia witryn, można go wpisać lub wkleić bezpośrednio na pasku adresu przeglądarki bez konieczności lokalizowania anonsu dotyczącego funkcji samoobsługowego tworzenia witryn.

 3. A anonsie zatytułowanym Samoobsługowe tworzenie witryn kliknij adres URL służący do tworzenia nowej witryny sieci Web. Jeśli adres URL nie jest widoczny, kliknij anons w celu otwarcia jego pełnej wersji.

  Domyślnie anons ma nazwę Samoobsługowe tworzenie witryn, ale administrator może ją dostosować.

 4. Na stronie Nowa witryna programu SharePoint w sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł dla witryny. Ta czynność jest wymagana.

  Tytuł jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web oraz w elementach nawigacyjnych ułatwiających użytkownikom odnajdywanie i otwieranie witryny.

 5. W sekcji Tytuł i opis w polu Opis wpisz opis przeznaczenia witryny. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web i ułatwia użytkownikom zrozumienie przeznaczenia witryny.

 6. W sekcji Adres witryny sieci Web wpisz adres URL witryny. Pierwsza część adresu jest wpisywana automatycznie.

  Aby uniknąć ewentualnych problemów z aktualizowaniem lub modyfikowaniem witryny, w adresie sieci Web nie należy wprowadzać żadnych z poniższych znaków specjalnych.

  Znaki specjalne, których należy unikać

  Znaki specjalne, których należy unikać

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. W sekcji Wybieranie szablonu kliknij odpowiednią kartę, a następnie wybierz odpowiedni szablon witryny.

  Przykłady typowych domyślnych szablonów witryn

  • Witryna zespołu     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę, której zespół będzie mógł używać do tworzenia, organizowania i współużytkowania informacji. Szablon zawiera bibliotekę dokumentów i podstawowe listy, takie jak Anonsy, Kalendarz, Kontakty i Łącza.

  • Pusta witryna     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę z pustą stroną główną, którą można dostosować. Możesz użyć programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, w celu dodania interakcyjnych list i dowolnych innych funkcji.

  • Witryna obszaru roboczego dokumentu     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę wspomagającą zespół we wspólnej pracy nad dokumentami. Ten szablon zawiera bibliotekę dokumentów przeznaczoną do przechowywania podstawowego dokumentu i plików pomocniczych, listę Zadania służącą do przydzielania elementów do wykonania oraz listę Łącza, zawierającą zasoby powiązane z dokumentem.

  • Witryna typu wiki     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę, w której użytkownicy mogą szybko i łatwo dodawać, edytować i łączyć strony sieci Web.

  • Witryna blogu     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę, w której użytkownicy mogą ogłaszać informacje i zezwalać innym na ich komentowanie.

  • Witryna podstawowego obszaru roboczego spotkania     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę wspomagającą planowanie, organizowanie i śledzenie spotkań z pozostałymi członkami zespołu. Szablon zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy, Plan spotkania i Biblioteka dokumentów.

  • Pusta witryna obszaru roboczego spotkania     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć pustą witrynę obszaru roboczego spotkania, którą można dostosować zgodnie z własnymi potrzebami.

  • Witryna obszaru roboczego spotkania decyzyjnego     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę idealną do przeglądania dokumentów i rejestrowania decyzji podjętych w czasie spotkania. Ten szablon zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy, Plan spotkania, Biblioteka dokumentów, Zadania i Decyzje.

  • Witryna obszaru roboczego spotkania socjalnego     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę wspomagającą planowanie i koordynację imprez o charakterze towarzyskim. Ten szablon zawiera następujące listy: Uczestnicy, Wskazówki, Rzeczy do zabrania, Dyskusje i Biblioteka obrazów.

  • Wielostronicowa witryna obszaru roboczego spotkania     Wybierz ten szablon witryny, aby utworzyć witrynę zawierającą wszystkie podstawy wymagane do planowania, organizowania i śledzenia spotkań za pomocą wielu stron. Ten szablon zawiera następujące listy: Cele, Uczestnicy i Plan spotkania oraz dodatkowe dwie puste strony, które można dostosować zgodnie z potrzebami.

 8. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie grup w tej witrynie, na której będzie można skonfigurować grupy w nowej witrynie.

 9. W każdej sekcji strony Konfigurowanie grup w tej witrynie zaakceptuj automatycznie utworzoną nazwę dla nowej grupy programu SharePoint lub wpisz nową, a następnie dodaj odpowiednich użytkowników i odpowiednie grupy. Kliknij ikonę znacznika wyboru, aby sprawdzić wpisywane nazwy, lub kliknij ikonę książki adresowej, aby przeglądać inne nazwy w katalogu.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Inne sposoby tworzenia witryn

Administratorzy i deweloperzy oraz użytkownicy dysponujący programem do projektowania stron sieci Web zgodnym z programem Windows SharePoint Services mogą tworzyć witryny na inne sposoby.

 • Tworzenie witryn za pomocą administracji centralnej programu SharePoint    Będąc administratorem serwera, można tworzyć zbiory witryn za pomocą administracji centralnej programu SharePoint. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej oraz Podręcznik planowania dla programu Windows SharePoint Services.

 • Tworzenie witryn przy użyciu operacji wiersza polecenia    Będąc administratorem, można tworzyć witryny za pomocą poleceń createsite i odpowiednich parametrów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej oraz Podręcznik planowania dla programu Windows SharePoint Services.

 • Programistyczne tworzenie witryn    Będąc deweloperem, można programistycznie tworzyć i dostosowywać witryny. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz stronę Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Tworzenie witryn za pomocą zgodnego programu do projektowania stron sieci Web    Dysponując programem do projektowania stron sieci Web zgodnym z programem Windows SharePoint Services, można za pomocą tego programu tworzyć i dostosowywać witryny. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Pomoc tego programu

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×