Przejdź do głównej zawartości
Tworzenie wielojęzycznych witryn komunikacyjnych, stron i grup dyskusyjnych

Tworzenie wielojęzycznych witryn komunikacyjnych, stron i grup dyskusyjnych

Jeśli Twoja organizacja obejmuje zróżnicowaną populację, możesz chcieć, aby zawartość w witrynach intranetowych była dostępna w wielu językach. Elementy interfejsu użytkownika, takie jak Nawigacja w witrynie, tytuł witryny i opis witryny, mogą być wyświetlane w preferowanym języku użytkownika. Ponadto możesz dostarczać strony i wpisy wiadomości w witrynach komunikacyjnych, które zostały przetłumaczenie, i które są wyświetlane w preferowanym języku użytkownika.

Najpierw upewnij się, że używana witryna komunikacyjna jest utworzona za pomocą domyślnego języka witryny, którego chcesz użyć. Nie można później zmienić języka domyślnego witryny. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu witryn komunikacyjnych, zobacz instrukcje tworzenia witryny komunikacji.

Po upewnieniu się, że Twoja komunikacja została utworzona przy użyciu języka domyślnego, którego chcesz użyć, Włącz funkcję wielojęzyczną i wybierz Języki, które mają być dostępne.

Aby utworzyć strony w witrynach komunikacyjnych w różnych językach, można użyć funkcji tłumaczenia w celu tworzenia kopii stron utworzonych w języku domyślnym. Kopie można następnie przetłumaczyć ręcznie. Opublikowane strony tłumaczenia są automatycznie wyświetlane w odpowiedniej witrynie językowej, w tym w składnikach Web Part wiadomości i wyróżnionych zawartości dla poszczególnych języków.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 • Funkcje tłumaczenia stron są dostępne tylko w witrynach komunikacyjnych.

 • Strony nie są tłumaczone automatycznie. Każda Strona utworzona w języku domyślnym może zawierać odpowiednią stronę w wybranym języku docelowym lub przez użytkownika, który został przez Ciebie przypisany, ręcznie Przetłumacz. Po przetłumaczeniu takiej strony i opublikowaniu jej zostanie automatycznie wyświetlona dla użytkowników, którzy preferują ten język.

 • Zmiany wprowadzone w oryginalnej, stronie źródłowej lub na innych stronach translacji nie są automatycznie synchronizowane ze wszystkimi stronami tłumaczenia. Każda Strona tłumaczenia musi zostać zaktualizowana ręcznie.

 • Język wyświetlany dla użytkownika zależy od ich osobistych ustawień językowych i regionalnych.

 • W przypadku witryn wielojęzycznych zalecamy wykonanie kroków opisanych w tym artykule. Jeśli jednak korzystasz z programu SharePoint Server w wersji wcześniejszej niż 2019, zobacz Używanie funkcji odmian dla witryn wielojęzycznych.

W tym artykule

Włączanie funkcji wielojęzycznych i Wybieranie języków

Tworzenie stron dla potrzebnych języków

Wyświetlanie strony tłumaczenia w witrynie językowej

Sprawdzanie stanu stron

Do czego służy Tłumacz?

Powiadomienia e-mail

Aktualizowanie strony język domyślny

Zatwierdzanie stron

Strony translacji w składnikach Web Part wiadomości i wyróżnionych zawartości

Usuwanie strony tłumaczenia

Znajdowanie stron tłumaczenia

Konfigurowanie nazwy witryny wielojęzycznej, nawigacji i stopki

Jak rozwiązywać typowe problemy

Włączanie funkcji wielojęzycznej i Wybieranie języków

 1. Przejdź do witryny komunikacji, w której chcesz włączyć funkcje wielojęzyczne.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia z prawej strony, a następnie wybierz pozycję Informacje o witrynie.

 3. U dołu okienka informacji o witrynie wybierz pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

 4. W obszarze Administracja witrynąwybierz pozycję Ustawienia języka.

 5. W obszarze Włączanie stron i wiadomości do przetłumaczenia na wiele językówPrzesuń przełącznik do pozycji włączone.

 6. W obszarze Dodawanie lub usuwanie języków witrynyZacznij wpisywać nazwę języka w obszarze Wybierz lub wpisz językalbo wybierz język z listy rozwijanej. Możesz powtórzyć ten krok, aby dodać wiele języków.

 7. W dowolnym momencie możesz dodać lub usunąć Języki z witryny, przechodząc do tej strony.

  Ustawienia języka witryny

 8. Jeśli chcesz przetłumaczyć strony, opcjonalnie Przypisz jeden lub więcej tłumaczy dla każdego języka (oprócz domyślnego języka witryny). W kolumnie translator Zacznij wpisywać imię i nazwisko osoby, która ma być tłumaczeniem, a następnie wybierz nazwę z listy.

  Uwaga: Wszystkie osoby w usłudze Active Directory organizacji mogą być przypisani jako translator. Osoby przydzielone jako tłumacze nie będą automatycznie otrzymywać odpowiednich uprawnień. Gdy ktoś bez uprawnień do edycji witryny próbuje uzyskać dostęp do witryny, zostanie przekierowany na stronę sieci Web, na której będzie mógł poprosić o dostęp.

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

Po dodaniu języków zobaczysz listę rozwijaną witryny, która umożliwia przeprowadzenie pracy z wybranymi witrynami w różnych językach.

Tworzenie stron dla potrzebnych języków

Po włączeniu funkcji wielojęzycznych w witrynie i wybraniu języków, które mają być dostępne, możesz utworzyć odpowiednie strony tłumaczenia. W tym celu:

 1. Przejdź na domyślną stronę języka, którą chcesz udostępnić w innym języku.

 2. Na pasku narzędzi najlepsi wybierz pozycję tłumaczenie.

 3. Przycisk tłumaczenia

 4. Jeśli chcesz utworzyć stronę do tłumaczenia we wszystkich językach dostępnych dla witryny, wybierz pozycję Utwórz dla wszystkich języków. W przeciwnym razie wybierz pozycję Utwórz tylko dla potrzebnych języków.

  Okienko tłumaczenia

  Ważne: Po utworzeniu stron tłumaczenia należy opublikować (lub ponownie opublikować) stronę języka domyślnego, aby upewnić się, że:

  • Strony tłumaczenia są wyświetlane w odpowiedniej witrynie językowej

  • Strony tłumaczenia są wyświetlane poprawnie w składniku Web Part wiadomości i wyróżnione składniki Web Part zawartości

  • Lista rozwijana język u góry witryny zawiera wszystkie języki, które włączono

Po utworzeniu stron stan strony (wersja robocza, opublikowana i tak dalej) zostanie wyświetlony w okienku tłumaczenie obok każdego języka. Ponadto przydzielone przez Ciebie tłumacze zostaną powiadomione pocztą e-mail o żądaniu tłumaczenia.

Wyświetlanie strony tłumaczenia w witrynie

Aby upewnić się, że strony tłumaczenia są wyświetlane w odpowiednim języku, przejdź do strony domyślny język witryny i wybierz listę rozwijaną u góry strony. Wybierz język strony tłumaczenia, którą chcesz wyświetlić.

Uwaga: Po zmianie języka na liście rozwijanej jest ona stosowana do wszystkich stron w tej witrynie na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wpływa on na preferencję językową użytkownika (która określa język wyświetlany dla elementów, takich jak nazwa, tytuł i nawigacja witryny). 

Lista rozwijana język

Sprawdzanie stanu stron

Stan każdej strony (wersja robocza, opublikowana i tak dalej) jest wyświetlana w okienku tłumaczenie obok każdego języka. Aby sprawdzić stan:

 1. Przejdź do strony język domyślny.

 2. Wybierz tłumaczenie w górnej części strony.

  W okienku tłumaczenie po prawej stronie jest pokazywany stan każdej strony językowej, a także link umożliwiający wyświetlenie strony.

Stan tłumaczenia

Do czego służy Tłumacz?

Tłumacze ręcznie tłumaczą kopie domyślnej strony językowej na określone Języki. Po utworzeniu kopii stron tłumaczy są powiadamiane w wiadomości e-mail o żądaniu tłumaczenia. Wiadomość e-mail zawiera łącze do strony język domyślny oraz nowo utworzoną stronę tłumaczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje powiadomienia e-mail poniżej. Tłumacz:

 1. Wybierz przycisk Rozpocznij tłumaczenie w wiadomości e-mail.

 2. Wybierz pozycję Edytuj w prawej części strony i Przetłumacz zawartość.

 3. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz jako wersję roboczą (jeśli nie chcesz, aby był widoczny dla czytelników)lub jeśli strona będzie gotowa do widoczności dla wszystkich osób korzystających z tego języka w witrynie, wybierz pozycję Publikuj lub Opublikuj wiadomości.

  Jeśli jest włączone zatwierdzanie lub planowanie, przyciski mogą wypowiedzieć polecenie Prześlij do zatwierdzenia lub Opublikuj później/Opublikuj później.

 4. Do osoby, która zażądała tłumaczenia, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.

Powiadomienia e-mail

 • Po utworzeniu strony tłumaczenia do przypisanych tłumaczy wysyłana jest wiadomość e-mail, która zażąda tłumaczenia. Wiadomość e-mail zawiera przycisk Rozpocznij tłumaczenie .

  Wiadomość e-mail z żądaniem tłumaczenia

 • Gdy strona tłumaczenia zostanie opublikowana przez tłumacza, wiadomość e-mail jest wysyłana do osoby, która zażądała tłumaczenia.

 • Po wprowadzeniu aktualizacji na stronie język domyślny i zapisaniu jej jako wersji roboczej do translatora wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją, że może być wymagana aktualizacja strony tłumaczenia.

Powiadomienia e-mail są tworzone w postaci wsadowej z 30-minutowymi krokami, zależnie od potrzeb. Na przykład po wysłaniu pierwszej wiadomości e-mail dotyczącej strony, na której jest wysyłana aktualizacja, Następna wiadomość e-mail z powiadomieniem lub wszystkie inne osoby, które muszą zostać wysłane, zostaną nawiązane i wysłane po 30 minutach.

Zatwierdzanie stron

Gdy są włączone zatwierdzanie stron , Strona język domyślny i strony tłumaczenia muszą zostać zatwierdzone i opublikowane przed udostępnieniem stron tłumaczenia wszystkim osobom mającym dostęp do tej strony.

Aktualizowanie strony język domyślny

Gdy domyślna strona języka zostanie zaktualizowana, strona musi być ponownie opublikowana. Następnie tłumaczy dla stron tłumaczenia zostaną powiadomieni pocztą e-mail o wprowadzonej aktualizacji, aby można było przeprowadzić aktualizacje poszczególnych stron tłumaczenia.

Strony translacji w składnikach Web Part wiadomości i wyróżnionych zawartości

Strony tłumaczeń i wpisy wiadomości będą automatycznie wyświetlane w składnikach Web Part wiadomości i wyróżnionych zawartości w języku preferowanym dla użytkownika. Jeśli strona tłumaczenia nie jest dostępna w preferowanym języku użytkownika, zostanie wyświetlona strona domyślny język witryny.

Strony tłumaczeń i wpisy wiadomości muszą zostać zatwierdzone i opublikowane, zanim będą wyświetlane w składnikach Web Part wiadomości lub wyróżnionych zawartości.

Usuwanie strony tłumaczenia

Po usunięciu strony tłumaczenia należy wykonać kilka dodatkowych czynności, aby przerwać skojarzenie między domyślną stroną języka i usuniętą stroną tłumaczenia, obejmującą otwieranie domyślnej strony języka w celu jej edytowania i ponownego publikowania.

 1. Przejdź do biblioteki stron witryny.

 2. Znajdź stronę, którą chcesz usunąć, w folderze języków sąsiadujących ze stroną języka domyślnego. Ten folder można zidentyfikować za pomocą kodu 2-lub 4-literowego języka. Na przykład folder francuski zostanie zidentyfikowany jako fr.

  Foldery tłumaczeń

 3. Wybierz odpowiednią stronę w folderze, a następnie kliknij wielokropek (...) po prawej stronie wybranej strony.

  Biblioteka stron z wielokropkiem obok zaznaczonego pliku.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

  Polecenie Usuń obok wybranej strony

 5. Po usunięciu strony przejdź na stronę język domyślny i wybierz pozycję Edytuj w prawej górnej częoci. Jeśli nie jesteś w trybie edycji, pozostała część kroków nie będzie działać.

 6. Wybierz tłumaczenie w górnej części strony.

 7. W panelu translacja zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że skojarzenie ze stroną zostało naprawione.

 8. Ponowne publikowanie strony języka domyślnego.

Znajdowanie stron tłumaczenia

Możesz użyć listy rozwijanej Język w górnej części strony, panelu tłumaczenielub znaleźć stronę w bibliotece stron.

Aby znaleźć go w bibliotece stron, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do biblioteki stron witryny.

 2. Znajdź stronę, którą chcesz usunąć, w folderze języków sąsiadujących ze stroną języka domyślnego. Ten folder można zidentyfikować za pomocą kodu 2-lub 4-literowego języka. Na przykład folder francuski zostanie zidentyfikowany jako fr.

  Foldery tłumaczeń

Konfigurowanie nazwy witryny wielojęzycznej, nawigacji i stopki

Aby pokazać nazwę witryny, nawigację i stopkę w różnych dostępnych językach, należy ręcznie przetłumaczyć poszczególne Języki.

Załóżmy na przykład, że utworzono witrynę komunikacyjną z językiem domyślnym w języku angielskim i włączono witrynę dla języków hiszpańskiego i niemieckiego. Podczas tworzenia witryny należy skonfigurować nazwę i opis witryny w języku domyślnym (w tym przypadku w języku angielskim). Możesz również zaktualizować nazwę i opis witryny po utworzeniu witryny. Następnie możesz utworzyć węzły nawigacyjne i zawartość stopki w języku angielskim.

Po skonfigurowaniu witryny w języku angielskim użytkownik z językiem hiszpańskim ręcznie edytuje i tłumaczy zawartość tytuł, opis, nawigację i stopkę na język hiszpański. Użytkownik z językiem niemieckim jako preferowany język osobisty jest taki sam dla języka niemieckiego. Po przetłumaczeniu zawartości będą one wyświetlane wszystkim użytkownikom tych preferowanych języków. 

Uwagi: 

 • Użytkownicy przetłumaczcy zawartość witryny na preferowane języki powinny być członkami grupy właściciele witryny lub mieć równoważne uprawnienia witryny.

 • W przypadku zmiany nazwy witryny, nawigacji lub stopki w języku domyślnym odpowiedni przetłumaczony element w innym języku nie zostanie automatycznie zaktualizowany, jeśli nie zastąpisz istniejących tłumaczeń witryn. W takim przypadku przetłumaczony element zostanie zastąpiony aktualizacją w języku domyślnym i będzie trzeba go ponownie przetłumaczyć ręcznie. Aby zastąpić tłumaczenia, przejdź do strony Języki witryny dla języka domyślnego, a następnie wybierz pozycję Pokaż ustawienia zaawansowane. Następnie przesuń przełącznik, aby zastąpić tłumaczenia na włączone. Ta opcja nie dotyczy zawartości strony ani wiadomości.

Jak rozwiązywać typowe problemy

Oto kilka typowych problemów, które mogą wystąpić:

 • Strony tłumaczenia nie są wyświetlane w odpowiedniej witrynie językowej

 • Strony tłumaczenia nie są poprawnie wyświetlane w składniku Web Part wiadomości i wyróżnione składniki Web Part zawartości

 • Lista rozwijana język u góry witryny nie zawiera wszystkich języków, które zostały włączone

W przypadku wystąpienia jednego z tych problemów może to być spowodowane przerwą w skojarzeniu strony. Wypróbuj następujące metody:

 1. Przejdź do strony język domyślny.

 2. Musisz mieć tryb edycji, więc wybierz pozycję Edytuj w prawej górnej części strony.

 3. Wybierz tłumaczenie w górnej części strony.

 4. W panelu tłumaczenia Sprawdź komunikat wskazujący, że skojarzenie ze stroną zostało naprawione:

  Komunikat o błędzie tłumaczenia.

 5. Ponowne publikowanie strony języka domyślnego.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×